11/2000 Painonnosto: Kurinpito - Kilpailukielto - Toimitsijakielto - Doping

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA       PÄÄTÖS 24.10.2000

Nro 11/2000 Diaarinro 8/2000


 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

  

Suomen Painonnostoliitto r.y:n johtokunnan päätös 11.7.2000

{liitteenä), jonka mukaan Mika Reijonen on asetettu kahden vuoden kilpailu- ja toimitsijakieltoon Suomen Antidoping­ toimikunnan valvontaryhmän toteaman harjoituskauden doping­ testistä kieltäytymisen johdosta.

 

ASIA      Kilpailu- ja toimitsijakielto

 

MUUTOKSENHAKIJA

Mika Reijonen, Rovaniemi

 

KUULTAVAT

 

Suomen Painonnostoliitto r.y Suomen Antidoping-toimikunta


VALITUS

 

Mika Reijonen on vaatinut, että yllä mainittu päätös kumo­ taan.

 Valituksen perusteluissa on katsottu, ettei Reijonen ollut kieltäytynyt doping-testistä, koska hän oli tarjoutunut an­ tamaan testinäytteen 24 tunnin kuluessa. Reijosen tarkoituk­ sena oli ollut samalla esittää selvitys käyttämästään korti­ sonilääkityksestä. Antidoping-toimikunnan aiemmassa testi­ käytännössä oli vastaavissa tapauksissa sallittu näytteen antaminen 24 tunnin kuluessa. Reijoselle ei ollut tarjottu mahdollisuutta avustajan käyttöön testin yhteydessä.

VASTAUKSET

Suomen Painonnostoliitto r.y. on vastauksessaan ainoastaan ilmoittanut pitäytyvänsä tekemässään päätöksessä.

 

Suomen Antidoping-toimikunta on vastauksessaan kertonut, et­ tä Reijonen oli kieltäytynyt testistä perusteluja esittämät­ tä ehdottaen testausta myöhemmin huhtikuussa. Antidoping­ säännöt eivät kuitenkaan tunteneet mahdollisuutta pidättäy­ tyä tilapäisesti testistä vaan näyte oli harjoituspaikalla suoritettavassa yllätystestissä annettava heti. Myöskään an­ tidoping-toimikunnan valvontaryhmän noudattama käytäntö ei mahdollistanut näytteen antamisen ajankohdan siirtämistä.

Kokeeneena "testattavana" Reijosen oli täytynyt tietää, että hän saa halutessaan käyttää testissä avustajaa.

 VASTASELITYS

 Reijonen on vastaselityksessään muun ohella vedonnut Suomen perustuslain 18 §:ssä taattuun elinkeinovapauteen katsoen, ettei hänen vapauttaan harjoittaa elinkeinona kilpaurheilua voitu painonnostoliiton johtokunnan päätöksellä laillisesti evätä.

 SUULLINEN KÄSITTELY

 Asiassa on toimitettu 5.10.2000 suullinen käsittely. Suulli­ sessa käsittelyssä ovat olleet läsnä Reijonen henkilökohtai­ sesti, avustajanaan oikeustieteen kandidaatti Pekka Kähkönen, painonnostoliitto toimistopäällikkö Anne Hoikkalan edustamana sekä antidoping-toimikunta valvontaryhmän puheen­ johtajan Timo Seppälän edustamana.

 

Suullisessa käsittelyssä Reijonen, painonnostoliitto jaan­ tidoping-toirnikunta ovat uudistaneet aiemmin lausumansa.

Seppälä on antidoping-toirnikunnan edustajana lisäksi toden­ nut, ettei kortisoni ollut harjoituskaudella käytettynä kielletty aine. Seppälä on edelleen maininnut, että 2 vuoden kilpailu- ja toimitsijakielto oli normaali seuraamus testis­ tä kieltäytymisestä.

                               Käsittelyssä on kuultu todistajina Toni Petteri Puurusta ja Teuvo Aulis Antero Valtasta.

 

PÄÄTÖS

Tosiasiat

 

Asiassa on riidatonta, että doping-testaaja Kimmo Kunnari on 12.4.2000 Rovaniemellä yhdessä avustajansa Jukka Ervastin kanssa pyrkinyt suorittamaan Reijoselle harjoituspaikalla yllätystestin, jolloin Reijonen on ehdottanut testauksen siirtämistä. Kunnari ei ole suostunut Reijosen ehdotukseen vaan vaatinut näytteen antamista heti. Reijonen ei ole tästä huolimatta antanut pyydetty näytettä.

 

Reijonen on käyttänyt ennen testitilannetta kortisonilääki­ tystä. Hän on luullut kortisonia harjoituskaudellakin kiel­ letyksi aineeksi ja epäillyt sen paljastuvan testissä. Rei­ jonen on halunnut hankkia lääkäriltä selvityksen käyttämäs­ tään lääkityksestä ennen näytteen antamista. Tätä hän ei ole kuitenkaan maininnut testaajille ehdottaessaan testauksen ajankohdan siirtämistä.

 

Reijoselle ei ole testitilanteessa tarjottu mahdollisuutta avustajan käyttämiseen. Hän ei ole myöskään itse ottanut asiaa esille.

 

Tosiasioiden osalta asiassa on ollut riitaa ainoastaan siitä, onko doping-valvonnassa käytännössä ollut tapauksia, joissa testistä kieltäytyneen urheilijan olisi sallittu an­ taa näyte myöhemmin.

 

Asiassa todistajana kuultu Puurunen on kertonut, että anti­ doping-toimikunnan valvontaryhmän projektipäällikkö Teuvo Valtanen oli helmikuussa 2000 Vierumäellä kertonut, että eräät yleisurheilijat olivat kieltäytyneet Vilkki-nimisen testaajan suorittamasta yllätystestistä ja saaneet siitä huolimatta ilman seuraamuksia antaa testin seuraavana päivänä.


Asiassa todistajan kuultu Valtanen on kertonut, ettei hän tiennyt mitään Puurusen mainitsemasta tapauksesta eikä ollut voinut siitä näin ollen kenellekään puhua.

 

Oikeudellinen arviointi

 

Yllätystesteinä harjoitus- tai leiripaikoilla suoritettavien doping-testien tarkoituksena on urheilijan testaaminen ilman ennakkovaroitusta. On selvää, ettei yllätystestin ajankohdan siirtäminen ilman erityisen pakottavaa syytä ole mahdollista. Kilpaurheilijat ymmärtävät poikkeuksetta yllä­ tystestien luonteen ja tarkoituksen ja sen, että näyte on annettava viimeistään heti harjoituksen päätyttyä.

 

Asiassa on jäänyt näyttämättä, että yllätystestistä kieltäy­ tyneen urheilijan olisi joissakin tapauksissa sallittu antaa näytteensä myöhemmin. Tällainen virheellinen käytäntö ei myöskään antaisi aihetta soveltaa sitä yleisemmin muihinkin tapauksiin.

 

Urheilun oikeusturvalautakunta katsoo selvitetyksi, että Reijonen on kieltäytynyt doping-testistä. Sillä, että tes­ taaja ei ole testitilanteessa oma-aloitteisesti tarjonnut Reijoselle mahdollisuutta avustajan käyttöön, ei ole asian arvioinnissa merkitystä.

 

Doping-testistä kieltäytyminen rinnastetaan rangaistusta määrättäessä kiellettyjen aineiden käyttämiseen. Tämä on ai­ noa keino varmistaa doping-valvonnan tehokkuus. Reijosen ta­ pauksessa ei ole ilmennyt seikkoja, joiden perusteella asiaa tulisi arvioida tästä pääsäännöstä poiketen.

 

Reijonen on harjoittanut valitsemaansa kilpaurheilijan elin­ keinoa järjestelmässä, johon doping-valvonta olennaisena kontrollimuotona kuuluu. Hän on elinkeinonharjoittamisessaan sitoutunut urheiluyhteisön sääntöjen noudattamiseen. Toimit­ tuaan mainittujen sääntöjen vastaisesti ja saatuaan tästä kilpailukieltorangaistuksen Reijonen ei voi


menestyksellisesti vedota perustuslaissa taattuun elinkei­ nonharjoittamisen vapauteensa.

 

Päätöslauselma

 

Reijosen valitus hylätään.

 

Hänen suorittamaansa valitusmaksua ei palauteta.

 

 

c_L_ :... ,

Erkki -i uiiä'.ni Taipale

puheenjohtaja

 

--?

Jarmo Hirvonen sihteeri

 

 

 

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Erkki-Juhani Taipale, Erk­ ki Aurejärvi, Marja Ramm-Schmidt, Kari-Pekka Tiitinen ja Pekka Timonen.


SUOMEN PAINONNOSTOLIITTO

FEDERATION FJNLANDAISE HALTEROPHILE FINNISH WEIGHTUFTING FEDERATION FINNISHER  GEWICHTHEBER-VERBAND

Radiokatu 20, FIN-00093 SLU,t      09-3481 2352   Telefax 09-3481 2588


Johtokunnan kokous 9/2000                                                                   PÖYTÄKfRJAN OTE

r


l(2)


14.7.2000

 


 

Aika: Paikka:


 

11.7.2000  klo 18.10 - 20.20

SLU -talo, Radiokatu 20, Helsinki


 

L

Läsnä

 

 

 

 

Poissa


 

 

Esa  Lomma  pj. Ahti Hämäläinen Markku Liimatainen Jaakko Kailajärvi

 

Aki Männistö


 

 

Markku Lahtonen Jaarli Pirkkiö Raimo Laine

Panu Lahtinen, siht.


 

Asiantuntijana   Pekka Kare

Pekka Niemi

 

 

l § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja  Esa Lomma avasi kokouksen  klo 18.10, Panu Lahtinen nimettiin kokouksen sihteeriksi.

 

2§  Kokouksen  laillisuus ja päätös\·altaisuus

Kokous todettiin  lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

 

5 § Dopingasiat

Puheenjohtaja   Esa  Lomma  jääväsi  itsensä  tämän  pykälän  käsittelyn  ajaksi  ja   poistui kokouksesta_

Varapuheenjohtaja Markku Liimatainen  toimi  pykälän  viisi (5) ajan kokouksen puheenjohtajana.

 

Mika Reijosen ja Benjamin Pirkkiön tapaukset käsiteltiin erillisinä. Jaarli Pirkkiö oli jäävi olemaan mukana päätöksenteossa Benjamin Pirkkiön tapauksen osalta ja oli poissa kokouksesta asian käsittelyn ajan.

 

Kokouksessa korostettiin johtokunnalla olevan asiassa ainoastaan tekninen rooli, joka päätöksenteossaan tukeutuu voimassaoleviin sääntöihin. SPNL:n johtokunta ei ole tuomioistuimen kaltainen elin, eikä näin ollen ole oikeutettu tekemään ratkaisua asianomaisten syyttömyydestä tai syyllisyydestä. Johtokunnalle on annettu tiettäväksi molempien kyseessä olevien urheilijoiden jatkavan asian käsinelyä oikeusasteelle, mikäli heidät asetetaan kilpailukieltoon. Urheilijoilla on oikeus jatkaa asian käsinelyä oikeusasteissa. Sekä SPNL että ADT suosittelevat kuitenkin asian saattamista ensin Urheilun  Oikeusturvalautakunnan käsiteltäväksi.

 

Asian riidallisuuteen ja keskeneräisyyteen vedoten johtokunta teki päätöksen asian  tiedottamisesta. SPNL:n johtokunta ei tiedota tapaukseen liittyvistä päätöksistä julkisuuteen ennen Urheilun Oikeusturvalautakunnan lopullista  päätöstä.

 

SPNL:n johtokunta on päätöksenteossaan tukeutunut voimassaoleviin Kansainvälisen Olympiakomitean lääketieteellisen komitean suosituksiin, Kansainvälisen PainoMostoliiton dopingsääntöihin, Suomen Antidoping -toimikunnan urheilujärjestöjen doping -säännöstöön ja Suomen Painonnostoliiton sääntöihin  sekä Antidoping  -toimikunnan päätöksiin.

 

Johtokunta on kokouksessaan syventynyt ratkaisua tehdessään molempien kyseessä olevien tapausten taustoihin. Johtokunnan jäsenillä on ollut käytettävissään kaikki tapauksiin olennaisesti liittyvät asiakirjat.

 

Johtokunta hyväksyi kokouksessa pöytäkirjan kohdan numero viisi (5). jonka perusteella tämä pöytäkirjan  ote on kirjoitettu ja  lähetetty asianomaisille.

 

 

 

MERITA 138630-87789


.  '

 

 

 

2(2)

Mika Reijonen,

 

Suomen Antidoping -toimikunta on ensin kokouksessaan 3.5.2000 ja sen  jälkeen  Mika  Reijosen antamien lisäselvitysten jälkeen kokouksissaan 7.6. ja  28.6.2000  tehnyt  yksimielisen  päätöksen  siitä, että kyseessä oleva harjoituskauden testistä kieltäytyminen 12.4.2000 on  doping,  josta  urheilujärjestön on annettava  urheilujärjestöjen doping -säännöstön  mukainen rangaistus.

 

Suomen  Painonnostoliiton (SPNL)  johtokunta  asettaa  Mika  Reijosen, seura  Loimaan  Leisku, kahden

(2) vuoden kilpailu· ja toimitsijakieltoon. Syynä harjoittelukauden doping·testistä kieltäytyminen 12.4.2000.  Kilpailu· ja toimitsijakielto astui voimaan 12.4.2000 ja on voimassa  12.4.2002  saakka.

 

 

Benjamin Pirkkiö,

 

Suomen Antidoping -toimikunta on ensin kokouksessaan 3.5.2000 ja sen jälkeen Benjamin Pirkkiön antamien lisäselvitysten jälkeen kokouksissaan 7.6. ja  28.6.2000  tehnyt  yksimielisen  päätöksen  siitä, että kyseessä oleva harjoituskauden  testistä  kieltäytyminen 4.4.2000 on doping,  josta  urheilujärjestön on  annettava   urheilujärjestöjen doping-säännöstön mukainen rangaistus.

 

Suomen Painonnostoliiton (SPNL) johtokunta asettaa Benjamin Pirkkiön, seura Rovaniemen Reipas, kahden (2) vuoden kilpailu- ja toimitsijakieltoon. Syynä harjoittelukauden doping-testistä kieltäytyminen 4.4.2000. Kilpailu- ja toimitsijakielto astui voimaan 4.4.2000 ja on voimassa 4.4.2002 saakka.

 

 

8 § Kokouksen p!iättiminen

Puheenjohtaja Esa Lomma päätti kokouksen klo  20.20

 


 

Pöytäkirjan otteen vakuudeksi

 

 

--7

1 r7f

Markku Liima     neo

Puheenjohtajana pykälän viisi (5) käsittelyn ajan


 

·

Panu Lahtinen

Kokouksen sihteeri


 

Pöytäkirjan  otteen jäljennöksen oikeaksi todistavat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiedoksi:             Mika Reijonen

Mika Reijosen asianajaja Pekka Kähkönen Benjamin Pirkkiö

Benjamin Pirkkiön asianajaja Kauko Nevala Suomen  Antidoping -toimikunta

Urheilun  Oikeusturvalautakunta