13/2013 Ratsastus - arvokisavalinta- valintapäätöksen muuttaminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 13/2013

16.8.2013    Diaarinro 15/2013


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Ratsastajainliitto ry:n päätös 12.8.2013 ratsukon Terhi Stegars - Axis poistamisesta kouluratsastuksen EM-kilpailujen joukkueesta


ASIA

Arvokilpailuvalinta


MUUTOKSENHAKIJA

Terhi Stegars


KUULTAVA

Suomen Ratsastajainliitto ry

 

VALINTAPÄÄTÖS JA SEN MUUTTAMINEN

Suomen Ratsastajainliitto ry:n (Ratsastajainliitto) hallitus on 17.7.2013 tehdyllä päätöksellä valinnut ratsukon Terhi Stegars - Axis yhdeksi kouluratsastuksen edustajaksi Tanskassa järjestettäviin EM-kilpailuihin 19. – 25.8.2013. Vararatsukoiksi on valittu Henri Ruoste - Jojo Az ja Don´t Forget 2 sekä Alexandra Malmström - WD Waterford.


Ratsastajainliitto on 12.8.2013 tekemällään uudella päätöksellä vaihtanut edustajaa siten, että ratsukon Terhi Stegars - Axis tilalle on valittu Henri Ruoste - Jojo Az.


Ratsastajainliitto on todennut päätöksen perusteena, että kaikille EM-kilpailuihin nimetyille hevosille oli tehty 31.7. - 8.8.2013 eläinlääkäri Michael Siebertin suorittama tarkastus. Terhi Stegarsin hevonen Axis ei läpäissyt tarkastusta. Eläinlääkärin lausunnon mukaan Axis ei ollut kilpailukunnossa. Myös harjoitusten 27.7.2013 yhteydessä pidetyssä eläinlääkäri Stephan Leserin suorittamassa rutiinitarkastuksessa hevosen oli todettu liikkuvan epäpuhtaasti. Nämä kahden eläinlääkärin arviot ovat olleet Ratsastajainliiton EM-kilpailuun nimetyn eläinlääkärin Hans-Christian Matthiessenin arvioitavana ja hän on suositellut vararatsukon valitsemista Terhi Stegarsin - Axis tilalle, koska Axisin hevostarkastuksen läpäisemistä EM-kilpailuissa oli pidettävä epävarmana. Myös maajoukkuevalmentaja Emile Faurie on esittänyt vararatsukon valitsemista ratsukon Terhi Stegars - Axis tilalle 27.7.2013 pitämänsä valmennustilaisuuden perusteella.


VALITUS PERUSTEINEEN

Terhi Stegars on valituksessaan vaatinut, että Ratsastajainliiton päätös 12.8.2013 kumotaan ja hänet palautetaan Suomen edustajaksi EM-kilpailuihin. Stegars on lisäksi vaatinut, että Ratsastajainliitto velvoitetaan korvaamaan hänen lautakuntakulunsa 1 750 eurolla korkoineen.


Valintapäätös on tullut tehdä 17.7.2013 mennessä suoritettujen tulosten perusteella. Näiden tulosten perusteella yhdeksi edustajaksi on valittu ratsukko Terhi Stegars - Axis. Tuolloin varaedustajaksi oli valittu ratsukko Henri Ruoste - Jojo Az. Tämän jälkeen Stegarsin hevonen on perusteettomasti katsottu sairaaksi ja hänen tilalleen edustajaksi on valittu Henri Ruoste. Valintapäätöksen muuttamiseen on ollut tosiasiassa vaikuttamassa Henri Ruosteen saavuttamat hyvät tulokset 17.7.2013 jälkeen. Stegarsille oli arvokilpailuvalinnan yhteydessä ilmoitettu Ratsastajainliiton taholta, että hänen ei tarvitse enää kilpailla ja että hän voi keskittyä EM-kilpailuihin.


Stegarsin hevosella on ollut vuodesta 2006 lähtien oikeassa takajalassa pieni liikeradan epäsäännöllisyys. Tästä huolimatta Stegars on antanut riittävät näytöt ja valittu alun perin joukkueeseen. Toukokuussa 2013 hevonen oli kuljetuksen yhteydessä lievästi loukkaantunut, mutta hevonen oli siitä jo parantunut. Eläinlääkärit Siebert ja Leser olivat 27.7. ja 6.8.2013 suorittamissaan tutkimuksissa todenneet hevosen vanhan vian, joka ei ollut kuitenkaan aikaisemminkaan estänyt kilpailemista. Sitä vastoin eläinlääkärit Nolting ja Renck ovat lausunnoissaan todenneet, että hevosella ei ollut estettä kilpailla. Hevonen oli aikaisemmin läpäissyt kilpailuja koskeneet tarkastukset.


Eläinlääkäri Siebert toimi kahden Suomen joukkueen ratsukon sekä varajäseneksi valitun Alexandra Malmströmin henkilökohtaisena eläinlääkärinä. Siebert on siten ollut esteellinen antamaan lausuntoa Stegarsin hevosesta. Myös maajoukkueen eläinlääkäri Matthiessen on ollut esteellinen, koska hän toimi erään joukkueeseen valitun ratsukon eläinlääkärinä.


Ratsastajainliiton valintapäätöksen muuttamista koskeva päätös on valintakriteereiden vastainen ja syrjivä.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Ratsastajainliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.


Valintapäätös


Ratsukon vaihtaminen on valintakriteereiden mukainen ja perustuu vahvistettuihin sääntöihin. Eläinlääkärien suorittaman arvion mukaan Axis on todettu oikean takajalan ontumaan liittyvän terveydentilansa puolesta kykenemättömäksi osallistumaan EM-kilpailuihin.


Ratsastajainliitto on vahvistanut 15.1.2013 yleiset ja lajikohtaiset valintakriteerit. Ratsastajainliitto on valinnut 17.7.2013 EM-kilpailujen joukkueen. Joukkueessa on neljä ratsukkoa ja kaksi varalla olevaa ratsukkoa. Stegars - Axis on valittu joukkueeseen. Tämän 17.7.2013 olleen definite entry -ajankohdan jälkeen syntyy velvoite ratsukon vaihtamiseen, jos hevosen tai ratsastajan terveydentila estää ratsukon osallistumisen. Maajoukkuevalmentaja oli mukana 27.7.2013 sovitussa Stegarsin valmennustapahtumassa ja mukana oli eläinlääkäri tarkoituksena arvioida Axisin toipumista toukokuussa 2013 tapahtuneesta onnettomuudesta. Toipuminen loukkaantumisesta oli tapahtunut hyvin, mutta eläinlääkäri Leser havainnoi oikean takajalan ontumisen / liikeratavirheen ja asteikolla 0/5-5/5 Leser arvioi ontumisen olevan 3/5 eli vakava ontuma. Tämän jälkeen Ratsastajainliitto päätti suorittaa tarkastuksen kaikille hevosille ja tarkastuksen suoritti eläinlääkäri Siebert. Siebert tarkasti Axisin 6.8.2013 ja totesi hevosen ontuvan juoksutettaessa. Siebert piti riskinä sitä, että Axis ei läpäise EM-kilpailujen hevostarkastusta. Siebert ilmoitti 8.8.2013, että Axis ei ole kilpailukunnossa EM-kilpailuissa.


Stegars toimitti eläinlääkäri Noltingin lausunnon ja myös siinä todetaan oikean takajalan ontuma / liikevirhe, mutta sen vakavuus arvioitiin pieneksi. Tämä lausunto toimitettiin myös Siebertille arvioitavaksi ja Siebert oli edelleen sitä mieltä, että Axis ei ole kilpailukunnossa.


Valintakomitean kokouksessa pyydettiin maajoukkueen eläinlääkäri Matthiessenin arvio. Matthiessen tuntee Stegarsin hevosen ja oli nähnyt sen useissa kilpailuissa eläinlääkärinä ja tuomarina, jolloin Axis oli läpäissyt eläinlääkäritarkastuksen. Saatujen lausuntojen perusteella Matthiessen piti EM-kilpailujen eläinlääkäritarkastusta riskinä. Näillä perusteilla Ratsastajainliitto päätöksellään 12.8.2013 vaihtoi edustajaa ja pudotti Stegarsin joukkueesta.


Stegarsin pudottaminen joukkueesta perustuu eläinlääkäreiden suorittamaan arvioon hevosen terveydentilasta. Ruosteen 17.7.2013 jälkeisillä tuloksilla ei ole ollut merkitystä Stegarsin pudottamisessa.


Esteellisyysväite


Ratsastajainliiton käsityksen mukaan eläinlääkärinä toimiminen useille hevosille ei muodostanut esteellisyyttä lausuntojen antamiseen. Eläinlääkäri Leser ei ole myöskään toiminut kenenkään valitun henkilökohtaisena eläinlääkärinä. Siebert ja Matthiessen eivät ole Stegarsin tai Ruosteen henkilökohtaisia eläinlääkäreitä.


VASTASELITYS

Stegars on toimittanut häneltä Ratsastajainliiton vastauksen johdosta pyydetyn vastaselityksen. Stegars on vastaselityksessään todennut valituksessaan esittämänsä lisäksi, että todistustaakka valintapäätöksen muuttamiseen oikeuttavasta hevosen terveydentilaa koskevasta syystä on Ratsastajainliitolla. Ratsastajainliiton esittämät lääkärinlausunnot ovat epämääräiset. Stegars on esittänyt omalta puoleltaan eläinlääketieteellistä vastanäyttöä. Eläinlääketieteellistä syytä valintapäätöksen muuttamiseen ei ole osoitettu.


Asiassa on riidatonta, että valinta on tullut tehdä 17.7.2013 mennessä annettujen näyttöjen perusteella. Axisin oikean takajalan löydös on ollut jo vuodesta 2006 alkaen eikä se ole estänyt kilpailemista. Riidatonta on myös se, että Ratsastajainliiton edustajan kanssa on sovittu, että valintapäätöksen jälkeen ei ole ollut tarvetta enää kilpailla. Harjoituksessa 27.7.2013 on käyty kilpailusuoritus läpi useaan kertaan eikä eläinlääkäri Siebert ollut keskeyttänyt harjoitusta hevosen terveydentilan perusteella.


Ratsastajainliitto on muuttanut valintapäätöstä, koska Axisin ennuste hevostarkastuksen läpäisemiseen oli epävarma. Tällainen pelkkä epävarmuustila ei ole riittävä peruste muuttaa valintapäätöstä. Valintapäätöksen muuttamiselta tulee edellyttää vähintään todennäköisyyttä siitä, että valittu urheilija ei pääse kilpailemaan. Ratsastajainliitto ei ollut esittänyt sellaista näyttöä, jonka perusteella voitaisiin katsoa, että Axisin kilpailemaan pääseminen ei olisi todennäköistä. Epäselvässä tilanteessa Stegarsilta olisi voitu vaatia kilpailemalla annettavaa lisänäyttöä, mutta Ratsastajainliitto oli nimenomaisesti ilmoittanut, ettei lisänäyttöjä tarvitse antaa.

 

LISÄLAUSUMAT

Ratsastajainliiton asiamieheksi ilmoittautunut asianajaja Antti Linna on lausumassaan todennut, että Ratsastajainliitto vaatii valituksen ja lautakuntakuluja koskevan vaatimuksen hylkäämistä kokonaisuudessaan. Ratsastajainliitto on lisäksi vaatinut Stegarsin velvoittamista korvaamaan sen lautakuntakulut 892,80 eurolla.


Stegars on todennut, että vastineen olivat laatineet Ratsastajainliiton toimihenkilöt eikä asiassa ollut syntynyt vaatimuksen mukaisia kuluja. Asianajaja Linnan ilmoituksen laatimiseen ei ole kulunut aikaa siinä määrin, että 892,80 euron vaatimus olisi perusteltu.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu

 

Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.

 

Pääasiaratkaisun perustelut

 

Kysymyksenasettelu

 

Ratsastajainliitto on 17.7.2013 päätöksellään valinnut neljä ratsukkoa edustamaan Suomea kouluratsastuksen EM-kilpailuihin Tanskan Herningiin 19. - 25.8.2013. Valittujen joukossa on ollut ratsukko Terhi Stegars - Axis. Tämän jälkeen Ratsastajainliitto on päätöksellään 12.8.2013 muuttanut aikaisempaa valintapäätöstään ja vaihtanut Terhi Stegarsin tilalle Henri Ruosteen.


Kuten oikeusturvalautakunta on ratkaisussaan UOL 24/2011 todennut, arvokilpailuvalinnassa on kysymys lähtökohtaisesti niin sanotun yhdistysautonomian piiriin kuuluvasta päätöksestä. Valinnan suorittava yhdistys, joka urheilun arvokilpailujen osalta on tyypillisesti lajiliitto, valitsee arvokilpailuihin urheilullisilla perusteilla ne henkilöt, joiden arvellaan menestyvän arvokilpailuissa. Yleisistä yhdistysoikeudellista periaatteista seuraa, että oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei tällaisessa tapauksessa kuulu sen arvioiminen, onko lajiliiton päätös tarkoituksenmukainen.


Valintapäätöksen arvioinnin kannalta tilanne on toinen, jos lajiliitto on asianmukaisesti tehdyn päätöksen perusteella ennakkoon ilmoittanut ja julkistanut ne kriteerit, joiden perusteella urheilijat arvokilpailuihin valitaan. Tällöin kysymys ei ole enää yksin yhdistysautonomian piiriin kuuluvasta tarkoituksenmukaisuusharkinnasta, vaan yhdistyksen tulee valinnassa noudattaa ilmoittamiaan valintakriteereitä ja valintapäätöstä voidaan tällaisessa tilanteessa jälkikäteen arvioida oikeudellisesti.


Näihin lähtökohtiin perustuen oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan oikeusturvalautakunta voi käsitellä valituksen urheilijan valitsematta jättämisestä arvokilpailuihin, jos lajiliiton tai Suomen Olympiakomitean selkeästi asettamaa valintakriteeriä ei ole noudatettu tai jos päätös on ilman hyväksyttävää syytä syrjivä sukupuolen, iän, vakaumuksen, mielipiteen, alkuperän tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.


Oikeusturvalautakunta katsoo, että Ratsastajainliiton päätös 12.8.2013 on sellainen arvokilpailujen valintaa koskeva ratkaisu, joka voi olla valituksen kohteena. Kysymys on lautakunnassa siitä, onko Ratsastajainliitto voinut muuttaa alkuperäistä valintapäätöstään ilmoittamillaan perusteilla ja valita alun perin edustajaksi valitun Terhi Stegarsin tilalle toisen ratsastajan. Kysymys on myös siitä, onko Ratsastajainliiton päätöksenteossa rikottu esteellisyyttä koskevia sääntöjä ja onko päätös tämän johdosta poistettava. 


Esteellisyyttä koskeva väite

 

Stegars on valituksessaan katsonut, että hevosen tarkastanut eläinlääkäri Siebert oli esteellinen, koska hän oli kahden kilpailuihin valitun ratsukon ja varaedustajaksi valitun ratsukon henkilökohtainen eläinlääkäri. Myös joukkueen eläinlääkäri Mathiessen oli vastaavalla perusteella esteellinen.


Ratsastajainliitto on todennut, että toimiminen eläinlääkärinä useilla hevosilla ei voinut muodostaa esteellisyyttä. Lisäksi Siebert ja Matthiessen eivät olleet Stegarsin tai hänen tilalleen valitun Ruosteen henkilökohtaisia eläinlääkäreitä.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että Ratsastajainliiton valintakomiteaan on kuulunut kolme jäsentä. Nämä jäsenet ovat päätöksenteon tukena käyttäneet eläinlääkäreiden antamia kirjallisia tai suullisia lausuntoja. Eläinlääkärit eivät ole olleet jäsenenä valintakomiteassa. Valintakomitean esityksen jälkeen lopullinen päätös on tehty Ratsastajainliiton hallituksessa.


Yhdistyslain 37 §:n mukaan hallituksen jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö ei saa osallistua hänen ja yhdistyksen välistä sopimusta koskevan eikä muunkaan sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa. Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että esteellisyys ei tule arvokilpailuja koskevassa valinnassa arvioitavaksi sellaisessa tilanteessa, jossa lajin päävalmentajaa kuullaan päätöksenteossa asiantuntijana, eikä välttämättä silloinkaan vaikka hänellä olisi ehdolla olevien joukossa henkilökohtaisia valmennettavia (Halila, Heikki: Oikeudellistuva urheilu 2006 s. 414).


Tässä tapauksessa Ratsastajainliitto on päätöksentekonsa yhteydessä käyttänyt eläinlääkäreitä asiantuntijoina, mutta he eivät ole osallistuneet valintakomitean tai hallituksen päätöksentekoon. Mahdollisten riitaisuuksien välttämiseksi voisi jatkossa olla perusteltua, että hevosen terveydentilan tarkastuksen mahdollisuuksien mukaan suorittaisi sellainen eläinlääkäri, jolla ei ole riippuvaisuuksia valittaviin tai valinnan kohteena oleviin ratsukoihin. Oikeusturvalautakunta katsoo, että kysymyksessä olevassa tapauksessa Ratsastajainliiton päätöksenteossa ei ole kuitenkaan tapahtunut sellaista virhettä, jonka johdosta Ratsastajainliiton päätös tulisi poistaa.

 

Valintapäätöksen muuttaminen


Asiassa on riidatonta, että valintahetkellä Terhi Stegars - Axis on täyttänyt Ratsastajainliiton julkaisemat valintakriteerit. Kysymys on siitä, onko valintapäätöstä muutettu selkeästi asetettujen valintakriteereiden vastaisesti tai onko päätös ollut ilman hyväksyttävää syytä Stegarsia syrjivä.


Valintakriteereiden mukaan ratsastaja ja hevosen omistaja hyväksyvät Ratsastajainliiton terveystarkastussuunnitelman ja tarvittaessa erillisen terveystarkastuksen ennen mestaruuskilpailuita.


Yleisesti hyväksyttävä syynä muuttaa jo suoritettua arvokilpailuvalintaa pidetään urheilijan loukkaantumista. Loukkaantumisen tulee olla vakavuudeltaan sellainen, että se estää urheilijan osallistumisen kilpailuun tai olennaisesti vähentää hänen mahdollisuuksiaan suoriutua menestyksellisesti kilpailusta (Halila, Heikki: Oikeudellistuva urheilu 2006 s. 432). Ratsastajainliitto on vastineessaan todennut, että kansainväliset kilpailusäännöt edellyttävät ilmoitetun ratsukon vaihtamista, jos hevosen tai ratsastajan terveydentila estää ratsukon osallistumisen.


Ratsastajainliiton päätöksessä 12.8.2013 todetaan, että eläinlääkäri Siebertin lausunnon mukaan Axis ei ollut kilpailukunnossa. Myös eläinlääkäri Leserin tarkastuksen mukaan hevonen liikkui epäpuhtaasti. Maajoukkueen eläinlääkärin Matthiessenin arvion mukaan ennuste siitä, että Axis läpäisee EM-kilpailujen hevostarkastuksen, on epävarma. Ratsastajainliitto on oikeusturvalautakunnalle toimitetussa vastineessaan perustellut tarkemmin 12.8.2013 tehdyn päätöksen perusteita. Eläinlääkäri Leser on 27.7.2013 suoritetun tarkastuksen perusteella arvioinut Axisin ontumisen olevan vakava (3/5). Myös Ratsastajainliiton pyynnöstä tarkastuksen suorittanut eläinlääkäri Siebert on 6.8.2013 suorittaman tarkastuksen perusteella arvioinut Axisin olevan kykenemätön kilpailemaan EM-kilpailuissa. Maajoukkueen eläinlääkärinä toimiva Matthiessen, joka tuntee Axisin ja on nähnyt tämän usein kilpailevan, on antanut valintakomitealle arvion Axisin kilpailukykyisyydestä. Saamiensa lausuntojen perusteella Matthiessen on pitänyt EM-kilpailuiden eläinlääkäritarkastusta riskinä.


Stegars on puolestaan esittänyt eläinlääkäreiden Noltingin ja Renckin lausunnot, joissa Axisin todetaan olevan kunnossa eikä sen terveydentilan katsota lausunnoissa olevan esteenä kilpailuun osallistumiselle.


Johtopäätös


Oikeusturvalautakunta toteaa, että arvokilpailuvalintaa koskevan päätöksen muuttaminen urheilijan tai tässä tapauksessa hevosen terveydentilan vuoksi tulee tapahtua objektiivisesti arvioiden hyväksyttävillä terveydentilaa koskevilla perusteilla. Tällaisena perusteena voidaan epäilemättä pitää perusteltua ja asianmukaiseen eläinlääkärin suorittamaan tarkastukseen perustuvaa arviota siitä, että ratsukko ei hevosen terveydentilan vuoksi pääse kilpailemaan.


Tässä tapauksessa Stegarsin hevonen on loukkaantunut lievästi toukokuussa kuljetuksen yhteydessä, mutta tästä hevonen on toipunut eikä valintapäätöksen muuttaminen perustu tähän loukkaantumiseen. Eläinlääkäri Leserin 27.7.2013 suorittamassa tarkastuksessa Axisin on todettu toipuneen lievästä loukkaantumisesta.


Ratsastajainliiton valintapäätöksen muuttaminen perustuu Axisin ontumiseen, jonka on arveltu muodostavan riskin EM-kilpailuiden hevostarkastuksessa ja estävän mahdollisesti kilpailemisen. Hevosella on Stegarsin ilmoituksen mukaan ollut vuodesta 2006 lähtien oikeassa takajalassaan pieni liikeradan epäsäännöllisyys. Tämä liikeradan epäsäännöllisyys ei ole aikaisemmin estänyt kilpailemista ja tästä liikeradan epäsäännöllisyydestä huolimatta Stegars on alun perin valittu Suomen edustajaksi joukkueeseen.


Ratsastajainliitto on suorittanut valintakriteereissä todetun hevosen terveydentilan tarkastuksen ennen EM-kilpailuja. Kahdessa eläinlääkärin suorittamassa arviossa ontuman on katsottu olevan laadultaan sellainen, että kilpaileminen tämän vuoksi estyy. Näiden eläinlääkäreiden arvioiden objektiivisuutta ja arvioiden taustalla olevien tutkimusten asianmukaisuutta ei ole aihetta epäillä.


Stegars on katsonut, että Axisilla olevan oikean takajalan liikevajaus ei voinut estää kilpailemista, koska tämä liikevajaus oli ollut jo vuodesta 2006 lähtien ja hevonen oli päässyt aikaisemminkin kilpailuihin. Lisäksi Stegars on vedonnut kahteen muuhun eläinlääkärin lausuntoon, joiden mukaan liikevajaus ei estänyt kilpailemista.


Oikeusturvalautakunta toteaa arviointinsa lähtökohtina, että ratsastusta koskevissa kilpailuissa kilpailemaan pääseminen edellyttää kilpailujen yhteydessä suoritettavan hevostarkastuksen hyväksymistä. Suoritetun tarkastuksen perusteella hevosen kilpaileminen voidaan estää. Näin ollen perusteltua ei ole, että arvokilpailuihin lähetetään ratsukko, jonka osallistumismahdollisuuksiin liittyy tästä syystä varteenotettava riski. Tämän vuoksi hevosen terveydentilan perusteella suoritettavaan arvioon hevostarkastuksen läpäisemisestä ja siten mahdollisuudesta osallistua kilpailuun sisältyy myös tarkoituksenmukaisuusharkintaa. Tämä harkintavalta kuuluu lähtökohtaisesti lajiliitolle.


Edellä lausutusta seuraa, että valintapäätöstä tehtäessä tai sitä muutettaessa on perusteltua kiinnittää huomiota myös siihen, miten todennäköisenä hevostarkastuksen läpäisemistä voidaan pitää. Hevosen terveydentilan arvion ja siihen liittyvän harkintavallan käytön tulee kuitenkin olla objektiivisesti perusteltavissa. Ratsastajainliiton valintakriteereiden mukaisena lähtökohta tällöin on, että ratsastaja ja hevosen omistaja hyväksyvät Ratsastajainliiton suorittaman erillisen terveystarkastuksen.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että Ratsastajainliitto on valintakriteereidensä mukaisesti suorittanut hevosten terveystarkastuksen. Ratsastajainliitto on hankkinut Stegarsin hevosesta kahden eri eläinlääkärin arviot ja ottanut ratkaisua tehdessään huomioon myös Stegarsin esittämät selvitykset Axisin terveydentilasta ja sen merkityksestä hevosen kilpailukykyyn. Vaikka saatu selvitys on ollut osin ristiriitaista, Ratsastajainliiton ei voida katsoa ylittäneen sille kuuluvaa harkintavaltaansa soveltaessaan hevosen terveydentilan tarkastamista koskevaa valintakriteeriään ja arvioidessaan saamansa selvityksen perusteella hevosen terveydentilan muodostamaa riskiä kilpailuun osallistumiselle.


Oikeusturvalautakunta toteaa johtopäätöksenään, että Ratsastajainliitto on valintakriteerit huomioon ottaen voinut muuttaa aikaisempaa valintapäätöstään hevosen terveydentilaa koskevan selvityksen johdosta. Päätöstä ei voida pitää myöskään Stegarsia asiattomasti syrjivänä. Ratsastajainliiton päätöksen 12.8.2013 kumoamiseen ei näin ollen ole aihetta.  


Lautakuntakulut


Lautakunnan sääntöjen 32 §:n mukaan, jos asian voittaneelle asianosaiselle on valitusasian ajamisesta aiheutunut kuluja ja tämä vaatii niiden korvaamista, lautakunnan on päätöksessään määrättävä hävinnyt asianosainen ne kokonaan tai osittain korvaamaan ellei se erityisestä syystä katso kohtuulliseksi määrätä, että asianosaisten on itse kärsittävä kulunsa.


Kysymys on ollut poikkeuksellisesta tilanteesta, jossa jo tehtyä valintapäätöstä on muutettu ja joukkueeseen valittu urheilija pudotettu joukkueesta. Noudatettu menettely on antanut Stegarsille aiheen valituksen tekemiseen oikeusturvalautakunnalle. Oikeusturvalautakunta harkitsee kohtuulliseksi, että Stegarsia ei velvoiteta korvaamaan Ratsastajainliiton lautakuntakuluja ja että asianosaiset vastaavat omista lautakuntakuluistaan. 


Päätöslauselma


Valitus hylätään. Suomen Ratsastajainliitto ry:n hallituksen päätöstä 12.8.2013 ei muuteta.


Terhi Stegarsin ja Suomen Ratsastajainliitto ry:n lautakuntakulujen korvaamista koskevat vaatimukset hylätään.

            

Valitusmaksua ei palauteta.


Äänestys.


Jukka Sippo                                         Timo Ojala

puheenjohtaja                                     sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jukka Sippo, Elias Kajander (eri mieltä), Johanna Lahti, Kristiina Rintala (eri mieltä) ja Hilkka Salmenkylä.


Eri mieltä olevien jäsenten lausunnot asiassa Dnro 15/2013


Jäsen Elias Kajander: Olen samaa mieltä lautakunnan enemmistön kanssa ratkaisun johtopäätöstä koskevaan otsikkoon saakka. Tämän jälkeen totean johtopäätöksenäni seuraavan.


Ratsastajainliitto on todennut päätöksessään, että ennuste Axisin hevostarkastuksen läpäisemisestä on epävarma ja että terveydentilaan liittyvän riskin vuoksi hevonen poistetaan joukkueesta. Ratsastajainliitolla on ollut valintakriteereidensä perusteella mahdollisuus suorittaa hevosten terveydentilaa koskeva tarkastus. Valintakriteereissä ei ole kuitenkaan määritetty tarkemmin sitä, miten tarkastus suoritetaan ja mitä arviota on pidettävä ratkaisevana arvioitaessa hevosen terveydentilaa.


Tässä tapauksessa Ratsastajainliiton käyttämien eläinlääkäreiden arviot Axisin terveydentilasta poikkeavat merkittävästi Stegarsin esittämistä eläinlääkäreiden arvioista. Axisin oikean takajalan ontuminen on ollut tiedossa jo usean vuoden ajan, mutta tästä huolimatta Axis on valittu joukkueeseen.


Katson, että asiassa on jäänyt luotettavasti selvittämättä, että Axis olisi kyvytön osallistumaan kilpailuihin tai että hevostarkastuksen läpäisemiseen liittyisi riittävän suuri riski. Valintapäätöksen muuttaminen on poikkeuksellinen toimenpide ja siihen ryhtyminen edellyttää korkean kynnyksen ylittymistä. Ratsastajainliiton toteamaa epävarmuutta hevostarkastuksen läpäisemisestä ei voida pitää riittävänä perusteena valintapäätöksen muuttamiselle.


Kumoan Ratsastajainliiton päätöksen 12.8.2013. Velvoitan Ratsastajainliiton korvaamaan Stegarsin lautakuntakulut asiassa vaadittuine korkoineen. Laskuerittelyn mukaiset 1 750 euroa ovat kohtuulliset.


Jäsen Kristiina Rintala: Olen samaa mieltä kuin Kajander.


Vakuudeksi                                          Timo Ojala