3/2001 Nyrkkeily: Kurinpito - Toimitsijakielto

 

 

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA PÄÄTÖS 10.9.2001

 

Nro 3/2001 Diaarinro 1/2001  

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

 

 

Suomen Nyrkkeilyliitto r.y:n johtokunnan 15.5.2001 tekemä päätös, jolla Karl Helenius on määrätty vuoden pituiseen toimitsijakieltoon. Toimitsijakiellon määräämisen perusteena on ollut Heleniuksen toimiminen kadunmiessarjan nyrkkeily­ kilpailun järjestäjänä.

 

ASIA     Toimitsijakielto

 

MUUTOKSENHAKIJA

 

Karl Helenius

 

KUULTAVA 

Suomen Nyrkkeilyliitto r.y.

 

VALITUS


 Helenius on valituksessaan pitänyt hänelle määrättyä toimit­ sijakieltoa perusteettomana, koska kadunmiessarjan kilpailu oli järjestetty Porvoon Weikot r.y:n järjestämästä kilpai­ lusta erillisenä tapahtumana Maranax Oy- nimisen yhtiön toi­ mesta. Kilpailupaikalla ollut nyrkkeilyliiton edustaja Tapio Pakkanen oli hyväksynyt järjestelyn. Heleniuksella ei ollut ollut mitään syytä epäillä, että Pakkasen nimenomaisesti hy­ väksymä menettely voisi johtaa Heleniukseen kohdistettuihin kurinpitotoimiin.

 

VASTAUS

 

Suomen Nyrkkeilyliitto r.y. on vastauksessaan kertonut, että Porvoon Weikot r.y. oli saanut liiton luvan kansainvälisen nyrkkeilykilpailun järjestämiseen. Luvan myöntämisen jälkeen

 

kilpailun ohjelmaan oli sisällytetty liiton kilpailusääntö­ jen vastainen kadunmiessarja.  Tätä liitto ei ollut voinut hyväksyä. Heleniukseen ja muihin seuran edustajiin oli otet­ tu yhteyttä ja heille oli ilmoitettu, ettei kadunmiessarjaa saanut järjestää liiton hyväksymien kilpailutapahtumien yh­ teydessä. Helenius oli ilmoittanut liiton edustajille teke­ vänsä mitä tahtoo.

 

Liiton vastaukseen on oheistettu liiton johtokunnan jäsenen ja tuomarivaliokunnan puheenjohtajan Raimo Pakkasen laatima selvitys 28.4.2001 järjestetyistä kilpailuista.

 

VASTASELITYS

Helenius on antanut asiassa kirjallisen vastaselityksen, jossa on pyytänyt suullisen käsittelyn toimittamista.

 

SUULLINEN KÄSITTELY

Asiassa on 10.9.2001 toimitettu suullinen käsittely, josta on laadittu erillinen pöytäkirja.

 

Suullisessa käsittelyssä asianosaiset ovat ilmoittaneet, et­ tei Heleniusta ollut kuultu toimitsijakiellon määräämiseen johtaneessa kurinpitomenettelyssä.

 

 

PÄÄTÖS

 

Käsittelyratkaisu

 

Urheilun oikeusturvalautakunta toteaa, että nyrkkeilyliiton toimintasääntöjen 23 §:n mukaan liiton johtokunnan on ennen rangaistustoimenpiteisiin ryhtymistä vaadittava "rikkonutta antamaan määräajan kuluessa kirjallinen selitys uhalla, että asia muuten ratkaistaan ilman selitystä."

 

Heleniukseen kohdistetussa kurinpitomenettelyssä ei ole nou­ datettu yllä mainittua säännöstä eikä Heleniusta ole muulla­ kaan tavoin kuultu ennen toimitsijakiellon määräämistä. Tämä liiton menettelyssä ilmennyt puute saattaisi antaa aiheen asian palauttamiseen liiton johtokunnan käsittelyyn. Koska Helenius kuitenkin on urheilun oikeusturvalautakunnan

 

käsittelyssä saanut ilmaista käsityksensä toimitsijakiellon aiheellisuudesta, oikeusturvalautakunta harkitsee oikeaksi enemmän viivytyksen välttämiseksi ratkaista asian sitä pa­ lauttamatta.

 

Pääasiaratkaisu Tosiasiat

 

Porvoon Weikot r.y. on syksyllä 2000 järjestänyt nyrkkeily­ liiton hyväksymän kilpailun yhteydessä kadunmiessarjan kil­ pailun. Kadunmiessarjassa käytyjen otteluiden tuomareina ovat toimineet nyrkkeilyliiton johtokunnan varapuheenjohtaja Timo Rannikko ja liiton johtokunnan jäsen ja tuomarivalio­ kunnan puheenjohtaja Raimo Pakkanen.

 

Nyrkkeilyliitto on 18.12.2000 päivätyssä tiedotteessaan il­ moittanut, että liiton johtokunta oli huolestunut viimeai­ kaisista sääntörikkomuksista kilpailuja järjestettäessä.

Kielteisinä esimerkkeinä on mainittu "Porvoon Weikkojen jär­ jestämät, liiton myöntämien kansainvälisten kilpailujen yh­ teydessä ns. katumiessarjat, jossa ottelijoiden kilpailulu­ vat eivät olleet kunnossa."

 

Porvoon Weikot r.y. on saanut liiton luvan 28.4.2001 pidetyn kansainvälisen nyrkkeilykilpailun järjestämiseen. Luvan myöntämisen jälkeen on ilmennyt, että kilpailun ohjelmaan oli sisällytetty liiton kilpailusääntöjen vastainen kadun­ miessarja.            Tätä liitto ei ole voinut hyväksyä. Liiton edus­ tajat ovat ottaneet Heleniukseen ja muihin seuran edustajiin yhteyttä ja ilmoittaneet, ettei kadunmiessarjaa saanut jär­ jestää liiton hyväksymien kilpailutapahtumien yhteydessä.

 

Kilpailupaikalla 28.4.2001 ollut Pakkanen on ennen kilpailu­ jen alkua havainnut, että järjestäjien suunnitelmien mukaan kilpailuissa käytäisiin ensin kadunmiessarjojen karsinta­ kierrokset, sen jälkeen kansainväliset ottelut ja viimeisek­ si kadunmiessarjojen loppuottelut. Pakkanen on heti ilmoit­ tanut, ettei kadunmiessarjoja voitu järjestää normaalien nyrkkeilykilpailujen yhteydessä. Tämän jälkeen kilpailujär­ jestelyistä on neuvoteltu Pakkasen ja järjestäjien välillä.

 

Neuvottelussa on päästy molempia osapuolia tyydyttävään kompromissiratkaisuun. On sovittu, että kadunmiessarjan ot­ telut käydään omassa tilaisuudessaan ennen kansainvälisiä nyrkkeilykilpailuja. Pakkanen on katsonut ratkaisun täyttä­ vän nyrkkeilyliiton vaatimukset.

 

Kilpailut on toteutettu siten, että kadunmiessarjojen jäl­ keen yleisölle on kuulutettu, että tilaisuus oli päättynyt ja tunnin kuluttua alkavat Porvoon Weikkojen järjestämät kansainväliset nyrkkeilykilpailut.

 

Johtopäätökset

 

 

Urheilun oikeusturvalautakunta toteaa, että nyrkkeilyliitol­ la on oikeus kieltää jäsenseurojaan järjestämästä erillisiä kadunmiessarjan kilpailuja sekä sisällyttämästä kadunmies­ sarjaa liiton sääntöjen alaisuuten kuuluviin kilpailuihin.

Liitto voi myös kieltää jäsenseuroja järjestämästä sellaisia kilpailuja, joiden yhteydessä tai joihin kiinteästi liittyen järjestetään toisen järjestäjän toimesta kadunmiessarjan kilpailu siten toteutettuna, että se mielletään jäsenseuran järjestämään kilpailuun kuuluvaksi.

 

Pakkanen on tässä tapauksessa asemansa perusteella edustanut nyrkkeilyliittoa kilpailujen järjestäjien kanssa 28.4.2001 käydyissä neuvotteluissa. Heleniuksella ja muilla kilpailu­ jen järjestelyihin osallistuneilla henkilöillä on Pakkasen kanssa saavutetun neuvotteluratkaisun jälkeen ollut perus­ teltu syy olettaa, että liitto oli hyväksynyt kilpailujär­ jestelyt. Liitolla ei näin ollen ole ollut aihetta rangaista Heleniusta.

 

Urheilun oikeusturvalautakunta suosittelee Heleniusta koske­ van toimitsijakiellon pikaista kumoamista.

 

Heleniuksen suorittama käsittelymaksu palautetaan.

 

c._ l -' ..., '

Erkki-J i Tai;ale Puheenjohtaja

 

 

 

-;7,,.._.

Jarmo Hirvonen sihteeri

 

 

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Erkki-Juhani Taipale, Kurt-Erik Forsstedt, Tom Ifström, Urpo Kangas ja Pekka Timo­ nen.