6/2018 Jääkiekko Kurinpito – Pelikielto – Pelikiellon mittaaminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 6/2018

20.3.2018    Diaarinro 5/2018


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Jääkiekon Sarjaseurat ry:n kurinpitoryhmän päätös 11.3.2018


ASIA           

Pelikielto


MUUTOKSENHAKIJA

Niclas Lucenius


KUULTAVA

Suomen Jääkiekkoliitto ry

 

MESTIKSEN KURINPITORYHMÄN PÄÄTÖS 11.3.2018

Jääkiekon Sarjaseurat ry:n (Mestis) kurinpitoryhmä on määrännyt valituksen kohteena olevalla päätöksellä TUTO Hockeyn pelaajalle Niclas Luceniukselle kolmentoista (13) ottelun pelikiellon potkaisemisesta. Asia on tullut kurinpitoryhmän käsiteltäväksi sen jälkeen, kun Luceniukselle on tuomittu potkaisemisesta ottelurangaistus 10.3.2018 pelatussa Kiekko-Vantaan ja TUTO:n välisessä ottelussa.


Päätöksen perusteluiden mukaan Lucenius on potkaissut vastustajan pelaajaa, eikä potkua ole voinut pitää vahinkona. Vaikka vastustaja ei ole loukkaantunut tilanteessa, kurinpitoryhmä on pitänyt Luceniuksen tekoa erityisen vaarallisena ja törkeänä, koska Lucenius ei ole voinut nähdä, minne potku osuu.


Pelikiellon pituutta mitatessaan kurinpitoryhmä on päätökseen kirjatun mukaan ottanut huomioon sen, että kysymyksessä on ollut kolmas Luceniukselle kuluvalla kaudella määrätty pelikielto.


VALITUS PERUSTEINEEN

Niclas Lucenius on vaatinut, että hänelle määrättyä pelikieltoa lyhennetään. Lisäksi hän on vaatinut, että lautakunnan valitusmaksu palautetaan ja Jääkiekkoliitto velvoitetaan korvaamaan hänen valituksen tekemiseen käyttämänsä ajanhukka 1.000 eurolla.


Määrätty pelikielto oli liian ankara eikä se ollut pituudeltaan linjassa kuluvalla kaudella määrättyjen muiden kurinpitoseuraamusten kanssa. Luceniukselle aikaisemmin määrättyjä kurinpitoseuraamuksia oli lisäksi käytetty tavalla, joka loukkasi Luceniuksen oikeusturvaa, koska päätöksessä ei ollut kerrottu sitä, miten ja missä määrin hänen kurinpitohistoriansa oli pelikiellon pituutta harkittaessa huomioitu.


Lucenius ei ollut potkaissut vastustajaa tarkoituksellisesti. Sillä, ettei hän tiennyt tai nähnyt missä vastustaja oli ollut taikka mitä seurauksia tapahtuneella olisi voinut olla, ei voinut olla teon moitittavuutta arvioitaessa merkitystä.


Mestiksen kurinpitoryhmä oli määrännyt 7.12.2017 Jokipoikien pelaajalle Bourgeoisille kahden ottelun pelikiellon potkaisemisesta. Koska Luceniuksen tapaus oli verrattavissa Bourgeoisin tapaukseen, voitiin hänen kurinpitohistoriansa katsoa vaikuttaneen nyt määrättyyn pelikieltoon 11 ottelun arvoisesti. Luceniuksen pelikiellon pituus oli siten arvioitu mielivaltaisesti.


Potkaisemisesta määrättyjen pelikieltojen osalta Lucenius on vielä viitannut kansainvälisen jääkiekkoliiton Ziga Jeglicille määräämään kahden ottelun pelikieltoon ja Liigan kurinpitäjän Otto Karviselle ja Niklas Hagmanille määräämiin yhden ottelun pelikieltoihin. Nämä pelikiellot oli määrätty myös Mestiksessä sovellettavien jääkiekon sääntöjen perusteella.


Pelikiellon kohtuuttomuutta arvioitaessa tuli ottaa huomioon lisäksi se, että tapahtunut oli ollut esillä julkisuudessa ja että pelikielto saattoi jatkua vielä seuraavalla kaudella.

 

VALITUKSEEN VASTAAMINEN

Suomen Jääkiekkoliitto ry on vaatinut, että valitus hylätään.


Mestiksen kurinpitoryhmän päätöstä voitiin pitää siltä osin puutteellisena, ettei siinä ollut avattu Luceniukselle aikaisemmin määrättyjen pelikieltojen vaikutusta nyt määrätyn pelikiellon mittaamisessa. Jääkiekkoliiton yleinen linja on kuitenkin se, että yksi aikaisempi pelikielto ankaroittaa määrättävää pelikieltoa yhdellä ottelulla ja kaksi aikaisempaa pelikieltoa kahdella ottelulla.


Kurinpitomenettelyyn johtaneessa tilanteessa Lucenius ja vastustaja olivat olleet kontaktissa juuri ennen potkua. Näin ollen Luceniuksen oli täytynyt olla tietoinen siitä, että hänen takanaan oli ollut vastustaja.


Luceniuksen valituksessaan viittaama Bourgeoisin tapaus oli ollut luonteeltaan erilainen kuin Luceniuksen tapaus. Bourgeois oli jäässä maatessaan vain kopauttanut luistimensa kärjellä vastustajaa tämän luistimen takaosan suojattuun kohtaan. Luceniuksen potku oli puolestaan osunut terä edellä vastustajan suojaamattomaan kohtaan nivusen tai alavatsan kohdalle, jossa kulkee muun muassa reisivaltimo. Luceniuksen potku oli siten monin verroin vaarallisempi kuin Bourgeoisin potku. Teon vaarallisuus voitiin ottaa huomioon pelikiellon pituutta harkittaessa.


Mestiksessä sovelletaan samoja jääkiekon sääntöjä kuin esimerkiksi kansainvälisen jääkiekkoliiton turnauksissa ja jääkiekon Liigassa. Kurinpitosäännöt olivat kuitenkin Mestiksen omat, eikä Luceniuksen valituksessaan viittaamilla Jeglicin, Karvisen ja Hagmanin tapauksilla ollut siten merkitystä asiassa.


Luceniuksen teko oli poikkeuksellinen eikä vastaavaa tilannetta koskevaa aikaisempaa kurinpitoratkaisua ollut olemassa. Luceniukselle määrätty pelikielto oli määrätty tapauskohtaisen harkinnan perusteella, ja siinä oli otettu huomioon teon poikkeuksellisuuden lisäksi sen vaarallisuus ja se, että tilanne olisi voinut johtaa erittäin vakavaan loukkaantumiseen. Sillä, että tapahtunut oli ollut esillä julkisuudessa tai että Luceniuksen rangaistus saattoi jatkua vielä seuraavalla kaudella, ei ollut pelikiellon mittaamisen kannalta merkitystä.

 

VASTASELITYS

Lucenius on antanut Jääkiekkoliiton vastineen johdosta vastaselityksen.

  

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU


Kysymyksenasettelu


Asiassa on selvitetty ja riidatonta, että Niclas Lucenius on Vantaalla 10.3.2018 pelatussa ottelussa potkaissut vastustajaa. Potkaisemisesta Luceniukselle on tuomittu jääkiekon sääntökirjan säännön 152 nojalla ottelurangaistus. Luceniukselle tuomitun ottelurangaistuksen vuoksi tapaus on Mestiksen kurinpitomenettelyä koskevien sääntöjen mukaan tullut myös ottaa erilliseen kurinpitokäsittelyyn, jossa hänelle on voitu määrätä rangaistukseksi pelikielto.


Mestiksen kurinpitoryhmän päätöksen ja Luceniuksen valituksen johdosta asiassa on kysymys Luceniukselle määrätyn pelikiellon pituudesta ja siitä, onko se ollut aikaisemman kurinpitokäytännön mukainen. Itse tapahtumien osalta asiassa on kysymys lisäksi siitä, onko Luceniuksen potku ollut kurinpitopäätöksessä todetulla tavalla tahallinen ja vaarallinen.


Luceniukselle määrättyyn pelikieltoon johtaneesta tilanteesta


Oikeusturvalautakunnalla on ollut käytettävissään videotallenne Luceniukselle määrättyyn pelikieltoon johtaneesta tilanteesta. Tallenteelta ilmenee, että Lucenius kaatuu kiekontavoittelutilanteen jälkeen vastustajan maalin takana mahalleen jäähän ja että vastustajan pelaaja kaatuu hänen päälleen. Vastustajan noustessa pois Luceniuksen päältä Lucenius potkaisee jäässä vielä maatessaan vasemmalla jalallaan taaksepäin niin, että hänen luistimensa terä osuu vastustajaa alavatsan alueelle. Potku on kaareltaan laaja ja voimakas eikä sitä tallenteelta ilmenevän ja sen perusteella, että Luceniuksen on täytynyt olla tietoinen aivan takanaan olevasta vastustajasta, voi pitää vahinkona. Potkua on sen voimakkuuden ja osumakohdan johdosta pidettävä erittäin vaarallisena.


Luceniukselle määrätyn pelikiellon pituudesta


Oikeusturvalautakunta toteaa, että kurinpitomenettelyn kohteena olevan urheilijan tai seuran oikeusturvan kannalta on tärkeää, että sarjan sisäinen kurinpitokäytäntö on yhdenmukaista ja ennustettavaa (ks. tältä osin mm. UOL 22/2017). Luistimella potkaiseminen on jääkiekossa kiellettyä, mutta näissäkin tilanteissa on eroja potkujen vaarallisuuden ja pelaajan menettelyn moitittavuuden arvioinnissa. Yksittäisten tapausten eroavaisuuksien vuoksi myös kurinpitoseuraamukset ovat erilaisia kulloisenkin tapauksen mukaan.


Jääkiekkoliitto on perustellut Luceniuksen rangaistuksen pituutta paitsi sillä, että Luceniuksen teko ei ollut vahinko, myös sillä, että se oli ollut erittäin vaarallinen. Liiton mukaan tilanne oli ollut poikkeuksellinen eikä siihen verrattavissa olevaa vastaavaa tapausta ole olemassa. Pelikiellon pituudessa on myös otettu Luceniukselle kuluvalla kaudella määrätyt kurinpitorangaistukset huomioon.


Oikeusturvalautakunta hyväksyy sen, mitä Mestiksen kurinpitoryhmä ja Jääkiekkoliitto ovat Luceniuksen teon tarkoituksellisuudesta ja vaarallisuudesta lausuneet. Teko on ollut tahallinen ja erittäin vaarallinen. Lautakunta katsoo, että Luceniukselle on tullut määrätä potkaisemisesta tuntuva ja ankara kurinpitoseuraamus.


Lautakunnalla ei ole tiedossaan Luceniuksen tapaukseen suoraan verrattavissa olevaa vastaavaa tapausta. Luceniuksen valituksessaan viittaama Bourgeoisin tilanne poikkeaa sitä koskevan tallenteen perusteella Luceniuksen tapauksesta merkittävästi, koska siinä potku on tapahtunut luistimen kärjellä ja koska se on osunut vastustajan luistimen kantapäähän. Bourgeoisin potku ei ole myöskään ollut voimakas. Luceniuksen muilla valituksessaan vetoamilla tapauksilla ei ole puolestaan suurta merkitystä esillä olevan asian kannalta, sillä niissä ei ole ollut kysymys Mestiksen kurinpidosta.


Kurinpitomenettelyssä yleisenä lähtökohtana lisäksi on, että aikaisemmat kurinpitorangaistukset vaikuttavat ankaroittavasti uudessa asiassa määrättävään kurinpitoseuraamukseen (ks. UOL 44/2015). Näin ollen ja kun Luceniukselle on määrätty kuluvalla kaudella kurinpitomenettelyssä jo kaksi aikaisempaa pelikieltoa, ei kurinpitoryhmän ratkaisua voi tältäkään osin pitää virheellisenä siitäkään huolimatta, ettei aikaisempien kurinpitoseuraamusten vaikutusta nyt määrätyn pelikiellon pituudelle ole kurinpitoryhmän päätöksessä sinällään sen puutteena pidettävällä tavalla yksilöity. Jos pelikielto ei ehdi tulla kärsityksi sarjaotteluissa kauden päättymisen vuoksi, siirtyy kurinpitäjän määräämä pelikielto Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen 2017-2018 kohdan 10.9. mukaan kärsittäväksi seuraavan kauden alusta lukien. Näin ollen valituksen kohteena olevaa kurinpitopäätöstä ei tule tälläkään perusteella pitää virheellisenä. Ottaen lisäksi huomioon, että Lucenius on valtakunnallisen kilpasarjan pelaajana voinut varautua siihen, että vastustajaan kohdistunutta potkaisemista käsitellään julkisuudessa ja ettei asian käsittely julkisuudessa ole myöskään saanut asian laatuun nähden poikkeuksellisia tai kohtuuttomia mittasuhteita, ei asian saama julkisuus ole myöskään ollut sellaista, että se voitaisiin ottaa huomioon rangaistusta määrättäessä.


Lautakunnan johtopäätös tässä asiassa


Lucenius on potkaissut vastustajaa tahallisesti ja potku on ollut erittäin vaarallinen. Luceniuksen potku on poikennut vertailukohtana pidettävästä Bourgeoisin tilanteesta merkittävästi. Sillä, että asia on ollut esillä julkisuudessa tai että pelikielto mahdollisesti jatkuu vielä seuraavalla kaudella, ei ole asian lopputuloksen kannalta merkitystä. Lautakunta katsoo, että Luceniukselle määrätty pelikielto on ollut sovellettavien sääntöjen mukainen ja ettei pelikieltoa voi pitää pituudeltaan mielivaltaisesti määrättynä tai kohtuuttomana. Näin ollen syytä kurinpitoryhmän päätöksen muuttamiseen ei ole. Luceniuksen esittämät vaatimukset on hylättävä.


Päätöslauselma


Valitus hylätään. Mestiksen kurinpitoryhmän päätöksen 11.3.2018 lopputulosta ei muuteta.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Pia Ek                                              Ilkka Lahtinen

puheenjohtaja                              sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pia Ek, Heikki Halila, Mikko Kohtala, Tuomas Ojanen ja Hilkka Salmenkylä