7/ 2015 Jalkapallo Seuralisenssi – Päätöksentekomenettely – Lisenssimääräykset – Taloudelliset kriteerit


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS    Nro 7/2015

26.3.2015                   Diaarinro 6/2015


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Palloliitto ry:n lisenssikomitean päätös 31.1.2015 koskien Kokkolan Naisjalkapallo ry:n Naisten Liigan seuralisenssiä


ASIA

Seuralisenssi


MUUTOKSENHAKIJA

Kokkolan Naisjalkapallo ry


KUULTAVA

Suomen Palloliitto ry


LISENSSIKOMITEAN PÄÄTÖS

Suomen Palloliitto ry:n lisenssikomitea on päätöksellään 31.1.2015 hylännyt Kokkolan Naisjalkapallo ry:n lisenssihakemuksen kaudelle 2015.


Perusteluinaan lisenssikomitea on lausunut, että Naisten Liigan lisenssimääräysten mukaan lisenssin hakijan tulee todistaa, että sillä ei ole ollut 15.11.2014 erääntyneitä palkkavelkoja työntekijöilleen eikä pelaajasiirroista johtuvia velkojia toisille seuroille. Kokkolan Naisjalkapallo ry ei ollut toimittanut määräysten mukaisesti lisenssihallinnolle sen vaatimia tietoja, jotka olisivat todistaneet, että taloudellisiin kriteereihin liittyvät velvollisuudet oli hoidettu. Lisenssikomitean arvion mukaan Kokkolan Naisjalkapallo ry:n toimittamat selvitykset ja toimenpiteet eivät olleet täyttäneet lisenssimääräysten vaatimuksia, minkä vuoksi lisenssi on evätty.

  

VALITUS PERUSTEINEEN

Kokkolan Naisjalkapallo ry (jäljempänä KF 10) on valituksessaan vaatinut, että Suomen Palloliitto ry:n (jäljempänä Palloliitto) lisenssikomitean päätös 31.1.2015 kumotaan ja KF 10:n lisenssihakemus hyväksytään tai että asia palautetaan lisenssikomiteaan uudelleen käsiteltäväksi. Lisäksi KF 10 on vaatinut, että Palloliitto velvoitetaan esittämään muiden Naisten Liigan lisenssiä hakeneiden seurojen lisenssihakemusasiakirjat liitteineen.


Menettelyvirheet


Perusteinaan KF 10 on esittänyt, että lisenssikomitean jäsen Mats Söderback on ollut esteellinen käsittelemään KF 10:n lisenssihakemusta. Söderback on valittu lisenssikomiteaan Palloliiton Vaasan piirin edustajana. Jo etukäteen on ollut tiedossa, että mikäli KF 10:n lisenssihakemus hylätään, liigapaikkaa tullaan tarjoamaan ensimmäiseksi Vaasan IFK:lle. Näin on myös tapahtunut ja Vaasan IFK:n lisenssihakemus on hyväksytty. On selvää, että Söderbackille Vaasan piirin edustajana on tärkeää, että Vaasan piiristä on joukkue naisten pääsarjatasolla. Sen vuoksi Söderbackin puolueettomuus on vaarantunut ja hänen on katsottava olleen KF 10:n asiassa esteellinen.


Lisenssikomitea on käsitellyt KF 10:n lisenssihakemusta kokouksissaan 30.1. ja 31.1.2015. Komitean jäsenistä Tiina Raninen on ollut poissa kokouksesta 30.1.2015. Kokouksessa oli kuultu talousasiantuntija Jaakko Luumia siitä, miten Naisten Liigaan lisenssiä hakeneet seurat täyttävät lisenssimääräysten taloudelliset kriteerit. Samassa kokouksessa oli kuultu myös KF 10:n puheenjohtaja Rolf Mannströmiä. Ranisen ei olisi tullut olla päättämässä KF 10:n lisenssihakemuksen hylkäämisestä taloudellisten kriteerien perusteella, koska hän ei ollut ollut läsnä kokouksessa, jossa oli otettu vastaan asian ratkaisemisen kannalta olennaista näyttöä KF 10:n taloudellisesta tilanteesta. Kokouspöytäkirjoista ei ilmene, että Ranista olisi edes informoitu ensimmäisessä kokouksessa esille tulleista seikoista. Lisenssikomitean päätöksen on siten katsottava syntyneen virheellisessä järjestyksessä.         


Lisenssikomitean käytettävissä olleita talousasiantuntijan arvioita ei ole toimitettu KF 10:lle. KF 10:n ei siten ole voinut lausua näistä arvioista ennen päätöksentekoa. KF 10:n edustajilla ei myöskään ollut ollut tosiasiassa mahdollisuutta osallistua lisenssikomitean kokoukseen Helsingissä 30.1.2015, koska kutsu kokoukseen oli toimitettu vasta 29.1.2015 klo 14.19. Kutsussa ei myöskään ollut mainittu, että kokouksessa kuullaan talousasiantuntijaa hakijoiden taloudellisesta tilanteesta. Jos tästä olisi ilmoitettu, KF 10 ei olisi suostunut puhelinkuulemiseen, vaan pyytänyt käsittelyn lykkäämistä sellaiseen ajankohtaan, että se olisi voinut järjestää edustajansa kokoukseen kuulemaan asiantuntijaa ja esittämään tarvittaessa tälle kysymyksiä. Myös tältä osin asian käsittelyssä on tapahtunut menettelyvirhe, jonka vuoksi päätös tule kumota.


Vielä KF 10 on lausunut, että seuraa olisi tullut kuulla Jalkapallon Pelaajayhdistys ry:ltä (jäljempänä Pelaajayhdistys) saaduista, virheellisiksi osoittautuneista tiedoista. Myös tältä osin lisenssikomitean menettely on ollut virheellistä.


Taloudellisten kriteerien täyttäminen ja yhdenvertainen kohtelu

 

KF 10:n lisenssihakemus on hylätty sillä perusteella, että seura ei ollut toimittanut todistuksia, joiden mukaan seuran pelaajilla ei ole ollut erääntyneitä palkkasaatavia eikä seuralla ole ollut pelaajasiirtoihin liittyvää velkaa muille seuroille 15.11.2014. Lisenssihakemusta ei olisi tullut hylätä tällä perusteella, koska lisenssimääräykset kaudelle 2015 olivat tulleet voimaan vasta 21.11.2014. Kysymys on määräysten taannehtivasta soveltamisesta.


KF 10:n puheenjohtaja on 30.1.2015 kokouksen yhteydessä kuultuna ilmoittanut, että seuralla oli ollut maksamattomia palkkoja 15.11.2014 yhteensä 4 685 euroa, mutta kaikki palkat oli maksettu 28.1.2015. Lisenssikomitean päätöksen mukaan yhden pelaajan osalta ilmoitetut tiedot olivat ristiriitaisia, koska komitean Pelaajayhdistykseltä saamien tietojen mukaan kysymyksessä olevalle pelaajalle oli myös maksettu palkkaa 2 115 euroa. Tämä tieto oli virheellinen, koska pelaajasopimuksen mukaan kyseiselle pelaajalle ei ollut maksettu lainkaan palkkaa, vaan ainoastaan kulukorvauksia. Seura oli siten ilmoittanut oikean palkkavelan määrän.


Lisenssihakemuksen hylkääminen alle 5 000 euron palkkavelkojen perusteella on kohtuutonta etenkin, kun palkkavelat oli kokonaisuudessaan maksettu ennen asian ratkaisemista. Päätöksen kohtuuttomuutta korostaa se, että erääntyneiden palkkojen osalta pelaajien kanssa oli sovittu maksusuunnitelmasta. Tällaisessa tilanteessa lisenssihakemusta ei olisi tullut hylätä erääntyneiden palkkojen perusteella.


Sille, että KF 10:n puheenjohtaja oli ilmoittanut suullisesti palkkavelkojen maksamisesta sen sijaan, että asiasta olisi laadittu kirjallinen todistus, ei tule antaa asiaa arvioitaessa merkitystä. Myöskään sille, että KF 10 ei ollut toimittanut lisenssikomitealle hallituksen vahvistamaa välitilinpäätöstä 30.9. liitetietoineen, ei tule antaa asiassa merkitystä, koska seura oli toimittanut lisenssikomitealle tuloslaskelman ja taseen 1.1. – 31.12.2014, joista seuran taloudellinen tilanne ilmenee välitilinpäätöstä selvemmin. Lisäksi lisenssihallinnolle oli toimitettu vahvistettu tilinpäätös vuodelta 2013. Vielä KF 10:n on todennut, että täydennyskehotuksessa 21.1.2015 siltä ei ollut pyydetty lausuntoa tulevaa kautta koskevista riskeistä ja epävarmuustekijöistä, mutta tästä huolimatta lisenssikomitean päätöksessä mainitun lausunnon puuttumiseen on kiinnitetty huomiota. Tällaista lausuntoa ei ole mainittu myöskään lisenssimääräysten liiteluettelossa.


Lisäksi KF 10 katsoo, että sitä ei ole kohdeltu asiassa yhdenvertaisesti muiden seurojen kanssa. Suurin osa Naisten Liigan seuroista maksaa pelaajapalkkionsa ainoastaan kulukorvauksina, mutta edes huomattavan suuret kulukorvausvelat eivät muodosta estettä lisenssin myöntämiselle.


Palloliitto tulee velvoittaa esittämään muiden Naisten Liigan lisenssiä hakeneiden seurojen lisenssihakemusasiakirjat liitteineen, jotta voidaan arvioida, onko hakijoita lisenssimääräyksissä edellytetyllä tavalla kohdeltu yhdenvertaisesti.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Palloliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.


Väitetyt menettelyvirheet

 

Väitettyjen menettelyvirheiden osalta Palloliitto on lausunut, että lisenssikomitean jäsen Söderback ei ollut ollut esteellinen osallistumaan lisenssikomitean päätöksentekoon KF 10:n asiassa. Naisten Liigan lisenssimääräysten mukaan esteellisyys voi seurata vain siitä, että jäsen tai hänen lähipiiriinsä kuuluva osallistuu seuran toimintaan merkittävällä tavalla. Söderbackin antaman esteettömyysilmoituksen perusteella hänellä tai hänen lähipiirillään ei ole eikä ole ollut mitään tekemistä Vaasan IFK:n kanssa. Närpiössä asuvaa Söderbackia ei myöskään ollut valittu lisenssikomiteaan Vaasan piirin edustajana, vaan taloudellisen asiantuntijuutensa perusteella.


Lisenssikomitean kokous oli pidetty kahdessa osassa. Komitean jäsenille oli toimitettu jo ennen ensimmäistä kokouspäivää 30.1.2015 talousasiantuntija Luumin laatima yhteenveto KF 10:n taloudellisista asioista. Lisäksi jäsenille oli ennen asian ratkaisemista 31.1.2015 toimitettu päätösesityksen liitteenä yhteenveto, jossa oli ollut mukana ote KF 10:n puheenjohtaja Mannströmin kirjallisesta kuulemisesta, joka oli liittynyt maksamattomiin pelaajapalkkoihin. Lisenssikomitean jäsen Raninen oli siten ollut tietoinen kaikista lisenssiratkaisuun liittyvistä relevanteista seikoista ennen asiasta päättämistä. Lisäksi kokous olisi ollut päätösvaltainen, vaikka Raninen ei olisi osallistunut päätöksentekoon. Päätöstä ei siten ollut tehty virheellisessä järjestyksessä.


Valituksessa väitetystä poiketen KF 10:lle oli ilmoitettu ennen järjestettyä kuulemistilaisuutta selvästi, mitkä asiat ovat tilaisuuden aiheina. Seuran tieten kysymys oli ollut pääosin niin sanotuista ehdottomista maksuista, joiden maksettuina oleminen määräaikaan mennessä seurojen tulee vahvistaa. Normaalin käytännön mukaisesti paikalla oli ollut talouden asiantuntijoita, koska kokouksessa oli käsitelty taloudellisiin kriteereihin liittyviä asioita. Lisenssihallinnon sisäisiä muistioita, asiakirjoja tai selvityksiä ei ole tarkoituksenmukaista jakaa hakijoille. Oleellista on, että hakijat ovat tietoisia asioista, joista heitä kuullaan.


KF 10:lle oli toimitettu sähköpostitse 21.1.2015 täydennyskehotus lisenssivaatimuksiin liittyen. Vasta seuran toimitettua osan vaadituista asiakirjoista 28.1.2015 klo 15.07 oli voitu arvioida tarvetta kuulla seuraa lisenssin mahdollisen epäämisen varalta. Myöhäinen kutsu ja väitetyt vaikeudet saapua paikalle ovat seurausta seuran laiminlyönnistä toimittaa asiakirjat ajallaan. Seuralle oli varattu tilaisuus tulla kuulluksi ja se oli käyttänyt sen sekä suullisesti puhelimen välityksellä 30.1.2015 että kirjallisesti sähköpostin välityksellä 31.1.2015. Seura ei ollut reklamoinut kuulemisen tavasta. Asiassa ei siten ollut tapahtunut väitettyä käsittelyvirhettä.  


Pelaajayhdistykseltä saatujen tietojen osalta Palloliitto on todennut, että pelaajan yhteydenoton seurauksena pelaajayhdistys oli ollut yhteydessä Palloliittoon ja ilmoittanut pelaajan erääntyneistä saatavista. Tältäkään osin asiaan ei liity menettelyvirhettä.


Taloudelliset kriteerit ja yhdenvertainen kohtelu

         

Palloliitto ei ole asettanut seuroille taannehtivasti velvollisuuksia. Lisenssimääräysten mukaan lisenssiyksikkö toimittaa listan lisenssimenettelyssä vaadittavista asiakirjoista määräaikoineen. KF 10:lle on toimitettu lista vaadittavista asiakirjoista 7.11.2014. Listassa oli mainittu muun ohella todistukset siitä, että seuralla ei ole palkkoihin ja pelaajasiirtoihin liittyviä erääntyneitä velkoja per 15.11.2014. Määräajaksi selvitysten toimittamiselle oli asetettu 5.12.2014, jolloin vuoden 2015 lisenssimääräykset olivat jo olleet voimassa. Uudet lisenssimääräykset ovat lisäksi miltei identtiset vuoden 2014 lisenssimääräysten kanssa, jotka olivat olleet voimassa siihen asti, kunnes uudet määräykset olivat tulleet voimaan. Palkkojen ja pelaajasiirtomaksujen hoitamista 15.11.2014 mennessä sekä tämän vahvistamista kirjallisesti lisenssihallinnolle 5.12.2014 mennessä oli siten voitu edellyttää.


Epäselvyys siitä, olivatko KF 10:n tietyn pelaajan saatavat palkkoja vai kulukorvauksia, johtui seuran laiminlyönneistä ja sen taloushallinnon heikkoudesta. KF 10 ei ollut toimittanut kysymyksessä olevan pelaajan pelaajasopimusta liittoon, vaikka se oli ollut velvollinen näin toimimaan. Seuran puheenjohtaja Mannström oli lisäksi itse häntä puhelimitse kuultaessa 30.1.2015 ilmoittanut, että 28.1.2015 oli maksettu nimenomaan palkkavelkoja noin 13 600 eurolla. Seuraavana päivänä Mannström oli ilmoittanut pelaajat, joiden palkoista oli ollut kysymys. Näiden pelaajien joukossa oli ollut pelaaja, jonka 2 115 euron saatava oli lopulta osoittautunut kulukorvaussaatavaksi. Pelaajayhdistys oli ollut Palloliittoon asian tiimoilta yhteydessä kysymyksessä olevan pelaajan oltua yhteydessä pelaajayhdistykseen. Tarkistettuaan saatavan luonteen pelaajayhdistys oli myöhemmin korjannut ilmoitustaan. Koska seuran johto ei kuitenkaan itsekään ollut ilman erillistä selvitystyötä tiennyt, kuka oli saanut palkkaa ja kuka kulukorvauksia, lisenssihallinnolla ei ollut voinut olla varmuutta siitä, mikä tieto oli oikea. Seuran kirjanpidossakin kulukorvausvelkoja oli käsitelty palkkavelkoina.      


Edelleen Palloliitto on lausunut, että lisenssikomitean päätös ei ole kohtuuton. Lisenssimääräyksissä on määrätty palkanmaksuvelvoitteista selkeästi. Kysymys on seuratoiminnan tärkeimmistä sopimusvelvoitteista, minkä vuoksi maksuvelvoite on ehdoton. Työntekijän on voitava luottaa siihen, että hän saa sovitun palkkansa. Verrattain pienikin rahamäärä voi olla työntekijän kannalta merkittävä ja tarpeellinen.


Lisenssimääräysten mukaan palkka- ja pelaajasiirtovelkoja pidetään erääntyneinä, jos ne olisi tullut lain tai sopimuksen perusteella suorittaa eikä niiden myöhemmästä maksamisesta ole erikseen sovittu. Tällaista sopimusta ei ole lisenssimenettelyn aikana esitetty.        


Vaaditut tiedot muun ohella muiden seurojen erääntyneistä saatavista tai vahvistus siitä, että tällaisia velkoja ei ole ollut enää 15.11.2014, oli tullut toimittaa lisenssihallinnolle 5.12.2014 mennessä. Vahvistukseksi siitä, että maksut on suoritettu, riittää lisenssimääräysten mukaan seuran vapaamuotoinen vahvistus. Näistä asioista ilmoittaminen vasta lisenssikomitean kokouksen yhteydessä 30.1.2015 ei täytä vaatimuksia. Lisäksi myös mahdolliset sopimukset saatavien suorittamisesta myöhemmin olisi tullut toimittaa 7.11.2014 ilmoitettuun määräaikaan 5.12.2014 mennessä.           


Seuran oli tullut toimittaa lisenssihallinnolle 5.12.2014 mennessä lisenssimääräyksissä edellytetty hallituksen vahvistama välitilinpäätös (tuloslaskelma, tase ja liitetiedot) per 30.9.2014. KF 10 ei ollut toimittanut vaadittua välitilinpäätöstä, vaan vasta 28.1.2015, kaksi päivää ennen lisenssikomitean kokousta, tuloslaskelman ja taseen per 31.12.2014. Seuran talouden kokonaisarviointiin ei siten ollut jäänyt riittävästi aikaa.


Edelleen lisenssimääräysten mukaan hakijan johdon on hyväksyttävä tulevaa kautta koskevat tiedot perusteineen ja arvioitava merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät. Näistä asioista tulee laatia ilmoitus/kirjelmä, joka on tullut toimittaa lisenssihallinnolle muiden vaadittujen asiakirjojen tavoin 5.12.2014 mennessä. KF 10 ei ole toimittanut kysymyksessä olevaa selvitystä lainkaan.


KF 10 on rikkonut monia niin sanottuja A-kriteerivelvoitteita, joista yhdenkin rikkominen aiheuttaa määräysten mukaan lisenssin epäämisen. Kulukorvausvelkojen käsittely ei liity tähän asiaan, vaan määräysten kehittämiseen yleisesti. Seuroilla voi olla velkaa, kunhan sen maksamisesta on sovittu. Asiassa ei ole loukattu yhdenvertaisuutta.  


Valittajan esittämä editiovaatimus tulee hylätä, koska asiassa ei ole esitetty minkäänlaista näyttöä siitä, että samanlaisessa tilanteessa olevaa toista seuraa olisi kohdeltu eri tavalla.


VASTASELITYS

KF 10 on Palloliiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä uudistanut valituksessaan esittämänsä. Lisäksi KF 10 on lausunut, että lisenssikomitean jäsenen esteellisyyttä ei voida arvioida tämän antaman esteettömyysilmoituksen perusteella. Palloliiton piirit esittävät ehdokkaita liiton päätöksentekoelimiin saadakseen oman edustajansa kysymyksessä olevaan toimielimeen. Näyttää vahvasti siltä, että jäsen Söderback on ajanut Vaasan piirin etua siten, että KF 10:n lisenssihakemus on hylätty ja Vaasan IFK on saanut paikan Naisten Liigassa.


Jäsen Ranisen oltua poissa kokouksesta 30.1.2015 hän ei ollut voinut kuulla talousasiantuntija Luumia eikä esittää tälle kysymyksiä. Raninen ei myöskään ollut kuullut KF 10:n puheenjohtajan asiasta kokouksessa esittämää selvitystä ja hänellä oli ollut ainoastaan 56 minuuttia aikaa perehtyä kokouksesta tehtyyn yhteenvetoon. Tästä huolimatta Raninen oli osallistunut päätöksentekoon 31.1.2015. Se, että komitea olisi ollut päätösvaltainen ilman Ranisen läsnäoloa, ei korjaa tapahtunutta menettelyvirhettä. Päätöksen on katsottava syntyneen virheellisessä menettelyssä.


KF 10:lle olisi tullut ilmoittaa etukäteen, että kokouksessa 30.1.2015 tulisi olemaan läsnä ulkopuolinen talousasiantuntija. Lisäksi on kuulemisperiaatteen vastaista, että KF 10:lle ei ollut annettu tiedoksi talousasiantuntijan laatimaa asiakirjaa, johon lisenssikomitea on päätöksensä perustanut. Kysymys ei tältä osin ole sisäisestä muistiosta. KF 10 ei sinällään ole vastustanut sitä, että kutsu kokoukseen oli toimitettu lyhyellä varotusajalla ja että seuraa oli kuultu puhelimitse. Jos seura kuitenkin olisi ollut tietoinen siitä, että kokouksessa on tarkoitus kuulla ulkopuolista talousasiantuntijaa, se olisi vaatinut kuulemistilaisuuden järjestämistä siten, että sen edustaja voi olla tilaisuudessa henkilökohtaisesti läsnä.


Lisenssimääräyksiä on sovellettu taannehtivasti. Seuroille 7.11.2014 lähetetyllä sähköpostiviestillä ei ole asian arvioimisen kannalta merkitystä, koska vuoden 2015 lisenssimääräykset olivat tulleet voimaan vasta 21.11.2014. Lisenssihallinto ei siten ollut voinut vielä 7.11.2014 vaatia, että palkkojen ja pelaajasiirtokorvausten tuli olla maksettuina jo 15.11.2014. Lisenssimääräykset eivät olleet pysyneet muuttumattomina, sillä vuoden 2014 määräysten mukaan palkka- ja pelaajasiirtovelat tuli olla maksettu 31.10.2013 mennessä. Tähän nähden seuroilla ei ole ollut mahdollisuutta ennakoida lisenssin myöntämisen kannalta välttämättömien maksujen eräpäiviä.         


KF 10:lle olisi tullut varata tilaisuus kommentoida pelaajayhdistykseltä saatua virheellistä tietoa koskien yhden sen pelaajan palkkasaatavia, jotka tosiasiassa olivat kulukorvaussaatavia. Seura oli toimittanut kysymyksessä olevan pelaajan pelaajasopimuksen Palloliitolle lisenssimääräysten mukaisesti.


Päätös on kohtuuton. Palloliitto ei ollut tiedustellut lisenssimenettelyn yhteydessä sitä, oliko maksamattomien palkkojen maksamisesta myöhässä 15.11.2014 jälkeen sovittu. Se oli ainoastaan kysynyt 15.11.2014 maksamatta olevien palkkojen määrää. Usean seuran taloudellinen tilanne on huomattavasti heikompi kuin KF 10:llä. Tähänkin nähden KF 10:n lisenssihakemuksen hylkääminen 15.11.2014 maksamatta olleen mitättömän palkkavelan vuoksi on kohtuutonta. Näin etenkin, kun palkkavelka oli kokonaan maksettu ennen lisenssipäätöksen tekemistä.


KF 10:n puheenjohtaja oli häntä kuultaessa ilmoittanut, että seuralla ei ole maksamattomia pelaajasiirtovelkoja. Pelaajasiirtovelkoja koskevalle todistukselle ei voida antaa itsenäistä merkitystä. Tällainen todistus ei sinällään osoita mitään.


Lisäksi KF 10 on todennut, että se oli toimittanut lisenssihallinnolle määräaikaan 5.12.2014 mennessä välitilinpäätöksen per 31.10.2014. KF 10 on olettanut, että lausuntoa tulevaa kautta koskevista riskeistä ja epävarmuustekijöistä ei ole välttämätöntä toimittaa, koska mainittua asiakirjaa ei ollut mainittu täydennyskehotuksessa 21.1.2015.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu


Editiovaatimus

 

KF 10:n on valituksessaan vaatinut, että Palloliitto velvoitetaan esittämään muiden Naisten Liigan lisenssiä hakeneiden seurojen lisenssihakemusasiakirjat liitteineen.


Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 12 – 17 §:ssä on säädetty asiakirjan esittämisvelvollisuudesta. Mainittujen säännösten nojalla tuomioistuin voi velvoittaa käsiteltävänä olevan asian ratkaisemisen kannalta merkityksellisen asiakirjan haltijan esiintuomaan asiakirjan sakon uhalla tai määrätä, että asiakirja on tuotava oikeuteen ulosottomiehen toimesta.


Oikeusturvalautakunnan toimivaltaa ja lautakuntamenettelyä säännellään oikeusturvalautakunnan säännöissä. Siltä osin kuin menettelyä lautakunnassa ei ole erikseen säännelty, lautakunta on vakiintuneesti soveltanut soveltuvin osin niitä oikeudenkäyntimenettelyä koskevia periaatteita, joita oikeudenkäyntimenettelyssä yleisesti sovelletaan.


Toimivallan asianosaista tai muuta tahoa sitovan editiomääräyksen antamiseen on kuitenkin perustuttava lakiin tai muuhun nimenomaiseen sääntömääräykseen, jonka noudattamiseen asianomainen taho on sitoutunut. Oikeusturvalautakunnan säännöissä ei ole annettu lautakunnalle toimivaltaa antaa editiomääräystä eikä tällaista toimivaltaa voida johtaa myöskään laista. Valitus on siten jätettävä esitetyn editiovaatimuksen osalta oikeusturvalautakunnan toimivaltaan kuulumattomana tutkimatta.   


Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella ja koska asianosaiset eivät ole pyytäneet suullista käsittelyä. 


Pääasiaratkaisu


Kysymyksenasettelu oikeusturvalautakunnassa

 

KF 10:n lisenssihakemus on hylätty sillä perusteella, että seura ei ollut toimittanut lisenssihallinnolle lisenssimääräyksissä edellytettyjä todistuksia, joiden mukaan seuran pelaajilla ei ole ollut erääntyneitä palkkasaatavia eikä seuralla ole ollut pelaajasiirtoihin liittyvää velkaa muille seuroille 15.11.2014.


Oikeusturvalautakunnassa on kysymys ensinnäkin siitä, onko Palloliiton lisenssikomitean menettely sen käsitellessä asiaa ollut sillä tavoin virheellistä, että päätös on kumottava ja asia palautettava uudelleen käsiteltäväksi. Toiseksi asiassa on kysymys siitä, onko lisenssikomitean päätös lisenssimääräysten mukainen.  


Väitetyt menettelyvirheet


KF 10 on valituksessaan esittänyt, että lisenssikomitean jäsen Mats Söderback on ollut asiaa lisenssikomiteassa käsiteltäessä esteellinen.


Yhdistyslain 37 §:n mukaan hallituksen jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö ei saa osallistua hänen ja yhdistyksen välistä sopimusta koskevan eikä muunkaan sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa. Yhdistyksen säännöissä ei voida lieventää esteellisyyssääntelyn tasoa laissa säädetystä. Säädettyjä tiukempia esteellisyysmääräyksiä voidaan sen sijaan asettaa, mikäli tarkoituksena on edistää yhdistyksen hallinnon puolueettomuutta (ks. Halila – Tarasti: Yhdistysoikeus 2011, s. 543).


Palloliiton lisenssimääräysten 2015 artiklan 2.15. mukaan lisenssikomitean jäsenten tulee olla toiminnassaan ehdottoman puolueettomia. Jäsenet vahvistavat tämän allekirjoittamalla esteettömyyssitoumuksen. Jäsenen tulee pidättyä osallistumasta asian käsittelyyn silloin, kun käsiteltävänä on sellaisen lisenssin hakijan lisenssihakemus, jonka toiminnassa jäsen on tai on ollut aktiivisesti mukana tai jos luottamus hänen puolueettomuuteensa jostain muusta syystä vaarantuu.


Esteellisyysilmoituksessaan Söderback on ilmoittanut olevansa esteellinen ainoastaan asuinpaikkansa Närpiön Närpes Kraft FF -seuraa koskevissa asioissa. Mainittu seura ei ole välillisestikään osallisena käsiteltävänä olevassa asiassa. KF 10:n on kuitenkin katsonut Söderbackin olevan asiassa esteellinen lähinnä sillä perusteella, että Söderback tulee samasta Palloliiton piiristä kuin se seura (Vaasan IFK), jolle on tarjottu paikkaa Naisten Liigasta KF 10:n lisenssihakemuksen tultua hylätyksi.


Asiassa ei ole väitetty, että Söderback olisi ollut esteellisyyden muodostavalla tavalla mukana Vaasan IFK:n toiminnassa. Oikeusturvalautakunta toteaa, että pelkästään sen, että liiton toimielimen jäsenen asuinpaikka on saman piirin alueella kuin lisenssin hakijan tai seuran, jonka voidaan katsoa hyötyvän tietyn sisältöisestä ratkaisusta lisenssiasiassa, ei voida katsoa muodostavan yhdistyslain eikä edellä selostettujen määräysten perusteella jäsenen esteellisyyttä. Jäsenet edustavat lisenssikomiteassa Palloliittoa, eivät niitä piirejä, joiden alueella asuvat. Jäsenen puolueettomuuden voitaisiin sen sijaan katsoa vaarantuneen esteellisyyden aiheuttavalla tavalla esimerkiksi silloin, jos jäsen olisi itse ilmaissut ennakolta käsityksensä asiasta tai kommentoitunut muutoin keskeneräistä asiaa asenteellisuutta asianosaista tai tämän hakemusta kohtaan ilmentävällä tavalla.


Asiassa ei ole ilmennyt, että Söderback olisi ilmaissut ennakolta käsityksensä asiasta. Koska Söderbackin puolueettomuuden ei ole näytetty vaarantuneen muullakaan tavoin, lisenssikomitean päätöstä ei ole kumottava väitetyn esteellisyyden perusteella.


Edelleen KF 10:n on valituksessaan esittänyt, että lisenssikomitean päätös tulee kumota siitä syystä, että komitean jäsen Tiina Raninen oli ollut päättämässä lisenssihakemuksen hylkäämisestä 31.1.2015 siitä huolimatta, että hän ei ollut ollut läsnä komitean ensimmäisessä kokouksessa 30.1.2015. Tältä osin oikeusturvalautakunta ensinnäkin toteaa olevan tärkeää, että kaikki asian ratkaisemiseen osallistuvat henkilöt ovat vastaanottaneet saman asian ratkaisemisen kannalta merkityksellisen näytön. Lisenssikomitean menettely ei siten ole ollut asianmukaista siltä osin kuin asian ratkaisemiseen osallistunut Raninen on arvioinut asiassa esitettyä näyttöä suullisesti esitetystä selvityksestä tehdyn kirjallisen yhteenvedon perusteella, kuulematta henkilökohtaisesti talousasiantuntija Jaakko Luumia ja etenkin KF 10:n edustaja Rolf Mannströmiä seuran taloudellisesta tilanteesta.


KF 10:n lisenssihakemus on edellä kerrotulla tavalla hylätty sillä perusteella, että seura ei ollut toimittanut lisenssimääräyksissä edellytettyjä selvityksiä asetetussa määräajassa. Hakemuksen hylkääminen ei siten ole perustunut seuran yleiseen taloudelliseen tilanteeseen, josta Luumia pääosin oli kuultu. Hakemusta ei ollut hylätty Luumin tekemien havaintojen perusteella. Koska myöskään Mannströmin kuulemisessa ei ole esitetty ilmenneen mitään sellaista asian ratkaisemiseen vaikuttavaa, josta Raninen ei olisi ollut asiaa ratkaistaessa 31.1.2015 tietoinen, ei kysymys ole sellaisesta menettelyvirheestä, jonka vuoksi lisenssikomitean päätös tulisi kumota.


KF 10 on lisäksi vedonnut valituksessaan menettelyvirheinä myös siihen, ettei KF 10 ollut saanut tiedoksi talousasiantuntija Luumin seurasta laatimaa selvitystä eikä pelaajayhdistykseltä saatua ilmoitusta yhtä pelaajaa koskevasta palkkasaatavasta. Tältä osin oikeusturvalautakunta toteaa, että esitetyn selvityksen perusteella Luumi ei ollut ollut asiaa käsiteltäessä lisenssikomitean jäsen, vaan lisenssikomitean käyttämä ulkopuolinen asiantuntija. Hänen laatimansa taloudellinen selvitys ei siten ole ollut asian valmisteluun liittyvä sisäinen muistio, vaan asiantuntijalausunto, joka olisi tullut antaa KF 10:lle tiedoksi ennen asian ratkaisemista. Lisäksi oikeusturvalautakunta katsoo, että siitä huolimatta, että pelaajayhdistykseltä saadut, myöhemmin virheellisiksi osoittautuneet palkkatiedot oli annettu lisenssikomitean pyytämättä, olisi KF 10:lle tullut varata tilaisuus lausua käsityksensä näistä tiedoista. Menettelyvirheillä ei kuitenkaan ole ollut ratkaisevaa merkitystä asian lopputuloksen kannalta. Lisäksi KF 10 on voinut lausua annetusta taloudellisesta selvityksestä ja ilmoitetuista tiedoista valituksessaan ja vastaselityksessään oikeusturvalautakunnalle. Näihin seikkoihin nähden lisenssikomitean päätöstä ei tule kumota eikä asiaa palauttaa uudelleen käsiteltäväksi myöskään tällä perusteella.


Johtopäätöksenään oikeusturvalautakunta toteaa, että lisenssimenettelyssä ei ole näytetty tapahtuneen sellaisia menettelyvirheitä, joiden perusteella lisenssikomitean päätös tulisi kumota ja asia palauttaa uudelleen käsiteltäväksi.


Lisenssin myöntämistä koskevat sääntömääräykset 


Palloliiton lisenssimääräysten 2.5. artiklan mukaan lisenssiyksikön tehtävänä on yhdenvertaisesti auttaa ja opastaa lisenssin hakijoita/haltijoita näiden määräysten sisältämien kriteerien toteuttamisessa, valvoa näiden määräysten noudattamista, pyytää lisenssin hakijoilta/haltijoilta vaadittavat asiakirjat ja tiedot, asettaa määräajat asiakirjojen ja tietojen toimittamiselle sekä valmistella ja esitellä lisenssikomitealle sen toimivaltaan kuuluvat asiat.


Lisenssimääräysten taloudellisia kriteereitä koskevassa 5 luvussa niin kutsuttuja A-kriteereitä koskevat artiklat 5.2. – 5.5.


Lisenssimääräysten 5.2. artiklan a) kohdan mukaan lisenssin hakijan on toimitettava lisenssiyksikölle kuluvan tilikauden välitilinpäätös per 30.9. hallituksen vahvistamana. Välitilinpäätöksen tulee sisältää tase, tuloslaskelma ja tilinpäätöksen liitetiedot.  


Lisenssimääräysten 5.3. artiklan mukaan lisenssin hakijan tulee todistaa, ettei sillä ole 15.11.2014 seuraavanlaisia erääntyneitä, selviä ja riidattomia velkoja:


a) toisille jalkapalloseuroille pelaajasiirroista johtuvia velkoja; lisenssiyksikölle toimitettava:

·     lisenssin hakijan johdon sen päättävän elimen puolesta allekirjoittama lista kaikista pelaajasiirroista koskien pelaajaostoja/-vuokria.

·     em. listan tulee lisäksi sisältää

a. eräpäivineen ja selvityksineen ne maksuvelvoitteet, jotka erääntyvät ennen 15.11.2014

·     lisäksi lisenssin hakijan tulee ilmoittaa pelaajasiirrot, joita koskeva kanne on joko kansallisen lainsäädännön mukaisesti laitettu vireille asianomaisessa oikeudessa, tai

·     kanne on nostettu sääntöjen mukaisissa kansallisissa tai kansainvälisissä jalkapalloelimissä tai asianomaisessa välimiesoikeudessa.

·     jos pelaajaostoja/-vuokria ei ole ollut, seuran tulee toimittaa siitä erillinen, vapaamuotoinen vahvistus


b) palkkavelkoja työntekijöilleen eikä velkoja näihin palkkoihin liittyvistä lakisääteisistä maksuista (sis. sosiaaliturva-, eläke-, tapaturma- ja työttömyysturvavakuutus- sekä ryhmähenkivakuutusmaksut) ja/tai veroista. Työntekijöillä tarkoitetaan pelaajia sekä luvussa 7 mainittuja työntekijöitä. Lisenssin hakijan on toimitettava lisenssiyksikölle vahvistukset maksuista myös niiden henkilöiden osalta, jotka eivät mahdollisesti enää ole lisenssin hakijan palveluksessa. Tätä tarkoitusta varten on toimitettava:

·     lista henkilöstöstä (sis. kuluvan tilikauden työntekijöiden nimet ja tehtävät sekä työsopimuksen keston), jossa lisenssin hakijan johto vahvistaa, ettei ko. palkkavelkoja ole per 15.11.2014. Asiakirjan tulee olla seuran virallisesti allekirjoittama.

·     vakuutusyhtiöiden kirjallinen vahvistus

·     veroviranomaisten kirjallinen vahvistus.


Edelleen 5.3. artiklan mukaan edellä mainittuja suorituksia (5.2 a – d) pidetään erääntyneinä, kun ne olisi pitänyt suorittaa aikaisemman sopimuksen tai lain perusteella eikä velkojan kanssa ole tehty kirjallista sopimusta määräajan pidentämisestä.


Lisenssin hakijan on toimitettava kirjallinen vahvistus em. veloista per 15.11.2014, jolloin ko. maksurästit tulee olla maksettu, maksuaikaa pidennetty sopimuksella tai maksujen on oltava ilmeisten, perusteltujen syiden vuoksi riidanalaisia.  


Lisenssimenettelyä koskevan 10.3. artiklan mukaan hakemuksen liitteenä on oltava lisenssihallinnon vaatimat asiakirjat, joissa hakijan on osoitettava lisenssiehtojen täyttyminen. Niin ikään lisenssimenettelyä koskevan 10.12. artiklan mukaan lisenssiyksikkö toimittaa listan vaadittavista asiakirjoista sekä ilmoittaa tulevalla lisenssikaudella noudatettavat määräajat lisenssin hakijoille.


Lisenssimääräysten 13.1. artiklan A-kohdan mukaan, mikäli A-kriteerejä ei täytetä, lisenssiä ei voida ilman poikkeuslupaa myöntää. Jos lisenssin myöntämisen jälkeen ilmenee, ettei seuran allekirjoittama vahvistus tai muu tieto A-kriteerin täyttämisestä vaadittavana ajankohtana pidä paikkaansa, seuran lisenssi voidaan peruuttaa tai seuraa rangaistaan pisteiden vähennyksellä lisenssikauden aikana pelattavassa sarjassa.


Voimaantuloa koskevan 15.1. artiklan mukaan määräykset tulevat voimaan 21.11.2014 ja ovat voimassa toistaiseksi.

 

Lisenssimääräysten taannehtivaa soveltamista koskeva väite

 

KF 10 on katsonut, että lisenssimääräyksiä on sovellettu asiassa taannehtivasti. Vuoden 2015 lisenssimääräykset olivat tulleet voimaan vasta 21.11.2014, mutta seurojen vastuita on arvioitu 15.11.2014 tilanteen mukaan.


Edellä selostetun lisenssimääräysten 10.12. artiklan mukaan lisenssiyksikkö toimittaa listan vaadittavista asiakirjoista sekä ilmoittaa tulevalla lisenssikaudella noudatettavat määräajat lisenssin hakijoille. Esitetyn selvityksen perusteella KF 10:lle oli toimitettu sähköpostitse vahvistamattomat lisenssimääräykset sekä luettelo vaadittavista asiakirjoista 7.11.2014. Sähköpostiviestissä oli mainittu, että määräykset päätetään/hyväksytään liittohallituksen kokouksessa 21.11., mutta uusia asiakirjavaatimuksia hakemusvaiheeseen ei ole enää tulossa. Viestissä oli myös todettu, että vaadittavia asiakirjoja laadittaessa on vielä syytä tarkastaa Naisten Liigan lisenssimääräykset asianomaisesta kohdasta. Mainitun viestin mukaan seurojen tuli toimittaa lisenssiyksikölle muun ohella todistukset siitä, että niillä ei ole palkkoihin ja pelaajasiirtoihin liittyviä erääntyneitä velkoja per 15.11.2014. Määräajaksi selvitysten toimittamiselle oli asetettu 5.12.2014.


Vuoden 2014 lisenssimääräykset ovat määräysten 15.1. artiklan perusteella olleet voimassa toistaiseksi. Tämän asian kannalta merkityksellisiltä osin vuoden 2014 määräykset poikkeavat vuoden 2015 määräyksistä sillä tavoin, että seurojen olisi tullut maksaa palkat ja pelaajasiirtomaksut lisenssin epäämisen uhalla jo 31.10.2013 mennessä. Uudet määräykset ovat siten seurojen kannalta aikaisempia lievemmät. KF 10 ei ole voinut etukäteen perustellusti lähteä siitä, että sille voidaan myöntää lisenssi siitä huolimatta, että sillä on maksamattomia pelaajapalkkoja vielä 15.11.2014. Kun KF 10:tä oli lisäksi tiedotettu uusien määräysten sisällöstä 7.11.2014 ja sille oli ilmoitettu myöhemmin vahvistettujen määräysten mukaisesti siitä, että muiden ohella palkkavelat tuli olla maksettu 15.11.2014 mennessä, ei taloudellisia velvollisuuksia voida katsoa asetetun taannehtivasti. 


Taloudellisia kriteereitä koskeva arviointi

 

KF 10:n lisenssihakemus on hylätty sillä perusteella, että seuran on katsottu laiminlyöneen lisenssimääräysten 5.3. mukaisen velvollisuutensa toimittaa määräysten mukaiset todistukset erääntyneiden pelaajapalkkojen ja pelaajasiirtovelkojen suorittamisesta 15.11.2014 mennessä. KF 10 on todennut, että ratkaisu on kohtuuton, koska erääntyneen palkkavelan määrä oli pieni ja palkkojen maksamisesta myöhässä oli sovittu pelaajien kanssa.


Asiassa on riidatonta, että KF 10 ei ollut toimittanut määräyksissä edellytettyjä seuran johdon allekirjoittamia todistuksia siitä, että edellä yksilöityjä maksuja ei ollut suorittamatta, asetettuun määräpäivään 5.12.2014 mennessä eikä tämän jälkeenkään. KF 10 ei myöskään ole edes väittänyt, että sillä olisi ollut este toimittaa määräysten mukaiset asiakirjat määräajassa. Edelleen asiassa on riidatonta, että KF 10:llä oli ollut 4 685 euroa palkkavelkaa vielä 28.1.2015. Sanottuna päivänä, kaksi päivää ennen lisenssikomitean kokousta, seura oli maksanut pelaajilleen mainitun palkkavelan sekä lisäksi noin 9 000 euroa erääntyneitä kulukorvauksia.


Oikeusturvalautakunta katsoo, että mainittua palkkavelkaa ei ole pidettävä sillä tavoin vähäisenä, että lisenssikomitean päätös yksin tällä perusteella olisi seuran kannalta kohtuuton. Kysymyksessä olevan sarjan yleiseen ansiotasoon nähden miltei 5 000 euron palkkavelkaa ei voida pitää määrältään mitättömänä. Päätös ei ole seuran kannalta kohtuuton myöskään sen vuoksi, että pelaajien saatavat oli lopulta 28.1.2015 maksettu. Asiaa voitaisiin arvioida tältä osin toisin, mikäli maksuviive olisi ollut enintään joitain päiviä ja johtunut hyväksyttävästä syystä. Mitään syytä sille, että palkat oli maksettu vasta huomattavasti 15.11.2014 jälkeen, asiassa ei kuitenkaan ole esitetty.  


Lisenssimääräysten 5.3. artiklan mukaan erääntyneenä ei pidetä sellaista velkaa, jonka osalta velkojan kanssa on sovittu kirjallisesti määräajan pidentämisestä. Tähän liittyen seuroille lähetetyssä sähköpostiviestissä 7.11.2014 oli todettu, että jos kysymyksessä olevien velkojen osalta on sovittu maksuaikataulusta tai muusta vastaavasta järjestelystä, lisenssihallinnolle on toimitettava kopio maksu- tai muusta sopimuksesta.


KF 10 ei ole esittänyt asetetussa määräajassa 5.12.2014 mennessä eikä lisenssimenettelyn aikana tämän jälkeenkään mitään selvitystä siitä, että pelaajien kanssa olisi sovittu kirjallisesti palkkojen maksamisesta myöhässä. Oikeusturvalautakunnalle toimittamaansa valitukseen KF 10 on kuitenkin liittänyt seuran kahden ulkomaalaispelaajan pelaaja-agentin ilmoituksen, jossa agentti muun ohella toteaa, että hänen edustamiensa pelaajien palkkojen maksamisesta myöhässä oli sovittu ja että seuran johdon vaihduttua kaikki asiat olivat sujuneet nopeasti ja ammattimaisesti. Ilmoituksen mukaan kummankin pelaajan palkkasaatavat oli nyt maksettu. Ilmoitus on päivätty palkkojen maksamisen jälkeen 5.2.2015.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että edellä selostetun ilmoituksen perusteella ei voida katsoa näytetyksi, että erääntyneistä palkkaveloista olisi ollut lisenssimääräyksissä edellytetty kirjallinen maksusuunnitelma 15.11.2014. Pikemminkin selvitys viittaa siihen, että maksamattomien palkkojen suorittamisesta oli sovittu vasta sen jälkeen, kun KF 10:n johto oli vaihtunut. Lisenssikomitean päätöksen perusteella puheenjohtaja Mannström oli ilmoittanut, että tämä oli tapahtunut 8.12.2014. Sen lisäksi, että KF 10 ei ollut toimittanut lisenssihallinnolle lisenssimääräyksissä edellytettyjä asiakirjoja, asiassa on siten jäänyt näyttämättä se, että KF 10:llä ei ollut ollut lisenssimääräyksissä tarkoitetulla tavalla erääntynyttä palkkavelkaa 15.11.2014.


Edellä kerrotulla tavalla KF 10 ei ole täyttänyt lisenssimääräysten 5.3. artiklan A-kriteereitä. Lisenssimääräysten 13.1. artiklan mukaan seuralle ei tällöin ole voitu myöntää lisenssiä ilman poikkeuslupaa. Poikkeusluvan myöntäminen on harkinnanvaraista eikä asiassa ole ilmennyt, että harkintavaltaa olisi käytetty asiassa väärin. Lisenssikomitean päätöstä olla myöntämättä KF 10:lle lisenssiä ei siten voida pitää tältä osin lisenssimääräysten vastaisena.


Yhdenvertainen kohtelu


KF 10 on katsonut, että se ei ole tullut kohdelluksi yhdenvertaisesti muiden seurojen kanssa, koska suurin osa Naisten Liigan seuroista maksaa pelaajapalkkionsa kulukorvauksina, joiden maksamatta oleminen ei ole peruste evätä lisenssiä, ja koska esimerkiksi eräillä miesten Ykköseen lisenssin saaneilla seuroilla on ollut huomattavasti suurempia taloudellisia ongelmia kuin positiivisen tuloksen viimeisellä tilikaudella tehneellä KF 10:llä.


Lisenssimenettelyyn osallistuvia seuroja on kohdeltava yhdenvertaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että samassa tilanteessa olevia seuroja ei saa ilman hyväksyttävää syytä kohdella eri tavoin eikä toisaalta erilaisessa tilanteessa olevia seuroja samalla tavalla. 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että kulukorvausten ja palkkojen erilaiselle kohtelulle taloudellisten kriteereiden täyttämistä arvioitaessa ei ole ilmennyt asiallista perustetta. Tästä ei kuitenkaan seuraa, että seuroja ei olisi kohdeltu lisenssimenettelyssä yhdenvertaisesti siinäkään tapauksessa, että joku tai jotkut seuroista eivät ole maksaneet pelaajilleen lainkaan palkkaa, vaan ainoastaan kulukorvauksia.


Kirjallisena todisteena esitetyn pelaajasopimuksen perusteella myös KF 10 on maksanut pelaajapalkkioita osin vain kulukorvauksina. Lisäksi KF 10 on maksanut palkkojen ohella olennaisesti myöhässä myös pelaajiensa kulukorvauksia, joista noin 9 000 euroa vasta 28.1.2015. Niin palkan kuin aiheutuneiden kustannusten perusteella maksettavien kulukorvaustenkin maksaminen pelaajille ja muille työntekijöille on Palloliiton toteamalla tavalla yksi seuran tärkeimmistä sopimusvelvoitteista. Lisenssimääräyksissä osin juuri pelaajien turvaksi asetetut määräajat menettäisivät merkityksensä, mikäli palkat voitaisiin tosiasiassa maksaa vasta lisenssihakemusta ratkaistaessa. Tällaisen menettelyn salliminen yhden seuran osalta saattaisi seurat keskenään eriarvoiseen asemaan.


Asiassa ei myöskään ole ilmennyt, että KF 10:n hakema Naisten Liigan lisenssi olisi myönnetty seuralle, joka on laiminlyönyt lisenssimääräysten mukaiset velvollisuutensa vastaavalla tavalla kuin KF 10. Muutoinkaan asiassa ei ole näytetty, että seuroja ei olisi kohdeltu tarkasteltavana olevassa lisenssimenettelyssä yhdenvertaisesti.


Muita sarjoja ja niihin lisenssin saaneita seuroja koskevien väitteiden osalta oikeusturvalautakunta toteaa, että tietyn lisenssijärjestelmään liittyvän käytännön vakiintuneisuus voi luoda perusteltuja odotuksia tietynlaiselle kohtelulle lisenssimenettelyssä. Tässä asiassa tällaisen käytännön olemassaolo on kuitenkin jäänyt näyttämättä.


Edellä mainituilla perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo jääneen näyttämättä, että KF 10:tä olisi kohdeltu asiassa syrjivästi.             


Johtopäätökset

 

Edellä kerrotuin perustein asiassa ei ole ilmennyt, että lisenssimenettelyssä olisi tapahtunut sellaisia menettelyvirheitä, joiden perusteella lisenssikomitean päätös tulisi kumota ja asia palauttaa lisenssikomiteaan uudelleen käsiteltäväksi. Lisenssikomitean päätös on perustunut ehdottomien lisenssimääräysten laiminlyöntiin. Seuran rikottua kuukausien ajan tärkeimpiä velvollisuuksiaan pelaajiaan kohtaan lisenssin epäämistä ei voida pitää kohtuuttomana. Lisenssikomitean ei ole näytetty käyttäneen harkintavaltaansa asiassa väärin. On myös jäänyt näyttämättä, että KF 10:tä olisi kohdeltu asiassa syrjivästi. Lisenssikomitean päätöstä ei voida pitää lisenssimääräysten vastaisena. KF 10:n valitus on siten hylättävä.


Päätöslauselma


Valitus hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Jukka Sippo                              Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                          sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jukka Sippo, Elias Kajander, Pekka Lindroos ja Thomas Stenius.