1/2008 Jääkiekko: Kurinpito - Pelikielto


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                             

PÄÄTÖS     Nro 1/2008

29.1.2008    Diaarinro 1/2008   


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

SM-liiga Oy:n liigahallituksen 12.12.2007 tekemä päätös, jolla Jere Karalahti on määrätty väliaikaiseen pelikieltoon 


ASIA 

Urheilun maineen vahingoittamisesta määrätty pelikielto 


MUUTOKSENHAKIJA

Jere Karalahti 


KUULTAVA

SM-liiga Oy 


LIIGAHALLITUKSEN PÄÄTÖS

SM-liiga Oy:n liigahallitus (SM-liiga) on todennut päätöksessään 12.12.2007, että Karalahti oli ollut vangittuna todennäköisin syin epäiltynä huumausainerikokseen, jota koskeva asia oli syyteharkinnassa. Liigahallitus lausui, että Karalahtea koskeva asia on saattanut liigan ja sen urheilijat huonoon valoon ja että asia on siltä osin vahingoittanut lajin ja liigan mainetta.

Karalahti oli aikaisemminkin tuomittu huumausainerikoksesta ja silloin hänet asetettiin syyteharkinnan aikana väliaikaiseen pelikieltoon. Samaan periaatteeseen viitaten ja kilpailusääntöjen 7.3.1.3 kohdan mukaan liigahallitus päätti, että myös tässä tapauksessa, kun tutkinta oli kesken ja tutkinnan kohteena olevan asian ollessa vakava, että Karalahti ei voinut osallistua SM-liigan kilpailutoimintaan tutkimuksen aikana. Kun viranomaispäätökset ovat saaneet lainvoiman, asia tullaan päätöksen mukaan tarkastelemaan uudelleen. 


VALITUS PERUSTEINEEN

Karalahti on valituksessaan vaatinut, että SM-liigan määräämä pelikielto kumotaan.Pelikielto oli perusteeton, koska rikosepäily tai syytteen nostaminen ei siihen oikeuttanut. Pelikielto oli myös epäoikeudenmukainen, koska se rajoitti hänen ammattinsa harjoittamista. Pelikiellosta ei myöskään ollut ilmoitettu Karalahdelle virallisesti. 


VASTAUS PERUSTEINEEN

SM-liiga on vastauksessaan todennut, että valitus tulee ensisijaisesti jättää tutkimatta ja joka tapauksessa valitus tulee hylätä.Kyse ei ollut lopullisesta kurinpitopäätöksestä, vaan päätöksestä, jolla on väliaikaisesti tutkinnan ja oikeudenkäynnin ajaksi kielletty Karalahden osallistuminen SM-liigan kilpailutoimintaan. Väliaikaista kieltoa koskevaa asiaa ei voitu lautakunnassa lainkaan käsitellä. SM-liiga tekee lopulliset kurinpitopäätökset vasta, kun Karalahtea koskeva rikosasia on lainvoimaisesti ratkaistu. Tällainen väliaikainen kielto on voitu antaa Karalahtea kuulematta.

Siltä varalta, että valitus tutkitaan, SM-liiga huomautti päätöksen perustuvan kilpailusääntöjen 7.3.1.3:n d-kohtaan. Sen mukaan pelikielto on mahdollista määrätä, jos pelaaja on toiminut tavalla, joka aiheuttaa lajille kielteistä julkisuutta. SM-liigalla on ollut oikeus tehdä ratkaisu kurinpitosäännöksestä ilmenevän periaatteen mukaisesti, koska Karalahti on vahingoittanut liigaa. Liigahallituksen ratkaisu ei rajoita Karalahden toimintaa muuten kuin SM-liigassa. 


VASTASELITYS

Karalahti on SM-liigan vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut, että hän oli noudattanut SM-liiga Oy:n, Suomen jääkiekkoliiton sekä Kansainvälisen jääkiekkoliiton sääntöjä ja Suomen antidopingsäännöstöä eikä poliisin epäily mahdollistanut peliluvan epäämistä. Tuomioistuin oli vapauttanut Karalahden tutkintavankeudesta nimenomaan sen vuoksi, että hän pääsisi harjoittamaan ammattiaan. Pelikielto estää ammatinharjoittamisen.

Karalahti oli vapautettu tutkintavankeudesta 7.12.2007 ja pelikielto oli määrätty 12.12.2007. Tutkintavankeus ei ollut estänyt Karalahden kuulemista asiassa. Karalahden työnantaja Oulun Kärpät oli irtisanonut Karalahden työsopimuksen ennen kuin SM-liiga määräsi pelikiellon, joten pelikieltopäätös olisi tullut antaa tiedoksi suoraan Karalahdelle.    


PÄÄTÖS

Käsittelyratkaisut

Päätöksen valituskelpoisuus

Lautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan lautakunta voi käsitellä liigan määräämiä kurinpitotoimia urheilijalle liigan yhteisömuodosta riippumatta, jos liiga on tähän suostunut. SM-liiga on suostunut siihen, että sen kurinpitoelimen päätökseen voidaan hakea muutosta urheilun oikeusturvalautakunnalta.

Valituskelpoisuuden osalta kyse on siitä, voidaanko SM-liigan tässä tapauksessa antamasta rikosasian tutkinnan ja käsittelyn ajaksi määräämästä väliaikaisesta pelikiellosta valittaa.

Lautakunta toteaa, että Karalahti on ammattijääkiekkoilija. SM-liigan antama väliaikainen kielto merkitsee, että Karalahti ei voi harjoittaa ammattiaan SM-liigassa, joka on hänen ammattinsa harjoittamisen kannalta tärkein sarja. Väliaikainen kielto on määrätty olemaan voimassa siihen asti, kun Karalahtea koskeva rikosasia on lainvoimaisesti ratkaistu. Kiellon voimassaoloa koskeva ehto merkitsee, että kielto voi olla voimassa jopa vuosia. Näin ollen väliaikainen kielto on tässä tapauksessa vaikutuksiltaan rinnastettavissa pitkäaikaiseen pelikieltoon.

Oikeusvaltiossa oikeussuojan antamisen pääperiaatteisiin kuuluu oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tutkituksi. Tätä oikeutta voidaan säännellä ja erityisin määräyksin vain hyvin poikkeuksellisesti rajoittaa. Tätä periaatetta on myös urheilun oikeusturvalautakunnassa vakiintuneesti noudatettu.

Lautakunta toteaa, että asiassa sovellettavat Suomen Jääkiekkoliitto r.y.:n kilpailusäännöt 2007-2008 tai SM-liigan kurinpitomenettelyä koskevat määräykset 2007-2008 eivät sisällä mahdollisuutta sellaisen pelikiellon tai väliaikaisen kilpailukiellon määräämiseen, josta ei voisi valittaa. Näin ollen SM-liigan päätös on valituskelpoinen.

Lisäksi lautakunta toteaa, että SM-liigan päätös rajoittaa merkittävästi Karalahden mahdollisuuksia harjoittaa ammattiaan. Tältäkin kannalta on perusteltua, että SM-liigan päätöksen oikeellisuus tutkitaan.

Näillä perusteilla lautakunta ottaa Karalahden valituksen tutkittavakseen.   


Suullinen käsittely

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole sitä pyytäneet. 


Pääasiaratkaisu

Tosiasiat ja kysymyksenasettelu

Karalahti vangittiin epäiltynä todennäköisin syin törkeään huumausainerikokseen 9.11.2007. Hänet vapautettiin tutkintavankeudesta 7.12.2007. Sittemmin Karalahtea vastaan on nostettu syyte törkeästä huumausainerikoksesta. Jutun käsittely on alkanut Espoon käräjäoikeudessa 29.1.2008.

Lautakunnassa on kysymys ensiksikin siitä, perustuuko Karalahdelle määrätty pelikielto kilpailusääntöihin ja toiseksi onko SM-liiga asiaa käsitellessään menetellyt oikein. 


Pelikiellon määräämisen edellytykset 

Urheilun kurinpidon vakiintuneisiin periaatteisiin on kuulunut, että urheilijalle voidaan määrätä vain sellaisissa kurinpitomääräyksissä mainittuja seuraamuksia, joihin hänet on sitoutettu.

Perusedellytyksenä sille, että urheilijalle voidaan urheilun kurinpidossa tai muussa yhteydessä määrätä kilpailu- tai toimintakielto on siten se, että tällaisen kiellon antaminen perustuu joko urheilijaa velvoittaviin sääntöihin tai sopimuksiin. Tässä tapauksessa on kyse siitä, perustuuko Karalahdelle määrätty väliaikainen pelikielto eli kielto osallistua SM-liigan kilpailutoimintaan rikosasian käsittelyn aikana Karalahtea velvoittaviin Suomen Jääkiekkoliiton kilpailusääntöihin 2007-2008 (kilpailusäännöt) tai Jääkiekon SM-liiga Oy:n kurinpitomenettelyä koskeviin määräyksiin (kurinpitomääräykset).

Tässä tapauksessa se, että Karalahti on ammattijääkiekkoilija asettaa mahdollisille sääntö- ja kurinpitomääräyksille vielä lisäedellytyksiä. Kilpailukielto rajoittaa ammattiurheilijan oikeutta hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä. Tämän vuoksi sääntö- ja kurinpitomääräyksiä arvioitaessa on otettava huomioon myös perustuslain 18 §:ssä suojattu oikeus työhön ja elinkeinovapaus. Mainitun pykälän 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Tämän perusoikeuden rajoittaminen kilpailusäännöillä ja kurinpitomääräyksillä edellyttää ensinnäkin sitä, että säännöissä ja määräyksissä määritellään yhtäältä teot, joilla ammatinharjoittamista voidaan rajoittaa ja toisaalta seuraamukset, joita sääntöjä rikkovalle voidaan määrätä. Sääntöjen ja määräyksien tulee olla myös riittävän täsmällisiä ja tarkkarajaisia. Ammatin tai elinkeinon harjoittamista rajoittavilta seuraamuksilta edellytetään aina välttämättömyyttä ja oikeasuhtaisuutta, minkä lisäksi tätä perusoikeutta rajoitettaessa on huolehdittava riittävistä oikeusturvajärjestelyistä.

SM-liiga on päätöksessään vedonnut muun muassa jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen 2007-2008 kohtaan 7.3.1.3., jossa määrätään kurinpidon alaisista teoista. Tähän sääntökohtaan nyt kysymyksessä olevaa kieltoa ei kuitenkaan voida perustaa, koska SM-liiga on vastauksessaan korostanut, että se ei ollut antanut kurinpitopäätöstä, vaan ainoastaan väliaikaisesti kieltänyt kilpailutoimintaan osallistumisen.

Lautakunta toteaa, että kilpailusäännöissä tai kurinpitomääräyksissä ei ole minkäänlaisia määräyksiä sellaisesta väliaikaisesta pelikiellosta, josta SM-liiga katsoo nyt olevan kysymys. Näin ollen SM-liigan Karalahdelle määräämä väliaikainen pelikielto ei perustu kilpailusääntöihin eikä kurinpitomääräyksiin.SM-liiga perustelee ratkaisuaan vielä aikaisemmalla käytännöllään, jossa Karalahti oli aikaisemmin erään toisen asian yhteydessä määrätty väliaikaiseen pelikieltoon syyteharkinnan ajaksi. Tältä osin lautakunta toteaa, että aikaisempi menettely ei ole ollut lautakunnan arvioitavana, eikä sillä ole siten tässä asiassa merkitystä. 


Menettely pelikieltoa määrättäessä

Karalahti on valituksessaan todennut myös, ettei häntä ollut kuultu ennen pelikiellon määräämistä eikä pelikieltopäätöstä sen antamisen jälkeen ollut annettu hänelle tiedoksi.SM-liiga on vastauksessaan todennut, että se oli ollut yhteydessä ennen väliaikaisen pelikiellon määräämistä Karalahden agenttiin, muttei suoranaisesti Karalahteen. SM-liigan tarkoituksena on kuulla Karalahtea varsinaisen kurinpitopäätöksen yhteydessä ja tässä vaiheessa asiasta on voitu päättää Karalahtea kuulematta.

Lautakunta toteaa, että perustuslaissa suojatun oikeuden rajoittaminen edellyttää myös siltä menettelyltä, jossa tällainen kielto määrätään, oikeussuojaa koskevien vähimmäisvaatimusten noudattamista. Keskeisenä oikeudellisena periaatteena on asianosaisen kuuleminen erityisesti silloin, kun häneen kohdistetaan kurinpidollisia toimia ja rajoitetaan hänen oikeuttaan työhön tai elinkeinon harjoittamiseen.

Kuulemisvelvoite perustuu myös urheilun kurinpidon ja yhdistysoikeudellisen kurinpidon yleisiin periaatteisiin, ja sitä on vakiintuneesti noudatettu urheilun oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännössä.

Kurinpidon osalta Suomen jääkiekkoliiton kilpailusäännöissä 2007-2008, joita myös SM-liigan osalta noudatetaan, todetaan kohdassa 7.3.1.1., että ennen kuin kurinpitoelin ratkaisee tutkittavana olevan asian, on asianosaiselle varattava tilaisuus tulla kuulluksi joko suullisesti tai kirjallisesti. Myös SM-liigan kurinpitomenettelyä koskevissa määräyksissä todetaan kuulemisesta asiallisesti samalla tavoin kuin kilpailusäännöissä. Lautakunta katsoo, että näistä sääntö- ja kurinpitomääräyksistä ilmenevää kuulemisperiaatetta tulee noudattaa myös muunlaisia pelikieltoja määrättäessä. Tässä tapauksessa Karalahdelle olisi tullut varata tilaisuus tulla kuulluksi ennen pelikiellon määräämistä. Karalahti on päästetty vapaaksi tutkintavankeudesta 7.12.2007 ja pelikieltopäätös on tehty 12.12.2007, joten tutkintavankeuskaan ei ole ollut enää esteenä kuulemiselle. Lautakunta toteaa, että Karalahdelle ei ole varattu tosiasiallista mahdollisuutta tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista eikä riittävänä ole pidettävä yhteydenottoa Karalahden agenttiin. Asian käsittelyssä SM-liigan liigahallituksessa on tapahtunut siten olennainen menettelyvirhe.Päätöstä pelikiellosta ei ole annettu tiedoksi Karalahdelle. Päätöksen tiedoksiantamista on pidettävä välttämättömänä toimenpiteenä asianosaisen oikeusturvan takaamiseksi. Tässäkin suhteessa SM-liiga on menetellyt virheellisesti. 


Urheilun oikeusturvalautakunnan johtopäätökset

SM-liigan päätös 12.12.2007, jolla Karalahden osallistuminen SM-liigan kilpailutoimintaan on kielletty, ei perustu kilpailusääntöihin eikä kurinpitomääräyksiin. Karalahdelle määrätty väliaikainen pelikielto on siten perusteeton.

SM-liigan menettelyyn asian käsittelyssä on sisältynyt olennaisia virheitä siltä osin kuin kysymys on ollut Karalahden kuulemisesta ja päätöksen tiedoksiantamisesta. 


Päätöslauselma

Päätös 12.12.2007 annetusta Jere Karalahden pelikiellosta kumotaan. 

Valitusmaksu palautetaan. 

Ratkaisu oli yksimielinen.  


Pertti Välimäki                                    Timo Ojala puheenjohtaja                                     sihteeri  

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki, Heikki Halila, Jarmo Hirvonen, Tuomas Ojanen ja Hilkka Salmenkylä.