6/2007 Jalkapallo: Yhdistys - Päätöksen sääntöjen vastaisuus - Valmentajan valinta joukkueella


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS                            Nro 6/2007

20.7.2007                          Dnro 1/2007   


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Korson Palloseura ry:n johtokunnan päätös 7.12.2006, jolla on kielletty Jari Kanthin toimiminen valmentajana seuran joukkueissa  


ASIA  

Valmentajan valinta joukkueelle 


MUUTOKSENHAKIJAT

Jari Kanth

Jarkko Vilen ja 

19 muuta Korson Palloseuran P93 ikäluokan joukkueen pelaajaa  


KUULTAVA

Korson Palloseura ry 


VALITUS     

Jari Kanth ja valittajina olevat pelaajat ovat vaatineet, että johtokunnan päätös kumotaan. Lisäksi valituksessa on vaadittu, että virheellisen päätöksen aiheuttamat ylimääräiset kustannukset korvataan P93 ikäluokalle. Vielä valittajat ovat vaatineet, että Korson Palloseura ry velvoitetaan korvaamaan valittajien oikeudenkäyntikustannukset 1400 eurolla.

Valituksen perusteluina Kanth on esittänyt, että johtokunnan päätös on perusteeton ja se loukkaa hänen perusoikeuksiaan sekä oikeutta tehdä sopimuksia. Kanth on toiminut aikaisemmin Korson Palloseura ry:n valmennuspäällikkönä. Tuossa tehtävässä hän on noudattanut valmennuspäällikkösopimuksen ehtoja ja seuran sääntöjä. Kanth on myös toiminut P93 joukkueen valmentajana ja menestynyt tuossa toimessa erinomaisesti.

Valituksen perusteluina Vilen ja muut pelaajat ovat esittäneet, että johtokunnan päätös on ollut joukkueen pelaajien ja heidän vanhempiensa yksimielisen kannan vastainen. Johtokunnalle on ilmoitettu, että joukkueen valmentajaksi halutaan Kanth. Päätös on seuran sääntöjen vastainen ja se loukkaa pelaajien jäsenoikeuksia. Seuran tarkoituksena on sen sääntöjen 2 §:n mukaan edistää, kehittää ja vaalia liikunta-harrastusta, erityisesti jalkapalloilua, toimialueellaan tavoitteena jäsenistön ruumiillisen, henkisen ja sosiaalisen kunnon kehittäminen. Seuralla ei ole tarjota Kanthin tasoista valmentajaa P93 joukkueelle vastaavin kustannuksin. 


VASTAUS

Korson Palloseura ry on vastauksessa vaatinut valituksen hylkäämistä. Lisäksi vastauksessa on vaadittu korvaukseksi vastauskuluista 1400 euroa.

Vastauksen perusteluina on esitetty, että Kanthia koskevan päätöksen perusteluna on ollut se, että hän ei ole enää nauttinut johtokunnan luottamusta johtuen 31.10.2006 päättyneeseen valmennuspäällikkösopimukseen liittyvistä syistä. Kanth ei vastauksen mukaan ole kaikin osin täyttänyt sopimuksen mukaisia velvoitteitaan.

Korson Palloseura ry:n sääntöjen 12 §:n mukaan johtokunnan tehtävänä on valita seuran palkatut toimihenkilöt. Edelleen johtokunnan hyväksymässä toimeenpano-ohjeessa todetaan, että johtokunta vahvistaa kunkin joukkueen toimihenkilöt. Johtokunta on siten voinut päättää, ettei Kanthia hyväksytä valmentajaksi seuran joukkueille. 


VASTASELITYS

Vastaselityksessä on toistettu aikaisemmat näkemykset ja lisäksi kiistetty kaikilta osin vastauksessa väitetyt Kanthin valmennuspäällikkösopimukseen liittyvät väitteet laiminlyönneistä. Väitetyt yksittäiset ja vähäiset laiminlyönnit eivät lisäksi edes voisi olla peruste yleisesti kieltää Kanthia toimimasta valmentajana seuran joukkueissa. 


PÄÄTÖS

Perustelut

Käsittelyratkaisu

Asiassa ei ole toimitettu suullista käsittelyä, koska asianosaiset eivät ole sitä pyytäneet, eikä asia laatunsa vuoksi ole sitä edellyttänyt. 


Pääasiaratkaisu

Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys

1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä;

2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista;

3) päätöksen sääntöjenvastaisuudesta; sääntöjenvastaisuus ei tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta.

Mainituista kohdista tulee tässä asiassa kysymykseen vain 3 kohdassa tarkoitettu päätöksen sääntöjenvastaisuus.

Korson Palloseuran sääntöjen 12 §:n 5 momentin mukaan johtokunnan tehtävänä on valita seuran palkatut toimihenkilöt. Sääntöjen toimeenpanemiseksi vahvistetuissa ohjeissa mainitaan, että jokaisella joukkueella on oltava pelaajien vanhempien valitsemina toimihenkilöinä vähintään yksi valmentaja. Ohjeiden mukaan johtokunta vahvistaa tämän valinnan. Johtokunta on siten ollut Korson Palloseura ry:ssä oikea toimielin päättämään viime kädessä myös P93 joukkueen valmentajasta.

Valittajat ovat vedonneet seuran sääntöjen 2 §:stä ilmenevään seuran tarkoitukseen. Tällaisesta väljästi muotoillusta tarkoitusmääräyksestä ei voida kuin hyvin poikkeuksellisesti tehdä yksittäisen valmentajan valintaan ulottuvia johtopäätöksiä.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella on jäänyt epäselväksi, mistä seuran johtokunnan ja Kanthin väliset erimielisyydet ovat johtuneet. Nyt käsiteltävänä ei kuitenkaan ole se, onko Kanth noudattanut seuran kanssa tekemäänsä sopimusta. Tällaisen kysymyksen käsitteleminen ei kuulu edes lautakunnan toimivaltaan.

Asiassa on käynyt ilmi, että P93 ikäluokan joukkueen pelaajat ja heidän vanhempansa ovat olleet tyytyväisiä Kanthin toimintaan joukkueen valmentajana. Myös Kanth on ollut halukas jatkamaan joukkueen valmennusta. Tässä tilanteessa seuran johdolla pitäisi luonnollisesti olla selkeät perusteet sille, että Kanthia ei hyväksytä joukkueen valmentajaksi. Asiassa ei ole tullut esiin ainakaan kovin painavia perusteita tällaiselle päätökselle. Toisaalta päätösvalta valmentajan hyväksymisestä on seuran sääntöjen mukaan johtokunnalla. Johtokunnan päätöksen tarkoituksenmukaisuus voidaan saattaa kyseenalaiseksi, mutta seuran sääntöjen vastaisena sitä ei voida pitää. 


Oikeudenkäyntikulut

Huomioon ottaen asian laatu ja valitukselle esitetyt perusteet lautakunta pitää kohtuullisena, että osapuolet saavat pitää kulunsa vahinkonaan. 


Päätöslauselma

Valitus hylätään.

Valitusmaksua ei palauteta.   


Risto Jalanko                                Pasi Kumpula 

puheenjohtaja                              sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Marja Ramm-Schmidt, Juha Rantasila, Magnus Ståhlberg ja Kari-Pekka Tiitinen.