15/2012 Alppihiihto: arvokisavalinta, valintakriteerit, yhdistysautonomia


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 15/2012

11.06.2012 Diaarinro 9/2012    


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA 

Ski Sport Finland ry:n hallituksen päätös 21.2.2012 arvokisavalinnoista alppihiihdon nuorten maailmanmestaruuskilpailuihin 


ASIA  

Arvokisavalinta 


MUUTOKSENHAKIJA 

Arttu Harju 


KUULTAVA

Ski Sport Finland ry 


SKI SPORT FINLAND RY:N HALLITUKSEN PÄÄTÖS 21.2.2012 

Ski Sport Finland ry:n hallitus on nimennyt Suomen joukkueen Italian Roccarasossa pidettäviin alppihiihdon nuorten maailmanmestaruuskilpailuihin. Valittaja Arttu Harjua ei ollut nimetty Suomen kuusihenkiseen joukkueeseen. 


VALITUS PERUSTEINEEN 

Arttu Harju on pyytänyt Urheilun oikeusturvalautakuntaa tutkimaan ja ratkaisemaan sen, oliko Ski Sport Finland ry:n valintaprosessissa rikottu yhdistyksen omilla internet-sivuillaan julkistamia valintakriteerejä alppihiihdon nuorten MM-kilpailuja koskien ja oliko hän tämän johdosta joutunut kohdelluksi epäoikeudenmukaisesti valintaprosessissa. 


Harju on lisäksi vaatinut, että Ski Sport Finland ry velvoitetaan korvaamaan hänelle asian selvittelystä ja hoitamisesta aiheutuneista kuluista 950 euroa korkoineen asian ratkaisupäivästä lukien. Muista mahdollisista korvausvaatimuksista hän on ilmoittanut pyrkivänsä tarvittaessa sovintoon Ski Sport Finland ry:n kanssa osapuolten välisin keskinäisin neuvotteluin. 


Ski Sport Finland ry:n hallituksen suorittamaa joukkueen nimeämistä ja valintaprosessia ei ollut toteutettu yhdistyksen internet-sivuillaan julkistamien valintakriteereiden mukaisesti. Hallitus oli nimennyt joukkueen väärin perustein laaditun esityksen pohjalta. Valintakriteerien noudattamatta jättäminen oli saattanut johtaa siihen, että Harju tai joku muu oli perusteettomasti jäänyt nimeämättä MM-kilpailuihin. 


Ski Sport Finland ry:n internet-sivustoilla oli julkaistu nuorten MM-kilpailuihin 2012 liittyvät valintakriteerit. Valintakriteerit-osiossa oli mainittu kolme valintaperustetta, A-kriteerit, B-kriteerit ja kokemuksen hakumatka. Suomen joukkueeseen valituista pojista kaksi oli täyttänyt A- tai B-kriteerit ja kahden muun osalta valinta on valintakriteereiden mukaan voinut perustua ainoastaan valmentajien antamaan pisteytysarvioon. 


Joukkueen valintaa MM-kisoihin koskenutta valintaesitystä ei ollut edeltänyt valintakriteerien mukainen pisteytysarvio. Tämä ilmeni valituksen liitteenä 3 olevasta sähköpostiviestiketjusta, joka oli alkanut Arttu Harjun kirjoittamasta sähköpostista poikien maajoukkuevalmentajana toimivalle Petri Härköselle sekä Jarno Piriselle. 


Arttu Harjun isä Pertti Harju oli valituksen liitteenä 6 olevan sähköpostiviestin mukaan pyytänyt 22.2.2012 nuorten MM-kisoihin valittujen ja valitsematta jääneiden urheilijoiden osalta valmentajien arvioiden mukaiset pisteytysarviot. Ski Sport Finland ry:n valmennuspäällikkö Petri Linden oli 24.2.2012 toimittanut vain Arttu Harjun saamat pisteet ilman kommentteja muiden arvioitujen pisteistä. Ainoastaan yhden urheilijan saamien pisteiden perusteella oli mahdotonta tehdä arviointia ja vertailua annettujen pisteiden oikeellisuudesta. Lisäksi Harjun saamat pisteet olivat ainakin osittain perusteettomat. 


Urheilijakohtaisia pisteytysarvioita ei oltu toimitettu kaikille Ski Sport Finland ry:n valmennustoimikunnan ja hallituksen jäsenille eikä siitä ollut varmuutta, että edes kokonaispisteet olisi toimitettu edellä mainituille tahoille. Lisäksi valmennustoimikunnan puheenjohtaja oli saanut pisteytysasiakirjat ensimmäisen kerran neljä päivää valintojen jälkeen eli 25.2.2012.  


VASTAUS PERUSTEINEEN 

Ski Sport Finland ry on vaatinut, että valitus hylätään ja Arttu Harju velvoitetaan suorittamaan sille korvauksena menetetystä työajasta ja muista aiheutuneista kuluista 500 euroa. 


Ski Sport Finland ry oli noudattanut alppihiihdon nuorten MM-kilpailuita 2012 koskevissa valinnoissaan julkaisemiaan valintakriteereitä. Arttu Harjua ei oltu kohdeltu epäoikeudenmukaisesti, vaan Ski Sport Finland ry oli käyttänyt sille kuuluvaa valintavaltaa ja noudattanut valintamenettelyssään vakiintunutta toimintatapaansa. Aikaisempi ennakkotapaus osoitti, että Ski Sport Finland ry oli myös aikaisemmin noudattanut valintakriteereitään ja menetellyt valinnoissa samalla tavoin. 


Ski Sport Finland ry:llä oli ollut käytettävissään riittävä tieto Arttu Harjun urheilullisesta suorituskyvystä ottaen huomioon katsastustapahtumien lukumäärä. Lisäksi yhdistyksellä oli ollut riittävästi tietoa valmentajien arvion tekemistä varten. Harjulla oli ollut puutteellista tietoa tai hän oli tulkinnut väärin valintamenettelyä ja Ski Sport Finland ry:n oikeutta itsenäisesti päättää arvokisavalinnoista, mikäli ensi- tai toissijaiset kriteerit eivät olleet täyttyneet. Valittaja oli myös sotkenut keskenään maajoukkue- ja arvokisavalintoihin liittyviä valintakriteereitä. 


Neljä valmennustoimikunnan jäsentä oli tehnyt valmentajien arvion esitetyistä urheilijoista kirjaamalla arviot paperille, eikä arvioista ollut tehty sähköisiä versioita arviointivaiheessa. Samalla he olivat tehneet valmennustoimikunnalle esityksen joukkuevalinnasta, jossa urheilijoita oli arvioitu joko ensi- tai toissijaisilla perusteilla tai valmentajien arviolla. Harjua oli arvioitu ainoastaan viimeksi mainitulla perusteella, koska muut kriteerit eivät olleet hänen kohdallaan täyttyneet. Arvio oli sittemmin kirjoitettu sähköiseen muotoon ja pyritty toimittamaan Harjulle. Selvitys oli toimitettu myös Ski Sport Finland ry:n hallituksen jäsenille Jaana Karhila-Räsäselle ja Mika Toivoselle, jotka olivat Ski Sport Finland ry:n linjauksen mukaisesti vastuussa hallituksessa urheilutoimintaan liittyvistä asioista. Ski Sport Finland ry ei ollut julkaissut tai jakanut urheilijoista tehtyjä arvioita muille kuin asianosaiselle itselleen. 


Valittaessa urheilijoita arvokisajoukkueeseen valmentajien arvion perusteella urheilijoiden tulostaso ei ollut painoarvoltaan määräävä, vaan urheilijaa arvioitiin kokonaisuutena kriteereissä esitetyn arviointitaulukon mukaan. Tällä perusteella Ski Sport Finland ry oli myös aikaisemmin valinnut urheilijoita arvokilpailuihin järjestyksessä, joka ei ollut vastannut kilpailutuloksia tai ranking-sijoituksia. 


Valintaprosessi oli edennyt siten, että Ski Sport Finland ry:n valmennustoimikunta oli 7.2.2012 pitänyt sähköpostikokouksen, jota oli edeltänyt neljän valmennustoimikunnan jäsenen keskinäinen keskustelu ja kirjeenvaihto, johon oli sisältynyt valmentajien arvio-menettely. Keskusteluissa oli käsitelty kaikkia niitä urheilijoita, joilla oli katsottu olevan mahdollisuus tulla valituksi kisoihin, joko ensi- tai toissijaisilla kriteereillä. Valittaja Arttu Harju oli ollut yksi näistä urheilijoista ja hän oli kuulunut valmentajien arviokriteereillä mahdollisesti valittaviin urheilijoihin, koska ensi- tai toissijaiset kriteerit eivät olleet hänen kohdallaan täyttyneet. Valmennustoimikunta oli esittänyt valinnat Ski Sport Finland ry:n hallitukselle sähköpostilla 13.2.2012 ja hallitus oli hyväksynyt valinnat sähköpostitse 13.2.-15.2.2012 välisenä aikana.  


VASTASELITYS 

Arttu Harju on vastaselityksessään vedonnut valituksessa lausumaansa ja lisäksi todennut, ettei hänen valituksensa koskenut hänen valitsematta jättämistään nuorten alppihiihdon MM-kilpailuihin vaan valintakriteerien rikkomista Ski Sport Finland ry:n valintaprosessissa. Asiassa ei ollut tehty valintakriteerien mukaista arviopisteytystä ja tämä oli johtanut siihen, ettei häntä ollut valittu kisoihin. Asiassa ei oltu noudatettu julkaistuja valintakriteerejä. 


Harjusta tehtävää arviopisteytystä varten hänen henkilökohtaiselta valmentajaltaan Jarno Piriseltä ei oltu kysytty mitään, vaikka Pirisellä olisi ollut Harjun arviointiin vaikuttavista seikoista paras tieto. Arviopisteytys oli laadittu valintakriteereihin nimenomaan tasapuolisen urheilijavertailun toteuttamiseksi. 


Asiassa ei ollut sekoitettu keskenään nuorten MM-kisoihin ja maajoukkuekriteereihin liittyviä valintakriteereitä. 


Arttu Harju on vastaselityksessään vaatinut, että Ski Sport Finland ry velvoitetaan korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa oikeusturvalautakunnassa yhteensä 1.300 eurolla korkoineen ratkaisun antopäivästä lukien. Hän on kiistänyt Ski Sport Finland ry:n oikeudenkäyntikuluvaatimuksen oikeusturvalautakunnassa perusteeltaan ja hyväksynyt määrällisesti 350 euroa. 


Ski Sport Finland ry:n korvausvaatimus oli kohtuuton ja perusteeton, sillä valitusasia oli liittynyt Ski Sport Finland ry:n omaan toimintaan ja yhdistyksen laatimiin asiakirjoihin. Yhdistyksen puolesta asiaa hoitaneet olivat joutuneet käyttämään vähäisesti aikaa asiaan tutustumiseen ja itse valitusasiaan. Harju oli lisäksi joutunut turvautumaan valitusmenettelyyn saadakseen vastauksia Ski Sport Finland ry:ltä pyytämiinsä kysymyksiin valintamenettelyä koskien.      


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 

Käsittelyratkaisu 


Suullinen käsittely 

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet. 


Pääasiaratkaisu 


Perustelut 


Arttu Harjun valituksen kohde ja oikeuskirjallisuuden kannanotto 

Arttu Harju on vastaselityksessään täsmentänyt valituksensa kohdetta ja ilmoittanut, että hänen valituksensa koski valintakriteerien rikkomista Ski Sport Finland ry:n valintaprosessissa. Hänen mukaansa valintakriteerien mukaista arviopisteytystä ei oltu tehty. 


Oikeuskirjallisuudessa Heikki Halila on teoksessaan Oikeudellistuva urheilu, Helsinki, 2006, s. 463 todennut lähtökohtana olevan, että arvokisavalinnoissa harkinnanvaraiset ratkaisut kuuluvat lajiliitoille yhdistysautonomiaperiaatteen myötä ja tämän vuoksi urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan eivät kuulu arvioinninvaraiset asiat. 


Harjun valituksen liitteenä 1 olevan nuorten MM-kilpailujen valintakriteereiden mukaan A- ja B-kriteereiden lisäksi voidaan valita nuoria tulevaisuuden nimiä kokemuksen hakumatkalle valmentajien arvion mukaan. Tämän jälkeen on lueteltu se, mitä valmentajien arvio sisältää. Tätä mainittua valintakriteeriä on oikeusturvalautakunnan näkemyksen mukaan pidettävä harkinnanvaraisena ja arvioon pohjautuvana, kuten sen kirjoitustavastakin ilmenee. 


Ski Sport Finland ry:n menettelyn arviointi ja oman valmentajan kuuleminen 

Arttu Harjulle ja nyt oikeusturvalautakunnan ratkaistavana olevassa asiassa hänen avustajanaan toimivalle isälle Pertti Harjulle oli lähetetty Harjua itseään koskeva valmentajien arvio sähköpostilla 24.2.2012, tosin Arttu Harjun osalta sähköposti oli lähetetty väärään osoitteeseen. Arttu Harju on todennut, että hänen saamansa pisteet olivat ainakin osittain perusteettomat. Lisäksi Harju on vastaselityksessään todennut, ettei hänen henkilökohtaiselta valmentajaltaan oltu kysytty mitään arviopisteytysten tekoa varten. 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että asiassa olisi tullut kuulla Harjun henkilökohtaista valmentajaa ennen häntä koskevan arviopisteytyksen tekemistä. Tällöin pisteytykseen ja sen tekemiseen olisi saatu myös Harjun tilanteen ja kyvyt parhaiten tuntevan henkilön näkemys. Tätä näkökohtaa perustelee sekin, että Harju on valituksensa liitteenä 7 olevassa ”muuta asiaan liittyvää”-asiakirjassa todennut, että kisoihin valittu Max Luukko oli ollut yhden valintaa tehneen eli Petri Härkösen valmennettava. Ski Sport Finland ry ei ole tätä Harjun väitettä kiistänyt. 


Oikeusturvalautakunta kuitenkin katsoo, että Ski Sport Finland ry:n vastineessakin todetuin tavoin Arttu Harjun urheilullista suorittamista on seurattu useassa kilpailussa sekä leireillä. Näin ollen päätöksenteon tueksi ja arvioinnin tekemiseksi Harjun osalta on ollut riittävästi tietoa ja hänen suoriutumistaan on sinänsä katsastettu riittävästi. 


Valintaharkinnassa mukana olleiden urheilijoiden arviointipisteytys 

Arttu Harjun isä Pertti Harju on pyytänyt sähköpostitse 22.2.2012 valintakriteerien mukaisia valmentajien pistearviointeja niistä urheilijoista, jotka olivat olleet harkinnan kohteena. Arttu Harjun lisäksi hänelle ei ole toimitettu muita urheilijoita koskevia pistearviointeja, mutta valmennustoimikunnan esittelijänä toiminut Ski Sport Finland ry:n koulutus- ja kehityspäällikkö Petri Linden on sähköpostissaan 25.2.2012 todennut, että valmentajien arvioinnissa oli ollut mukana kuusi urheilijaa. 


Valmennustoimikunnan puheenjohtaja Mika Toivonen on sähköpostissaan 13.3.2012 todennut saaneensa kyseisenä päivänä asiakirjat, joissa oli pisteytetty kuusi poikaa. Ski Sport Finland ry:n vastineessa 2.4.2012 on todettu, että valmennustoimikunnan jäsenet Petri Linden, Petri Härkönen, Joni Sandvall ja Janne Haarala olivat tehneet valmentajien arvion esitetyistä urheilijoista kirjaamalla arviot paperille eikä arviointivaiheessa näistä arvioinneista ollut tehty sähköisiä versioita. Vielä Ski Sport Finland ry on todennut, ettei se julkaise tai jaa urheilijoista tehtyjä arvioita muille kuin asianosaisille itselleen ja nekin vain eri pyynnöstä. Samalla Ski Sport Finland ry on ilmoittanut, ettei se toimita Arttu Harjulle muiden urheilijoiden arvioita vertailun suorittamiseksi. 


Arviointipisteytysten osalta oikeusturvalautakunta katsoo, että Ski Sport Finland ry:n olisi tullut toimittaa Arttu Harjulle arvioitavaksi ainakin muita valintaharkinnassa mukana olleita urheilijoita koskevat kokonaispisteet. Tämä oikeus Harjulla on katsottava olleen juuri sen vuoksi, että hän voi vertailla muiden urheilijoiden saamia pisteitä ja varmistua siitä, että hänen valitsematta jättämisensä on tapahtunut arviointipisteytyksen osalta asianmukaisesti. Tämän oikeuden voidaan katsoa olevan myös urheilijan oikeusturvan tae. Edelleen oikeutta kokonaispisteiden saamiseen ei voi estää se, että yksittäisen urheilijan kohdalla asiakirjat ovat saattaneet sisältää myös salassa pidettäviä tietoja, jotka lähtökohtaisesti ovat asianosaisjulkisia. 


Asiassa ei ole esitetty selvitystä muiden valintaharkinnassa mukana olleiden urheilijoiden kokonaispisteistä. Oikeusturvalautakunta toteaa, että Ski Sport Finland ry ei ole asiassa näyttänyt, että sen valintakriteerien mukainen arviointipisteytys olisi asiassa tehty. 


Lajiliiton julkaisemat valintakriteerit 

Ski Sport Finland ry on julkaissut valintakriteerit alppihiihdon nuorten MM-kilpailuihin omilla Internet-sivuillaan. Julkaistut valintakriteerit sitovat lajiliittoa. Oikeusturvalautakunta katsoo, ettei valintakriteereistä kuitenkaan käy ilmi se seikka, onko ratkaisevana kriteerinä valinnoissa ollut nimenomaan urheilijan saamien kokonaispisteiden määrä. Epäselvyyksien poistamiseksi valintakriteereissä olisi tullut selkeästi mainita, että esimerkiksi kaksi eniten pisteitä saanutta urheilijaa valitaan arvokisoihin. 


Edellä mainitun oikeuskirjallisuuden kannanoton mukaan arvokisavalinnoissa harkinnanvaraiset ratkaisut kuuluvat kuitenkin lajiliitoille yhdistysautonomiaperiaatteen myötä. Näin ollen lajiliitto mainitun periaatteen mukaisesti lopulta päättää arvokisoihin valittavat urheilijat. Valintakriteerien mukaisesti valinnat arvokisoihin ovat tässä tapauksessa jääneet yhdistyksen harkinnan varaan. Tätä harkintaa yhdistys on myös valinnoissaan käyttänyt. Oikeusturvalautakunta katsoo, ettei asiassa ole näyttöä siitä, että lajiliitto olisi syrjinyt Harjua arvokisavalinnoissa. Näin ollen Arttu Harjun valitus on hylättävä. 


Oikeudenkäyntikuluja koskeva ratkaisu ja valitusmaksun palauttaminen 

Asian näin päättyessä Arttu Harjun vaatimus oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta oikeusturvalautakunnassa hylätään. 


Arvioitaessa Ski Sport Finland ry:n menettelyä arvokisavalintoihin liittyen kokonaisuutena oikeusturvalautakunta kuitenkin katsoo, että näissä olosuhteissa perusteet Arttu Harjun tekemälle valitukselle ovat olleet olemassa. Tämä seikka tulee ottaa huomioon sekä asiassa tehtävässä kuluratkaisussa että valitusmaksun palauttamisen osalta. 


Näin ollen Ski Sport Finland ry saa vastata itse omista kuluistaan oikeusturvalautakunnassa. Lisäksi pääsäännöstä poiketen ja pääasiaratkaisun lopputuloksesta riippumatta valitusmaksu on palautettava valittajalle.   


Päätöslauselma 

Valitus hylätään. 

Valitusmaksu palautetaan. 

Ski Sport Finland ry:n vaatimus oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta hylätään. 

Ratkaisu oli yksimielinen.         


Risto Jalanko                              Sami Korhonen puheenjohtaja                            sihteeri               


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Kristiina Rintala, Mika Palmgren, Marja Ramm-Schmidt, Thomas Stenius