18 / 2014 Golf Arvokisavalinta - Valintakriteereiden muuttaminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS    Nro 18/2014

5.7.2014                   Diaarinro 18/2014

  

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Golfliitto ry:n hallituksen päätös koskien tyttöjen edustajan valintaa nuorten olympiakilpailuihin Kiinan Nanjingissa 16. – 28.8.2014


ASIA

Arvokilpailuvalinta


MUUTOKSENHAKIJA

Alaikäinen A huoltajansa edustamana


KUULTAVA

Suomen Golfliitto ry

 

GOLFLIITON VALINTAPÄÄTÖS

Suomen Golfliitto ry:n hallitus (Golfliitto) on päätöksellään 15.6.2014 nimennyt B:n Suomen tyttöjen edustajaksi golfiin Kiinan Nanjingissa 16. – 28.8.2014 järjestettäviin nuorten olympiakilpailuihin.


VALITUS PERUSTEINEEN

A on valituksessaan vaatinut, että Suomen Golfliitto ry:n hallituksen valintapäätös kumotaan ja että Suomen edustajaksi nimetään A.


Golfliiton valintapäätös oli valintakriteereiden vastainen. Valintakriteerit oli julkaistu Finnair Junior Tour 2014 -tiedotteessa. Valintakriteereiden mukaan edustajaksi olisi tullut valita 1.1.1996 – 31.12.1998 syntyneiden ikäryhmässä Finnish Junior Amateur Ranking -tilaston paras pelaaja 30.6.2014 tilanteen mukaan. Tyttöjen maajoukkueen valmentaja oli ilmoittanut valintakriteereistä sähköpostilla 22.4.2014 ja tuossa viestissä oli todettu valinnan perustuvan 30.6.2014 voimassa olevaan ranking-tilastoon. Viestin mukaan ratkaisevan rankingtilaston päivämäärä oli alustava ja se saattoi vielä muuttua. Tätä ajankohtaa ei ole kuitenkaan myöhemmin virallisesti muutettu.  


Golfliitto oli tehnyt valinnan 12.6.2014 voimassa olleen ranking-tilanteen mukaan ja tuolloin oli pelattu vasta kahdesta kolmeen kaikkiaan kuudesta rankingiin vaikuttavista kilpailuista. Golfliiton edustaja on valintapäätöksen jälkeen todennut, että valintakriteereiden ajankohdan muutoksesta olisi ilmoitettu 10. – 11.5.2014 Nordcenter Golf Clubilla järjestetyn kilpailun yhteydessä, mutta tällaisesta A ei ollut tietoinen eivätkä kaikki kilpailijat olleet edes osallistuneet mainittuun kilpailuun. Tällaista yhden kilpailun yhteydessä tapahtuvaa epävirallista tiedottamista ei voitaisi edes pitää riittävänä tapana ilmoittaa muuttuneista valintakriteereistä.


Alun perin julkaistuja valintakriteereitä ei ole asianmukaisesti muutettu. A oli ollut vahvistettujen ja asianmukaisesti julkaistujen valintakriteereiden tarkoittamana ajankohtana paras pelaaja ja hänet olisi tullut valita Suomen edustajaksi golfiin.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Golfliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.


Golfliiton hallitus oli nimennyt edustajan tyttöjen golfiin 15.6.2014. Valinta oli tehty urheilijoille ilmoitetun ranking-tilanteen 12.6.2014 mukaan, koska kansainvälinen golfliitto oli edellyttänyt pelaajien ilmoittamista 25.6.2014. Golfliitto oli ollut aikaisemmin siinä käsityksessä, että pelaajat tulee ilmoittaa kansainväliselle golfliitolle 8.7.2014 ja tämän vuoksi valintakriteereissä oli alun perin ilmoitettu valinnan tapahtuvan ranking-tilanteen 30.6.2014 perusteella.


Sen jälkeen, kun ilmoittautumisaikataulu oli selvinnyt, Golfliiton valmennusjohto oli päättänyt käyttää valinnassa ranking-tilannetta 12.6.2014. Muuttuneesta aikataulusta oli ilmoitettu urheilijoille FJT Invitationalin kilpailun yhteydessä Nordcenterissä 10. - 11.5.2014. Tiedote oli ollut näkyvillä Nordcenterissä klubitalolla ja caddiemasterin tiskillä. Valinta-aikataulun muuttumisesta tiedottaminen olisi voinut olla paremmin toteutettu, mutta muutokset olivat johtuneet kansainvälisen golfliiton muuttuneesta aikataulusta.


VASTASELITYS

Vastaselityksen pyytäminen on asian selvitettyyn tilaan nähden selvästi tarpeetonta.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu

 

Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.


Pääasiaratkaisun perustelut

 

Kysymyksenasettelu

 

Golfliitto on 15.6.2014 tekemällään päätöksellä nimennyt nuorten olympiakilpailuihin Suomen edustajaksi tyttöjen golfiin B:n.


Kuten oikeusturvalautakunta on esimerkiksi ratkaisussaan UOL 24/2011 todennut, arvokilpailuvalinnassa on kysymys lähtökohtaisesti niin sanotun yhdistysautonomian piiriin kuuluvasta päätöksestä. Valinnan suorittava yhdistys, joka urheilun arvokilpailujen osalta on tyypillisesti lajiliitto, valitsee arvokilpailuihin urheilullisilla perusteilla ne henkilöt, joiden arvellaan menestyvän arvokilpailuissa. Yleisistä yhdistysoikeudellista periaatteista seuraa, että oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei tällaisessa tapauksessa kuulu sen arvioiminen, onko lajiliiton päätös tarkoituksenmukainen.


Valintapäätöksen arvioinnin kannalta tilanne on toinen, jos lajiliitto on asianmukaisesti tehdyn päätöksen perusteella ennakkoon ilmoittanut ja julkistanut ne kriteerit, joiden perusteella urheilijat arvokilpailuihin valitaan. Tällöin kysymys ei ole enää yksin yhdistysautonomian piiriin kuuluvasta tarkoituksenmukaisuusharkinnasta, vaan yhdistyksen tulee valinnassa noudattaa ilmoittamiaan valintakriteereitä ja valintapäätöstä voidaan tällaisessa tilanteessa jälkikäteen arvioida oikeudellisesti.


Näihin lähtökohtiin perustuen oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan oikeusturvalautakunta voi käsitellä valituksen urheilijan valitsematta jättämisestä arvokilpailuihin, jos lajiliiton tai Suomen Olympiakomitean selkeästi asettamaa valintakriteeriä ei ole noudatettu tai jos päätös on ilman hyväksyttävää syytä syrjivä sukupuolen, iän, vakaumuksen, mielipiteen, alkuperän tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että valituksen kohteena oleva Golfliiton valintakriteeri on ensiksikin liiton asettama ja julkaisema sekä toiseksi oikeusturvalautakunnan sääntöjen tarkoittamalla tavalla selkeästi asetettu siten, että valintakriteereitä voidaan arvioida myös oikeudellisesta eikä pelkästään yhdistysautonomiaan kuuluvan urheilullisen tarkoituksenmukaisuusharkinnan kannalta. Golfliiton päätös 15.6.2014 on lisäksi sellainen arvokilpailujen valintaa koskeva ratkaisu, joka voi olla valituksen kohteena.


Näillä perusteilla valituksen tutkiminen kuuluu lautakunnan toimivaltaan ja lautakunta tutkii valituksen. Valituksen johdosta lautakunnassa on kysymys siitä, onko Golfliiton valintapäätös ilmoitettujen valintakriteereiden vastainen.


Sovellettavat valintakriteerit

 

A on liittänyt valitukseensa Finnair Junior Tour 2014 -julkaisussa julkaistut valintakriteerit.


Golfliitto on vastineessaan todennut, että edellä mainitusta julkaisusta osin poikkeavat valintakriteerit oli ilmoitettu 10. - 11.5.2014 pidetyn kilpailun yhteydessä. Valintakriteerit poikkeavat toisistaan sen suhteen, minkä ajankohdan mukainen ranking-tilanne on valinnassa ratkaiseva. Golfliiton vastineen liitteenä olevan selvityksen mukaan muuttuneet kriteerit oli toimitettu näkyville FJT Invitational kilpailuun 10. - 11.5.2014 Nordcenter Golf & Country Clubille. Muuttuneet valintapäivämäärät olivat olleet näkyvillä pelaajille ilmoittautumisen yhteydessä Nordcenterin caddiemasterin tiskillä. Tulosteita muuttuneista kriteereistä oli levitetty myös klubin ravintolan pöydille. Caddiemasterit oli ohjeistettu kertomaan kaikille FJT Invitational kilpailuun ilmoittautuville pelaajille valintapäivämäärien muutoksesta. Päivämäärää koskevasta muutoksesta oli ollut tarkoitus tiedottaa myös Golfliiton nettisivuilla junioritiedotteessa, mutta tämä ei ollut erehdyksestä johtuen toteutunut.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että valintakriteereitä koskevat muutokset tulee julkaista lähtökohtaisesti samalla tavoin kuin lajiliitto on julkaissut alkuperäiset valintakriteerinsä. A:n vetoamat valintakriteerit on julkaistu Finnair Junior Tour 2014 -julkaisussa, jossa on omana otsikkonaan ”Valintaperusteet – Nuorten olympialaiset ja European Young Masters”. Nämä ovat olleet Golfliiton virallisesti ilmoittamat valintakriteerit. Lisäksi potentiaalisille urheilijoille oli tiedotettu valintakriteereistä sähköpostilla. Golfliitto on kuitenkin myöhemmin tehnyt päätöksen, jonka mukaan ratkaiseva ajankohta ei ole ranking-tilanne 30.6.2014, kuten valintakriteereissä oli ilmoitettu, vaan tätä aikaisempi ajankohta. Näistä muuttuneista valintakriteereistä on ilmoitettu urheilijoille edellä todetuin tavoin 10. - 11.5.2014 pidetyn kilpailun yhteydessä.


Oikeusturvalautakunta katsoo, että Golfliiton menettely muutettujen valintakriteereiden julkaisemisessa on ollut epäasianmukaista. Menettely on loukannut urheilijoiden oikeutta luottaa siihen, että arvokisavalinta tehdään heille ennalta ilmoitettujen yksiselitteisten valintakriteereiden perusteella (Ks. myös UOL 16/2012). Urheilijoiden on tullut voida luottaa siihen, että voimassa olevat valintakriteerit ilmenevät Finnair Junior Tour 2014 -julkaisusta tai että muuttuneista kriteereistä ilmoitetaan urheilijoille vastaavalla tavalla kuin alkuperäisistä kriteereistä. Tässä tapauksessa näin ei ole menetelty. Asianmukaisena menettelynä ei voida pitää sitä, että muuttuneista valintakriteereistä ilmoitetaan yksittäisen kilpailun yhteydessä jo yksin siitä syystä, että yksittäiseen kilpailuun eivät kaikki urheilijat osallistu eikä tiedottaminen siten tavoita kaikkia urheilijoita. Riittävänä syynä poiketa asianmukaisesta menettelystä uusien valintakriteereiden tiedottamisen suhteen ei voida pitää kansainvälisen liiton asettamaa määräaikaa kilpailijoiden ilmoittamiselle. Lisäksi lautakunta toteaa, että asiassa esitetyn selvityksen mukaan lopulliset kilpailijat on tullut vahvistaa vasta 8.7.2014.


Edellä lausutuilla perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että valintakriteereiden muuttamista ei ole asianmukaisesti ilmoitettu urheilijoille ja että sen vuoksi valintakriteereinä tulevat sovellettaviksi A:n valituksessaan vetoamat Finnair Junior Tour 2014 -julkaisussa julkaistut valintakriteerit. 


Valintakriteerit ja valintapäätös

 

Tässä tapauksessa sovellettavat Kiinan Nanjingissa 16. – 28.8.2014 järjestettävien nuorten olympiakilpailujen osalta valintakriteerit ovat seuraavat:


”Ikäryhmissään FJAR 2014 pisteiden paras tyttö ja poika 30.6.2014 tilanteen mukaan. Jos kyseiset pelaajat eivät pysty osallistumaan, valitaan järjestyksessä listan mukaan seuraavat pelaajat.”


FJAR pisteiden perusteella paras nuorten olympialaisten ikäryhmän pelaajista on tyttöjen osalta ollut valintakriteereiden tarkoittamana ajankohtana eli 30.6.2014 A ja toiseksi paras B. Golfliitto on tehnyt päätöksensä 12.6.2014 ranking-tilanteen perusteella eli ennen sitä ajankohtaa, joka on ilmoitettu olevan ratkaiseva valinnan osalta. Golfliiton valintapäätös on siten ilmoitettujen valintakriteereiden vastainen.  


Päätöslauselma


Valitus hyväksytään. Suomen Golfliitto ry:n hallituksen päätös 15.6.2014 kumotaan siltä osin kuin Kiinan Nanjingissa 16. – 28.8.2014 järjestettävien nuorten olympiakilpailujen tyttöjen golfin edustajaksi on valittu B eikä A.


Valitusmaksu palautetaan.


Ratkaisu oli yksimielinen.

 

Jukka Sippo                                         Timo Ojala

puheenjohtaja                                     sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jukka Sippo, Pia Ek, Johanna Lahti ja Hilkka Salmenkylä.