20/2017 Jääkiekko Yhdistys - Vastuuvalmentajan vapauttaminen tehtävästään - Kuuleminen - Sääntöjen mukaisuus


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 20/2017

5.9.2017      Diaarinro 4/2017


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

JHT Kalajoki ry:n johtokunnan päätös 28.3.2017


ASIA           

Vastuuvalmentajan vapauttaminen tehtävästään


MUUTOKSENHAKIJA

A


KUULTAVA

JHT Kalajoki ry


ASIAN TAUSTAA

JHT Kalajoki ry:n hallituksen asettama ongelmanratkaisuryhmä on 23.2.2017 tekemällään päätöksellä vapauttanut A:n seuran E1-joukkueen vastuuvalmentajan tehtävästä. Ongelmanratkaisuryhmä on ennen päätöksen tekemistä kuullut joukkueen valmennusryhmää tilaisuudessa, jonne koko joukkueen valmennusryhmä oli kutsuttu. Kuulemistilaisuudesta laaditun muistion mukaan A:n vapauttaminen oli ollut seurausta muun muassa seuran ja Suomen Jääkiekkoliiton lapsikiekon sääntöjen vastaisesta joukkueen epätasaisesta peluuttamisesta sinisen ja valkoisen joukkueen välillä.


A itse ei ole ollut kuulemistilaisuudessa läsnä. Ongelmanratkaisuryhmä on kuitenkin 27.2.2017 toimitetussa uudessa tilaisuudessa kuullut A:ta joukkueen tilanteesta ja keskustellut hänen kanssaan tehtävästä vapauttamisesta. Tästä kuulemistilaisuudesta laadittuun muistioon on kirjattu, ettei joukkueen toimintatavoista ja sääntöjen noudattamisesta oltu päästy yhteisymmärrykseen A:n kanssa.

 

JHT KALAJOKI RY:N JOHTOKUNNAN PÄÄTÖS 28.3.2017

JHT Kalajoki ry:n johtokunta on 28.3.2017 tekemällään päätöksellä hyväksynyt ongelmanratkaisuryhmän tekemän päätöksen.


VALITUS PERUSTEINEEN

A on valittanut johtokunnan päätöksestä ja vaatinut, että päätös kumotaan.


Ongelmanratkaisuryhmä ei ollut kuullut A:ta ennen päätöksen tekemistä, eikä sen kokoonpano ollut ollut JHT Kalajoki ry:n sääntöjen mukainen. Sääntöjen mukaan ongelmanratkaisuryhmällä ei ollut myöskään toimivaltaa päätöksen tekemiseen vaan sen tuli vain tehdä johtokunnalle esitys asian jatkotoimenpiteistä.


Myös itse päätös oli virheellinen, sillä A oli noudattanut kaksi vuotta aiemmin seuran valmennuspäälliköltä ja puheenjohtajalta saamaansa ohjetta, jonka mukaan ikäluokassa muodostetaan kaksi joukkuetta kilpailullisen tavoittein pelaajien tason perusteella. Joukkueen tavoitteena oli voittaa mahdollisimman paljon pelejä ja saavuttaa paikka sarjassa, jossa joukkue pääsisi pelaamaan mahdollisimman kovia pelejä. Tavoitteet olivat seuran sääntöjen mukaiset, eikä A:lle ollut ilmoitettu, että seuran tai joukkueen säännöt olisivat tältä osin myöhemmin muuttuneet. Asiaa oli lisäksi käsitelty joukkueen vanhempainkokouksessa ja sielläkin joukkuejako ja tavoitteet oli hyväksytty.

 

VALITUKSEEN VASTAAMINEN

JHT Kalajoki ry on vaatinut, että valitus hylätään.


A:n vapauttaminen tehtävästään oli ollut seurausta A:n toimintatavoista ja siitä, että hänen oli koettu harjoitteluttavan ainoastaan joukkueen parempia pelaajia eli sinistä joukkuetta. Johtokunta oli päätöksellään halunnut turvata joukkueen toiminnan ja sen, että kaikilla pelaajilla oli tasavertaiset mahdollisuudet jääkiekon harrastamiseen joukkueessa. Seuran valmennuspäällikkö oli ilmoittanut tarkennetut tavoitteet myös A:lle ja tarkoituksena oli ollut kahden tasavahvan joukkueen muodostaminen myös E1-joukkueessa.

 

VASTASELITYS

A on JHT Kalajoki ry:n vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä kiistänyt, että hänelle olisi kerrottu seuran linjan muuttumisesta. A oli noudattanut seuran puheenjohtajalta ja valmennuspäälliköltä saamiaan ohjeita. Se, että heikommalle joukkueelle eli valkoiselle joukkueelle ei ollut esimerkiksi järjestetty riittävästi otteluita, ei ollut ollut A:n vaan kyseisen joukkueen valmentajan vastuulla. A oli myös omalta osaltaan pyrkinyt peluuttamaan joukkuetta tasaisesti.


Vanhemmilta A:lle ei ollut tullut tietoa siitä, että joukkueessa olisi ollut ongelmia. A:n mukaan tapahtunut oli sen sijaan ollut seurausta siitä, että hän oli uskaltanut olla asioista eri mieltä seuran puheenjohtajan kanssa. Tapahtuneen johdosta seuran paras joukkue oli pilattu.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu


Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska se on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella ja koska asianosaiset eivät ole pyytäneet suullista käsittelyä.


Pääasiaratkaisun perustelut


Kysymyksenasettelu


JHT Kalajoki ry:n johtokunta on päätöksellään 28.3.2017 hyväksynyt asettamansa ongelmanratkaisuryhmän päätöksen, jolla seuran E1-juniorijoukkueen vastuuvalmentaja A on vapautettu tehtävästään. A on valittanut päätöksestä ja perustanut valituksensa ensinnäkin siihen, ettei häntä oltu ennen ongelmanratkaisuryhmän ratkaisua kuultu ja ettei ongelmanratkaisuryhmän kokoonpano tai sen noudattama menettely ollut ollut seuran sääntöjen mukainen. Toisaalta hän on vedonnut myös siihen, ettei hän ollut menetellyt E1-joukkueen vastuuvalmentajana seuran sääntöjen tai seuran puheenjohtajalta tai valmennuspäälliköltä saamiensa ohjeiden vastaisesti.


Asiassa on edellä kerrotun johdosta kysymys ensinnäkin siitä, onko asiassa menetelty JHT Kalajoki ry:n sääntöjen mukaisesti ja toisaalta siitä, onko seuran johtokunnan päätös vapauttaa A E1-juniorijoukkueen vastuuvalmentajan tehtävästä ollut seuran sääntöjen mukainen.


A:n tehtävästään vapauttamiseen johtanut menettely


JHT Kalajoki ry:n johtokunnan tehtävänä on seuran sääntöjen 8 §:n 3 momentin 12 kohdan mukaan tarvittaessa valita sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt. Sen sijaan vapaaehtoisina toimivien toimihenkilöiden, kuten E1-joukkueen vastuuvalmentajana toimineen A:n, erottamisesta tai tehtävistään vapauttamisesta seuran säännöissä ei ole määrätty.


Vaikka tehtävästä vapauttamisessa ei olekaan ollut kysymys varsinaisesta kurinpitomenettelystä, tulee tehtävästä vapautettavalle jo hyvän järjestökäytännön perusteella varata tilaisuus tulla kuulluksi niistä perusteista, joiden nojalla henkilöä ollaan tehtävästä vapauttamassa. Kuulemistilaisuuden varaamisella mahdollistetaan se, että henkilö voi esittää oman käsityksensä tapahtumista ja asiaan liittyvistä seikoista.


Asiassa on selvitetty, ettei A:ta ole ennen ongelmanratkaisuryhmän päätöstä tapahtumista kuultu. Ongelmanratkaisuryhmän ja joukkueen valmennusryhmän kokouksesta laaditun muistion mukaan koko valmennusryhmä oli kokoukseen kuitenkin kutsuttu. Ongelmanratkaisuryhmä on 27.2.2017 laaditun muistion mukaan myös kuullut A:ta ennen asian käsittelyä johtokunnassa. A on lisäksi ennen johtokunnan päätöstä toimittanut johtokunnalle kirjallisen lausuman, jossa hän on ilmoittanut olevansa tyytymätön ongelmanratkaisuryhmän päätöksen ja esittänyt tätä koskevat perustelunsa. Näin ollen oikeusturvalautakunta katsoo, että A on tullut asiassa kuulluksi ja ettei JHT Kalajoki ry:n johtokunta ole tältä osin menetellyt hyvän järjestökäytännön vastaisesti.


JHT Kalajoki ry:n johtokunnan vahvistamien seuran sisäisten pelisääntöjen mukaan seurassa on ongelmanratkaisuryhmä, johon kuuluu seuran johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä seuran Nuori Suomi –yhdyshenkilö. Mikäli joukkueen toimihenkilö ei noudata seuran sääntöjä tai sisäisiä pelisääntöjä, seuran ongelmanratkaisuryhmä käsittelee asian ja tekee johtokunnalle esityksen asian jatkotoimenpiteistä.


Ongelmanratkaisuryhmän muistioiden mukaan siihen on jäseninä kuulunut seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä seuran valmennuspäällikkö, joka johtokunnan päätökseen kirjatun mukaan on myös seuran Nuori Suomi –vastaava. Asiassa on tältä osin siten menetelty JHT Kalajoki ry:n sisäisten pelisääntöjen mukaisesti. Kun lopullisen päätöksen A:n vapauttamisesta on lisäksi tehnyt seuran johtokunta, ei sillä, että ongelmanratkaisuryhmä on jatkotoimenpiteitä koskevan esityksen asemesta suoraan päättänyt vapauttamisesta, ole asian lopputuloksen kannalta merkitystä.


A:n tehtävästään vapauttamisen sääntöjenmukaisuus


Kuten edellä on todettu, ei JHT Kalajoki ry:n säännöissä ole erikseen seuran vapaaehtoisten toimihenkilöiden eli esimerkiksi juniorijoukkueiden vastuuvalmentajien erottamisesta määrätty. Näin ollen vastuuvalmentajan vapauttaminen tehtävästään jää pääosin seuran eli tässä tapauksessa JHT Kalajoki ry:n johtokunnan tarkoituksenmukaisuusharkinnan varaan.


Yleisestä yhdistysoikeudellisesta yhdistysautonomiasta seuraa, ettei oikeusturvalautakunnan toimivaltaan kuulu sen tutkiminen, onko johtokunnan päätös ollut tarkoituksenmukainen. Tarkoituksenmukaisuusharkinnan piiriin kuuluva päätös voidaan kuitenkin katsoa sääntöjenvastaiseksi esimerkiksi sillä perusteella, että päätös on kohtuuton tai että se loukkaa ihmis- ja perusoikeuksia, kuten yhdenvertaisuusperiaatetta tai syrjinnänkieltoa.


Asiassa esitetty selvitys osoittaa, että A:n tehtävästään vapauttamisen perusteena on ollut E1-joukkueen harjoitteluun ja peluuttamiseen sekä joukkueen pelillisiin tavoitteisiin liittynyt johtokunnan epäluottamus A:ta kohtaan. Johtokunnan asettaman ongelmanratkaisuryhmän muistioon on kirjattu, ettei joukkueen toimintatavoista ja sääntöjen noudattamisesta ollut päästy yhteisymmärrykseen A:n kanssa. Tämän vuoksi ja koska asiassa ei ole myöskään näytetty, että päätökseen olisi liittynyt mitään sellaisia piirteitä, joiden perusteella JHT Kalajoki ry:n johtokunnan päätöksen 28.3.2017 voitaisiin katsoa olevan seuran sääntöjen vastainen, A:n valitus on hylättävä.


Päätöslauselma


Valitus hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Timo Ojala                                     Ilkka Lahtinen

puheenjohtaja                              sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Pia Ek, Heikki Halila ja Thomas Stenius