21/ Pesäpallo- Yhdistys - Jäsenoikeuksien rajoittaminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS    Nro 21/2015

3.7.2015                   Diaarinro 15/2015


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Oulun Lipottaret ry:n hallituksen joukkueesta vapauttamista koskeva päätös 29.3.2015


ASIA         

Jäsenoikeuksien rajoittaminen


MUUTOKSENHAKIJA

N, edustajanaan huoltajansa P 


KUULTAVA

Oulun Lipottaret ry


JOUKKUEESTA VAPAUTTAMISTA KOSKEVA PÄÄTÖS

Oulun Lipottaret ry:n hallitus on 29.3.2015 päättänyt, että N vapautetaan seuran B1-joukkueesta ja että hänelle tarjotaan mahdollisuutta osallistua seuran B2-joukkueen toimintaan. Ratkaisun perusteiksi on ilmoitettu luottamuspula joukkueen ja N:n perheen välillä, sovittujen kuukausimaksujen laiminlyönti, S:n yhteydenotot joukkueenjohtajaan ja pelinjohtajaan sekä se, että N:n perhe ei ollut hyväksynyt joukkueen sääntöjä.


VALITUS PERUSTEINEEN

N on valituksessaan vaatinut, että Oulun Lipottaret ry:n hallituksen N:n erottamista seuran B1-joukkueesta koskeva päätös kumotaan ja että Oulun Lipottaret ry velvoitetaan korvaamaan hänen lautakuntakulunsa 450 eurolla.


Perusteinaan N on lausunut, että joukkueesta erottaminen perustuu hänen vanhempiensa ja joukkueen johdon välisiin näkemyseroihin. N:n vanhemmat olivat pitäneet Oulun Lipottaret ry:n B1-joukkueen kuukausimaksua N:n osalta korkeana, koska N osallistui vain osaan joukkueen otteluista ja harjoittelee pääsääntöisesti Kempeleen Kirin naisten superpesisjoukkueen kanssa. N:n vanhemmat eivät kuitenkaan olleet ilmoittaneet, että he eivät maksaisi kuukausimaksuja.


B1-joukkueen johto oli yllättäen 10.3.2015 ilmoittanut N:n perheelle sähköpostilla, että N ei ole enää mukana joukkueessa. N:n isä P oli tämän jälkeen ottanut yhteyttä Oulun Lipottaret ry:n puheenjohtajaan ja sopinut joukkueen johdon ja perheen välisestä palaverista, jossa N:n tilannetta oli tarkoitus käsitellä. Palaverissa 17.3.2015 asiat oli sovittu. Palaverin lopuksi P oli pyytänyt joukkueen johtoa vielä vahvistamaan kirjallisesti, että N kuuluu joukkueeseen. Vahvistuksen saatuaan N:n vanhemmat olisivat maksaneet kysymyksessä olleet maksut.


Lipottarien B1-joukkueen joukkueen pelaajien vanhemmille oli 26.3.2015 lähetetty joukkueen säännöt hyväksyttäviksi. Sääntöjä oli valmisteltu 25.3.2015 vanhempien palaverissa, johon N:n perhettä ei ollut kutsuttu. Säännöt oli tullut hyväksyä 27.3.2015 mennessä. Samana päivänä P:lle oli myös luvattu toimittaa vahvistus siitä, kuuluuko N joukkueeseen. Tässä tilanteessa P oli katsonut, että hän hyväksyy säännöt ja maksaa rästissä olleen kuukausimaksun vasta saatuaan pyytämänsä kirjallisen vahvistuksen siitä, että N on mukana joukkueessa.


P ei ollut saaneet kirjallista vahvistusta N:n mukanaololle B1-joukkueessa. Sen sijaan hänelle oli 29.3.2015 ilmoitettu sähköpostilla, että N ei kuulu joukkueeseen. Syiksi ratkaisulle oli ilmoitettu neljä eri perustetta, joista N:n perhettä ei ollut kuultu ennen päätöksentekoa. P on edelleen pyrkinyt saamaan asiassa aikaan sovitteluratkaisun, mutta joukkue ja seura eivät ole vastanneet sovittelupyyntöön.


Erottamispäätöksellä seura on rajoittanut N:n jäsenoikeuksia. Erityisen vakavan asiasta tekee se, että päätös kohdistuu alaikäiseen henkilöön, joka ei itse liity päätöksen perusteina oleviin syihin millään tavalla. Päätöksellä on rajoitettu yhdistyksen jäsenen perusoikeuksia ja rikottu jäsenten yhdenvertaisen kohtelun periaatetta N:ää syrjivästi. Päätöksen johdosta N ei voi osallistua taitotasolleen sopivan joukkueen toimintaan seurassa. Lisäksi on huomattava, että N oli pelannut samassa joukkueessa kahdeksan vuotta ennen erottamistaan.

         

Pöytäkirjamerkintöjen perusteella valituksen kohteena olevan päätöksen tekemiseen on osallistunut esteellisiä henkilöitä. Aloite joukkueesta erottamiseen on hallituksen kokouksessa ilmeisesti tullut N:n joukkueen edustajilta, joiden on katsottava olevan asiassa asianosaisen asemassa. 


Vielä N on lausunut, että myös muilla joukkueen pelaajilla oli ollut kuukausimaksuja maksamatta, joten asiassa on loukattu yhdenvertaisen kohtelun periaatetta. Lisäksi N:n perhe oli maksanut maaliskuussa 2015 SM-halliturnauksen maksun kokonaisuudessaan, mikä sinällään osoittaa maksuhalukkuutta. P oli myös selvittänyt joukkueen johdolle 10.3.2015 syitä sille, että kuukausimaksut olivat myöhässä. Erottamisuhkailujen jälkeen N:n perhe oli pitänyt maksujen suorittamisesta pidättäytymistä oikeutettuna siihen saakka, kunnes N:n mukanaolo joukkueessa vahvistetaan.

  

VASTAUS PERUSTEINEEN

Oulun Lipottaret ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään perusteettomana ja että N velvoitetaan korvaamaan yhdistyksen lautakuntakulut 3.137,20 eurolla korkoineen.


Perusteinaan Oulun Lipottaret ry on lausunut, että N oli jouduttu vapauttamaan Oulun Lipottarien B1-joukkueen toiminnasta, koska hänen vanhempansa eivät olleet useista kehotuksista huolimatta maksaneet sovittuja kuukausimaksuja eivätkä sitoutuneet joukkueen yhteisiin sääntöihin. Lisäksi Oulun Lipottaret ry on todennut, että N on 30.1.2014 lukien ollut ensisijaisesti Kempeleen Kirin naisten superpesisjoukkueen pelaaja ja Lipottarien B1-joukkue on ollut hänen niin sanottu kakkosjoukkueensa.  


Vanhempien palaverissa 2.11.2014 oli käsitelty kauden 2014 - 2015 budjettia ja kuukausimaksuja. Pelaajien vanhemmat olivat hyväksyneet esitetyn 150 euron kuukausimaksun. Palaverin jälkeen kuukausimaksu oli P:n aloitteesta alennettu 90 euroon niiden pelaajien osalta, jotka osallistuvat Lipottarien B1-joukkueen toimintaan vain osittain.


N:n vanhemmat eivät olleet ilmoittaneet vanhempien palaverissa 2.11.2014, että he eivät hyväksy joukkueen kuukausimaksuja. Tästä huolimatta kuukausimaksuja on ollut rästissä marraskuusta 2014 lähtien. Kuukausimaksujen suorittamista on vaadittu tammikuun ja maaliskuun 2015 välisenä aikana useaan eri otteeseen, mutta maksamattomia maksuja on ollut kaiken aikaa.


Helmikuussa 2015 S oli ilmoittanut joukkueenjohtajalle, että hän ei hyväksy N:n kuukausimaksua. Lisäksi S oli vaatinut saada nähtäväkseen joukkueen budjetin, josta hän voisi itse laskea sen kuukausimaksun määrän, jonka he voisivat maksaa N:n pelaamisesta. Tältä osin Oulun Lipottaret ry toteaa, että joukkue ei ole voinut suostua yhdessä sovittujen ja hyväksyttyjen maksujen yksilökohtaiseen uudelleen laskemiseen. Tämän jälkeen myös P oli ilmoittanut puhelimitse, että N:n kuukausimaksu on alennettunakin kohtuuton. P oli myös todennut, että hänen mielestään on riidanalaista, onko N:n kohtuullista maksaa sovittua maksua.


Maaliskuussa 2015 B1-joukkuueen joukkueenjohtaja oli ilmoittanut P:lle, että koska N:n alkuvuoden kuukausimaksuja ei edelleenkään lupauksista huolimatta ole maksettu, on P:n katsottava käytännössä päättäneen, että N ei jatka joukkueen toiminnassa. Tähän P oli vastannut, että tammikuun ja helmikuun kuukausimaksut olivat viivästyneet N:n sponsorista johtuvista syistä. Joukkue ei ollut pitänyt esitettyä syytä riittävänä ja N:n vapauttamisesta joukkueesta maksulaiminlyöntien vuoksi oli ilmoitettu P:lle 11.3.2015.


Seuran ja N:n perheen välillä toimitetussa yhteispalaverissa 17.3.2015 oli sovittu, että N voi päätöksestä 11.3.2015 huolimatta jatkaa joukkueessa, mikäli maksamatta olleet kuukausimaksut ja SM-halliturnauksen osallistumismaksu maksetaan välittömästi. Sovituista asioista oli lähetetty P:lle muistutusviesti 19.3.2015. N:n turnausmaksu oli maksettu vasta seuran kiinnitettyä asiaan uudelleen huomiota turnaukseen lähtöpäivänä 20.3.2015. Kuukausimaksuja ei edelleenkään ollut maksettu.


P:lle oli ilmoitettu 23.3.2015, että seura päättää N:n joukkueessa jatkamisesta 27.3.2015. Tätä ennen 26.3.2015 joukkueen pelaajien vanhemmille oli lähetetty hyväksyttäviksi joukkueen säännöt, joiden noudattamiseen sitoutuminen oli tullut vahvistaa 27.3.2015 mennessä. Säännöt oli koottu aikaisemmissa vanhempien palavereissa käytyjen keskustelujen perusteella. Uutta vanhempien palaveria niiden laatimiseksi ei ollut järjestetty. N:n perhettä lukuun ottamatta kaikki perheet olivat ilmoittaneet hyväksyvänsä säännöt.                         


Lipottarien B1-joukkueen joukkueenjohtaja oli 27.3.2015 eronnut joukkueenjohtajan tehtävästään sekä jäsenyydestä Oulun Lipottaret ry:n hallituksessa. Syyksi eroamiselle joukkueenjohtaja oli ilmoittanut erimielisyydet N:n perheen kanssa. Tämän jälkeen yhdistyksen hallitus oli 29.3.2015 päättänyt, että N vapautetaan B1-joukkueesta. Ratkaisu oli perustunut luottamuspulaan joukkueen ja perheen välillä, kuukausimaksujen maksamatta jättämiseen, S:n yhteydenottoihin sekä siihen, että N:n perhe ei ollut hyväksyneet joukkueen sääntöjä.


Valituksessa esitetty väite, jonka mukaan N:n perhe ei ollut maksanut kuukausimaksuja sen vuoksi, että heille ei ollut ilmoitettu, voiko N jatkaa joukkueessa, on perusteeton. Palaverissa 17.3.2015 oli nimenomaisesti sovittu niistä ehdoista, joiden täyttyessä N voi jatkaa joukkueessa. Näihin kuuluivat erääntyneiden maksujen maksaminen välittömästi sekä joukkueen sääntöjen hyväksyminen. N:n perhe ei ollut edelleenkään täyttänyt mainittuja ehtoja. N:lle oli lisäksi tarjottu mahdollisuutta jatkaa pelaamista Lipottarien B2-joukkueessa. P oli kuitenkin ilmoittanut, että mikäli N pelaa B-tyttöjen supersarjaa, hän pelaa sitä Kempeleen Kirin joukkueessa.           


N:llä ei ollut ollut edellytyksiä jatkaa joukkueessa, koska hänen vanhempansa eivät olleet useista keskusteluista ja kehotuksista huolimatta maksaneet sovittuja kuukausimaksuja eivätkä hyväksyneet joukkueen sääntöjä. Tämän vuoksi N on vapautettu B1-joukkueesta. Maksamattomista kuukausimaksuista oli keskusteltu N:n vanhempien kanssa usean kuukauden ajan, minkä lisäksi asioista oli neuvoteltu N:n vanhempien kanssa yhteisessä palaverissa 17.3.2015. Kuulemisen laiminlyömistä koskeva väite on siten perusteeton.


N:ää koskevaan päätöksentekoon ei ole osallistunut esteellisiä henkilöitä, minkä lisäksi joukkueen pelaajia on kohdeltu yhdenvertaisesti. Kaikkien pelaajien on tullut suorittaa kuukausimaksut sovitun määräisinä ja sovittuun eräpäivään mennessä. Sekä maksuista että niiden eräpäivistä oli sovittu yhteisesti ja pelaajien vanhemmat olivat ne hyväksyneet. Mikäli N:n kohdalla olisi myöhemmin sovittu muunlaisesta järjestelystä, olisi näin toimien loukattu muiden pelaajien oikeutta yhdenvertaiseen kohteluun.


Lipottarien B1-joukkueessa oli N:n lisäksi ollut vain yksi pelaaja, joka ei ollut suorittanut maksuja eräpäivään mennessä. Hänen osaltaan joukkueella oli kuitenkin ollut kaiken aikaa tieto siitä, milloin maksut maksetaan. N:n perheen kanssa maksuaikataulusta ei ollut kyetty sopimaan. N:n asiaa on käsitelty monipuolisesti ja pyrkien siihen, että N voisi jatkaa joukkueessa. N:ää ei ole syrjitty eikä hänen yhdenvertaisuuttaan ole loukattu.                 


VASTASELITYS

N on Oulun Lipottaret ry:n vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä vaatinut, että Oulun Lipottaret ry:n lautakuntakulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään perusteettomana ja kohtuuttomana. Lisäksi N on lausunut, että vanhempien palaverissa 2.11.2014 rahastonhoitaja oli todennut, että usealla pelaajalla oli jäänyt edelliseltä kaudelta rahaa jäljelle ja että nämä rahat voitaisiin käyttää hyväksi alkaneella kaudella. N:n vanhemmat olivat pitäneet selvänä, että siirtyneet varat käytettäisiin ensimmäisten kuukausimaksujen kattamiseen, minkä vuoksi ensimmäisiä kuukausimaksuja ei ollut heti maksettu. S oli myös osallistunut talkoisiin, joihin oli osallistunut Kempeleen Kirin pelaajien sekä Oulun Lipottarien B2-joukkueen vanhempia ja N:n vanhemmat olivat olettaneet, että talkoilla kerätyt varat siirrettäisiin välittömästi Lipottarien tilille. Talkoilla kerätyt varat olisivat melkein kokonaan kattaneet tammikuun kuukausimaksun. Lisäksi N on todennut, että SM-halliturnauksen osallistumismaksu oli maksettu sen jälkeen, kun joukkueen valmentaja oli ilmoittanut N:lle turnaukseen lähtöajan ja -paikan.


Palaverissa 17.3.2015 oli sovittu, että N jatkaa joukkueessa ja P maksaa kuukausimaksut heti, kun hän saa kirjallisen vahvistuksen N:n joukkueessa jatkamisesta. Joukkueen säännöistä ja niiden hyväksymisestä ei ollut puhuttu mitään ja säännöt oli laadittu vasta palaverin jälkeen. Palaverissa ei ollut pidetty pöytäkirjaa, josta sovitut asiat olisi voitu tarkistaa. Vanhempien palaverista 25.3.2015 P oli kuullut jälkikäteen joukkueen huoltajalta, jonka mukaan palaverissa oli käsitelty joukkueen sääntöjä.


N:n vanhemmat eivät olleet olleet joukkueen asioissa aloitteellisesti yhteydessä joukkueenjohtajaan. Joukkueen sääntöjä he eivät olleet hyväksyneet sen vuoksi, että kirjallista vahvistusta sille, että N saa jatkaa joukkueessa, ei ollut toimitettu. Samasta syystä myöskään sovittuja kuukausimaksuja ei ollut maksettu.


Lipottarien B2-joukkue toimii harrastepohjalta ilman urheilullisia tavoitteita. Joukkueessa pelaaminen ei vastaisi N:n taitotasoa ja seuran on katsottava rajoittaneen N:n jäsenoikeuksia tarjoamalla hänelle pelipaikkaa B2-joukkueesta. Kempeleen Kiri ei olisi edes antanut N:lle lupaa pelata B2-joukkueessa, koska joukkue ei vastaa N:n taitotasoa.


N:lle ja hänen huoltajilleen ei ollut varattu tilaisuutta tulla kuulluksi joukkueesta erottamisen perusteista. N:n ikään ja kehitystasoon nähden hänen henkilökohtainen kuulemisensa olisi ollut mahdollista. Kuukausimaksuista käyty sähköpostiviestintä ei riitä täyttämään kuulemisvelvoitetta. Kuukausimaksujen maksamisesta oli lisäksi sovittu 17.3.2015 järjestetyssä palaverissa edellä kerrotulla tavalla.


Oulun Lipottaret ry:n hallituksen kokouksessa 29.3.2015 olivat olleet mukana B1-joukkueen johtoon kuuluneet JS ja SM. Mainitut henkilöt olivat olleet aloitteentekijöinä N:n erottamista koskevassa asiassa, minkä lisäksi SM oli toiminut yhdistyksen edustajana ja antanut hallituksen päätöksen tiedoksi. Asian käsittely ei siten ollut ollut puolueetonta ja siihen oli osallistunut esteellisiä henkilöitä.


Vaikka N:n vanhemmat olivat pitäneet N:n kuukausimaksua kohtuuttomana, he eivät olleet kieltäytyneet maksamasta kuukausimaksuja. Joukkueessa on pelaaja, jonka kaikki kuukausimaksut ovat maksamatta. Jäsenten kohtelu ei siten ole ollut yhdenvertaista. Jäsenten yhdenvertaisuutta loukkaa lisäksi se, että seuran säännöissä ei ole kurinpitoa koskevia määräyksiä. Tämä johtaa mielivaltaiseen menettelyyn.             


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu


Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella ja koska asianosaiset eivät ole pyytäneet suullista käsittelyä. 


Pääasiaratkaisu


Tapahtumat ja kysymyksenasettelu

 

Asiassa on kysymys alaikäisen urheilijan, N:n, joukkueesta vapauttamisesta. Vapauttamisen taustalla ovat N:n vanhempien ja Oulun Lipottarien B1-joukkueen johdon väliset erimielisyydet, jotka liittyvät erityisesti N:n kuukausimaksujen määrään ja suorittamiseen. Joukkueesta vapauttaminen ei liity osaksikaan N:n itsensä toimintaan joukkueessa.


Asiassa on riidatonta, että N:n kuukausimaksut olivat olleet osin maksamatta keväällä 2015. Koska maksuja ei ollut useista kehotuksista huolimatta maksettu ja koska N:n vanhempien ei ollut katsottu sitoutuneen joukkueen toimintaan, joukkueen johto oli 10.3.2015 ilmoittanut, että N ei voi jatkaa joukkueessa. Tämän jälkeen N:n vanhempien ja seuran välisessä palaverissa 17.3.2015 oli käsitelty muun ohella kuukausimaksujen suorittamista ja päädytty siihen, että mikäli kaikki N:n erääntyneet kuukausimaksut ja tulevaa SM-halliturnausta koskeva maksu suoritetaan viipymättä, N voi jatkaa joukkueessa. Osapuolten käsitykset ovat kuitenkin ristiriitaiset sen osalta, oliko seuran tullut vahvistaa N:n joukkueessa jatkaminen ennen vai jälkeen mainittujen maksujen suorittamisen. Lisäksi riitaa on siitä, oliko seura voinut asettaa joukkueessa jatkamisen edellytykseksi sen, että N:n vanhemmat hyväksyvät joukkueen säännöt.


N on vapautettu B1-joukkueen toiminnasta Oulun Lipottaret ry:n hallituksen päätöksellä 29.3.2015. Päätös on perustunut luottamuspulaan joukkueen ja perheen välillä, sovittujen kuukausimaksujen edelleen jatkuvaan laiminlyöntiin, S:n yhteydenottoihin joukkueenjohtajaan ja pelinjohtajaan 28.3.2015 sekä siihen, että N:n vanhemmat eivät olleet hyväksyneet joukkueen sääntöjä määräaikaan mennessä. Samalla N:lle on päätetty tarjota mahdollisuutta osallistua Oulun Lipottarien B2-joukkueen toimintaan. 


Asiassa on oikeusturvalautakunnassa kysymys siitä, onko valituksen kohteena olevalla päätöksellä rajoitettu perusteetta N:n jäsenoikeuksia. Lisäksi asiassa on kysymys siitä, onko N:ää kohdeltu asiassa yhdenvertaisesti seuran muiden jäsenten kanssa.


Väitetyt menettelyvirheet

 

N on esittänyt, että hänen huoltajilleen eikä myöskään hänelle ollut varattu tilaisuutta tulla kuulluksi joukkueesta vapauttamisen perusteista.


Edellä kerrotun mukaisesti päätöksen 29.3.2015 perusteiksi on ilmoitettu luottamuspula joukkueen ja perheen välillä, sovittujen kuukausimaksujen edelleen jatkuva laiminlyönti, S:n yhteydenotot joukkueenjohtajaan ja pelinjohtajaan 28.3.2015 sekä se, että N:n vanhemmat eivät olleet hyväksyneet joukkueen sääntöjä määräaikaan mennessä.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että esitetyn selvityksen perusteella palaverissa 17.3.2015 oli käsitelty lähinnä kuukausimaksujen määrää ja suorittamista. Palaverin jälkeen 19.3.2015 joukkueen johto oli kuitenkin lähettänyt N:ää palaverissa edustaneelle P:lle sähköpostitse eritellyn selvityksen N:n joukkueessa jatkamisen ehdoista. Mainitussa sähköpostiviestissä oli todettu, että N voi jatkaa joukkueessa, jos P hyväksyy joukkueen kuukausimaksut, maksut maksetaan sovitusti kunkin kuun 25. päivään mennessä, P osallistuu tarvittaessa pelitalkoisiin silloin kun N on pelaamassa, perhe sitoutuu noudattamaan joukkueessa sovittuja asioita ja sääntöjä ja jos S ei osallistu joukkueen toimintaan millään tavalla ja kaikki viestintä koskien joukkuetta ja N:ää tapahtuu P:n kautta. Viestissä oli myös tiedusteltu, hyväksyvätkö N:n vanhemmat siinä eritellyt ehdot.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että N:ää edustaneelle P:lle oli palaverissa 17.3.2015 sekä edellä kerrotussa viestissä esitetty ne edellytykset, joiden täyttyessä N olisi voinut jatkaa joukkueessa. Hallituksen päätös 29.3.2015 on perustunut siihen, että N:n vanhemmat eivät olleet toimineet edellytetyn mukaisesti. Ottaen huomioon asiassa esitetyn kirjeenvaihdon ennen ja jälkeen päätöksen sekä sen, että N:n puolesta on voitu ottaa kantaa erottamisperusteisiin vielä asiaa oikeusturvalautakunnassa käsiteltäessä, oikeusturvalautakunta katsoo, että asiassa ei ole tapahtunut sellaista kuulemisvirhettä, jonka vuoksi päätös tulisi kumota.


Yhdistyslain esteellisyyttä koskevan 37 §:n mukaan hallituksen jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö ei saa osallistua hänen ja yhdistyksen välistä sopimusta koskevan eikä muunkaan sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa. 


Asiassa ei ole ilmennyt, että N:n asian käsittelyyn yhdistyksen hallituksessa on osallistunut sellaisia henkilöitä, joiden yksityinen etu on ollut ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa. Päätöstä ei siten ole kumottava myöskään väitetyn esteellisyyden perusteella.


Näillä perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että asiassa ei ole ilmennyt sellaisia menettelyvirheitä, joiden vuoksi valituksen kohteena oleva päätös tulisi kumota.

 

Jäsenoikeuksien rajoittaminen ja yhdenvertaisen kohtelun vaatimus

 

Oikeusturvalautakunnalle tehtävän valituksen kohteena voivat olla muun muassa yhdistysten päätökset, joissa on kysymys seuran jäsenten jäsenoikeuksien rajoittamisesta, kurinpitotoimista tai päätöksen sääntöjenvastaisuudesta. Jäsenoikeuksien rajoittamisessa voi olla kysymys esimerkiksi yhdistyksen toimielimen päätöksestä tai muusta toiminnasta, joka vähentää yhdistyksen jäsenelle sääntöjen mukaan kuuluvaa erityistä etua yhdistyksessä (UOL 1/2004).

Jäsenoikeuksien perusteettomasta rajoittamisesta voi olla kysymys silloin, jos jäsenoikeuksien rajoittaminen on vastoin yhdistyksen sääntöjä tai jos päätös loukkaa olennaisesti jäsenten yhdenvertaisuutta.

Yhdistyksen jäsenen oikeudet urheiluseurassa tai muussa yksityisoikeudellisessa yhdistyksessä perustuvat ensisijaisesti yhdistyksen sääntöihin. Näin ollen N:n jäsenoikeuksien väitettyä loukkaamista arvioitaessa lähtökohtana on pidettävä Oulun Lipottaret ry:n sääntöjä.


Oulun Lipottaret ry:n toimintasääntöjen kohdan 4 mukaan hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Tässä asiassa ei kuitenkaan ole kysymys yhdistyksen jäsenmaksun laiminlyönnistä eikä yhdistyksestä erottamisesta, vaan muun ohella joukkueen sisäisten toimintamaksujen laiminlyönnistä ja yhdistyksen sijasta yhdestä sen alaisuudessa toimivasta joukkueesta vapauttamisesta. Toimintasäännöissä ei ole määräystä siitä, millä perustein pelaaja voidaan vapauttaa joukkueesta tai siirtää seuran toiseen joukkueeseen. Tilannetta on siten tarkasteltava yhdistyslain säännösten ja yhdistyksen sääntöjä alemmanasteisten, joukkueen sisäisten sääntöjen ja tehtyjen päätösten perusteella.


Yhdistyslain 33 §:n 2 momentin mukaan yhdistyksen päätös on mitätön, jos se olennaisesti loukkaa jäsenen yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuutta loukkaava päätös voi olla myös yhdistyslain 32 §:ssä tarkoitetulla tavalla moitteenvaraisesti pätemätön.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että kilpaurheilua harjoittavissa seuroissa jäsenten yhdenvertaisuus yleensä toteutuu, jos samantasoisten ja samanikäisten jäsenten seuralta saamat edut eivät ilman urheilullisia perusteita olennaisesti poikkea toisistaan. Toisaalta yhdistysautonomian piiriin ja seuran harkintavaltaan kuuluu siitä päättäminen, missä seuran joukkueista tietty pelaaja pelaa, kunhan jäsenten yhdenvertaisuutta ei loukata (UOL 1/2004). Seuran jäsenen siirtäminen toiseen joukkueeseen ei siten sellaisenaan aiheuta päätöksen mitättömyyttä. Tilannetta on kuitenkin arvioitava kokonaisuutena, ottaen huomioon olemassa olevat säännöt, tehdyt päätökset sekä jäsenten yhdenvertaisen kohtelun vaatimus.  


Etenkin nuorisourheilussa seuran ja joukkueen toiminta rahoitetaan tavallisesti pääosin urheilijoilta kerättävillä kausimaksuilla, joiden määrä perustuu joukkueen kausibudjettiin. Tässä tapauksessa Oulun Lipottarien B1-joukkueen kuukausimaksun rahamäärä on vahvistettu vanhempien palaverissa 2.11.2014.  Palaverissa laaditun pöytäkirjan mukaan kuukausimaksun suuruus tuli olemaan 150 tai 120 euroa pelaajaa kohden riippuen siitä, käykö pelaaja koulua toisaalla tai harjoitteleeko tämä toisen seuran joukkueessa. Pöytäkirjan mukaan tilaisuudessa oli ollut edustettuna myös N. Esitetyn selvityksen perusteella N:n isän P:n aloitteesta kuukausimaksu on myöhemmin alennettu 90 euroon niiden pelaajien osalta, jotka pelaavat myös toisessa joukkueessa eivätkä tästä syystä osallistu kaikkeen B1-joukkueen toimintaan.


Joukkueurheilussa yhdistyksen sääntöjä täydentävät joukkueen omat säännöt. Joukkueen säännöt voivat olla joukkueen johdon laatimia tai yhdessä sovittuja ja koskea esimerkiksi yhdessä toimimisen pelisääntöjä, käyttäytymistä ottelutapahtumissa ja niiden ulkopuolella, velvollisuutta osallistua yhteisiin varainkeruuhankkeisiin tai maksuvelvollisuutta joukkuetta kohtaan.


Oikeusturvalautakunta katsoo, että siitä huolimatta, ettei yhdistyksen eikä myöskään joukkueen säännöissä ole nimenomaista määräystä siitä, että kunkin seuran joukkueen toimintaan osallistuvan pelaajan tulee maksaa joukkueen budjetin perusteella määräytyvät kuukausimaksut, on maksuvelvollisuutta pidettävä yhtenä toimintaan osallistuvan keskeisistä velvoitteista. Tässä tapauksessa velvoitteen sisältö on tarkentunut vanhempien palaverissa 2.11.2014 sekä joukkueen rahastonhoitajan ilmoituksella 14.11.2014. Maksuvelvoitteen merkitystä korostaa se, että laiminlyömällä kuukausimaksun suorittamisen pelaaja voi vaarantaa joukkueen toimintaedellytykset ja sen, että käynnissä oleva pelikausi kyetään pelaamaan loppuun. Vaihtoehtona toiminnan rahoittamiselle on tällöin ulkopuolisen rahoituksen järjestäminen tai muiden pelaajien kuukausimaksujen korottaminen. Velvoite on perusteltu ja välttämätön erityisesti siitä syystä, että viimeksi mainittu tilanne saattaisi johtaa siihen, että joukkueen muiden pelaajien harrastaminen vaarantuu.


Oulun Lipottarien B1-joukkueen säännöt oli lähetetty joukkueen täysi-ikäisille pelaajille ja alaikäisten pelaajien vanhemmille hyväksyttäviksi 26.3.2015. Oulun Lipottaret ry on vastauksessaan todennut, että N:n vanhempia lukuun ottamatta joukkueen kaikkien pelaajien vanhemmat olivat hyväksyneet laaditut säännöt asetettuun määräaikaan 27.3.2015 mennessä. Mainitut säännöt koskevat muun ohella pelaajien vanhempien vastuuta yhteisistä tehtävistä. Oikeusturvalautakunta katsoo, että niiden hyväksyminen on voitu asettaa joukkueeseen kuulumisen ehdoksi.


Asiakirjojen perusteella N:n B1-joukkueessa jatkamisen ehdoksi on palaverissa 17.3.2015 asetettu se, että kaikki erääntyneet kuukausimaksut ja SM-halliturnauksen osallistumismaksu maksetaan välittömästi. Valituksessa ja vastaselityksessä esitetyn mukaisesti kuukausimaksuja ei ollut maksettu, koska P oli halunnut joukkueelta kirjallisen vahvistuksen sille, että N saa jatkaa joukkueessa. Tältä osin oikeusturvalautakunta toteaa, että riittävänä vahvistuksena N:n oikeudelle jatkaa joukkueessa on pidettävä joukkueen johdon 19.3.2015 lähettämää sähköpostiviestiä. Mainitussa viestissä on todettu, että N voi jatkaa joukkueessa, jos P hyväksyy joukkueen kuukausimaksut, maksut maksetaan sovitusti kunkin kuun 25. päivään mennessä, P osallistuu tarvittaessa pelitalkoisiin silloin kun N on pelaamassa, perhe sitoutuu noudattamaan joukkueessa sovittuja asioita ja sääntöjä ja mikäli S ei osallistu joukkueen toimintaan millään tavalla ja kaikki viestintä koskien joukkuetta ja N:ää tapahtuu P:n kautta.


Oikeusturvalautakunta katsoo näytetyksi, että N olisi voinut jatkaa pelaamista Lipottarien B1-joukkueessa, mikäli erääntyneet kuukausimaksut olisi sovitulla tavalla maksettu viipymättä palaverin 17.3.2015 jälkeen ja mikäli N:n vanhemmat olisivat joukkueen muiden pelaajien ja näiden vanhempien tavoin hyväksyneet joukkueen yhteiset säännöt. Edellä kerrotuissa olosuhteissa N:n vanhemmilla ei ole ollut oikeutta edellyttää joukkueen johdolta ehdotonta vahvistusta N:n joukkueessa jatkamiselle ennen erääntyneiden maksujen suorittamista ja sääntöjen hyväksymistä.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että joukkueesta vapauttamista koskevalla päätöksellä ei ole rajoitettu vuonna 1998 syntyneen N:n oikeutta jatkaa harrastustaan Kempeleen Kirin naisten superpesisjoukkueessa, jota hän on edustanut vuodesta 2014 lukien, tai Oulun Lipottarien B2-joukkueessa. Tämäkin seikka huomioon ottaen oikeusturvalautakunta kokonaisuutena arvioiden katsoo, että joukkueesta vapauttamiselle on viimeistään 29.3.2015 ollut hyväksyttävä peruste siitä huolimatta, että alaikäisen N:n omassa menettelyssä ei ole edes väitetty olleen mitään moitittavaa. Asiakirjojen perusteella poikkeuksellisen kärjistyneessä tilanteessa seuralta ei ole voitu kohtuudella odottaa asian suhteen enää enempää joustamista. Muussa tapauksessa seura olisi toiminnallaan saattanut loukata joukkueen muiden pelaajien oikeutta yhdenvertaiseen kohteluun. Esitetyn sähköpostikirjeenvaihdon perusteella myös suuri osa joukkueen muiden pelaajien vanhemmista on asettunut asiassa tehdyn, nuoren urheilijan kannalta valitettavan päätöksen taakse.  


Yhdenvertaisen kohtelun osalta oikeusturvalautakunta toteaa vielä seuraavaa.


Asiakirjojen perusteella erään toisen Oulun Lipottarien B1-joukkueen pelaajan kuukausimaksuja ei ollut suoritettu määräpäiviin mennessä. Oulun Lipottaret ry:n ilmoituksen mukaan maksujen suorittamisesta oli kuitenkin sovittu eikä sopimusta ollut rikottu. Vastaavanlaiseen järjestelyyn seura oli pyrkinyt myös N:n kohdalla, tässä kuitenkaan onnistumatta. Oikeusturvalautakunta katsoo jääneen näyttämättä, että asiassa olisi tältä osin loukattu olennaisesti jäsenten yhdenvertaisuutta. Päättäessään N:n vapauttamisesta seuran B1-joukkueesta Oulun Lipottaret ry:n ei siten ole katsottava loukanneen N:n jäsenoikeuksia.


Johtopäätökset

 

Edellä mainituilla perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että Oulun Lipottaret ry:n joukkueesta vapauttamista koskevan päätöksen ei ole näytetty olevan yhdistyksen sääntöjen vastainen eikä yhdistyksen jäsenten yhdenvertaisuutta olennaisella tavalla loukkaava. Asiassa ei myöskään ole ilmennyt, että päätöstä tehtäessä olisi menetelty sillä tavoin virheellisesti, että päätös tulisi menettelyvirheen perusteella kumota. Näin ollen valitus on hylättävä.


Lautakuntakulut


Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 32 §:n mukaan jos asian voittaneelle asianosaiselle on valitusasian ajamisesta aiheutunut kuluja ja tämä vaatii niiden korvaamista, lautakunnan on päätöksessään määrättävä hävinnyt asianosainen ne kokonaan tai osittain korvaamaan, ellei se erityisestä syystä katso kohtuulliseksi määrätä, että asianosaisten on itse kärsittävä kulunsa.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että kysymyksessä olevassa asiassa valittaja, jonka vaatimukset on hylätty, on alaikäinen urheilija, jonka oma menettely ei ole osaksikaan antanut aihetta valituksen kohteena olevaan joukkueesta vapauttamista koskevaan päätökseen. Oikeusturvalautakunta harkitsee tässä tapauksessa kohtuulliseksi, että N:ää ei velvoiteta korvaamaan Oulun Lipottaret ry:n lautakuntakuluja ja että asianosaiset vastaavat omista lautakuntakuluistaan. 


Päätöslauselma


Valitus hylätään.


N:n ja Oulun Lipottaret ry:n lautakuntakulujen korvaamista koskevat vaatimukset hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Jukka Sippo                              Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                          sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jukka Sippo, Pia Ek, Elias Kajander ja Hilkka Salmenkylä.