5/2004 Jalkapallo: Lautakuntamenettely - Valituksen tutkiminen - Valitusmääräaika


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS                        Nro 5/2004

26.3.2004                      Diaarinro 3/2004    


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Helsingin Jalkapalloklubi ry:n hallituksen 2.12.2003 tekemä Joel Mikael Väisästä koskeva päätös. 


ASIA    

Oikeus pelata joukkueessa 


MUUTOKSENHAKIJA

Joel Mikael Väisänen, edustajanaan huoltajansa Tiina Koponen 


VALITUS

Valitus on saapunut urheilun oikeusturvalautakunnan toimistoon 23.2.2004.                      


KÄSITTELY OIKEUSTURVALAUTAKUNNASSA

Urheilun oikeusturvalautakunta on valitukseen liitetyistä asiakirjoista havainnut, että Tiina Koponen on viimeistään 16.12.2003 saanut tiedon poikaansa Joel Mikael Väisästä koskevasta Helsingin Jalkapalloklubi ry:n hallituksen 2.12.2003 tekemästä ratkaisusta.

Koponen on oikeusturvalautakunnalle antamassaan valituksen tekemisen viivästymistä koskeneessa selityksessä kertonut, että vuodenvaihteen pyhäpäivät ja Koposen sairastama flunssa olivat viivästyttäneet urheiluoikeuteen perehtyneen asianajajan tapaamista. Koponen oli tavannut 15.1.2004 asianajajansa, jonka kanssa käydyn keskustelun perusteella Koponen kertoo tulleensa sellaiseen käsitykseen, että asia oli määräaikojen osalta kunnossa. Näiden syiden vuoksi valituksen tekeminen oli viivästynyt. 


PÄÄTÖS

Käsittelyratkaisu

Urheilun oikeusturvalautakunnan 11 §:n mukaan valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa asianomaisen päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli valittaja saattaa todennäköiseksi, että hän esteen vuoksi ei ole voinut noudattaa asetettua määräaikaa, valitus voidaan tehdä määräajan jälkeenkin, ei kuitenkaan myöhemmin kuin vuoden kuluttua päätöksen tekemisestä tai lausunnon antamisesta.

Urheilun oikeusturvalautakunta on valitukseen liitetyistä asiakirjoista havainnut, että Tiina Koponen oli 29.10.2003 saanut tietää, että hänen poikaansa Joel Mikael Väisästä ei  ollut valittu ikäkausijoukkueeseen, jossa poika oli pelannut edellisenä kautena. Tiina Koponen on tämän jälkeen 30.10.2003 Helsingin jalkapalloklubi ry:n hallituksen puheenjohtaja Pentti Markkaselle lähettämässään sähköpostiviestissä pyytänyt seuraa ilmoittamaan heti virallisemmin tekemistään päätöksistä ja myöhemmin vielä vaatinut seuran hallitusta ratkaisemaan asian 2.12.2003 pidettävässä kokouksessa. Tiina Koponen on ilmoittanut 16.12.2003 Helsingin Jalkapalloklubi ry:n ja Helsingin Jalkapalloklubin Juniorit ry:n puheenjohtaja Pentti Markkaselle lähettämässään sähköpostiviestissä saaneensa Pentti Markkasen 9.12.2003 allekirjoittaman kirjeen koskien poikaansa. Lähettämässään sähköpostiviestissä Tiina Koponen on ilmoittanut, että hänen poikaansa koskevat asiat on ratkaistava, jos ei seuran sisällä, niin sitten seuran ulkopuolella ja vaikka jälkikäteen.

Asiakirjoista ja Koposen antamasta selityksestä ilmenee, että Koponen on jo 16.12.2003 seuran puheenjohtajalle lähettämässään sähköpostiviestissä ilmoittanut pitävänsä päätöstä sääntöjen vastaisena ja samalla ryhtyvänsä toimiin saattaakseen asian ratkaistavaksi seuran ulkopuolella. Koponen on selityksessään maininnut, että hänellä oli ollut tarvittavat asiakirjat hallussaan ja että hän oli ollut muutenkin hyvin valmistautunut tavatessaan asianajajansa 15.1.2004. Tuolloin lautakunnan säännöissä tarkoitettu määräaika ei ollut vielä kulunut umpeen. Koposella ei siten ole ollut estettä valituksen tekemiseen määräajassa. Myöskään Koposen kertomaa asianajajan kanssa käydyn keskustelun perusteella syntynyttä käsitystä siitä, että asia olisi määräaikojen osalta kunnossa, ei voida pitää lautakunnan sääntöjen 11 §:ssä tarkoitettuna esteenä. 


Päätöslauselma

Valitus jätetään myöhään tulleena tutkimatta.
Valitusmaksu palautetaan.


Pertti Välimäki                          Jarmo Hirvonen

puheenjohtaja                          sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki, Urpo Kangas, Olli Rauste, Kristiina Rintala-Jaalivaara ja Kari-Pekka Tiitinen.