12/2010 Nyrkkeily: Lautakuntamenettely- Lautakunnan toimivalta- Sitoutuminen lautakunnan toimivaltaan


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS            Nro 12/2010

27.5.2010          Diaarinro 2/2010


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Ammattinyrkkeilyliitto ry:n hallituksen päätös 1.2.2010 kilpailulisenssin peruuttamisesta dopingin johdosta


ASIA

Dopingin johdosta tapahtunut kilpailulisenssin peruuttaminen


MUUTOKSENHAKIJA

Jarno Rosberg


KUULTAVA

Suomen Ammattinyrkkeilyliitto ry


HALLITUKSEN PÄÄTÖS

Suomen Ammattinyrkkeilyliitto ry:n hallitus on 1.2.2010 antamallaan päätöksellä mitätöinyt 27.11.2009 käydyn ammattinyrkkeilyn raskaan sarjan Suomen mestaruusottelun lopputuloksen ja peruuttanut dopingin johdosta ammattinyrkkeilijä Jarno Rosbergin kilpailulisenssin vuoden ajaksi (ajalle 27.11.2009 – 27.11.2010).

Tampereella 27.11.2009 oli oteltu raskaan sarjan Suomen mestaruusottelu ja ottelun jälkeen Jarno Rosbergilta otettu dopingnäyte oli ollut positiivinen. Suomen Ammattinyrkkeilyliitto ry:n hallitus katsoi Rosbergin käyttäneen kiellettyjä aineita ja näin ollen Suomen mestaruusottelun tulos mitätöitiin ja tämän seurauksena Rosberg määrättiin menettämään Suomen mestarin arvo ja sen tunnuksena oleva mestaruusvyö.


VALITUS PERUSTEINEEN

Rosberg on valituksessaan vaatinut, että hänet katsotaan syyttömäksi kiellettyjen aineiden käyttöön ja että ottelun alkuperäinen ottelutulos palautetaan ja että Rosbergin kilpailulisenssi palautetaan oikeusturvalautakunnan päätöspäivästä lukien ja että Suomen Ammattinyrkkeilyliitto ry velvoitetaan korvaamaan hänen lautakuntakulunsa asiassa korkoineen.

Vielä Rosberg on pyytänyt, että lautakunta käsittelee asian ensisijaisesti välitystuomioistuimena ja toissijaisesti urheilun riippumattomana valituselimenä.

Joka tapauksessa oikeusturvalautakuntaa pyydetään antamaan asiantuntijalausunto oikeudenkäyntiä varten.

Laboratorioon toimitetussa näytteessä oli todettu olleen kielletyn metandienone johdannaista. Rosberg ei ollut käyttänyt dopingaineita. Laboratoriolöydös on voinut johtua siitä, että testattavaa virtsaa on säilytetty väärin tai siitä, että näytettä on manipuloitu. Suomen mestaruusottelun jälkeen otettu dopingtesti ei ollut oikein järjestetty.

Testitilaisuus ei ollut asianmukainen, koska testaustilanteessa ei ollut voinut varmistautua sitä, että (1) näyte on otettu siltä henkilöltä, jolta se on väitetty otetun, (2) että näytettä ei ole päästy manipuloimaan testitilanteessa ja (3) että näytteen säilymisestä koskemattomana koko testausketjun ajan olisi voinut varmistua.

Suomessa voimassa olevan dopingin vastaisen yleissopimuksen tavoitteena on ollut selventää ja yhdenmukaistaa urheilujärjestöjen oikeuksia ja velvoitteita. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on yhdenmukaistettu dopingvalvontamenettelyitä ja dopingiin liittyvää kurinpitomenettelyä turvaten urheilijoiden perusoikeudet. Yleissopimuksen tarkoituksen toteuttamista varten Suomen Antidopingtoimikunta vastaa dopingtestauksesta Suomessa. Rosbergilla on ollut urheilijana oikeus luottaa siihen, että dopingtestaus suoritetaan hänen kohdallaan siten, että testaus varmistaa näytteen koskemattomuuden, turvallisuuden ja identiteetin ja että urheilijan yksityisyyttä ja oikeusturvaa kunnioitetaan.

Tässä asiassa Suomen mestaruusottelun 27.11.2009 jälkeen tapahtunut dopingtestaus ei ollut noudattanut Suomen Antidopingtoimikunnan eikä WADA:n sääntöjä eikä se ollut muutoinkaan hyväksyttävä. Urheilijalla on ollut oikeus luottaa siihen, että testaus tapahtuu yleisesti hyväksyttyjen käytäntöjen mukaan. Testauksessa oli seuraavat puutteet ja virheellisyydet:

1)     Testauksen suorittivat muut kuin ADT:n valtuuttamat dopingtestaajat,

2)     Urheilija ei itse jakanut virtsanäytettä näytepulloihin, vaan jakamisen suoritti testauksesta vastannut lääkäri,

3)     Urheilija ei pitänyt näytepulloja hallussaan siihen saakka, kunnes ne oli suljettu ja sinetöity,

4)     Urheilija ei valvonut antamaansa virtsanäytettä koko aikaa,

5)     Urheilija ei ollut koko aikaa samassa huoneessa ennen kuin näytteet oli sinetöity,

6)     Testaustilassa oli käynyt myös ulkopuolisia henkilöitä,

7)     Virtsanäytteen Ph-arvo olisi tullut ottaa näytteenottoastiasta eikä näytepulloista. Ph-testi oli myös epäonnistunut. Tätä ei ollut mainittu laboratoriolle toimitetussa lähetteessä; ja

8)     Testauksesta ei ollut pidetty testauspöytäkirjaa eikä dopingtestausilmoitusta ollut allekirjoittanut antidopingorganisaation kouluttama ja valvoma virkailija.

Suomen Ammattinyrkkeilyliitto ry:n säännöissä ei ollut määräyksiä siitä, mitä seuraamuksia dopingin johdosta oli mahdollista määrätä. Sääntöjen 15 §:n neljännen kappaleen mukaan kaikki luvat myönnetään, pidetään voimassa ja perutaan hallituksen päätöksellä. Edelleen saman määräyksen seitsemännessä kappaleessa todetaan, että kaikki luvat ovat voimassa antopäivästä hallituksen määräämän lupamaksun ollessa maksettu seuraavaan vuosipäivään, ellei hallitus ole jostain syystä evännyt tai peruuttanut lupaa. Muita määräyksiä lisenssien peruuttamisesta ei ole.

Säännöissä ei ole määräystä dopingrikkomuksen johdosta määrättävästä seuraamuksesta. Edelleen Suomen Ammattinyrkkeilyliitto ry:n nyrkkeilysääntöjen mukaan huumeiden tai muiden kiellettyjen lisäaineiden käyttö ei ole sallittua. Kiellettyjen aineiden lista on sama kuin Kansainvälisen Olympiakomitean luettelo. Tässäkään kohtaan ei ole määräyksiä määrättävistä seuraamuksista. Rosberg ei ole sitoutunut sellaiseen, että häntä voitaisiin rangaista mielivaltaisesti ilman asianmukaisia määräyksiä.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Ammattinyrkkeilyliitto ry on vastauksessaan vaatinut ensisijaisesti, että valitus jätetään tutkimatta ja toissijaisesti vaatinut valituksen hylkäämistä.


Tutkimatta jättäminen

Urheilun oikeusturvalautakunnalla ei ole asiassa toimivaltaa seuraavista syistä:

·        Suomen Ammattinyrkkeilyliiton päätös Rosbergin kilpailulisenssin peruuttamisesta ei perustunut Suomen Antidopingtoimikunnan vahvistamaan antidopingsäännöstöön. Suomen Antidopingtoimikunta ei suorita dopingtestausta Suomen Ammattinyrkkeilyliiton järjestämissä kilpailuissa.

·        Suomen Ammattinyrkkeilyliitto ry ei ole Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n jäsen eikä Suomen Olympiakomitean jäsen eikä nauti valtionapua. Näin ollen Suomen Ammattinyrkkeilyliitto ry:n dopingin johdosta määräämiin seuraamuksiin ei sovelleta antidopingsäännöstöä eikä Urheilun oikeusturvalautakunnalla ole näin ollen toimivaltaa käsitellä asiaa.

·        Rosberg ei ole myöskään Suomen Ammattinyrkkeilyliitto ry:n jäsen, joten kysymys ei voi olla muustakaan oikeusturvalautakunnan sääntöjen tarkoittamasta asiasta.

Rosbergin asiaa ei voida käsitellä oikeusturvalautakunnassa valitusasiana tai välitystuomioistuinasiana eikä oikeusturvalautakunnalla ole toimivaltaa antaa myöskään erillistä lausuntoa asiassa.


Valituksessa esitetyt vaatimukset

Siltä varalta, että oikeusturvalautakunta ottaa asian tutkittavakseen, Suomen Ammattinyrkkeilyliitto ry toteaa Rosbergin valituksessa esittämien vaatimusten olevan perusteettomia.

Rosberg on kilpailulisenssin saatuaan sitoutunut noudattamaan Suomen Ammattinyrkkeilyliitto ry:n sääntöjä ja nyrkkeilysääntöjä. Suomen Ammattinyrkkeilyliitto ry:llä on siten sääntöjensä nojalla ollut oikeus peruuttaa kilpailulisenssi dopingin johdosta ja mitätöidä ottelun lopputulos.

Dopingtestaus ei ollut puutteellinen ja Rosbergin väitteet olivat perusteettomia. Testausta varten oli varattu erillinen pukuhuone / WC-tila. Nyrkkeilijälle annettiin näytteen antamista varten erillinen keräilyastia, johon näyte annettiin. Näyteastia annettiin testausta suorittaneille Suomen Ammattinyrkkeilyliitto ry:n edustajille ja samalla nyrkkeilijälle näytettiin suljettua muovipussia, jossa oli kontrollinumero ja näytepullot sekä kuljetuskapselit. Nyrkkeilijän läsnä ollessa muovipussi avattiin ja näyte laitettiin kahteen näytepulloon A- ja B-näytteeksi. Näytepullot suljettiin ja laitettiin kuljetuskapseleihin. Nyrkkeilijä tarkasti kontrollinumerot ja allekirjoitti pöytäkirjan. Kuljetuskapseleiden sulkemisen jälkeen niitä ei voinut enää avata siten, että siitä ei olisi aiheutunut jälkiä. Dopingtestauksessa ei ollut tapahtunut virheitä.


VASTASELITYS

Rosberg on Suomen Ammattinyrkkeilyliitto ry:n vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä esittänyt aikaisemmin esittämänsä lisäksi seuraavaa:

Urheilun oikeusturvalautakunta oli toimivaltainen käsittelemään asian, koska kysymyksessä oli yhdistyksen kurinpitopäätös, jolla rajoitetaan urheilijan mahdollisuuksia osallistua kilpailutoimintaan ja harjoittaa ammattiaan.

·        Dopingin vastaisen yleissopimuksen hyväksymisen seurauksena Urheilun oikeusturvalautakunnalle oli annettu toimivalta käsitellä dopingia koskevat asiat.

·        Lisäksi Suomen Ammattinyrkkeilyliitto ry:n päätös oli liiton sääntöjen vastainen. Näin ollen Urheilun oikeusturvalautakunta oli toimivaltainen käsittelemään valituksen.

·        Joka tapauksessa oikeusturvalautakunta voi antaa asiantuntijalausunnon tulevaa oikeudenkäyntiä varten.

·        Rosberg ei ollut kilpailulisenssin perusteella sitoutunut Suomen Ammattinyrkkeilyliitto ry:n tarkoittamiin sääntöihin tai määräyksiin. Kilpailulisenssistä oli ilmoitettu suullisesti eikä mitään sitoumusta ollut tapahtunut.

Koska Suomen Ammattinyrkkeilyliitto ry ei noudata Suomen Antidopingtoimikunnan säännöksiä, sillä ei ole oikeutta tehdä testejä kielletyistä lisäaineista edes urheilijan etukäteen antaman suostumuksen nojalla. Joka tapauksessa testausmenettelyn tuli tapahtua hyväksyttävällä tavalla. Testauksessa oli seuraavat puutteet:

1) Rosbergille oli annettu numeroitu keräilyastia näytteen antamista varten eikä Rosberg ollut itse saanut valita keräilyastiaa. Tämä mahdollisti manipuloinnin.

2) Rosbergille oli annettu tietty muovipussi, joka oli sisältänyt näyteastiat ja kuljetuskapselit. Rosberg ei ollut saanut itse valita näyteastiat sisältävää muovipussia.

3) Suomen Ammattinyrkkeilyliitto ry:n edustaja oli jakanut näytteet näytepulloihin, vaikka vakiintuneen tavan mukaan ainoastaan urheilija itse sai koskea keräilyastiaan ja näytepulloihin ennen kuin ne oli sinetöity.

4) Rosbergin oli annettu poistua pesemään kätensä sen jälkeen, kun tämä oli antanut keräilyastian Suomen Ammattinyrkkeilyliitto ry:n edustajalle. Tässä vaiheessa näytettä ei ollut jaettu näytepulloihin.

5) Näytepullojen numero ja urheilijan nimi oli ollut yhdistettävissä jo ennen näytteen antamista, joten pöytäkirjan allekirjoittamisella ei ollut merkitystä.

6) Ph-näytteen ottamisessa oli ollut ongelmia.

Testaustapahtumassa oli siinä määrin paljon puutteita, että se oli mahdollistanut näytteen manipuloinnin. Näin ollen näytteen löydös ei osoittanut Rosbergin käyttäneen kiellettyä ainetta.


PÄÄTÖS

Valituksen tutkimisen edellytykset

Suomen Ammattinyrkkeilyliitto ry on katsonut, ettei lautakunnalla ole toimivaltaa käsitellä asiaa, koska Suomen Ammattinyrkkeilyliitto ry ei ole Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n jäsen eikä se ollut sitoutunut myöskään Suomen Antidopingtoimikunnan sääntöihin tai dopingtestaukseen.

Rosberg on puolestaan katsonut, että oikeusturvalautakunnalla on toimivalta käsitellä dopingia koskeva valitus, koska dopingin vastaiseen yleissopimukseen liittyen oikeusturvalautakunnalle oli annettu tällainen toimivalta.

Oikeusturvalautakunnassa on siten ensin kysymys siitä, onko lautakunnalla toimivaltaa käsitellä Suomen Ammattinyrkkeilyliitto ry:n päätöksestä tehtyä valitusta.


Sitoutuminen Urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan

Urheilun oikeusturvalautakunta on alunperin urheilun keskusjärjestöjen perustama riippumaton muutoksenhakuelin. Lautakunnan toimivalta perustuu sopimukseen tai yhdistysoikeudelliseen sitoutumiseen.

Urheilun oikeusturvalautakunnan toimivallan ensimmäinen edellytys on se, että yhdistys (lajiliitto) tai liiga on sitoutunut Urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan. Eri urheilulajien lajiliittojen sitoutuminen toimitetaan tyypillisesti Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n (SLU) sääntöjen kautta siten, että liiton tullessa  SLU:n jäseneksi se sitoutuu noudattamaan SLU:n sääntöjä. SLU:n sääntöjen kohdan 10 mukaan yhteisön jäsenet sitoutuvat noudattamaan Urheilun oikeusturvalautakunnasta annettuja sääntöjä ja määräyksiä, elleivät ne ole muun vastaavan oikeusturvaelimen piirissä.

Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöihin sitoutuminen voi tapahtua myös muuta kautta ja sitoumuksen antaminen on mahdollista myös yhdistyksen omissa säännöissä. Oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännön mukaan lautakunta on voinut tutkia asian, jos osapuolet ovat kyseisessä tapauksessa suostuneet asian käsittelyyn oikeusturvalautakunnassa.


Suomen Ammattinyrkkeilyliitto ry:n asema

Nyt kysymyksessä olevassa asiassa Suomen Ammattinyrkkeilyliitto ry ei ole Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n jäsen. Suomen Ammattinyrkkeilyliitto ry:n säännöissä ei ole myöskään annettu toimivaltaa Urheilun oikeusturvalautakunnalle. Suomen Ammattinyrkkeilyliitto ry ei ole tässä yksittäisessä tapauksessa muutoinkaan antanut suostumusta asian käsittelyyn oikeusturvalautakunnassa.

Koska Suomen Ammattinyrkkeilyliitto ry ei ole sitoutunut lautakunnan toimivaltaan, Urheilun oikeusturvalautakunnalla ei ole asiassa toimivaltaa.


Toimivalta dopingia koskevissa asioissa

Tämän jälkeen asiassa on vielä arvioitava Rosbergin valituksessaan esittämä väite, että lautakunta olisi asiassa toimivaltainen Euroopan neuvoston vuoden 1989 dopingia koskevan yleissopimuksen ja vuoden 2009 Suomen Antidopingsääntöjen nojalla.

Euroopan neuvoston dopingin vastainen yleissopimus on tullut asetuksen 23/1990 mukaan voimaan Suomessa 1.6.1990. Yleissopimuksen 7 artiklan d-kohdan mukaan urheilujärjestöjä rohkaistaan yhdenmukaistamaan kurinpitomenettelynsä taaten epäiltyjen urheilijoiden perusoikeuksien kunnioittaminen. Näihin periaatteisiin kuuluu yleissopimuksen mukaan muun muassa selkeät ja toimeenpanokelpoiset määräykset päätöstä koskevasta muutoksenhausta.

Lautakunta toteaa, että yleissopimuksen määräykset eivät sellaisenaan anna millekään orgaanille välitöntä toimivaltaa toimia dopingasioissa vaan sopimuksen mukaan toimivaltaisen orgaanin perustaminen edellyttää erillisiä perustamistoimia. Suomessa yleissopimuksen määräys on pantu toimeen urheilujärjestöjen keskeisin sopimusjärjestelyin perustamalla urheilun oikeusturvalautakunta. Sen toimivalta koskee kuitenkin vain niitä järjestöjä, jotka ovat lautakunnan toimivallan hyväksyneet, kuten edellisessä alajaksossa on selitetty.

Kuitenkin tämän lisäksi dopingia koskevissa asioissa lautakunta voi sääntöjensä 3 §:n 4 momentin mukaan käsitellä valitusasiana Suomen Antidopingtoimikunta ADT:n vahvistaman Suomen antidopingsäännöstön perusteella tehdyn päätöksen.

Suomen Antidopingtoimikunta käyttää kansallista toimivaltaa dopingasioissa. Vuoden 2009 Suomen antidopingsäännöstön 13.2.1 ja 13.2.2 §:ssä on määräykset muutoksenhausta dopingasioissa. Valvontalautakunnan ja asianomaisen muun urheilun organisaation tekemään päätökseen haetaan muutosta Urheilun oikeusturvalautakunnalta.

Näin ollen oikeusturvalautakunnalla on toimivalta käsitellä dopingasioissa tehtyjä valituksia siitä riippumatta, onko lajiliitto tai urheilujärjestö muutoin sitoutunut oikeusturvalautakunnan toimivaltaan, jos dopingasiassa perustuu Suomen antidopingsäännöstöön.

Suomen antidopingsäännöstön 1.2 §:n mukaan antidopingsäännöstöä sovelletaan Suomessa rekisteröityyn urheilujärjestöön ja muuhun yhteisöön, joka on säännöissään tai ADT:n kanssa erikseen solmitulla sopimuksella sitoutunut noudattamaan antidopingsäännöstöä.

Suomen Antidopingtoimikunta ry:n (ADT) pääsihteeri on ilmoittanut, että Suomen Ammattinyrkkeilyliitto ry ei kuulu Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n alaisiin liittoihin eikä nauti valtionapua, jotka velvoittaisivat sen kuulumaan myös Suomen antidopingsäännöstön piiriin. ADT:n pääsihteerin ilmoituksen mukaan Suomen Ammattinyrkkeilyliitto ry ja ADT eivät ole solmineet myöskään erillistä sopimusta, jonka mukaan Suomen Ammattinyrkkeilyliitto ry olisi sitoutunut noudattamaan Suomen antidopingsäännöstöä.

Näin ollen Suomen Ammattinyrkkeilyliitto ry:n dopingin johdosta antamaan päätökseen ei tule sovellettavaksi oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n 4 momentin määräys dopingasioiden muutoksenhausta eikä sovellettavaksi tule myöskään Suomen antidopingsäännöstön muutoksenhakua koskevat määräykset.

Arvioitaessa vielä oikeusturvalautakunnan toimivaltaa dopingasioiden osalta, huomioon on otettava Korkeimman oikeuden ratkaisu KKO 1998:122, jossa on todettu, että kysymys siitä, oliko urheilija syyllistynyt dopingiin, voitiin yhdistyslain ja urheiluliiton sääntöjen estämättä ottaa tuomioistuimessa ratkaistavaksi. Korkeimman oikeuden ratkaisussa mainittujen edellytysten vallitessa kysymys siitä, onko urheilija syyllistynyt dopingiin, on mahdollista saattaa tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että yleisten tuomioistuinten toimivalta on yleinen ja Korkeimman oikeuden edellä mainitulla ratkaisulla on selvennetty yleisten tuomioistuinten toimivaltaa käsitellä urheiluun liittyviä dopingasioita. Urheilun oikeusturvalautakunnan toimivalta ei sitä vastoin ole yleinen vaan sen toimivaltaan kuuluvat edellä mainittujen sääntöjen 3 §:ssä mainitut asiat. Näin ollen Korkeimman oikeuden ratkaisulla KKO 1998:122 ei ole merkitystä arvioitaessa oikeusturvalautakunnan toimivaltaa.


Johtopäätökset oikeusturvalautakunnan toimivallasta

Suomen Ammattinyrkkeilyliitto ry ei ole Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n jäsen eikä se ole myöskään omissa säännöissään sitoutunut Urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan. Suostumusta tämän yksittäisen asian käsittelyyn ei ole myöskään annettu.

Rosbergille dopingin johdosta määrätty kilpailulisenssin peruuttaminen ja ottelun lopputuloksen mitätöinti ei perustu myöskään ADT:n antidopingsäännöstöön eikä Suomen Ammattinyrkkeilyliitto ry ole sitoutunut noudattamaan antidopingsäännöstöä. Kysymys ei ole siten sellaisesta dopingin johdosta määrätystä seuraamuksesta, jota oikeusturvalautakunnan säännöissä tarkoitetaan.

Oikeusturvalautakunnalla ei ole siten toimivaltaa ottaa tutkittavaksi Rosbergin valitusta.


Välimiesmenettely

Ilman sopimusta lautakunta voi lautakunnan sääntöjen 4 §:n 3 momentin nojalla käsitellä asian välimiesoikeutena urheilijan vaatimuksesta vain jos kyse on lautakunnan toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Koska Rosbergin valitus ei koske sen toimivaltaan kuuluvaa asiaa ja koska Suomen Ammattinyrkkeilyliitto ry ei ole menettelyyn suostunut, lautakunta ei voi toimia asiassa myöskään välimiesoikeutena.


Lausunnon antaminen

Lautakunnan sääntöjen 4 §:n 4 momentin mukaan lautakunta voi antaa urheilujärjestöille niiden pyynnöstä lausuntoja urheilutoimintaan liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Koska lautakunta voi antaa säännöissä tarkoitetun lausunnon vain järjestön pyynnöstä, se ei voi antaa myöskään erillistä lausuntoa niistä kysymyksistä, joista Rosberg on lautakuntaa pyytänyt lausumaan.


Tiivistelmä

Näin ollen edellytyksiä asian käsittelemiseen oikeusturvalautakunnassa ei ole ja Rosbergin asia tulee jättää tutkimatta.

 

Päätöslauselma

Valitus jätetään tutkimatta.

Jarno Rosbergin vaatimus lautakuntakulujen korvaamisesta hylätään.

Valitusmaksua ei palauteta.

Ratkaisu oli yksimielinen.


Pertti Välimäki                           Timo Ojala

puheenjohtaja                            sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki, Antti Aine, Pia Ek, Matti Hiltunen ja Elias Kajander.