2/2017 Pesäpallo Yhdistys - Kasvattajakorvaus


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 2/2017

16.2.2017    Diaarinro 25/2016


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Pesäpalloliitto ry:n liittojohtokunnan päätös 9.8.2016


ASIA           

Kasvattajakorvaus


MUUTOKSENHAKIJAT

Pattijoen Urheilijat ry

A, edustajanaan huoltajansa P


KUULTAVAT

Suomen Pesäpalloliitto ry

Kempeleen Kiri ry

Tyrnävän Tempaus ry


LIITTOJOHTOKUNNAN PÄÄTÖS

Suomen Pesäpalloliitto ry:n (jäljempänä Pesäpalloliitto) liittojohtokunta on päätöksellään 9.8.2016 pysyttänyt voimassa Pesäpalloliiton kilpailun johtoryhmän päätöksen 29.7.2016, jossa Pattijoen Urheilijat ry on velvoitettu maksamaan Kempeleen Kiri ry:lle A:ta koskeva kasvattajaseuramaksu. Samassa päätöksessä Tyrnävän Tempaus ry on velvoitettu palauttamaan A:ta koskeva vuoden 2016 kasvattajaseuramaksu Pattijoen Urheilijat ry:lle. Päätös on perustunut siihen, että A:n on katsottu siirtyneen 3.5.2013 täydellä pelaajasiirrolla Tyrnävän Tempaus ry:stä Kempeleen Kiri ry:n joukkueeseen ja Kempeleen Kiri ry:stä 2.2.2015 edelleen Pattijoen Urheilijat ry:n joukkueeseen. Kasvattajaseuramaksu on tullut maksaa Kempeleen Kiri ry:lle, jolla A:n (s. 1999) pelaajaoikeudet olivat vuosina 2013 ja 2014 olleet. Koska A:n kasvattajaseuraksi oli Pesäpalloliitossa ensin merkitty Tyrnävän Tempaus ry, kasvattajaseuramaksu oli virheellisesti maksettu viimeksi mainitulle seuralle.


VALITUS PERUSTEINEEN

Pattijoen Urheilijat ry ja A ovat yhteisessä valituksessaan vaatineet, että Pesäpalloliiton liittojohtokunnan valituksen kohteena oleva päätös kumotaan ja A:n kasvattajaseuran vahvistetaan olevan Tyrnävän Tempaus ry.


Perusteinaan Pattijoen Urheilijat ry ja A ovat lausuneet, että A:n pelaajasiirron 3.5.2013 Tyrnävän Tempaus ry:stä Kempeleen Kiri ry:een oli tarkoitettu olevan määräaikainen, vaikka siirron yhteydessä oli epähuomiossa ja ymmärtämättömyydestä allekirjoitettu täyttä seurasiirtoa koskeva siirtolomake. Sekä Tyrnävän Tempaus ry:n että A:n edustaja olivat olleet siinä käsityksessä, että kysymys oli määräaikaisesta siirrosta. Seuran edustaja oli allekirjoittanut asiakirjan kesken ottelun tutustumatta siihen lainkaan. A:n edustaja ei puolestaan ollut ymmärtänyt asiakirjan sisältöä ja merkitystä. He eivät myöskään olleet saaneet asiakirjasta omaa kappaletta, josta virhe olisi voitu myöhemmin havaita. 


Virheellinen päätös loukkaa Pattijoen Urheilijat ry:n etua, koska yhdistys oli sopinut Tyrnävän Tempaus ry:n kanssa määrältään sovitellusta kasvattajaseuramaksusta. Lisäksi päätös vaikeuttaa A:n siirtymistä pelaamaan miesten Superpesis-sarjaan.    

           

VASTAUKSET PERUSTEINEEN

Pesäpalloliitto on vastauksessaan lausunut, että valituksen kohteena oleva päätös on perustunut asiassa esitettyyn pelaajasiirtolomakkeeseen, jonka olivat pelaajan ja lähtöseuran puolesta allekirjoittaneet kaksi täysi-ikäistä henkilöä, pelaajan huoltaja ja seuran pesäpallojaoston puheenjohtaja. Kysymyksessä oleva asiakirja on virallinen seuraedustuksen muutostodistus, jota ei voida jälkikäteen tulkita sen sanamuodosta poikkeavasti. Lisäksi Pesäpalloliitto on todennut, että esimerkiksi pesäpallon vuoden 2015 vuosikirjassa A:n kasvattajaseuraksi on merkitty Kempeleen Kiri ry.


Kempeleen Kiri ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään perusteettomana. Se, että A:n kasvattajaseuraksi oli määräytynyt Kempeleen Kiri ry, kävi alkuperäisen siirtolomakkeen lisäksi ilmi myös vuoden 2015 siirtolomakkeesta, joka oli Kempeleen Kiri ry:n puolesta allekirjoitettu ja toimitettu edelleen pelaajan huoltajalle ja uudelle seuralle allekirjoitettavaksi ja liitolle toimitettavaksi 22.1.2015. Sanotussa asiakirjassa on todettu, että A:n kasvattajaseura on Kempeleen Kiri ry. Asia ei siten ole voinut tulla valittajille yllätyksenä kesällä 2016.       


Tyrnävän Tempaus ry ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta vastannut valitukseen.


VASTASELITYS

Pattijoen Urheilijat ry ja A ovat Pesäpalloliiton ja Kempeleen Kiri ry:n vastausten johdosta antamassaan vastaselityksessä uudistaneet valituksessa esittämänsä.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu


Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella ja koska asianosaiset eivät ole pyytäneet suullista käsittelyä.


Pääasiaratkaisu


Tapahtumat ja kysymyksenasettelu

 

A:n huoltaja, Tyrnävän Tempaus ry:n edustaja ja Kempeleen Kiri ry:n edustaja olivat toukokuussa 2013 allekirjoittaneet asiakirjan, jonka otsikko on Täysseurasiirtolomake 2013. Allekirjoittamalla sanotun lomakkeen asiaan osalliset olivat sopineet A:n pelaajaoikeuksien siirtämisestä Tyrnävän Tempaus ry:ltä Kempeleen Kiri ry:lle.


Asiassa on oikeusturvalautakunnassa kysymys ensinnäkin siitä, olivatko asiaan osalliset sopineet edellä mainitulla sopimuksella täydestä vai määräaikaisesta seurasiirrosta. Toiseksi kysymys on siitä, minkä seuran on katsottava olevan A:n Pesäpalloliiton kilpailumääräyksissä tarkoitettu kasvattajaseura.


Sovellettavat sääntömääräykset

 

Pesäpalloliiton kilpailumääräysten 13 §:n mukaan pelaajan vaihtaessa seuraa, (myös välivuoden/-vuosien jälkeen) on kaikista aikuisten siirroista (Superpesikseen, Ykköspesikseen, suomensarjaan ja maakuntasarjaan) sekä nuorten siirroista (A-, B- ja C-ikäisten sarjoihin) tehtävä aina seurasiirto ennen pelaajan pelaamista uudessa seurassa. Pelaajan seuraedustuksen muutos tehdään Pesäpalloliittoon täysseurasiirrolla, määräaikaisella seurasiirrolla tai 4-lomakesiirrolla.  


Kilpailumääräysten 16 §:n mukaan pelikaudesta 2002 alkaen pelaajan kasvattajaseura on määräytynyt siten, että pelaajat, jotka ovat syntyneet vuonna 1989 tai sen jälkeen ja se seura, jolla on ollut pelaajaoikeudet kahtena pelikautena, kun pelaaja on ollut 13-, 14- ja 15-vuotias (kalenterivuodet).


Seurasiirtoa toukokuussa 2013 koskeva arviointi

 

Oikeusturvalautakunta toteaa, että lähtökohtana sopimusta tulkittaessa on sopimuksen sanamuoto. Mikäli kuitenkin kyetään osoittamaan, että sopimuksen sanamuoto ei vastaa sopijapuolten yhteistä tarkoitusta sopimusta tehtäessä, sopimuksen sanamuoto väistyy ja sopimusta tulkitaan osapuolten tarkoittamalla tavalla. Sen, joka väittää sopijapuolten tarkoituksen poikenneen sopimukseen kirjatusta, on näytettävä väitteensä toteen.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että esillä olevassa asiassa seurasiirrosta on toukokuussa 2013 sovittu asiakirjalla, jonka otsikko on Täysseurasiirtolomake 2013. Edellä selostetusta Pesäpalloliiton kilpailumääräysten 13 §:stä ilmenee, että täysseurasiirto on määräaikaisen siirron ja 4-lomaketta käyttäen tehtävän siirron ohella yksi kolmesta Pesäpalloliiton kilpailumääräyksissä määritellystä siirtomuodosta.


A on asiassa väittänyt, että ainakin hänen ja Tyrnävän Tempaus ry:n tarkoituksena oli toukokuussa 2013 ollut sopia määräaikaisesta seurasiirrosta. Kempeleen Kiri ry puolestaan on kiistänyt tämän ja vedonnut asiassa sopimuksen sanamuotoon.


Oikeusturvalautakunta pitää esitetyn selvityksen perusteella uskottavana sitä, että A:n huoltaja on voinut kysymyksessä olevan seurasiirtolomakkeen 1.5.2013 allekirjoittaessaan erehtyä siitä, mikä merkitys sanotulla asiakirjalla on A:n kasvattajaseuran määräytymisen kannalta ollut. Näin on siitä huolimatta, että asiassa ei ole edes väitetty, että hän ei olisi voinut tutustua Pesäpalloliiton seurasiirtoja koskeviin sääntömääräyksiin, josta tämä asia olisi vaivatta ilmennyt, ennen lomakkeen allekirjoittamista.


Sen sijaan oikeusturvalautakunta katsoo, että Tyrnävän Tempaus ry:n pesäpallojaoston puheenjohtajan on tullut ymmärtää, minkä asiakirjan hän oli 2.5.2013 allekirjoittanut ja mitä tästä oli seurannut. Sillä, että puheenjohtaja oli mahdollisesti allekirjoittanut asiakirjan kesken ottelun, asiaan tarkemmin paneutumatta, ei hänen asemansa huomioon ottaen ole merkitystä arvioitaessa sitä, mikä oikeudellinen merkitys asiakirjan allekirjoittamiselle on annettava. Ottaen lisäksi huomioon sen, että Kempeleen Kiri ry on asiassa esittänyt, että tehty sopimus vastaa sitä tarkoitusta, joka yhdistyksellä oli seurasiirtoa tehtäessä ollut, ja ettei tätä väitettä ole asiassa todistelulla horjutettu, oikeusturvalautakunta katsoo jääneen näyttämättä, että osapuolten yhteisen tarkoituksen olisi näytetty olleen jokin muu kuin mikä sopimuksen sanamuodosta ilmenee.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että asiassa ei ole ilmennyt, että Kempeleen Kiri ry olisi pyrkinyt erehdyttämään asiassa A:ta tai Tyrnävän Tempaus ry:tä tai että Kempeleen Kiri ry olisi tiennyt taikka että sen olisi ainakin pitänyt tietää, että A oli tarkoittanut sopia jostain muusta kuin mitä sopimuksen sanamuoto ilmentää. Näin ollen sopimusta on perusteltua tulkita sen sanamuodon mukaisesti. Tätä johtopäätöstä tukee myös se, että A eikä myöskään Tyrnävän Tempaus ry ollut reagoinut asiaan ennen vuotta 2016 mitenkään, vaikka muun muassa uudesta seurasiirtolomakkeesta oli A:n siirtyessä Kempeleen Kiri ry:stä Pattijoen Urheilijat ry:n joukkueeseen tammikuussa 2015 täytynyt ilmetä se, että A:n kasvattajaseura oli Kempeleen Kiri ry. Tätä Kempeleen Kiri ry:n vastauksessaan esittämää väitettä A ei ole vastaselityksessään kiistänyt.


Näillä perusteilla 2.5.2013 tehtyä sopimusta on tulkittava siten, että A:n pelaajaoikeudet ovat sanotulla sopimuksella siirtyneet rajoittamattomalla siirrolla Tyrnävän Tempaus ry:ltä Kempeleen Kiri ry:lle.


Kasvattajaseuran määräytyminen


Pesäpalloliiton edellä selostettujen kilpailumääräysten 16 §:n perusteella ratkaisevaa kasvattajaseuran määräytymisen kannalta on se, millä seuralla pelaajan pelaajaoikeudet ovat olleet kahtena niistä pelikausista, joiden aikana vuoden 1989 jälkeen syntynyt pelaaja on ollut 13-, 14- ja 15-vuotias.


Oikeusturvalautakunta on edellä katsonut, että A:n pelaajaoikeudet olivat siirtyneet Tyrnävän Tempaus ry:ltä Kempeleen Kiri ry:lle keväällä 2013, A:n ollessa 13-vuotias ja täyttäessä noin kuukauden kuluttua tästä 10.6.2013 14 vuotta. Asiassa ei ole ilmennyt, että A:n pelaajaoikeudet olisivat tämän jälkeen siirtyneet toiseen seuraan ennen uutta täyttä seurasiirtoa alkuvuonna 2015. Näin ollen on katsottava, että A:n pelaajaoikeudet ovat olleet Kempeleen Kiri ry:llä pelikaudella 2013, A:n ollessa 14-vuotias, sekä pelikaudella 2014, A:n ollessa 15-vuotias. A:n kasvattajaseura on siten kilpailumääräysten 16 §:n nojalla Kempeleen Kiri ry.


Johtopäätökset


Näillä perusteilla oikeusturvalautakunta päätyy arvioimaan asiaa siten, että A:n on katsottava siirtyneen toukokuussa 2013 Tyrnävän Tempaus ry:n joukkueesta Kempeleen Kiri ry:n joukkueeseen täydellä seurasiirrolla ja että A:n pelaajaoikeudet ovat tällöin siirtyneet Kempeleen Kiri ry:lle. Esitetyn selvityksen perusteella A:n pelaajaoikeudet ovat olleet Kempeleen Kiri ry:llä pelikausina 2013 ja 2014. Pesäpalloliiton sovellettavaksi tulevien kilpailumääräysten mukaan A:n kasvattajaseura on näin ollen Kempeleen Kiri ry. Valitus on siten kaikilta osin hylättävä.


Päätöslauselma


Valitus hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Timo Ojala                                Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                         sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Jarmo Hirvonen, Pia Ek, Pekka Lindroos ja Hilkka Salmenkylä.