16/2012 Yleisurheilu: Arvokisavalinta


 URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 16/2012

21.6.2012    Diaarinro 15/2012    


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA 

Suomen Urheiluliitto ry:n hallituksen päätös 18.6.2012 miesten 800 metrin edustajan valitsematta jättämisestä EM-kilpailuihin   


ASIA  

Arvokilpailuvalinta 


MUUTOKSENHAKIJA 

Tommy Granlund 


KUULTAVA                                                   

Suomen Urheiluliitto ry 


VALINTAPÄÄTÖS 

Suomen Urheiluliitto ry:n hallitus (Urheiluliitto) on 18.6.2012 tehnyt päätöksen Helsingissä 27.6. - 1.7.2012 pidettäviin yleisurheilun EM-kilpailuihin valittavista urheilijoista. Miesten 800 metrin juoksuun ei ole valittu edustajaksi Tommy Granlundia eikä muitakaan juoksijoita. Lisäksi valintapäätöksessä on todettu muun muassa Granlundin osalta, että hänen valintansa päätetään 24.6. siihen mennessä annettavien näyttöjen ja terveystarkastusten perusteella. 


VALITUS PERUSTEINEEN 

Tommy Granlund on valituksessaan vaatinut, että Urheiluliiton valintapäätös kumotaan ja hänet valitaan Suomen edustajaksi miesten 800 metrin juoksuun ilmoitettujen valintakriteerien edellyttämällä tavalla. 


Granlund on todennut valituksensa perusteinaan, että hän oli täyttänyt Urheiluliiton ilmoittamat valintakriteerit, mutta silti häntä ei ollut valittu Suomen edustajaksi. Granlund oli juossut ilmoitettuna 1.1.2011 - 17.6.2012 välisenä aikana Lapinlahden eliittikisoissa heinäkuussa 2011 ajan 1.47,68 ja alittanut siten Euroopan Yleisurheiluliiton (EA) asettaman tulosrajan 1.47,80. Granlundin kohdalla EA:n ilmoittaman rajan alittaminen ei riittänyt valintaan, vaan häneltä oli vaadittu vielä lisänäyttöjä. Granlundin kohdalla ei ollut noudatettu ilmoitettuja valintakriteerejä. Granlund oli suullisesti kuullut, että rajan rikkomisen lisäksi urheilijan tulee olla Suomen paras. Tällaista kriteeriä ei ollut ilmoitettu virallisissa valintakriteereissä. Tällä kaudella Suomen paras aika 800 metrillä on 1.48,99, toiseksi paras 1.49,31 ja Granlundin juoksema kolmanneksi paras aika 1.49,51. Granlund olisi pitänyt valita jo ensimmäisessä valintatilaisuudessa, mutta nyt hänet oli jätetty valitsematta ja vaadittu lisänäyttöjä. 


Granlund on todennut myös, että valintakriteerejä oli sovellettu hänen kohdallaan syrjivästi muiden lajien urheilijoihin nähden. Esimerkiksi miesten 100 ja 400 metrin juoksuissa edustaja oli valittu kisoihin, vaikka nämä urheilijat eivät olleet saavuttaneet EA:n tai Urheiluliiton asettamaa rajaa. Naisten 200 metrin juoksuun edustajaksi oli valittu urheilija, joka ei ollut tällä kaudella lajissaan kotimaan paras ja edustaja oli alittanut ainoastaan Urheiluliiton asettaman rajan. Miesten 400 metrin aitajuoksussa oli valittu edustajaksi kolme urheilijaa ja kolmantena valittu urheilija oli alittanut EA:n rajan kaudella 2011 ja jäänyt tällä kaudella alle Urheiluliiton asettaman rajan. Granlundin tilanne oli erilainen kuin muilla lisänäyttömahdollisuuden omaavilla urheilijoilla. Granlund oli alittanut EA:n asettaman rajan, kun taas kolmiloikan osalta lisänäyttömahdollisuuden saanut urheilija ei ollut rikkonut EA:n tai Urheiluliiton rajaa valintakriteereissä määritetyn aikavälin aikana. Miesten 110 metrin aitajuoksussa lisänäyttömahdollisuus oli annettu urheilijalle, joka oli alittanut kaudella 2011 Urheiluliiton oman rajan, muttei EA:n rajaa eikä hän ollut tämän kauden kotimaan paras. Granlundin osalta valintakriteereitä oli sovellettu eri tavoin kuin useiden muiden urheilijoiden kohdalla. 


VASTAUS PERUSTEINEEN 

Suomen Urheiluliitto ry on vastauksessaan todennut, että Tommy Granlundin valinnasta ei ollut tehty lopullista päätöstä ja hän oli edelleen valittavissa EM-kilpailuihin ja lopullinen päätös tehdään 24.6.2012. 


Granlundin valituksen liitteenä esittämät valintakriteerit eivät olleet lopullisessa muodossa hyväksytyt kriteerit. Urheiluliiton hallitus oli 26.11.2011 päättänyt lopullisista kriteereistä, jotka oli tiedotettu Urheiluliiton valmennusjulkaisussa (Huippu-Urheilu-Uutiset). Lisäksi Urheiluliiton lajivalmentajat olivat tiedottaneet urheilijoita ja valmentajia. Näitä lopullisen valintakriteereiden tarkennuksia ei ollut päivitetty Urheiluliiton nettisivuille ennen 18.6.2012 valintapäätöksiä. 


Asian ratkaisemisen kannalta olennaisin kohta lopullisissa valintakriteereissä oli se, että lopullisten valintakriteereiden mukaan ”Kaikkien 17.6.2012 valittavien urheilijoiden kohdalla suurin painoarvo asetetaan ulkoratakauden aikana tehdyille tuloksille”. Tämän seikan lajivalmentaja oli 10.6.2012 tehnyt myös selväksi Granlundille. Urheiluliitto oli soveltanut tätä valintakriteereiden mainintaa siten, että sellaisessa tilanteessa, jossa lajiin oli valittavissa vain yksi urheilija, tämän urheilijan tulee olla valittavista paras. Granlund ei ollut kauden 2012 tilastojen mukaan kauden paras miesten 800 metrillä. 


Granlundia ei ollut myöskään syrjitty. Miesten 100 metrille ja 400 metrille oli valittu edustajat, koska nämä olivat mukana myös mainittujen matkojen viestijuoksujoukkueissa. Naisten 800 metrille valittu edustaja oli kauden 2012 kotimaan paras ja naisten 200 metrin edustaja oli valittavista urheilijoista kauden paras. Miesten 400 metrin aitajuoksun edustaja oli rikkonut tulosrajan ja kuului valittavien kolmen juoksijan joukkoon. 


Lisänäyttömahdollisuuden saaneista urheilijoista miesten 110 metrin aitajuoksun edustajaa oli kohdeltu samalla tavoin kuin Granlundia. Miesten kolmiloikan edustajalle oli annettu vielä mahdollisuus valintakriteereiden mukaisen rajan saavuttamiseen. 


VASTASELITYS 

Granlund on toimittanut häneltä Urheiluliiton vastauksen johdosta pyydetyn vastaselityksen. Granlund on vastaselityksessään todennut valituksessaan esittämänsä lisäksi, että Urheiluliiton esittämät uudetkaan valintakriteerit eivät estä Granlundin valitsemista Suomen edustajaksi. Urheiluliiton vastauksessa viitattu kohta ”Kaikkien 17.6.2012 valittavien urheilijoiden kohdalla suurin painoarvo asetetaan ulkoratakauden 2012 aikana tehdyille tuloksille” ei syrjäytä sitä valintakriteeriä, että ”Joukkueeseen valitaan urheilijat, jotka ovat 1.1.2011 – 17.6.2012 saavuttaneet Euroopan Yleisurheiluliiton (EA) asettaman tulosrajan”. 


Granlund on myös vaatinut, että Urheiluliitto velvoitetaan korvaamaan Granlundin ylimääräisten matkojen ja majoitusten kustannukset, koska hän oli joutunut kilpailemaan Jämsässä eikä ollut voinut matkustaa alkuperäisen suunnitelman mukaan Italiaan 12.6.2012.  


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU 

Käsittelyratkaisut 


Suullinen käsittely 

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet. 


Korvausvaatimus 

Granlund on vaatinut, että Urheiluliitto velvoitetaan korvaamaan Granlundin ylimääräisten matkojen ja majoitusten kustannukset, koska hän oli joutunut kilpailemaan Jämsässä eikä ollut voinut matkustaa alkuperäisen suunnitelman mukaan Italiaan 12.6.2012. 


Granlundin vastaselityksessään esittämä korvausvaatimus jätetään oikeusturvalautakunnan toimivaltaan kuulumattomana tutkimatta. 


Pääasiaratkaisun perustelut 


Kysymyksenasettelu  

Urheiluliitto ei ole 18.6.2012 tekemällään päätöksellä valinnut ketään urheilijaa edustamaan miesten 800 metrin juoksuun. Granlund on valituksessaan todennut, että hänet olisi tullut Urheiluliiton ilmoittamien valintakriteerien perusteella valita edustajaksi 800 metrin juoksuun. Oikeusturvalautakunta katsoo, että Urheiluliiton päätös 18.6.2012 on sellainen ratkaisu myös Granlundin osalta, joka voi olla valituksen kohteena. 


Kuten oikeusturvalautakunta on ratkaisussaan UOL 24/2011 todennut, arvokilpailuvalinnassa on kysymys lähtökohtaisesti niin sanotun yhdistysautonomian piiriin kuuluvasta päätöksestä. Valinnan suorittava yhdistys, joka urheilun arvokilpailujen osalta on tyypillisesti lajiliitto, valitsee arvokilpailuihin urheilullisilla perusteilla ne henkilöt, joiden arvellaan menestyvän arvokilpailuissa. Yleisistä yhdistysoikeudellista periaatteista seuraa, että oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei tällaisessa tapauksessa kuulu se, onko lajiliiton päätös tarkoituksenmukainen.  


Valintapäätöksen arvioinnin kannalta tilanne on toinen, jos lajiliitto on asianmukaisesti tehdyn päätöksen perusteella ennakkoon ilmoittanut ja julkistanut ne kriteerit, joiden perusteella urheilijat arvokilpailuihin valitaan. Tällöin kysymys ei ole enää yksin yhdistysautonomian piiriin kuuluvasta tarkoituksenmukaisuusharkinnasta, vaan yhdistyksen tulee valinnassa noudattaa ilmoittamiaan valintakriteereitä ja valintapäätöstä voidaan tällaisessa tilanteessa jälkikäteen arvioida oikeudellisesti. 


Tähän oikeudelliseen arviointiin perustuen oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan oikeusturvalautakunta voi käsitellä valituksen urheilijan valitsematta jättämisestä arvokilpailuihin, jos lajiliiton tai Suomen Olympiakomitean selkeästi asettamaa valintakriteeriä ei ole noudatettu tai jos päätös on ilman hyväksyttävää syytä syrjivä sukupuolen, iän, vakaumuksen, mielipiteen, alkuperän tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että valituksen kohteena oleva Urheiluliiton valintakriteeri on ensiksikin liiton asettama ja julkaisema sekä toiseksi oikeusturvalautakunnan sääntöjen tarkoittamalla selkeä siten, että valintakriteereiden arvioinnissa on kysymys myös oikeudellisesta eikä pelkästään yhdistysautonomiaan kuuluvasta urheilullisesta tarkoituksenmukaisuusharkinnasta. 


Granlund on vielä valituksessaan vedonnut siihen, että valintakriteereitä oli hänen kohdallaan tulkittu eri tavoin kuin useiden kisoihin valittujen urheilijoiden kohdalla. Tältä osin Granlund on katsonut Urheiluliiton valintakriteereitä koskeneen tulkinnan olleen syrjivää. Lautakunnan sääntöjen mukaan lautakunnan toimivaltaan kuuluu myös sen tutkiminen, onko päätös ollut ilman hyväksyttävää syytä syrjivä sukupuolen, iän, vakaumuksen, mielipiteen, alkuperän tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 


Näillä perusteilla valituksen tutkiminen kuuluu lautakunnan toimivaltaan ja lautakunta tutkii valituksen. 


Sovellettavat valintakriteerit 

Granlund on liittänyt valitukseensa Urheiluliiton internet-sivuilla julkaistut valintakriteerit. Urheiluliitto on vastauksessaan todennut, että lopulliset internet-sivuilla julkaistuista valintakriteereistä osin poikkeavat valintakriteerit oli vahvistettu Urheiluliiton hallituksessa 26.11.2011 ja julkaistu Urheiluliiton valmennusjulkaisussa. 


Asiassa on riidatonta, että valintapäätökseen 18.6.2012 saakka Urheiluliiton nettisivuilla (slu.fi/sivut/valintajärjestelmä) julkaistut valintakriteerit ja Urheiluliiton hallituksen 26.11.2011 hyväksymät valintakriteerit ovat olleet sisällöltään osin toisistaan poikkeavat. Tulosrajojen osalta valintakriteerit ovat samansisältöiset. 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että valintakriteerit tulee julkaista samalla tavoin kuin lajiliitto vastaavissa tilanteissa menettelee. Granlundin vetoamat valintakriteerit onkin julkaistu Urheiluliiton internet-sivuilla, joilla on oma sivunsa valintakriteereitä varten ja joilla on julkaistu muutoinkin urheilijoita koskevaa ajantasaista tietoa. 


Urheiluliiton hallitus on kuitenkin tehnyt 26.11.2011 päätöksen, joilla on täydennetty aikaisemmin ilmoitettuja valintakriteereitä. Nämä täsmennetyt valintakriteerit oli julkaistu valmennuslehdessä (Huippu-Urheilu-Uutiset). Urheiluliitto on päivittänyt 26.11.2011 tehdyt täsmennetyt valintakriteerit omille internet-sivuilleen vasta sen jälkeen, kun Granlund oli valittanut oikeusturvalautakuntaan. 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että Urheiluliiton menettely valintakriteereiden julkaisemisessa on ollut epäasianmukaista ja rikkonut urheilijoiden luottamuksensuojaa aikaisemmin ilmoitettuihin valintakriteereihin nähden. Urheilijat ovat voineet luottaa siihen, että voimassa olevat valintakriteerit ilmenevät Urheiluliiton omilta internet-sivuilta. Tässä tapauksessa lopullisia valintakriteereitä ei ollut päivitetty heti 26.11.2011 jälkeen internet-sivuille, vaikka internet-sivuilla on nimenomainen sivu valintakriteereitä varten. Mainittu valmennuslehti, jossa täsmennetyt valintakriteerit oli ilmoituksen mukaan julkaistu, edellyttää ilmeisesti myös erillistä tilaamista eikä se kuulu esimerkiksi urheilijan hankkiman lisenssin mukana tuleviin etuuksiin. Lopullisia valintakriteereitä ei ole näin ollen asianmukaisesti julkaistu urheilijoille. 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että tässä tapauksessa sovellettavaksi tulevat Granlundin valituksessaan vetoamat Urheiluliiton internet-sivuilla ennen 18.6.2012 julkaistut valintakriteerit.   


Valintakriteerit ja valintapäätös

Urheiluliiton hallitus on tehnyt päätöksen vuoden 2012 arvokilpailujen valintajärjestelmästä. Tässä tapauksessa sovellettavat Yleisurheilun Helsingissä 27.6. - 1.7.2012 järjestettävien EM-kilpailujen osalta valintakriteerit ovat olennaisilta osin seuraavat: 

Yleisurheilun EM-kilpailut, Helsinki (FIN) 27.6. - 1.7. 

Joukkueeseen valitaan urheilijat, jotka ovat 1.1.2011 - 17.6.2012 saavuttaneet Euroopan Yleisurheiluliiton (EA) asettaman tulosrajan. EA:n sääntöjen mukaan kussakin lajissa voi maksimissaan kilpailla kolme urheilijaa maata per maa. 

Niihin lajeihin, joissa ei ole yhtään ao. tulosrajan saavuttanutta urheilijaa, valitaan yksi urheilija per laji (tai viestijoukkue), joka on 1.1.2011 - 17.6.2012 saavuttanut Suomen Urheiluliiton (SUL) asettaman tulosrajan. 

Tulosrajat tulee saavuttaa SUL:n kilpailukalenterissa olevassa vähintään kansallisessa kilpailussa tai kansainvälisessä kilpailussa ulkomailla, joko halli- tai ulkoratakilpailussa. Lisäksi lajikarnevaalien pääkilpailuissa tai SFI:n mestaruuskilpailuissa tehdyt tulokset otetaan huomioon. 

Joukkue valitaan kolmessa vaiheessa: Ensimmäisessä valinnassa (joulukuussa 2011) valitaan kilpailukauden 2011 aikana valintakelpoisuutensa osoittaneet urheilijat. Toisessa valinnassa (maaliskuussa 2012) valitaan ne urheilijat, jotka osoittavat mahdollisen valintakelpoisuutensa halli/talvikauden 2012 aikana. Kolmannessa valinnassa (17.6.2012) valitaan valtaosa joukkueen urheilijoista (final entry 17.6.2012). Kaikilta EM-joukkueeseen valituilta urheilijoilta edellytetään moitteetonta terveydentilaa sekä kilpailukuntoisuutta joukkueen kolmannen valinnan aikaan (18.6.2012). 

Tulosrajat 

--- 

Miehet 800 m: SUL-raja 1.48,50 ja EA-raja 1.47,80 


Granlund on 24.7.2011 Lapinlahden eliittikisoissa juossut ajan 1.47,68. Kaudella 2012 Granlund on 14.6.2012 juossut ajan 1.49,51. 


Urheiluliiton hallitus ei ole valinnut edustajaa miesten 800 metrille. Valintapäätöksessä 18.6.2012 on todettu, että Granlundin valinta päätetään 24.6. siihen mennessä annettavien näyttöjen ja terveystarkastusten perusteella. 


Valintakriteereiden sisältö ja oikeusturvalautakunnan kannanotto 

Oikeusturvalautakunta toteaa, että valintakriteerien mukaan EM-kilpailuihin tulee valita urheilijat seuraavin edellytyksin: 

(1) Euroopan Yleisurheiluliiton (EA) ilmoittaman tulosrajan saavuttaneet urheilijat valitaan joukkueeseen. 

(2) Jos EA:n asettamaa tulosrajaa saavuttaneita urheilijoita ei jossakin lajissa ole, valitaan yksi Urheiluliiton asettaman tulosrajan saavuttanut urheilija lajia kohden. 

(3) Urheilijan tulee olla 18.6.2012 arvioinnin perusteella terveydentilaltaan ja kilpailukunnon osalta moitteeton. 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että Urheiluliiton ilmoittamien valintakriteerien perusteella EA:n ilmoittaman tulosrajan saavuttaneet urheilijat valitaan joukkueeseen. EA:n asettaman tulosrajan saavuttanut urheilija voidaan jättää valitsematta vain, jos tulosrajan saavuttaneita urheilijoita on enemmän kuin kolme yhtä lajia kohden taikka urheilijan terveydentila tai kilpailukunto ei ole moitteeton 18.6.2012 suoritettavan tarkastelun perusteella. 


Oikeusturvalautakunnan johtopäätös valintakriteerien perusteella 

Asiassa on riidatonta, että Granlund on valintakriteereissä ilmoitettuna aikana saavuttanut EA:n asettaman tulosrajan. Näin ollen Granlund olisi tullut valita edustajaksi miesten 800 metrille, jolleivät Granlundin terveydentila tai kilpailukuntoisuus anna aihetta toisenlaiseen johtopäätökseen.  


Urheiluliitolla on valintakriteereiden perusteella tiettyä harkintavaltaa arvioidessaan sitä, voidaanko EA:n rajan saavuttanut urheilija jättää valitsematta Suomen edustajaksi. EA:n ilmoittaman rajan saavuttaneen urheilijan kohdalla tämä harkintavalta koskee ainoastaan urheilijan terveydentilaa tai kilpailukuntoisuutta. Oikeusturvalautakunta toteaa, että terveydentilaa koskevan arvion tulee olla objektiivinen ja perustua lähtökohtaisesti perusteltuun lääketieteelliseen arvioon urheilijan terveydentilasta. Nyt tällaista selvitystä tai lääketieteellistä arviota ei ole esitetty eikä Urheiluliitto ole oikeusturvalautakunnalle toimittamassaan vastauksessaan edes vedonnut valitsematta jättämisen perustuneen Granlundin terveydentilaa koskeneeseen arvioon. Urheiluliitto päätös Granlundin valitsematta jättämisestä ei ole näin ollen perustunut tähän valintakriteerien kohtaan.   


Oikeusturvalautakunta toteaa, että urheilijan kilpailukuntoisuutta koskeva arvio kuuluu lähtökohtaisesti Urheiluliiton harkintavaltaan (ks. myös UOL 15/2012). Tarkoituksenmukaisuusharkintaa sisältävän valintakriteerin tulkintaa voidaan kuitenkin pitää sääntöjen vastaisena, jos tulkinta poikkeaa selvästi asiattomin perustein siitä, miten sääntökohtaa on muutoin sovellettu (esimerkiksi UOL 13/2009). Tällöin olettama on, että määräystä on sovellettu syrjivästi.  


Granlund on valituksessaan vedonnut siihen, että valintakriteereitä oli hänen kohdallaan sovellettu syrjivästi eräisiin muihin kisoihin valittuihin urheilijoihin nähden. Urheiluliitto on lausumillaan perusteilla todennut, että Granlundia ei ollut valintapäätöstä tehtäessä syrjitty. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan miesten 100 ja 400 metrin juoksuun on valittu urheilijat, jotka eivät ole rikkoneet EA:n tai Urheiluliiton asettamaa rajaa. Tämä selittyy kuitenkin sillä, että miesten osalta kisoihin on valittu myös viestijoukkueet 4 x 100 metriä ja 4 x 400 metriä, joissa joukkueissa mainitut urheilijat ovat. Tilanne on siten erilainen kuin Granlundin kohdalla. Sama koskee myös miesten 400 metrin aitajuoksun edustajaa, joka on jäsenenä miesten 4 x 400 metrin viestijoukkueessa. Näin ollen nämä valinnat eivät osoita, että kilpailukuntoisuutta koskevaa harkinnanvaraista kriteeriä olisi Granlundin osalta sovellettu syrjivästi. 


Sen sijaan naisten 800 metrin edustajaksi on valittu urheilija, joka on kaudella 2011 saavuttanut Urheiluliiton asettaman kisarajan, muttei valintakriteereissä mainittuna aikana EA:n rajaa ja kaudella 2012 mainittu urheilija ei ollut saavuttanut kumpaakaan rajaa. Sama koskee naisten 200 metrin juoksun edustajaa. Granlund on myös todennut, että hän oli ainoa EA:n asettaman rajan rikkonut urheilija, jota ei ollut valittu kisoihin, kun huomioon jätetään ottamatta loukkaantumisten johdosta kilpailutauolla olevat kolme urheilijaa. 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että Urheiluliiton ilmoittamien valintakriteerien perusteella EA:n asettaman rajan saavuttanut urheilija valitaan joukkueeseen. Tähän pääsääntöön nähden kilpailukuntoisuutta koskevaa kriteeriä tulee soveltaa yhdenmukaisesti kaikkiin tämän rajan saavuttaneisiin urheilijoihin nähden. Arvio kilpailukuntoisuudesta tulee valintakriteereiden perusteella tehdä 18.6.2012 tilanteen perusteella. Oikeusturvalautakunta toteaa, että myös kilpailukuntoisuutta koskevan arvion tulee perustua objektiiviseen arvioon ja arvio tulee lähtökohtaisesti tehdä saavutettujen kilpailutulosten ja valmennuksen asiantuntijoiden arvioiden perusteella. Edellä todetuin tavoin naisten lajien edustajiksi oli valittu urheilijoita, jotka eivät olleet saavuttaneet EA:n rajaa, mutta olivat saavuttaneet kaudella 2011 Urheiluliiton asettaman rajan. Näitä valintoja verrattaessa Granlundin valintapäätökseen nähden asiassa ei ole esitetty hyväksyttäviä perusteita sille, miksi kilpailukuntoisuutta koskevaa harkinnanvaraista kriteeriä on sovellettu Granlundin kohdalla eri tavoin kuin naisten 200 ja 800 metrin edustajien valinnan osalta. 


Urheiluliitto on vielä vastauksessaan todennut, että valintakriteereiden perusteella tilanteessa, jossa lajiin oli valittavissa vain yksi suomalaisurheilija, valittavan urheilijan tulee olla valintahetkellä lajiin ehdolla olevista urheilijoista kotimaan paras. Oikeusturvalautakunta toteaa, että tällaista kriteeriä ei voida edes tulkinnalla tai tarkoituksenmukaisuusharkinnalla sisällyttää ilmoitettuihin valintakriteereihin tilanteessa, jossa yksi urheilija on saavuttanut EA:n asettaman rajan ja toinen kotimainen urheilija, joka ei ole saavuttanut tulosrajaa on kaudella 2012 ollut parempi kuin EA:n asettaman tulosrajan saavuttanut urheilija. Tulosrajan saavuttanut urheilija voidaan jättää valitsematta kilpailukuntoisuutta koskevan arvion perusteella, muttei yksin kotimaisten urheilijoiden kauden 2012 keskinäisen paremmuuden perusteella [1]


Kilpailukuntoisuuden osalta oikeusturvalautakunta toteaa johtopäätöksenä, että Granlund on 14.6.2012 juossut 800 metriä aikaan 1.49,51. Granlundin kauden paras tulos 800 metrillä on saavutettu 14.6.2012 eli lähellä valintapäätöksen tekemistä. Asiassa ei ole esitetty hyväksyttävää arviota siitä, miksi Granlundin kilpailukuntoisuutta ei ole pidetty riittävänä. Tässä arviossa tulee ottaa huomioon myös, että edustajiksi oli muihin lajeihin valittu urheilijoita, jotka eivät olleet tällä kaudella saavuttaneet valintaan oikeuttavia rajoja. 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että tässä tilanteessa Urheiluliiton on näytetty soveltaneen ilmoittamiaan valintakriteereitä Granlundin osalta syrjivästi eikä asiassa ole esitetty hyväksyttäviä perusteita sille, miksi Granlund on jätetty valitsematta edustajaksi miesten 800 metrin juoksuun. 


Päätöslauselma 


Valitus hyväksytään. Suomen Urheiluliitto ry:n hallituksen päätös 18.6.2012 kumotaan siltä osin kuin yleisurheilun EM-kilpailuihin Helsingissä ajalle 27.6. - 1.7.2012 on jätetty valitsematta Tommy Granlund.  Suomen Urheiluliitto ry:n tulee valita Tommy Granlund Suomen edustajaksi miesten 800 metrin juoksuun. 

Valitusmaksu palautetaan. 

Ratkaisu oli yksimielinen.    


Risto Jalanko                                      Timo Ojala puheenjohtaja                                     sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Jarmo Hirvonen, Pia Ek, Hannu Rautiainen ja Kristiina Rintala.

- - - -

[1] Oikeusturvalautakunta toteaa, että vaikka tässä tapauksessa sovellettavaksi olisivat tulleet Urheiluliiton hallituksen 26.11.2011 hyväksymät täsmennetyt valintakriteerit, oikeusturvalautakunnan tulkinta olisi ollut sama. Urheiluliiton vetoama valintakriteerien kohta, jonka mukaan ”Kaikkien 17.6.2012 valittavien urheilijoiden kohdalla suurin painoarvo asetetaan ulkoratakauden 2012 aikana tehdyille tuloksille”, ei mahdollista sellaista harkintaa, jota Urheiluliitto on ilmoittanut asiassa käyttäneensä.