8/2007 Salibandy: Kurinpito - Kurinpitoseuraamus


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS                            Nro 8/2007

20.7.2007                         Dnro 4/2007  


RATKAISU, JOKA ON VALITUKSEN KOHTEENA

Suomen Salibandyliito ry:n valitusvaliokunnan päätös 8.2.2007  


ASIA

Kurinpitorangaistus 


MUUTOKSENHAKIJA

Tomi Karsio 


KUULTAVA

Suomen Salibandyliitto ry 


VALITUS

Karsio on valituksessaan vaatinut ensisijaisesti, että Suomen Salibandyliitto ry:n valitusvaliokunnan päätös kumotaan ja liiton kurinpitovaliokunnan 21.12.2006 määräämää kurinpitoseuraamusta kovennetaan tai määrätty seuraamus pysytetään.

Toissijaisesti Karsio on vaatinut, että asia palautetaan valitusvaliokunnan uudelleen käsiteltäväksi.

Valituksen perusteluna Karsio on esittänyt, että asiassa on kysymys tuomareiden puolueettomuuteen kohdistuneen arvostelun perusteella määrätyistä kurinpitoseuraamuksista. Kurinpitovaliokunta oli 21.12.2006 tekemällään päätöksellä antanut liiton kilpailusääntöjen 64 §:n perusteella varoituksen epäurheilijamaisesta käyttäytymisestä valmentaja Karo Kuussaarelle ja FT Trackers -joukkueelle. Päätöksen mukaan Kuussaari oli arvostellut 29.11.2006 pelatun ottelun jälkeen erotuomareita Tomi Karsio ja Markku Puolanne soveliaisuuden rajat ylittävällä tavalla. FT Trackers oli vuorostaan julkaissut seuran kotisivuilla samanlaista arvostelua. Valitusvaliokunta on kumonnut varoitukset katsoen, että selostettu menettely on ollut paheksuttavaa, mutta ei kuitenkaan niin moitittavaa, että sen johdosta tulisi määrätä rangaistus.

Liiton kurinpitovaliokunta tai valitusvaliokunta eivät ole kuulleet kurinpitoasiaa käsitellessään arvostelun kohteena olleita erotuomareita. Asiaton arvostelu on saattanut erotuomareiden puolueettomuuden kyseenalaiseksi ja se on sen vuoksi olennaisesti loukannut erotuomareiden kunniaa. Kurinpitoasian käsittelyssä on siten ollut keskeisesti kysymys erotuomareiden oikeusturvasta. Tämän vuoksi heitä olisi tullut pitää kurinpitomenettelyn asianosaisina. 


VASTAUS

Suomen Salibandyliitto ry on vastauksessaan vaatinut ensisijaisesti, että valitus jätetään tutkimatta. Kurinpitoasiassa asianosaisena on ainoastaan kurinpitomenettelyn kohteena oleva henkilö. Ottelun erotuomarilla on ainoastaan oikeus raportoida ottelusta ja siihen liittyvistä tapahtumista liitolle. Varsinaisessa kurinpitomenettelyssä ottelun erotuomari on sivullisen asemassa, eikä hänellä ole oikeutta tulla kuulluksi tai hakea muutosta liiton tekemiin päätöksiin. 


VASTASELITYS

Valittaja on vastaselityksessään toistanut aikaisemmat näkemyksensä ja lausunut, että valittajana voi oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:n mukaan olla urheilija tai muu henkilö, jonka oikeuteen tai etuun valituksen kohteena oleva asia vaikuttaa. Erotuomarin puolueettomuuden julkinen kyseenalaistaminen on kiistatta sellainen asia, joka vaikuttaa erotuomarin oikeuteen tai etuun lautakunnan säännöissä tarkoitetulla tavalla. 


RATKAISU

Perustelut

Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:n mukaan valittajana lautakunnassa voi olla urheilija, muu luonnollinen henkilö tai yhteisö, jonka oikeuteen tai etuun valituksen kohteena oleva asia vaikuttaa.

Salibandyliitto ry:n kilpailusääntöjen 66 §:n mukaan kurinpitoasiaa käsitellessään kurinpitoelimen on pyydettävä vastine asianosaiselta. Sääntökohdassa ei nimenomaisesti määritellä ketä tällaisessa asiassa on pidettävä asianosaisena, mutta asiayhteydestä ilmenee, että asianosaisella tarkoitetaan vain mahdollisen kurinpitoseuraamuksen kohteena olevaa henkilöä. Muutoksenhakua kurinpitoasiassa koskevassa sääntöjen 68 §:ssä todetaankin nimenomaisesti, että muutosta voi hakea se, jolle on määrätty rangaistus. Liiton sääntöjen perusteella Karsio ei siten ole ollut kurinpitoasian asianosainen.

Puolueettomuus on erotuomaritoiminnan keskeisin periaate. Väite puolueellisuudesta voi siten loukata olennaisesti erotuomarin kunniaa ja mainetta. Perusteettomat väitteet puolueellisuudesta saattavat joissain tilanteissa täyttää jopa rikoslain 24 luvun 9 §:n mukaisen kunnianloukkauksen tunnusmerkistön. Tällaisessa rikosasiassa loukkauksen kohteena oleva erotuomari olisi asianomistajan asemassa. Tällaisen kunnianloukkausasian käsitteleminen ei kuitenkaan kuulu oikeusturvalautakunnan, vaan yleisen tuomioistuimen toimivaltaan.

Oikeusturvalautakunnan käsiteltävänä on Salibandyliitto ry:n kilpailusääntöihin perustuva kurinpitoasia, jossa on ollut kysymys siitä, ovatko nimetyt valmentaja ja seura toimineet säännöissä tarkoitetulla tavalla epäurheilijamaisesti. Kurinpitoseuraamuksen määräämisellä on välitöntä vaikutusta vain seuraamuksen kohteeksi joutuvalle. Välillisesti päätöksellä voi olla merkitystä laajemmalle henkilöpiirille, mutta Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:n mukaista valitusoikeutta ei voida perustaa tällaiselle välilliselle vaikutukselle. Tällä perusteella oikeusturvalautakunta katsoo, että Karsiolla ei ole valitusoikeutta liiton päätöksestä. 


Päätöslauselma

Valitus jätetään tutkimatta.

Valitusmaksua ei palauteta.   


Risto Jalanko                                 Pasi Kumpula

puheenjohtaja                               sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Marja Ramm-Schmidt, Juha Rantasila, Magnus Ståhlberg ja Kari-Pekka Tiitinen.