7/2002 Metsästys: Yhdistys - Yhdistyksen kokous, Kurinpito - Varoitus

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS       Nro 7/2002                         3.10.2002                                                       Diaarinro            7/2002

 

RATKAISUT, JOIHIN ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Metsästysyhdistys r.y:n hallituksen 25.3.2002 tekemä päätös, jolla Juhani Sipilän esitys yhdistyksen puheenjohtajan vaihtamisen käsittelemisestä yhdistyksen kevätkokouksessa on hylätty.

Suomen Metsästysyhdistys r.y:n hallituksen 20.5.2002 tekemä päätös, jolla Sipilälle on annettu varoitus yhdistyksen jäsentietojen väärinkäyttämisestä ja epäasiallisten ja osin virheellisten kirjeiden lähettämisestä yhdistyksen jäsenille ja yhteistyökumppaneille.

 

ASIA          Asian saattaminen yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi ym.

MUUTOKSENHAKIJA

Juhani Sipilä

KUULTAVA

Suomen Metsästysyhdistys r.y.

VALITUS

Sipilä on valituksessaan vaatinut, että urheilun oikeusturvalautakunta toteaa yllä mainitut päätökset yhdistyksen sääntöjen ja lain vastaisiksi sekä muutoinkin perusteettomiksi.

Valituksensa perusteluissa Sipilä on katsonut, että hänen yhdistyksen jäsenenä tekemänsä esitys puheenjohtajan vaihtamisesta olisi tullut ottaa yhdistyksen kevätkokouksen asialistalle. Sipilä oli esityksen tehdessään menetellyt yhdistyksen sääntöjen 9 §:n edellyttämällä tavalla. Jäsentietojen käyttämiseen liittyvää Sipilän menettelyä ei valituksen perustelujen mukaan voitu pitää asiattomana. Sipilä oli käyttänyt jäsentietoja valvotusti yhdistyksen sisällä jäsenistölle suunnattuun tiedotukseen.

 VASTAUS

Suomen Metsästysyhdistys r.y. on yhdistyksen pääsihteerin yksin allekirjoittamassa vastauksessaan selittänyt, ettei kevätkokouksen asialistaa koskenutta Sipilän esitystä voitu pitää yhdistyksen sääntöjen 9 §:ssä tarkoitettuna, yhdistyksen jäsenen aloiteoikeuden piiriin kuuluvana esityksenä, koska esityksen tekijänä oli yhdistyksen hallituksen jäsen. Sen vuoksi asia oli käsitelty hallituksen sisäisenä asiana.

Suomen Metsästysyhdistys r.y. on pitänyt Sipilälle antamaansa kurinpitorangaistusta oikeutettuna.  

VASTASELITYS

Sipilä on yhdistyksen vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä huomauttanut, ettei vastausta ollut allekirjoitettu yhdistyksen sääntöjen edellyttämällä tavalla. Vastauksen antamista ei ollut myöskään käsitelty yhdistyksen hallituksessa. 

LISÄKIRJELMÄ

Suomen Metsästysyhdistys r.y. on 2.10.2002 toimittanut vastaukseensa liitettäväksi yhdistyksen valtakirjan.

PÄÄTÖS

Suullinen käsittely

Suullisen käsittelyn toimittamista ei ole pyydetty. Jutun tosiasiat ovat riidattomat. Suullisen käsittelyn toimittaminen on sen vuoksi ollut tarpeetonta.

Tosiasiat

Asiassa on riidatonta, että Sipilä on jättänyt yhdistyksen hallitukselle 24.1.2002 kirjallisen esityksen, jossa hän on ilmoittanut yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltäväksi seuraavat asiat:

 1. Erotetaan SMY:n puheenjohtaja Pentti Arvo

 2. Valitaan SMY:lle uusi puheenjohtaja” 

Yhdistyksen hallitus on 3.3.2002 hylännyt Sipilän esityksen yhdistyksen sääntöjen vastaisena. Hallitus on katsonut, että sen kokoonpanoa koskevat kysymykset kuuluivat syyskokouksessa käsiteltäviin asioihin eikä niitä sen vuoksi voitu käsitellä kevätkokouksessa.

Sipilä on 7.3.2002 hakenut yhdistyksen jäsenrekisteritietoihin perustuvia postitustarroja jäsenrekisteriä pitäneeltä henkilöltä. Sipilä ei enää tuolloin ole toiminut yhdistyksen pääsihteerinä. Tarrat saatuaan hän on postittanut yhdistyksen jäsenille yhdessä yhdistyksen kivääri- ja haulikkokerhojen puheenjohtajien kanssa allekirjoittamansa 8.2.2002 päivätyn kirjeen. Kirje ei ollut yhdistyksen lähettämä jäsentiedote vaan sen laatijoiden nimissä lähetetty yksityinen kirje.

Kirjeen otsikkona on ollut teksti: “HALLITUS RIKKONUT YHDISTYSLAKIA JA SMY:n SÄÄNTÖJÄ”. Kirjeessä on kerrottu siitä, ettei yhdistyksen hallitus ollut ottanut yhdistyksen puheenjohtajan vaihtamista koskenutta Sipilän esitystä vuosikokouksen asialistalle. Kirjeessä on arvosteltu hallituksen menettelyä ja katsottu, että “hallitus oli täällä menettelyllään rikkonut SMY:n sääntöjä ja yhdistyslakia”. Kirjeessä on kehotettu kaikki jäseniä saapumaan 21.3.2002 pidettävään vuosikokoukseen, koska “lain ja sääntöjen vastainen hallituksen menettely” oli esillä kokouksessa.

Sipilä on huhtikuussa 2002 lähettänyt 4.4.2002 päivätyn kirjeen kaikille niille virkamies- ja yritystahoille, joiden kanssa hän on ollut tekemisissä Viikin ampumaradan vuokrasopimusta laadittaessa ja Kivikon ampumarataa suunniteltaessa. Kirje on sisältänyt muun ohella seuraavan:

“SMY:n hallitus on sittemmin äänestyspäätöksin rikkonut sekä yhdistyslakia että omia sääntöjään. Tässä menettelyssä näkyvimpinä ovat toimineet pääsihteeri Jarmo Pyyhtiä ja varapuheenjohtaja Kari Tiitinen ilman, että puheenjohtaja Pentti Arvolla olisi ollut mitään huomautettavaa kyseisiä rikkomuksia vastaan. Em. perusteella totean, etten voi enää luottaa SMY:n johtotrion toimivan lainmukaisesti ja siten kuin rekisteröidylle yhdistykselle on tarkoitettu. Näin ollen en voi olla mukana missään sellaisissa yhteyksissä, joissa SMY on neuvottelu- tai sopimusosapuolena.”

Yhdistyksen hallitus on kokouksessaan 20.5.2002 päättänyt antaa Sipilälle varoituksen “SMY:n jäsentietojen väärinkäyttämisestä ja epäasiallisten ja osin virheellisten kirjeiden lähettämisestä yhdistyksen jäsenille ja yhteistyökumppaneille”.

 Sovellettavat säännöt

Yhdistyksen sääntöjen 9 §:n mukaan asiat, jotka seuran jäsenet haluavat seuran varsinaisen kokouksen käsiteltäviksi, on esiteltävä kirjallisesti hallitukselle viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

Sääntöjen 7 §:n mukaan yhdistyksen hallitus päättää kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan SAL:n sääntöjä ja määräyksiä.

 Oikeudellinen arviointi

Sipilä on toiminut yhdistyksen sääntöjen 9 §:ssä edellytetyllä tavalla esittäessään yhdistyksen puheenjohtajan vaihtamista koskevan asian käsittelyä yhdistyksen kevätkokouksessa. Se, että Sipilä on ollut myös yhdistyksen hallituksen jäsen, ei ole vaikuttanut Sipilän oikeuteen käyttää hänelle yhdistyksen jäsenenä kuuluvaa aloiteoikeutta.

Yhdistyksen hallitus on menetellyt virheellisesti hylätessään Sipilän esityksen sääntöjen vastaisena. Puheenjohtajan vaihtamista koskeva kysymys voidaan tarvittaessa käsitellä myös kevätkokouksessa, mikäli asia on mainittu kokouskutsussa. Se, että hallituksen kokoonpanosta päättäminen yhdistyksen sääntöjen mukaan kuuluu syyskokouksessa päätettäviin asioihin, ei ole estänyt asian käsittelyä kevätkokouksessa.

Sipilä ei ole ollut oikeutettu käyttämään yhdistyksen jäsenrekisteritietoja yksityisten kirjeiden postittamiseen. Yhdistyksen hallituksen jäsenenä Sipilällä on kuitenkin ollut oikeus saada jäsenrekisteristä tehtävässään tarvitsemiaan yhteystietoja. Nyt kysymyksessä olevalla yhdistyksen jäsenille postitetulla, 8.2.2002 päivätyllä kirjeellä Sipilä on tiedottanut jäsenille hallituksen virheellisestä menettelystä. Kirjeen otsikointi ja sanamuodot ovat olleet tarpeettoman rajuja, mutta kirje ei tästä huolimatta ole sisältänyt paikkansa pitämättömiä väitteitä. Kirjeen lähettäminen on edistänyt yhdistyksen hallinnon avoimuutta. Sipilä on kirjeen sisältö huomioon ottaen ollut hallituksen jäsenenä oikeutettu käyttämään yhdistyksen jäsenrekisterin tietoja. Kysymys ei ole ollut yksityisestä kirjeestä vaan yhdistyksen toimintaan olennaisesti liittyvästä tiedottamisesta.

Sipilän 4.4.2002 allekirjoittama, virkamies- ja yritystahoille suunnattu tiedote on tyyliltään kärjistetty ja tarpeettoman vihjaileva. Asiattomana tai loukkaavana sitäkään ei kuitenkaan voida pitää.

Urheilun oikeusturvalautakunnan arvion mukaan yhdistyksen hallituksella ei ole ollut aihetta antaa Sipilälle menettelystään varoitusta. Lautakunta suosittaa varoituksen poistamista. 

 

 Päätöslauselma

Valituksessa tarkoitetut Suomen Metsästysyhdistys r.y:n hallituksen päätökset ovat virheellisiä.

Valitusmaksu palautetaan Sipilälle.

 

Erkki-Juhani Taipale

puheenjohtaja  

Jarmo Hirvonen

sihteeri

 

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Erkki-Juhani Taipale, Heikki Halila, Veikko Ripatti, Magnus Ståhlberg ja Pekka Timonen.