23/ 2015 Taekwondo - Olympiakarsintajoukkue - Valintakriteerit


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 23/2015

22.7.2015    Diaarinro 25/2015

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Taekwondoliitto ry:n olympiavalmentajan ja hallituksen päätös koskien olympiakarsintajoukkueen valintaa


ASIA

Olympiakarsintajoukkueen valinta


MUUTOKSENHAKIJAT

RN

TP


KUULTAVA

Suomen Taekwondoliitto ry

 

TAEKWONDOLIITON VALINTAPÄÄTÖS

Suomen Taekwondoliitto ry:n olympiavalmentaja on valinnut yhden miesedustajan ja kaksi naisedustajaa tammikuussa 2016 pidettäviin olympiakarsintoihin. Naisten osalta sarjaan 57 kg on valittu SM ja sarjaan 67 kg JP.


Taekwondoliiton hallitus ei ole muuttanut olympiavalmentajan päätöstä.


VALITUS PERUSTEINEEN

RN ja TP ovat yhteisessä valituksessaan vaatineet, että valintapäätös kumotaan.


Kysymys oli vuoden tärkeimmästä joukkuevalinnasta. Valinta oli tehty ilman etukäteen julkistettuja valintakriteereitä eivätkä urheilijat tienneet etukäteen sitä, millä kriteereillä valinnat tultaisiin tekemään. Urheilijoiden oikeusturvaa oli rikottu.


Olympiakarsintaturnaus järjestetään tammikuussa 2016 ja joukkuevalinta oli tehty jo toukokuussa 2015. Näin aikaisin tehty valintapäätös oli kyseenalainen, koska urheilijat olivat tasaväkisiä. Urheilijoille olisi tullut antaa lisää aikaa näyttää kuntonsa ja valintapäätös olisi tullut tehdä vasta lähempänä karsintaturnauksen ilmoittautumisen määräaikaa.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Taekwondoliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.


Olympiakarsintajoukkueeseen voidaan valita kaksi naisurheilijaa ja kaksi miesurheilijaa. Urheilijat ovat olleet tietoisia siitä, että olympiakarsintajoukkueen valinnan tekee olympiavalmentaja ja että valintakriteerejä ei ole määritetty. Aikaisella valinnalla on pyritty takaamaan urheilijoille mahdollisuus keskittyä olympiakarsintoihin.


Olympiavalmentaja Jesus Ramal on toiminut tehtävässään vuodesta 2010 alkaen ja tuntee urheilijat usean vuoden ajalta. Olympiavalmentajan valintapäätöksen perusteluissa on todettu, että hän on seurannut urheilijoita koko olympiadin ajan ja että valinnat on tehty urheilijoiden nykykunnon, leirityksen ja isojen kilpailujen (EM 2014, MM 2015 sekä G1- ja G2-turnaukset) perusteella. Valituksi tullut JP ja valitsematta jääneet RN ja TP eivät ole olleet merkittävästi toinen toistaan parempia ja yksiselitteistä eroa tulosvertailun perusteella on ollut mahdotonta tehdä. Valinnassa on arvioitu urheilijan suorituskykyä ja menestymismahdollisuuksia.


Olympiavalmentaja on katsonut JP:llä olevan suurimmat menestymismahdollisuudet edellä mainittujen kolmen urheilijan välillä. JP on myös kilpaillut vuoden 2015 aikana kaikki kilpailunsa virallisessa olympiapainoluokassa eli 67 kg -sarjassa. Keväällä 2015 JP sijoittui viidenneksi olympialuokkien EM-kilpailuissa ja oli sijoitukseltaan paras karsintajoukkueeseen pyrkivistä urheilijoista. Kevään 2015 aikana olympiavalmentajan ohjauksessa ovat valmentautuneet RN ja JP.


TP on sinänsä toipunut hyvin vaikeista leikkauksistaan, mutta hän ei ole toistaiseksi saavuttanut loukkaantumista edeltänyttä tasoaan.


VASTASELITYS

Valittajat ovat vastauksen johdosta antamassaan yhteisessä vastaselityksessään todenneet valituksessaan esittämänsä lisäksi, että valintapäätös tulee kumota sen vuoksi, että valintakriteereitä ei ollut julkistettu. Valintakriteereiden puuttumisen vuoksi joukkueeseen oli valittu JP. Olympiavalmentaja Ramal ei ole ollut myöskään tekemisissä kovin paljon muiden urheilijoiden kuin avopuolisonsa SM:n kanssa ja Ramal tuntee heikosti muiden urheilijoiden tilanteen ja näytöt. Valintapäätöksen ei voida katsoa perustuneen suorituskyvyn ja menestymismahdollisuuksien arviointiin.


Olympiavalmentaja Ramal oli 8.11.2014 todennut, että RN voisi tavoitella paikkaa olympiakarsintajoukkueessa painoluokassa 67 kg ja että hän voisi kilpailla ennen olympiakarsintaa missä painoluokassa tahansa. RN on kilpaillut painoluokissa 62 kg ja 67 kg eikä kilpailemista olympiapainoluokassa voida pitää valintaperusteena. RN ja JP olivat kilpailleet molemmat vuoden 2015 aikana kolme kertaa painoluokassa 67 kg saavuttaen molemmat yhden otteluvoiton. Tämän lisäksi RN oli kilpaillut myös painoluokassa 62 kg, kun taas JP ei ollut kilpaillut muissa luokissa. JP:n sijoitus oli Taekwondoliiton vastineessa todetuin tavoin olympiapainoluokkien EM-kilpailuissa RN:n sijoitusta parempi. Näissä G1-tason kilpailuiksi arvioiduissa kilpailuissa JP voitti kreikkalaisen kilpakumppanin, jolla ei ollut arvokilpailumenestystä. RN hävisi hollantilaiselle vastustajalle, joka oli moninkertainen EM- ja MM-kilpailujen mitalisti.


Urheilijoilla on ollut mahdollisuus harjoitella olympiavalmentaja Ramalin kotisalilla Madridissa. Tätä mahdollisuutta RN on kevään 2015 aikana käyttänyt kahdesti. JP ei ole vuoden 2015 aikana harjoitellut Madridissa.


TP:lle suoritetut leikkaukset eivät olleet vaikeita, vaan paikallispuudutuksessa tehtyjä rutiinitoimenpiteitä, joissa oli vahvistettu isovarpaan nivelsiteen tukea ja tehty pikkusormen murtuman korjausleikkaus. TP on nyt paremmassa kunnossa kuin koskaan aikaisemmin.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu

 

Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole pyytäneet suullista käsittelyä.

 

Pääasiaratkaisun perustelut

 

Kysymyksenasettelu

 

Taekwondoliiton olympiavalmentaja on 22.5.2015 julkistetulla päätöksellä nimennyt yhden miesurheilijan ja kaksi naisurheilijaa tammikuussa 2016 pidettävään olympiakarsintaturnaukseen. RN ja TP ovat vaatineet Taekwondoliiton hallitusta kumoamaan päätöksen. Taekwondoliiton hallitus ei ole muuttanut valintapäätöstä.


RN ja TP ovat oikeusturvalautakunnalle toimittamassaan valituksessa vaatineet valintapäätöksen kumoamista ennen muuta sillä perusteella, että valinnat oli tehty ilman valintakriteereitä eivätkä urheilijat olleet siten voineet tietää etukäteen sitä, millä kriteereillä valinnat tultaisiin tekemään. Tällainen menettely oli urheilijoiden oikeusturvan vastaista.


Tuleeko lajiliiton asettaa ja julkaista valintakriteerit?


Oikeusturvalautakunta toteaa, että ellei urheilun lajiliiton säännöissä toisin määrätä, liitto ei ole velvollinen vahvistamaan ja julkistamaan arvokilpailujen valintakriteereitä tai muitakaan eri kansainvälisiä kilpailuja koskevia valintakriteereitä. Jos valintakriteerejä ei ole asetettu, liitto voi päättää valinnasta yhdistysautonomiansa piiriin kuuluvana asiana esimerkiksi pelkästään sen mukaisesti, miten liitto uskoo urheilijan menestyvän tulevissa kilpailussa. Tällaisessa valintaperusteessa ei ole kyse oikeudellisesta harkinnasta, jota voitaisiin urheilun oikeusturvalautakunnassa kontrolloida (ks. UOL 24/2011).


Urheilijan kannalta kuitenkin selvien ja myös kontrolloitavien valintakriteereiden asettaminen ja julkistaminen on tärkeää, koska hän voi niiden perusteella suunnitella oman valmentautumisensa ja kilpailuohjelmansa. Jos valintakriteerit asetetaan, urheilijalla on oikeus myös luottaa siihen, että liitto noudattaa valintaperusteitaan. Valintakriteerit asetetaan ensi sijassa urheilijan intressissä. Liiton on siten noudatettava asettamiaan ja julkistamiaan valintakriteereitä kuten yhdistyksen päätöksiä yleensäkin. Jos liitto on asettanut esimerkiksi sellaiset valintakriteerit, joiden mukaan ratkaisevaa on pelkästään määrätyissä kilpailuissa saavutetut tulokset, liiton on noudatettava asettamiaan valintaperusteita, ellei erityisistä syistä, kuten urheilijan loukkaantumisesta muuta johdu. Tämän tyyppisiä valintakriteereitä voidaan yleensä arvioida myös oikeudellisesti.


Nyt kysymyksessä olevassa asiassa on riidatonta, että olympiakarsintajoukkueen valintojen osalta Taekwondoliitossa ei ole ennakolta ilmoitettuja ja julkistettuja valintakriteereitä. Taekwondoliitolla ei ole esitetty olevan velvollisuutta asettaa olympiakarsintoja koskeviin valintoihin liittyviä valintakriteereitä. Edellä todetuin tavoin urheilijoiden kannalta olisi tärkeää, että liitto ilmoittaisi ennakolta valintakriteerit urheilijoiden kannalta keskeisten ja tärkeiden kilpailujen osalta. Tällaisena kilpailuna voidaan pitää epäilemättä valintaa edustajaksi olympiakarsintoihin. Nyt näin ei ole Taekwondoliitossa menetelty. Kuitenkaan mitään oikeudellista perustetta valintakriteereiden ennalta tapahtuvaan ilmoittamiseen ei ole eikä valituksen kohteena olevaa olympiakarsintajoukkueen valintapäätöstä ole kumottava sillä perusteella, että valinta on tehty ilman julkistettuja valintakriteereitä. Tältä osin valitus on hylättävä.


Valintapäätöksen arviointi


Taekwondoliitto on tehnyt olympiakarsintajoukkueen valinnan ilman valintakriteereitä. Valintapäätöksen oikeellisuutta ei siten voida arvioida valintakriteereiden perusteella. Oikeusturvalautakunta kuitenkin toteaa, että lautakunnan toimivaltaan kuuluu arvokilpailuja koskevien valintojen osalta lautakunnan sääntöjen 3 §:n 2 momentin nojalla ja riippumatta mahdollisista valintakriteereistä sen arviointi, onko päätös ilman hyväksyttävää syytä syrjivä sukupuolen, iän, vakaumuksen, mielipiteen, alkuperän tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Oikeusturvalautakunta katsoo, että vastaavalla tavalla kuin varsinaisten arvokilpailuvalintoja koskevien valitusten osalta, lautakunnan toimivaltaan kuuluu myös nyt kysymyksessä olevan olympiakarsintajoukkueen valinnan osalta valintakriteereistä riippumatta sen arviointi, onko päätös ilman hyväksyttävää syytä syrjivä sukupuolen, iän, vakaumuksen, mielipiteen, alkuperän tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.


Olympiavalmentajan tekemässä valintapäätöksessä on esitetty perusteet tehdyille valinnoille. Valintoja on perusteltu urheilullisella menestyksellä, taidoilla ja kyvyillä, sitoutumisella harjoitteluun sekä menestymismahdollisuuksilla. Valinnassa on otettu huomioon myös urheilijan henkilökohtaisia ominaisuuksia, kuten luonne ja yhteistyö valmentajan kanssa. JP:n kohdalla on painotettu myös hänen nuorta ikäänsä.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että lautakunnan toimivaltaan ei kuulu sen arviointi, kenellä urheilijalla on parhaat mahdollisuudet menestyä tulevissa valinnan kohteena olevissa olympiakarsinnoissa. Lautakunta ei voi myöskään arvioida sitä, missä vaiheessa ja miten paljon ennen olympiakarsintoja valintapäätös tulee tehdä. Oikeusturvalautakunta toteaa, että urheilijan menestymismahdollisuuksia ja joukkueeseen soveltuvuutta koskeva arvio sekä valintapäätöksen tekemisen aikataulu kuuluu lähtökohtaisesti Taekwondoliiton harkintavaltaan (ks. myös UOL 15/2012).


Valintapäätöksessä onJP:n osalta mainittu muiden seikkojen osalta hänen nuori ikänsä. Urheilijan iän mainitseminen liittyy kuitenkin osaltaan hänen kehittymismahdollisuuksiinsa ja tulevaisuuden menestymismahdollisuuksiin. Tähän nähden urheilijan iän huomioon ottamista nyt kysymyksessä olevassa valintapäätöksessä ei voida pitää syrjivänä perusteena.


RN:n ja TP:n valituksessa ei ole tuotu esille sellaisia syitä, jotka antaisivat aiheen epäillä valintapäätöksen taustalla olleen lautakunnan sääntöjen tarkoittamat syrjivät perusteet. Lisäksi oikeusturvalautakunta toteaa, että edellä todetuin tavoin Taekwondoliitto on ilmoittanut tehneensä valinnan yksin urheilullisilla kriteereillä. Tätä ilmoitusta ja sen tueksi Taekwondoliiton vastauksessa esitettyjä perusteita ei ole aihetta epäillä.


Oikeusturvalautakunta toteaa johtopäätöksenään, että asiassa ei ole ilmennyt perusteita Taekwondoliiton valintapäätöksen muuttamiseen valituksessa vaaditulla tavalla.


Päätöslauselma


Valitus hylätään. Suomen Taekwondoliitto ry:n olympiakarsintajoukkueen valintaa koskevaa päätöstä ei kumota.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Risto Jalanko                                      Timo Ojala

puheenjohtaja                                    sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Elias Kajander, Mika Palmgren, Hilkka Salmenkylä ja Thomas Stenius.