3/2012Koripallo:Yhdistys - Päätöksen sääntöjen vastaisuus - Edustuskelpoisuus, Oikeustoimilaki - Kohtuullistaminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 3/2012

25.1.2012    Diaarinro 26/2011    


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA 

Suomen Koripalloliitto ry:n liittohallituksen päätös 25.11.2011 koskien pelioikeudettomien pelaajien peluuttamista 


ASIA  

Pelioikeudettoman pelaajan peluuttaminen 


MUUTOKSENHAKIJA 

Oulun NMKY ry 


KUULTAVA 

Suomen Koripalloliitto ry  


LIITTOHALLITUKSEN PÄÄTÖS 

Suomen Koripalloliitto ry:n (Koripalloliitto) liittohallitus on päätöksellään 25.11.2011 hyväksynyt Koripalloliiton sääntö- ja kurinpitoyksikön päätöksen 30.10.2011, joilla sääntö- ja kurinpitoyksikkö oli katsonut Oulun NMKY ry:n peluuttaneen kolmessa koripallon miesten I divisioonan ottelussa kolmea ulkomaalaista pelaajaa, joilla ei ollut edustuskelpoisuutta. Näistä otteluista Oulun NMKY voitti kaksi ja hävisi yhden. Koska Oulun NMKY ry oli käyttänyt edustuskelpoisuutta vailla olevia pelaajia, Oulun NMKY ry määrättiin häviämään voittamansa ottelut Topo Akatemia - Oulun NMKY 8.10.2011 ja Tampereen Pyrintö II - Oulun NMKY 16.10.2011 molemmat lukemin 0 - 40. 


Koripalloliiton kilpailusääntöjen 47 §:n 1 momentin mukaan ulkomaalainen pelaaja oli edustuskelpoinen sen jälkeen, kun tosite suoritetusta ulkomaalaispelaajan rekisteröintimaksusta ja kopio pelaajan passista oli toimitettu Koripalloliiton toimistoon. Kilpailusäännöt osoittivat selvästi, että seurat vastasivat siitä, että ne käyttivät edustuskelpoisia pelaajia. Oulun NMKY ry:n kolmen ulkomaalaisen pelaajan edustuskelpoisuuden osalta liitto ei ollut antanut virheellisiä tietoja seuralle. Oulun NMKY ry ei ole voinut perustellusti päätyä katsomaan, että ulkomaalaisten pelaajien tarvittavat dokumentit olisi toimitettu liiton toimistoon. Asiassa oli ollut kilpailusääntöjen mukaiset edellytykset määrätä Oulun NMKY ry häviämään mainitut kaksi ottelua lukemin 0 - 40. 


Arvioidessaan sitä, oliko sääntömääräys oikeustoimilain 36 §:n nojalla kohtuuton tai johtiko sen soveltaminen kohtuuttomuuteen, koripalloliitto totesi seuraavan. Asiassa sovellettavat kilpailusäännöt olivat urheiluelämässä ja liittojen sääntökäytännössä tavanomaiset. Sääntöjä ei voitu pitää alun perin kohtuuttomana. 


Kysymys oli toiseksi ylimmällä sarjatasolla pelaavasta joukkueesta ja joukkueen kannalta merkittävien asioiden hoitamisesta. Näissä asioissa seuralta voitiinedellyttää ammattimaista asioiden hoitamista ja asioiden hoitamisen valvontaa. Kilpailusääntöjen määräykset olivat yksiselitteiset ja selkeät. Edustuskelpoisuuteen liittyneiden dokumenttien toimittamatta jättäminen liittoon oli johtunut sellaisista syistä, jotka olivat kokonaan seuran vastuulla. Sääntöjen perusteella määrätty seuraamus ei ollut näistä syistä kohtuuton. 


VALITUS PERUSTEINEEN 

Oulun NMKY ry on valituksessaan vaatinut, että liittohallituksen ja sääntö- ja kurinpitoyksikön päätökset kumotaan ja otteluiden 

·         8.10.2011 Topo Akatemia - Oulun NMKY: 53 - 91;

·         9.10.2011 Oulun NMKY - Äänekosken Huima: 87 - 94; ja

·         16.10.2011 Tampereen Pyrintö II - Oulun NMKY: 88 - 103 

lopputulokset jätetään voimaan ja että valitusmaksut liittohallitukselle ja oikeusturvalautakunnalle määrätään palautettavaksi. 


Kysymys on Koripalloliiton kilpailusääntöjen 47 ja 55 §:n soveltamisesta ja sen arvioimisesta, johtaako sääntöjen soveltaminen oikeustoimilain 36 §:ssä tarkoitetulla tavalla kohtuuttomaan lopputulokseen. 


Kilpailusääntöjen 47 §:n mukaan ulkomailta tuleva pelaaja oli edustuskelpoinen, kun asianomainen liitto oli antanut pelaajaa koskevan edustusvapaustodistuksen, pelaajan rekisteröintimaksu oli maksettu, pelaajan lisenssi oli maksettu ja edustusvapaustodistus, tosite rekisteröintimaksun maksamisesta sekä kopio pelaajan passin henkilötietosivusta on toimitettu liiton toimistoon. 


Oulun NMKY ry oli valmistellut kolmen ulkomaalaisen pelaajan eli Lloyd Phillipsin, Josh Noffletin ja Brian Moultrien siirtodokumentit hyvissä ajoin ennen kauden alkua ja ennen 8.10.2011 pelattua ensimmäistä peliä. Kaikkien kolmen pelaajan edustusvapaustodistukset oli hankittu elo-syyskuun aikana. Kaikkien lisenssimaksut oli maksettu syyskuun aikana ja kaikkien rekisteröintimaksut oli maksettu 4.10.2011 eli ennen ensimmäistä peliä. 


Kilpailusääntöjen 47 ja 55 §:n soveltaminen johtaa tässä tapauksessa oikeustoimilain 36 §:ssä tarkoitetulla tavalla kohtuuttomaan lopputulokseen muun muassa seuraavista syistä: 

·         Ulkomaalaisten pelaajien edustuskelpoisuuden perusteet olivat olemassa;

·         Oulun NMKY:n viaksi jää ainoastaan pieni hallinnollinen virhe;

·         Oulun NMKY ei ollut toiminut reilun pelin sääntöjen vastaisesti, vaan pikemminkin päinvastoin, kun edustuskelpoisuuden puute oli paljastunut Oulun NMKY:n oman menettelyn johdosta;

·         Oulun NMKY:lle ei ollut varattu tilaisuutta korjata puutetta, eikä Koripalloliitto ollut havainnut puutetta, vaikka Koripalloliiton palveluksessa oli päätoimisia työntekijöitä;

·         Koripalloliitto oli itse aiheuttanut ylimääräistä työtä ja vaivaa, kun otteluohjelmaa ei ollut saatu ajoissa vahvistettua eikä Koripalloliiton asioiden hoitaminen ollut ammattimaista;

·         Koripalloliitto ei antanut jäsenseuroilleen tietoa siitä, olivatko pelaajat edustuskelpoisia, eikä tätä ollut mahdollista tarkastaa mistään järjestelmästä;

·         Koripalloliitto ei tarvitse toimittamatta jääneitä dokumentteja mihinkään;

·         Muun elämänalueen normit, kuten oikeudenkäyntiasiamiehen valtuutusta koskeva lainsäädäntö ja hallintolaki, puoltavat Oulun NMKY:lle määrätyn seuraamuksen kohtuullistamista. 


Oulun NMKY:n valitus oli ollut aiheellinen, joten valitusmaksut tulee palauttaa, vaikka valitus hylättäisiinkin. 


VASTAUS PERUSTEINEEN 

Suomen Koripalloliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään ja että Oulun NMKY ry velvoitetaan korvaamaan sen lautakuntakulut 700 eurolla. 


Koripalloliitto on todennut vastauksessaan liittohallituksen päätöksestä ilmenevillä perusteilla, että Oulun NMKY:lle määrätty seuraamus ei ollut kohtuuton. Lisäksi Koripalloliitto on todennut, että kilpailusäännöissä oli määrätty passikopion toimittaminen liittoon sen vuoksi, että sitä kautta voidaan varmistaa pelaajan henkilöllisyys ja toiseksi se oli välttämätön ulkomaalaisen pelaajan pakollista Fibaan rekisteröintiä varten. 


VASTASELITYS 

Oulun NMKY ry on Koripalloliiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut valituksessaan esittämänsä lisäksi, että Koripalloliiton kilpailusääntöjen soveltaminen johtaa tässä tapauksessa kohtuuttomaan lopputulokseen. Oulun NMKY oli suorittanut ajoissa kaikki toimenpiteet (edustusvapaustodistus, rekisteröintimaksu ja lisenssimaksu), jotka olivat ulkomaalaisten pelaajien edustuskelpoisuuden perusteena, mutta osa dokumenteista oli jäänyt ajoissa toimittamatta Koripalloliittoon. Pelaajat oli kuitenkin merkitty Koripalloliiton pelaajaluetteloon. Sääntöjen sananmukainen soveltaminen tällaisessa tilanteessa johtaa kohtuuttomaan lopputulokseen. 


Oulun NMKY:n toiminta oli ollut myös ammattimaista ja riittävän huolellisista sekä urheilun fair play -hengen mukaista. Virheetöntä hallintotoimintaa ei tullut yrittää luoda kurinpitosäännöksillä. Koripalloliiton omat järjestelmät mahdollistavat tällaiset virheet ja liitto oli nyt ryhtynyt kehittämään myös järjestelmiään paremmiksi.    


Tapaukseen eivät tulleet sovellettaviksi hallintolain säännökset aivan, kuten Koripalloliitto on todennut. Hallintolain ja oikeudenkäymiskaaren säännökset kuitenkin osoittavat, mitä yleensä on pidettävä kohtuullisena. Esimerkiksi, jos edustuskelpoisuus on olemassa, tämä voidaan osoittaa myöhemminkin ilman oikeudenmenetyksiä. Tämä periaate ilmenee esimerkiksi oikeudenkäymiskaaren asiamiehen valtuutusta koskevasta sääntelystä. Edelleen hallintolain mukaista on, että hallintoalamaiselle varataan tilaisuus korjata virhe ilman, että siitä aiheutuu negatiivisia seurauksia. 


Oulun NMKY:n tilanne on myös erilainen kuin oikeusturvalautakunnan ratkaisusta UOL 4/2010 ilmenevä tilanne. Tuossa ratkaisussa edustuskelpoisuus puuttui, koska lisenssiä ei ollut maksettu. Nyt edustuskelpoisuuden perusteet olivat kunnossa, mutta kaikkia dokumentteja ei ollut toimitettu liittoon. 


Koripalloliiton vaatimus lautakuntakulujen korvaamisesta tulee hylätä. Kulukorvaus voidaan lautakunnan sääntöjen mukaan määrätä vain asianosaisasemassa olevalle. Nyt Koripalloliitto on ratkaisun tehneenä tahona kuultavan asemassa. Joka tapauksessa asiassa tulee soveltaa analogisesti hallintolain 74 §:stä ilmenevää oikeusohjetta, jonka mukaan yksityinen taho voidaan velvoittaa korvaamaan päätöksen tehneen viranomaisen kulut ainoastaan, jos yksityisen tahon valitus on ollut selvästi perusteeton. Koripalloliitolla ei ollut aiheutunut myöskään ylimääräisiä kuluja vastauksen antamisesta.  


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU 

Käsittelyratkaisu 


Suullinen käsittely 


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.      


Pääasiaratkaisu 

Tapahtumat ja kysymyksenasettelu 


Oulun NMKY ry oli hankkinut kolme ulkomaalaista pelaajaa. Näiden pelaajien edustusvapaustodistukset olivat tulleet Koripalloliittoon elo-syyskuussa 2011. Pelaajien lisenssimaksut oli maksettu syyskuussa ja rekisteröintimaksu 4.10.2011. Koripallon miesten I divisioonassa pelaavan Oulun NMKY ry:n ensimmäinen peli oli ollut 8.10.2011. Oulun NMKY ry ei ollut toimittanut kopioita rekisteröintimaksujen suorittamisesta eikä yhden pelaajan passin henkilötietosivusta Koripalloliiton toimistoon. Oulun NMKY ry on määrätty häviämään 8.10.2011 ja 16.10.2011 pelaamansa ottelut. 


Oulun NMKY ry on valituksessaan vaatinut, että kilpailusääntöjen nojalla määrättyä seuraamusta tulee kohtuullistaa. Kaikkien kolmen pelaajan edustuskelpoisuuden saamiseksi vaadittavat toimenpiteet oli suoritettu ja ainoastaan osa dokumenteista oli jäänyt toimittamatta Koripalloliittoon. 


Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys 

1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä;

2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista;

3) siitä, onko päätös sääntöjen vastainen kuten yhdistyksen sääntöjen tai kilpailutoimintaa koskevien sääntöjen vastainen; sääntöjenvastaisuus ei kuitenkaan tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta. 


Valituksessa on lähdetty siitä, että Koripalloliiton kilpailusääntöjen sanamuodon mukainen soveltaminen johtaa kohtuuttomaan lopputulokseen. Tämän vuoksi Koripalloliiton päätöstä tulee varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain (oikeustoimilaki) 36 §:n nojalla kohtuullistaa. 


Oikeustoimilain 36 §:n mukaan, jos oikeustoimen ehto on kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan joko sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Kohtuuttomuutta arvosteltaessa on otettava huomioon oikeustoimen koko sisältö, osapuolten asema, oikeustointa tehtäessä ja sen jälkeen vallinneet olosuhteet sekä muut seikat. 


Oikeudessamme on vakiintuneesti katsottu, että yleiset tuomioistuimet voivat oikeustoimilain 36 §:n nojalla sovitella tai kohtuullistaa kauppaoikeudellisten yhteisöjen kuten osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen määräyksiä ja näihin määräyksiin perustuvia päätöksiä. Saman on katsottu soveltuvan myös yhdistysoikeuteen niin, että tuomioistuimet voivat sovitella tai kohtuullistaa yhdistyksen sääntöjä tai yhdistyksen päättämiä muita sääntöjä kuten kilpailumääräyksiä sekä niiden perusteella tehtyjä päätöksiä (ks. esimerkiksi Halila - Tarasti: Yhdistysoikeus, 2011, s. 121-123 ja Huttunen: Yhtiöjärjestyksen sovittelusta oikeustoimilain 36 §:n nojalla, 2010, s. 247).

Lautakunnan sääntöjen 3 §:n 3-kohdan mukaan lautakunnan toimivaltaan kuuluu sen arvioiminen, onko määrätty seuraamus kilpailusääntöjen vastainen. Tässä yhteydessä oikeusturvalautakunta voi arvioida myös sitä, onko kilpailusääntöjen määräys kohtuuton tai johtaako sen soveltaminen kohtuuttomuuteen (UOL 4/2010). Koska Oulun NMKY ry on valituksessaan vedonnut vain siihen, että kilpailusäännöt ovat kohtuuttomat tai niiden mukaista seuraamusta tulee oikeustoimilain 36 §:n nojalla kohtuullistaa, oikeusturvalautakunta ottaa ratkaisussaan kantaa tähän kysymykseen.  


Sääntömääräykset 


Kilpailusääntöjen 47 §:n 1 momentin mukaan ulkomailta huippu- ja kilpakoripallosarjoihin siirtyvän pelaajan on esitettävä asianomaisen liiton antama edustusvapaustodistus ja maksettava ulkomaalaispelaajan rekisteröintimaksu. Pelaaja on edustuskelpoinen sen jälkeen, kun edustusvapaustodistus ja tosite suoritetusta maksusta ja kopio pelaajan passin henkilötietosivuista on toimitettu liiton toimistoon. Lisäksi pelaajalla tulee olla voimassa oleva koripallolisenssi. 


Kilpailusääntöjen 55 §:n mukaan, jos joukkueessa on pelannut edustuskelpoisuutta vailla oleva pelaaja, tuomitaan ne joukkueen voittamat ottelut, joissa se on syyllistynyt kyseiseen rikkomukseen, hävityiksi tuloksella 0 - 40. 


Kilpailusääntöjen tai sen mukaisen seuraamuksen kohtuullistaminen 


Valituksen kohteena olevassa ratkaisussa otteluiden lopputulosten muuttaminen on perustettu kilpailusääntöjen 27 §:ään. Oikeustoimilain 36 §:n mukaiset sovittelukriteerit on laadittu ensisijaisesti sopimusten sovittelua silmällä pitäen. Tämän vuoksi joudutaan erikseen harkitsemaan se, mitkä ovat sovittelun edellytykset yhdistyksen sääntöjen tai sitä alemmanasteisten määräysten tai niiden nojalla tehtyjen päätösten kohdalla. 


Yhdistysoikeudessa on yleisellä tasolla katsottu, että tärkein sovittelukriteeri on yhdistystoiminnan kansanvaltaisuusperiaate (ks. Halila: Toimivaltajako yhdistyksissä, 1993, s. 208 ja Halila - Tarasti: Yhdistysoikeus, 2011 s. 121). Urheilutoiminnassa joudutaan hakemaan sen toimintaympäristöön soveltuvia kriteerejä, jotka ovat soveltamiskäytännön puuttumisen vuoksi vielä kehittymässä (ks. Välimäki: Urheilun oikeusturvalautakunnan toimivallasta ja sen jäsenten asemasta, Urheilu ja oikeus 2011, s. 241-242). Samalla tavoin kuin sopimusten kohdalla kohtuuttomuudessa voidaan erottaa yhtäältä sääntöjen tai määräysten tyyppikohtuuttomuus ja toisaalta yksittäistapauksellinen kohtuuttomuus. Tyyppikohtuuttomuudella tarkoitetaan sitä, että sääntömääräys on sellaisenaan sisältönsä puolesta kohtuuton. Yksittäistapauksellisella kohtuuttomuudella tarkoitetaan puolestaan tilannetta, jossa sääntömääräystä ei voida yleisesti pitää kohtuuttomana, mutta sen tulkinta käsillä olevassa yksittäistapauksessa johtaa kohtuuttomaan lopputulokseen. 


(a) Kilpailusääntöjä koskevan määräyksen kohtuullisuus 


Lautakunta toteaa, että urheiluelämässä on tavanomaista, että edustusoikeutta vailla olevan pelaajan peluuttamisen seurauksena joukkue määrätään häviämään ottelu. Kilpailusääntöjen sisällöissä ja yksityiskohdissa on eroja, mutta näistä yksityiskohdista huolimatta tässä asiassa sovellettavat kilpailusäännöt ovat urheiluelämässä ja liittojen sääntökäytännössä tavanomaiset. Kuten oikeusturvalautakunta on jo Koripalloliittoa koskevassa ratkaisussaan UOL 4/2010 todennut, Koripalloliiton kilpailusäännöt ovat sisällöltään urheiluelämässä ja liittojen sääntökäytännössä tavanomaiset. Koripalloliiton kilpailusääntöjen tässä asiassa sovellettavaksi tulevia sääntöjä ei voida pitää alun perin kohtuuttomina myöskään seurojen kannalta.  


(b) Määrätyn seuraamuksen kohtuullisuus 


Kysymyksessä olevat Koripalloliiton kilpailusäännöt ovat ulkomaalaisen pelaajan edustuskelpoisuuden osalta selvät ja yksiselitteiset. Asiassa on riidatonta, että pelaajat Lloyd Phillips, Josh Nofflet ja Brian Moultrie eivät ole olleet kilpailusääntöjen tarkoittamassa mielessä edustuskelpoisia 8.10.2011 ja 16.10.2011 pelaamissaan kahdessa ottelussa. 


Oikeustoimilain 36 §:n mukaan kohtuuttomuutta arvosteltaessa on otettava huomioon muun muassa määräysten koko sisältö, osapuolten asema tointa tehtäessä ja sen jälkeen vallinneet olosuhteet sekä muut seikat. Kuten oikeusturvalautakunta on koripalloa koskevassa ratkaisussaan UOL 4/2010 todennut, arvioitaessa sitä, johtaako sääntöjen soveltaminen kohtuuttomuuteen, merkitystä voidaan antaa lähinnä niille seikoille, jotka ovat johtaneet edustuskelpoisuuden puuttumiseen. Tuossa tapauksessa kohtuuttomana ei pidetty sitä, että seura määrättiin häviämään kaksi ottelua, joissa se oli käyttänyt edustuskelvotonta pelaajaa. 


Oulun NMKY ry:n toimittamasta seuran ja Koripalloliiton välisestä sähköpostiviestinnästä ilmenee, että Oulun NMKY on hankkinut edustuskelpoisuutta kolmelle ulkomaalaiselle pelaajalle. Sähköpostiviesteistä 25.8.2011 ja 19.9.2011 ilmenee, että Koripalloliitto oli saanut edustusvapaustodistukset pelaajista Lloyd Phillips, Josh Nofflet ja Brian Moultrie. Edelleen sähköpostiviesteistä ilmenee, että passikopio oli toimitettu ennen kauden alkua muista pelaajista paitsi Lloyd Phillipsistä. Maksukuiteista ilmenee, että pelaajien lisenssit on maksettu syyskuussa 2011 ja ulkomaalaisen pelaajan rekisteröintimaksut puolestaan 4.10.2011. Sähköpostiviestistä 19.9.2011 ilmenee, että Oulun NMKY:n edustaja on tiedustellut Koripalloliiton edustajalta, voiko kaikkien kolmen ulkomaalaisen pelaajan rekisteröintimaksut (fiba maksut) maksaa samalla kertaa. Koripalloliiton edustaja on ilmoittanut tämän olevan mahdollista. 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että Oulun NMKY:n kolmen ulkomaalaisen pelaajan rekisteröintimaksun suorittamista koskevaa tositetta ja yhden pelaajan kopiota passin henkilötietosivuista ei ollut toimitettu liittoon ennen kuin mainitut pelaajat olivat pelanneet ottelut 8.10.2011 ja 16.10.2011. Oulun NMKY ry:lle ei ole voinut Koripalloliiton edustajan kanssa käytyjen sähköpostiviestien jälkeen jäädä epäselväksi, että pelaajien rekisteröintimaksu tulee hoitaa. Kilpailusääntöjen perusteella on selvää, että edustuskelpoisuuden edellytyksenä on se, että tosite ja kopio passin henkilötietosivustatoimitetaan Koripalloliittoon. Koripalloliiton edustajan kanssa käytyjen sähköpostiviestien perusteella asiassa ei ole voinut syntyä sellaista mielikuvaa, että tässä tapauksessa kilpailusääntöjen vaatimia dokumentteja ei tarvitsisi jostain syystä toimittaa. Vaadittujen dokumenttien toimittamiseen ei siten ole liittynyt sellaisia piirteitä, että Oulun NMKY olisi voinut perustellusti päätyä katsomaan, että sen ei tarvitse näitä dokumentteja toimittaa.   


Oikeusturvalautakunta toteaa edelleen, että yhdistys tai seura on vastuussa toimihenkilöiden ja työntekijöidensä virheistä siitä riippumatta, onko seuran johto ollut tietoinen tällaisesta virheestä vai ei. Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa edustusoikeuden kirjaamisessa tapahtunut unohdus olisi ollut mahdollista havaita, jos edustusoikeuksia olisi hoidettu huolellisesti ja edustusoikeuden hankkimista olisi seurattu loppuun saakka.  


Edellä mainitut syyt puoltavat sitä, että sääntöjen soveltamisen ei tässäkään tapauksessa voitaisi katsoa johtavan kohtuuttomuuteen. 


Pelioikeudettoman pelaajan peluuttaminen säännönmukaisesti johtaa otteluiden lopputulosten muuttamisen, joten tämäkään seikka ei puolla seuraamuksen kohtuullistamista. Kohtuullistamista ei puolla myöskään se, että Koripalloliiton edustaja ei ole muistuttanut sarjan käynnistymisen yhteydessä, että kolmella ulkomaalaisella pelaajalla ei ole edustuskelpoisuutta. Edustuskelpoisuuden puuttuminen on ollut tai sen olisi ainakin pitänytolla myös Oulun NMKY:n edustajien tiedossa. Myöskään erillisen edustuskelpoisten pelaajien luettelon puuttuminen ei tässä tapauksessa puolla määrätyn seuraamuksen kohtuullistamista. 


Selvää toisaalta on, että seura ei ole pyrkinyt tahallaan peluuttamaan edustusoikeutta vailla olevia pelaajia. Seura on hoitanut edustuskelpoisuutta koskevan asian muutoin oikein, mutta osa edustuskelpoisuutta osoittavista dokumenteista on jäänyt toimittamatta liittoon. Kun kysymys on tällaisesta tahattomasta menettelystä, on usein sattumanvaraista, missä ajassa pelioikeuden puuttuminen tulee ilmi. Tässä tapauksessa pelaajien pelioikeuden puuttuminen havaittiin kuitenkin nopeasti sarjan käynnistymisen jälkeen, eikä pelioikeudettomien pelaajien peluuttaminen johtanut kuin kahden ottelun lopputuloksen muuttamiseen.   


Oikeusturvalautakunta toteaa, että tässä tapauksessa edustuskelpoisuuden puuttuminen on johtunut sellaisista syistä, jotka ovat kokonaan seuran vastuulla. Oikeusturvalautakunta katsoo, että tästä aiheutunut kahden ottelun lopputuloksen muuttaminen ja seuran määrääminen häviämään mainitut kaksi ottelua ei ole johda kohtuuttomuuteen. 


Näillä perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että asiassa ei ole perusteita kohtuullistaa Koripalloliiton liittohallituksen 25.11.2011 antaman päätöksen mukaista lopputulosta. 


Lautakuntakulut 


Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 32 §:n mukaan, jos asian voittaneelle asianosaiselle on valitusasian ajamisesta aiheutunut kuluja ja tämä vaatii niiden korvaamista, lautakunnan on päätöksessään määrättävä hävinnyt asianosainen ne kokonaan tai osittain korvaamaan, ellei se erityisestä syystä katso kohtuulliseksi määrätä, että asianosaisten on itse kärsittävä kulunsa. 


Lautakunnassa käsiteltävän asian asianosaisia ovat valittaja ja valittajan vastapuolena oleva kuultava. Näin ollen myös kuultavalla on oikeus asian voittaessaan saada korvaus asian hoitamisesta aiheutuneista lautakuntakuluista. 


Oulun NMKY on katsonut, että Koripalloliitolle ei ollut aiheutunut asian hoitamisesta ylimääräisiä kuluja. Oikeusturvalautakunta toteaa, että tältä osin kysymys on korvattavista asianosaiskuluista ja tällöin asianosaisella on oikeus korvaukseen myös omasta työstään ja siihen käytetystä ajasta. Koripalloliitto on ilmoittanut, että valitukseen vastaamisesta oli aiheutunut kuluja 700 euroa. Ottaen huomioon, että vastauksessa on toistettu Koripalloliiton liittohallituksen päätöksen perusteluita, oikeusturvalautakunta harkitsee kohtuullisiksi korvattaviksi vastauskuluiksi 400 euroa. 


Päätöslauselma 


Valitus hylätään. 

Suomen Koripalloliitto ry:n liittohallituksen päätöstä 25.11.2011 ei muuteta. 

Oulun NMKY ry velvoitetaan suorittamaan Suomen Koripalloliitto ry:lle korvaukseksi lautakuntakuluista 400 euroa. 

Valitusmaksuja ei palauteta. 

Ratkaisu oli yksimielinen.    


Jukka Sippo                                         Timo Ojala puheenjohtaja                                     sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jukka Sippo, Antti Aine, Pia Ek, Heikki Halila ja Harri Lintumäki.