38/2015 Jalkapallo Kurinpito - Kurinpitosakko - Turvallisuusmääräykset - Ottelun järjestäjän vastuu


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 38/2015

27.10.2015 Diaarinro 34/2015

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Palloliitto ry:n valitusvaliokunnan päätös 25.8.2015 (nro 2/2015)

 

ASIA

Kurinpitosakko


MUUTOKSENHAKIJA

HJK Oy


KUULTAVA

Suomen Palloliitto ry


VALITUSVALIOKUNNAN PÄÄTÖS

Suomen Palloliitto ry:n valitusvaliokunta on päätöksellään 25.8.2015 alentanut kurinpitovaliokunnan HJK Oy:lle Palloliiton turvallisuusmääräysten kohtien 3.5, 4.1.3 ja 4.1.10 e-kohta rikkomisesta rangaistusmääräysten 3.1 §:n d-kohdan nojalla määräämän kurinpitosakon 3 000 eurosta 2 000 euroksi. Muilta osin valitusvaliokunta ei muuttanut kurinpitovaliokunnan päätöksen lopputulosta.


Tapahtumat liittyivät HJK:n ja HIFK:n välillä 6.7.2015 pelattuun otteluun. HJK:n kannattajat olivat käyttäneet savuja, kiivenneet katsomosta kaiteen yli ja heittäneet tyhjiä tölkkejä kentälle. HIFK:n kannattajat olivat puolestaan polttaneet katsomossa useita soihtuja, ja heittäneet niitä kenttäalueelle sekä kiivenneet katsomosta kenttäalueelle. HJK oli kotijoukkueena ottelun järjestäjä eivätkä seurat voineet keskenään sopia kotijoukkueen vastuun rajoittamisesta. HJK oli siten järjestäjänä vastuussa myös HIFK:n kannattajakatsomon osalta.


HJK ei ollut ottelun järjestäjänä kyennyt estämään savujen ja soihtujen tuomista katsomoon eikä tölkkien heittämistä kenttäalueelle. Katsomosta poistuminen oli Palloliiton turvallisuusmääräysten kohdassa 4.1.3 tarkoitettua häiritsevää käyttäytymistä.


HJK oli toistuvasti rikkonut turvallisuusmääräyksiä. Tämän vuoksi määrättävää rangaistusta tulee korottaa. Toisaalta ottelutapahtuman järjestelyiden osalta oli ryhdytty erityisjärjestelyihin. Valitusvaliokunta katsoi oikeudenmukaiseksi seuraamukseksi 2 000 euroa.

 

VALITUS PERUSTEINEEN

HJK Oy on vaatinut, että valitusvaliokunnan määräämä sakko kumotaan tai että määrättyä sakkoa ainakin alennetaan.


HJK ja HIFK olivat sopineet ottelun lipun myynnistä, organisoinnista ja järjestyksen valvonnasta. HJK:n järjestämässä ottelussa HIFK oli myynyt oman kannattajapäätynsä pääsyliput ja saanut tuotot. HIFK oli vastannut myös oman päätynsä järjestyksenvalvonnasta. HJK:n ja HIFK:n välinen sopimus on tältä osin selvä ja sopimuksen mukaan tapahtumat on järjestetty.


Sopimuksella oli rajoitettu kotijoukkueen vastuuta. Valitusvaliokunnan kanta oli virheellinen eikä vastannut muun muassa Uefan tulkintaa.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Palloliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.


Tapaukseen ei tule sovellettavaksi EU:n oikeussäännöt eikä Uefan määräykset. Veikkausliiga on Suomen Palloliiton alaisten sääntöjen ja määräysten alainen kilpailu. Sovellettavaksi tulevat Palloliiton turvallisuusmääräykset ja rangaistusmääräykset.


Seurat eivät voi keskenään, ilman Palloliiton suostumusta, sopia kotijoukkueen vastuun rajoittamisesta. Näin ollen HJK ei voi pätevästi vedota HJK:n ja HIFK:n väliseen sopimukseen vastuiden rajoittamisesta. HJK ei siten voi vedota siihen, että se ei ole turvallisuusvastuussa HIFK:n kannattajakatsomon osalta. 


VASTASELITYS

HJK on toimittanut sen ja HIFK:n välisen sopimuksen paikallispelien järjestämiseen liittyen.  

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu


Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.

 

Pääasiaratkaisun perustelut


I Tausta ja kysymyksenasettelu


HJK:n ja HIFK:n välillä on 6.7.2015 pelattu Veikkausliigan ottelu. HJK on ollut kotijoukkue ja se on järjestänyt ottelun. Ottelutapahtuman aikana HJK:n kannattajat olivat käyttäneet savuja, kiivenneet katsomosta kaiteen yli ja heittäneet tyhjiä tölkkejä kentälle. HIFK:n kannattajat olivat puolestaan polttaneet katsomossa useita soihtuja, ja heittäneet niitä kenttäalueelle sekä kiivenneet katsomosta kenttäalueelle. HJK:n on katsottu olevan ottelun järjestäjänä vastuussa siitä, että se ei ole kyennyt estämään savujen ja soihtujen tuomista katsomoon eikä tölkkien heittämistä kenttäalueelle. HJK ei kyennyt estämään myöskään kannattajien poistumista kenttäalueelle.


HJK on vedonnut asiassa siihen, että sen ja HIFK:n välillä oli sopimus, jonka mukaan vierasjoukkue vastaa oman kannattajakatsomonsa lipun myynnistä, organisoinnista ja kuluista. HJK:n valituksen johdosta oikeusturvalautakunnassa on kysymys siitä, onko tällä sopimuksella merkitystä arvioitaessa HJK:n vastuuta ottelun järjestäjänä ja onko kurinpitosakkoa alennettava.


II Sääntömääräykset

 

Palloliiton turvallisuusmääräysten kohdan 3.1 mukaan jalkapallo- ja futsal-ottelut ovat kokoontumislain mukaan yleisötilaisuuksia, jonka järjestyksestä ja turvallisuudesta vastaa tilaisuuden järjestäjä. Kotijoukkue on tilaisuuden järjestäjä, jollei muuta ole määrätty. Kohdan 4.1.1 mukaan jalkapallo- ja futsal-ottelun järjestäjän tulee pyrkiä ottelun turvallisuuteen liittyvillä toimenpiteillä estämään ennakolta häiriöt ja vaaratilanteet.


Turvallisuusmääräysten kohtien 4.1.9 ja 4.1.10 mukaan katsojien pääsy pelikentälle on estettävä ottelutapahtuman aikana. Jalkapallo- tai futsal-ottelussa taikka ottelupaikan välittömässä läheisyydessä ei saa pitää hallussa eikä niihin saa tuoda muun muassa ilotulitteita, soihtuja tai savuja.

 

III Oikeusturvalautakunnan johtopäätökset


HJK on vedonnut asiassa siihen, että HJK ja HIFK olivat sopineet kannattajapäätyjensä lipun myynnistä ja järjestyksenvalvonnasta ja että tämän mukaisesti HJK ei vastaisi HIFK:n kannattajien käyttäytymisestä. HJK on vedonnut myös UEFA:n sääntöihin asiassa.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että HJK:n valituksen perusteella riitaa ei ole itse tapahtumista. Kurinpitolautakunnan päätöksestä ilmenevän mukaisesti HJK:n kannattajat olivat ennen ottelun alkua savuttaneet ja sytyttäneet ottelun aikana savun. Kannattajia oli tullut kaiteen yli, mutta heidät oli saatu kiinni. HJK:n päädystä oli heitetty kentälle kaksi tyhjää tölkkiä. HIFK:n kannattajaryhmässä oli sytytetty ennen ottelun alkua noin 30 soihtua, joista oli syttynyt voimakas tulimeri. Kolme soihtua oli heitetty kenttäalueelle. Noin 40 HIFK:n kannattajaa oli mennyt katsomon kaiteen yli, joista noin 10 oli mennyt yli lisäaidan ja yksi yli mainosaidan. Tämän jälkeen vilkkuva soihtu oli heitetty katsomon kaiteen ja mainosaidan väliin.  


Palloliiton päätöksen oikeellisuutta arvioitaessa merkitystä ei ole sillä, miten vastaavia tilanteita säännellään UEFA:n säännöissä tai muissa kansainvälisissä säännöissä. Tässä tapauksessa sovellettavaksi tulevat Palloliiton määräykset, joiden perusteella asiaa on arvioitava.


Palloliiton turvallisuusmääräysten perusteella kotijoukkue vastaa ottelun järjestäjänä ottelutapahtuman järjestyksestä ja turvallisuudesta. Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa HJK on ollut kotijoukkue ja siten Palloliiton turvallisuusmääräysten tarkoittama ottelun järjestäjä.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että Veikkausliigan seurat ovat sitoutuneet noudattamaan Palloliiton turvallisuusmääräyksiä. Turvallisuusmääräyksissä ei ole sellaista määräystä, että seurat voisivat sopia vastuusta toisin. Tämän johdosta ottelutapahtuman järjestäjä ei voi toisen joukkueen kanssa tekemällään sopimuksella vähentää turvallisuusmääräysten mukaista vastuuta ottelutapahtuman järjestämiseen liittyen. Seurat voivat keskinäisin sopimuksin järjestellä keskinäisiä vastuitaan, mutta tällä ei ole vaikutusta Palloliiton turvallisuusmääräysten sitovuuteen eikä turvallisuusmääräysten tulkintaan ja turvallisuusmääräysten perusteella määrättäviin seuraamuksiin.


Näin ollen oikeusturvalautakunta toteaa, että HJK on ottelun järjestäjänä ja myös omien kannattajiensa osalta rikkonut Palloliiton turvallisuusmääräyksiä Palloliiton valitusvaliokunnan katsomalla tavalla. HJK:lle on voitu määrätä turvallisuusmääräysten rikkomisesta seuraamus. Aihetta Palloliiton valitusvaliokunnan päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole ja valitus on hylättävä.


Päätöslauselma


Valitus hylätään. Suomen Palloliitto ry:n valitusvaliokunnan päätöksen 25.8.2015 lopputulosta ei muuteta.


Valitusmaksua ei palauteta.

 

Ratkaisu oli yksimielinen.


Jukka Sippo                                         Timo Ojala

puheenjohtaja                                     sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jukka Sippo, Antti Aine, Johanna Lahti, Tuomas Ojanen ja Hilkka Salmenkylä.