6/2024 Jääkiekko - Kurinpito - Pelikielto - Näyttö

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                              
PÄÄTÖS                                     
Nro 6/2024
21.2.2024                                 
Diaarinro 11/2024

                                                                                                                                       

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Jääkiekkoliitto ry:n kurinpitäjän päätös 14.2.2024 nro 2322/2023–2024

 

ASIA
Jääkiekko - Kurinpito - Pelikielto - Näyttö

 

MUUTOKSENHAKIJA
A

 

KUULTAVA
Suomen Jääkiekkoliitto ry

 

VALITUKSEN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS

Suomen Jääkiekkoliitto ry:n kurinpitäjä on 14.2.2024 antamallaan päätöksellä määrännyt Sodankylän Pallo ry:n edustusjoukkueen pelaajalle A:lle lisärangaistuksena kahden (2) ottelun pelikiellon. Kurinpitoseuraamuksen perusteena on ollut se, että valittajan on katsottu 10.2.2024 pelatussa Sodankylän Pallon ja Kittilän Palloseuran välisessä III divisioonan ottelussa taklanneen Sodankylän Pallon pelaajaa osuen olkapäällään tämän päähän ja olkapäähän ja kohdistaneen taklauksen siten pään tai niskan alueelle. A:lle oli tuomittu tilanteesta iso rangaistus ja pelirangaistus. Kurinpitäjä on katsonut, että A ei ollut noudattanut huolellisuusvelvoitettaan taklaustilanteessa ja oli piittaamattomasti vaarantanut vastustajaa taklauksellaan.

 

VALITUS PERUSTEINEEN

A on vaatinut, että hänelle määrätty kahden ottelun lisärangaistus kumotaan.

Kurinpitopäätös piti paikkansa siltä osin, että valittaja oli tullut kuolleesta kulmasta ja hakenut kontaktia vastustajaan sekä olisi voinut välttää kontaktin. Sen sijaan taklaus ei ollut missään vaiheessa ollut osunut vastustajaa pään eikä niskan alueelle, toisin kuin kurinpitopäätöksessä oli esitetty, vaan tämän olkapäähän takaviistosta.  Valittajan ja vastustajan kokoeron vuoksi valittajan olkapää ei edes yltänyt vastustajan pään tai niskan alueelle. Tilanne oli ollut sääntöjen vastainen, koska A oli hakenut kontaktia kiekottomaan pelaajaan. Taklattu pelaaja oli tilanteen jälkeen ollut pukukopissa noin kolmen minuutin ajan ja palannut sen jälkeen takaisin peliin.

 

VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Jääkiekkoliitto ry on vastauksessaan todennut videoiden perusteella olevan selvää, ettei A:n taklaus ollut osunut vastustajaa päähän. Liitto on vastauksessaan myöntänyt, että erotuomarin ja kurinpitäjän asiassa tekemät päätökset ovat virheelliset. Liitto on kuitenkin lausunut, että tästä huolimatta teko on sääntöjen vastainen, koska taklaus on suoritettu kuolleesta kulmasta kiekottomaan vastustajaan, jolla ei ole ollut mitään mahdollisuutta varautua taklaukseen. Tällaisissa taklauksissa on suuri vakavan loukkaantumisen riski.

VASTASELITYS

A on antanut asiassa vastaselityksen ja toistanut valituksessaan esitetyn. Lisäksi hän on todennut, että tilanteessa hän oli tehnyt sääntöjen vastaisen taklauksen, josta hän oli jo ottelun aikana kärsinyt ison rangaistuksen. A on toistanut vaatimuksensa siitä, että asetettu kahden ottelun pelikielto kumotaan aiheettomana.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

Asian tausta ja kysymyksenasettelu

Valittajalle on määrätty Sodankylän Pallon ja Kittilän Palloseuran välillä 10.2.2024 pelatun ottelun jälkeen kurinpitomenettelyssä kahden ottelun pelikielto. Liiton kurinpitäjä on päätöksessään katsonut, että valittaja on syyllistynyt pään tai niskan alueelle kohdistuneeseen taklaukseen.

Liitto on vastauksessaan myöntänyt, että kurinpitopäätös on virheellinen. Se on kuitenkin katsonut, että teko on ollut sääntöjen vastainen, koska taklaus on suoritettu kuolleesta kulmasta kiekottomaan vastustajaan, jolla ei ole ollut mahdollisuutta varautua taklaukseen.

Valituksen ja vastauksen johdosta asiassa on kysymys siitä, onko kurinpitomenettelyssä ollut perusteita määrätä valittajalle lisärangaistuksena kahden ottelun pelikielto päähän tai niskaan kohdistuneen taklauksen perusteella.

Sovellettavat sääntömääräykset

Suomen Jääkiekkoliiton sääntökirjan 2023–2024 kohdassa 48 määritellään pään tai niskan alueelle kohdistuva taklaus. Sääntökohdan 48.1 ensimmäisen alakohdan mukaan ei ole olemassa puhdasta taklausta päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaavan pelaajan täytyy välttää osumasta vastustajaa päähän tai niskaan/kaulaan. Saman sääntökohdan toisen alakohdan mukaan taklaus, jonka tuloksena on kontakti vastustajan päähän, ja jossa isku kohdistuu valtaosin päähän, ja joka olisi vältettävissä, ei ole sallittu. Tämä sääntö syrjäyttää kaikki vastaavat pään ja niskan/kaulan alueelle kohdistuvat teot.

Sääntökohdan 48.1 viidennen alakohdan mukaan pelaajalle, joka taklaa vastustajaa, tuomitaan rangaistus sääntöjen vastaisesta taklauksesta päähän tai niskaan/kaulaan, jos joku seuraavista kohdista täyttyy/tapahtuu:

(I) Pelaaja kohdistaa minkälaisen iskun millä tahansa vartalonsa tai varusteensa osalla vastustajan päähän tai niskaan/kaulaan tai iskee tai runnoo vastustajan pään suojalasia tai laitaa vasten käyttäen mitä tahansa ylävartalonsa osaa.

(II) Pelaaja ojentaa ja suuntaa minkä tahansa ylävartalonsa kohdan osuakseen vastustajaa päähän tai niskaan/kaulaan.

(III) Pelaaja ojentaa kehoansa ylöspäin tai ulospäin ylettyäkseen vastustajaan tai käyttää mitä tahansa ylävartalonsa osaa osuakseen vastustajaa päähän tai niskaan/kaulaan.

(IV) Pelaaja hyppää (irrottaa luistimensa jäästä) taklatakseen vastustajaa päähän tai niskaan/kaulaan.

Sääntökohdan 48.3 mukaan päätuomari voi oman harkintansa mukaan tuomita ison rangaistuksen pelaajalle, joka päätuomarin tulkinnan mukaan piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa taklaamalla tätä päähän tai niskaan/kaulaan.

Sääntökohdan 23.1 mukaan pelirangaistuksen saaneen pelaajan, valmentajan tai muun joukkueen toimihenkilön osalta tapaus raportoidaan asiaankuuluvalle elimelle, jolla on täysi valta tuomita lisäkurinpitorangaistuksia rangaistulle henkilölle.

Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen 2023–2024 kohdan 10.4 mukaan rangaistukseen voidaan tuomita muun muassa pelaaja, joka ottelussa on syyllistynyt tekoon, josta seuraamuksena on ollut ottelurangaistus tai pelirangaistus. Kilpailusääntöjen kohdan 10.5 mukaan kurinpitomenettelyssä voidaan määrätä pelaajalle rangaistuksena muun muassa tietyn ottelumäärän mittainen pelikielto.

Oikeusturvalautakunnan arviointi

Oikeusturvalautakunta toteaa, että erotuomarin tekemät ratkaisut ottelun aikana ja ottelun kulkuun liittyen ovat lopullisia eikä lautakunnan toimivaltaan kuulu erotuomarin pelin aikana tekemien ratkaisujen oikeellisuuden arviointi. Ottelun erotuomari on tulkinnut valittajan taklauksen päähän tai niskaan kohdistuvana taklauksena ja tuominnut hänelle siitä jääkiekon sääntökirjan säännön 48 kohdan mukaisesti ison rangaistuksen ja pelirangaistuksen.

Ottelun aikana tapahtuneen erotuomarin ratkaisuvallan lopullisuudesta on kuitenkin erotettava ottelun jälkeen käynnistettävä erillinen kurinpitomenettely, jossa joudutaan mainitussa menettelyssä esitettävän näytön perusteella arvioimaan, onko erilliselle kurinpitoseuraamukselle edellytyksiä. Kurinpitomenettelyssä ottelun aikaista tilannetta arvioidaan siitä näkökulmasta, onko erilliselle kurinpitoseuraamukselle riittäviä perusteita kaiken asiassa esitetyn näytön perusteella. Oikeusturvalautakunnan tehtävänä on siten tässä tapauksessa arvioida, onko liiton kurinpitäjän tekemä päätös ollut asiassa esitetty näyttö huomioon ottaen oikea ja onko kurinpitäjä voinut tuomita valittajalle Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen 2023–2024 kohtien 10.4 ja 10.5 mukaisen rangaistuksen eli tässä tapauksessa kahden ottelun mittaisen pelikiellon.

Käsillä olevassa asiassa valittaja on toimittanut ottelutapahtumasta oikeusturvalautakunnalle videotallenteen. Näissä olosuhteissa videotallennetta on pidettävä luotettavimpana selvityksenä tapahtumasta. Lautakunta toteaa, että esitetystä videotallenteesta näkyy selvästi, ettei valittajan taklaus osu vastustajaa päähän vaan olkapäähän, minkä myös liitto on oikeusturvalautakunnalle antamassaan vastauksessa todennut. Tästä syystä kysymys ei voi olla sääntökirjan 48 mukaisesta päähän tai niskaan kohdistuneesta taklauksesta eikä valittajalle siten olisi tullut kurinpitomenettelyssä määrätä lisärangaistuksena pelikieltoa. Oikeusturvalautakunnan tehtäviin ja toimivaltaan ei kuulu sen arviointi, olisiko valittajan menettely täyttänyt jonkin muun jääkiekon lajisääntöjen sääntörikkomuksen, koska kurinpitomenettelyssä määrättyä pelikieltoa ei ole muuhun sääntörikkomukseen perustettu. Näin ollen valitus on hyväksyttävä, kurinpitopäätös kumottava, siinä määrätty lisäpelikielto poistettava ja valitusmaksu palautettava valittajalle.


Päätöslauselma

Valitus hyväksytään. Suomen Jääkiekkoliitto ry:n kurinpitäjän päätös 14.2.2024 nro 2322/2023–2024 kumotaan.

Valitusmaksu palautetaan.

Ratkaisu oli yksimielinen.


Ilkka Lahtinen
puheenjohtaja                                                   

Paula Klami-Wetterstein
sihteeri

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Ilkka Lahtinen (pj.), Terhi Kytö, Sami Sarvilinna, Tanja Stormbom, Pekka Timonen