Räpyläuinti Kurinpito - Toimitsijakielto - Kurinpitomenettely - Kuuleminen - Fyysisen koskemattomuuden loukkaaminen - Näyttö


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 34/2015

9.10.2015    Diaarinro 20/2015


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Sukeltajaliitto ry:n hallituksen toimitsijakieltoa koskeva päätös 18.4.2015


ASIA            

Toimitsijakielto


MUUTOKSENHAKIJA

KL


KUULTAVA

Sukeltajaliitto ry


SUKELTAJALIITTO RY:N HALLITUKSEN PÄÄTÖS

Sukeltajaliitto ry:n hallitus on päätöksessään 18.4.2015 määrännyt KL:lle 12 kuukauden toimitsijakiellon. Päätös on perustunut siihen, että räpyläuintivalmentajana toimineen KL:n on katsottu töytäisseen kilpailumatkalla Barcelonassa 22.3.2015 toista seuraa edustanutta kilpailijaa sillä seurauksin, että kilpailijalle oli aiheutunut fyysisiä vammoja.


VALITUS PERUSTEINEEN

KL on valituksessaan vaatinut, että Sukeltajaliitto ry:n hallituksen määräämä toimitsijakielto kumotaan kokonaisuudessaan ja että Sukeltajaliitto ry velvoitetaan korvaamaan hänen lautakuntakulunsa 2.749,75 eurolla. Lisäksi KL on vaatinut, että Sukeltajaliitto ry:n lautakuntakuluvaatimus hylätään. Joka tapauksessa yhdistyksen lautakuntakuluvaatimus on hylättävä 1.736 euroa ylittävältä osin.   


Perusteinaan KL on lausunut, että hän ei ollut töytäissyt väitetyllä tavalla toista seuraa edustavaa kilpailijaa. KL:n seuratessa räpyläuinnin CMAS World Cup kilpailuja katsomossa viiden valmennettavansa kanssa toista suomalaista uintiseuraa edustaneet urheilijat ja näiden valmentajat olivat kävelleet tarpeettoman useasti sen katsomonosan ohi, jossa KL ja hänen valmennettavansa olivat olleet, ja näin toimien häirinneet KL:ää ja hänen valmennettaviaan sekä vaarantaneet näiden herkästi vaurioituvat lasikuituräpylät. KL oli huomauttanut häiriötä edellä mainitulla tavalla aiheuttaneille T:lle ja hänen valmentamalleen LL:lle asiasta, mutta nämä olivat jatkaneet kävelemistä katsomossa edestakaisin KL:n ja tämän valmennettavien editse. LL:n käveltyä vielä uudelleen KL:n ohitse KL oli noussut seisomaan kädet lanteillaan. LL oli tällöin törmännyt häneen ja kaatunut.


KL:ää oli kuultu tapahtumista Barcelonassa yksilöimättä sitä, ketä kohtaan KL:n epäiltiin käyttäytyneen epäasiallisesti sekä sitä, kuka oli esittänyt tällaisia väitteitä. KL:lle ei myöskään ollut toimitettu selvitystä, jonka perusteella asiaa oli tutkittu, eikä väitettyä tapahtumainkulkua ollut selostettu vastinepyynnössä tarkasti. Lisäksi lopullinen päätös sisälsi myös sellaisia syytöksiä, joita vastinepyynnössä ei ollut mainittu. KL:lle ei siten ollut ollut asianmukaista mahdollisuutta puolustautua asiassa ennen kurinpitorangaistuksen määräämistä.


Vielä KL on lausunut, että koska asia oli joka tapauksessa esitetyn näytön valossa epäselvä, se olisi tullut ratkaista kurinpitomenettelyn kohteena olleen KL:n eduksi. Määrätty rangaistus oli lisäksi täysin kohtuuton siinäkin tapauksessa, että KL:n olisi näytetty käyttäytyneen epäasiallisesti.  

      

VASTAUS PERUSTEINEEN

Sukeltajaliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että KL:n valituksessaan esittämät vaatimukset hylätään perusteettomana ja että KL velvoitetaan korvaamaan yhdistyksen lautakuntakulut 3.335,60 eurolla.


Perusteinaan Sukeltajaliitto ry on esittänyt, että liiton hallitus oli saanut LL:ltä selvityksen häneen kohdistuneesta fyysisen koskemattomuuden loukkaamisesta 22.3.2015 Barcelonassa hänen yrittäessään ohittaa katsomossa istunutta KL:ää matkalla saniteettitiloihin. LL:n kertomuksen mukaan KL oli töytäissyt häntä sillä seurauksin, että hän oli kaatunut ja saanut mustelmia. Hän oli järkyttynyt tapahtuneesta ja tehnyt asiasta heti ilmoituksen kisatoimistolle. Tämän jälkeen ryhmälle, johon LL oli kuulunut, oli järjestetty istumapaikka muualta. LL oli liittänyt selvitykseensä lääkärinlausunnon ja valokuvan mustelmasta ja toivonut, että hallitus suhtautuisi asiaan vakavasti. Myös LL:n valmentajana ja joukkueenjohtajana matkalla toiminut T oli tehnyt ilmoituksen KL:n käyttäytymisestä, mikä osaltaan vahvisti LL:n kertomuksen luotettavuutta.


Sukeltajaliitto ry:n hallituksen kurinpitokäsittely oli perustunut urheilijan fyysisen koskemattomuuden loukkaamiseen ja vamman tuottamiseen. Hallitus oli kertonut KL:lle osoittamassaan vastinepyynnössä, että sillä on todistusaineistoa siitä, että KL oli töytäissyt Barcelonassa kilpailumatkalla toista henkilöä ja aiheuttanut tälle fyysisen vamman. KL:ää oli pyydetty kertomaan oma näkemyksensä siitä, mitä hänen ja muiden matkalla olleiden suomalaisten välillä oli tapahtunut. LL:n henkilöllisyyden suojaamiseksi ja tietosuojasyistä tämän toimittamaa lääkärinlausuntoa ei ollut toimitettu KL:lle. Hallitus oli pitänyt tarpeettomana mainita vamman saanutta henkilöä nimeltä, koska vain yksi henkilö oli kaatunut ja saanut kaatumisen seurauksena vammoja. KL:n oli täytynyt olla tietoinen siitä, kuka tämä henkilö oli.


Tapausta on käsitelty tasapuolisesti ja Sukeltajaliitto ry:n sääntöjen mukaisesti. KL:lle oli varattu tilaisuus antaa vastine asiassa. Vastinepyynnössä KL:lle oli ilmoitettu, että kysymys oli kurinpitoasiasta ja tarkemmin fyysisen vamman aiheuttamisesta. Hallitus oli käsitellyt asiaa kokouksessaan 18.4.2015 ja päätynyt kurinpitopäätöksen antamiseen ilman lisäkuulemista, jota KL ei ollut myöskään pyytänyt.


KL oli vastineessaan hallitukselle kiistänyt tönäisseensä ketään. Vastanäyttönä hallituksella oli ollut LL:n antama selvitys, jonka luotettavuutta T:n ilmoitus sekä lääkärinlausunto olivat vahvistaneet. Hallitus oli päätynyt katsomaan, että näyttö oli riittävä.


Vielä Sukeltajaliitto ry on lausunut, että 12 kuukauden toimitsijakielto on täysin perusteltu seuraamus kysymyksessä olevan kaltaisesta, liiton eettisten ohjeiden räikeästä rikkomisesta. Fyysisen vamman tuottaminen on vakava asia etenkin, kun kysymys on lasten ja nuorten toiminnasta sekä tilanteesta, jossa urheilija oli ollut valmistautumassa kilpailusuoritukseen. KL:n käytös ei ollut ollut vastuullista ja asiallista eikä hän ollut käyttäytynyt tilanteessa sillä tavoin kuin aikuisen valmentajan voitiin edellyttää käyttäytyvän. KL:n menettelyyn nähden 12 kuukauden toimitsijakieltoa on pidettävä kohtuullisena seuraamuksena. 


VASTASELITYS

KL on Sukeltajaliitto ry:n vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut, että kuten Sukeltajaliitto ry:n vastineestakin ilmenee, hänelle ei ollut kurinpitomenettelyssä ilmoitettu väitettyä tapahtumainkulkua eikä sitä, kuka väitteitä oli esittänyt ja asiassa ylipäätään lausunut. KL ei siten ollut voinut ottaa kantaa esitettyihin väitteisiin ennen kurinpitorangaistuksen määräämistä.


LL:n ja T:n menettely katsomossa 22.3.2015 oli ollut tahallista kiusantekoa. KL ei ollut tönäissyt LL:ää, vaan tämä oli törmännyt KL:ään. Esitetyt todisteet eivät osoita muuta. T:n lausunnon luotettavuutta heikentää se, että hän on LL:n valmentaja. T:n ja KL:n välillä oli myös ollut erimielisyyttä jo ennen väitettyä tapahtumaa, minkä lisäksi heidän välillään saman lajin ammattivalmentajina on kaiken aikaa eräänlainen kilpailuasetelma. Muut paikallaolijat eivät olleet havainneet väitettyä töytäisyä. Näyttötaakka asiassa on Sukeltajaliitto ry:llä. Asian jäädessä epäselväksi se on ratkaistava KL:n hyväksi.


Vielä KL on lausunut, että kurinpitomenettelyn puutteellisuuden vuoksi asiaa ei voida ratkaista KL:n vahingoksi kirjallisessa menettelyssä.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Suullinen käsittely


Oikeusturvalautakunta on toimittanut asiassa henkilötodistelun vastaanottamiseksi suullisen käsittelyn 28.9.2015. Suullisessa käsittelyssä on kuultu todistelutarkoituksessa KL:ää, LL:ää ja Sukeltajaliitto ry:n puheenjohtaja Aleksi Niemistä sekä todistajina R:ää, I:tä ja T:tä.

 

Kysymyksenasettelu


Oikeusturvalautakunnassa on kysymys ensinnäkin siitä, onko Sukeltajaliitto ry:n KL:ään kohdistamassa kurinpitomenettelyssä noudatettu liiton sääntöjä ja kurinpidon yleisiä periaatteita.


Toiseksi asiassa on kysymys siitä, oliko KL loukannut LL:n fyysistä koskemattomuutta ja käyttäytynyt Sukeltajaliitto ry:n sääntöjen ja eettisten ohjeiden vastaisesti kilpailumatkalla Barcelonassa 22.3.2015.


Kolmanneksi asiassa on kysymys vielä siitä, onko KL:lle määrätty kurinpitorangaistus liiton sääntöjen ja määräysten mukainen, mikäli rangaistuksen määräämiselle katsotaan olleen sääntöjen mukaiset perusteet.


Kurinpitomenettelyn arviointi

 

Sukeltajaliiton toimintasäännön 17 kohdan mukaan asianosaiselle on ennen rangaistuksen määräämistä varattava tilaisuus antaa vasti­ne määräajassa. KL on katsonut, että häntä ei ollut kuultu liiton kurinpitomenettelyssä asianmukaisesti, koska hänelle toimitetussa vastinepyynnössä ei ollut mainittu sitä, ketä kohtaan hänen epäiltiin käyttäytyneen epäasiallisesti eikä myöskään sitä, kuka tai ketkä olivat esittäneet tällaisia väitteitä. KL:lle ei myöskään ollut toimitettu selvitystä, jonka perusteella asiaa oli tutkittu, eikä väitettyä tapahtumainkulkua ollut selostettu vastinepyynnössä tarkasti. Sukeltajaliitto ry on kiistänyt väitetyt menettelyvirheet todeten, että KL oli ollut kaiken aikaa tietoinen siitä, mitä tilannetta kurinpitomenettely oli koskenut.


Oikeusturvalautakunta on useissa kurinpitoa koskevissa ratkaisuissaan todennut, että kohdistettaessa henkilöön kurinpidollisia toimia tämän kuuleminen on keskeinen oikeussuojaperiaate (esimerkiksi UOL 5/2008, UOL 7/2009, UOL 17/2010, UOL 23/2011, UOL 15/2014 ja UOL 29/2015). Kuulemisvelvoitetta tulee noudattaa siitä huolimatta, määrätäänkö siitä asianomaisen lajiliiton säännöissä vai ei. Kuulemisen yhteydessä asianosaiselle on annettava kaikki siihen mennessä kertynyt aineisto, josta hänelle on myös varattava tilaisuus lausua (ks. UOL 5/2008 ja 1/2009).  


Esitetyn selvityksen perusteella Sukeltajaliitto ry:n hallitus oli toimittanut KL:lle vastinepyynnön, jossa oli mainittu, että hallituksella oli todistusaineistoa, jonka perusteella se oli ryhtynyt selvittämään KL:n menettelyä kilpailuissa Barcelonassa 22.3.2015.  Asiassa on riidatonta, että mainittua todistusaineistoa ja muuta selvitystä, jonka perusteella Sukeltajaliitto ry:n hallitus oli asiaa arvioinut, ei ollut toimitettu vastinepyynnön yhteydessä eikä myöhemminkään ennen kurinpitorangaistuksen määräämistä KL:lle. Sukeltajaliitto ry on lausunut, että näin oli toimittu LL:n henkilöllisyyden suojaamiseksi sekä tietosuojasyistä.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että tietosuojasyyt ja pyrkimys suojata väitetyn moitittavan menettelyn kohteen henkilöllisyys eivät oikeuta kurinpitorangaistuksen määräämistä sellaisen todistusaineiston perusteella, johon kurinpitomenettelyn kohteena olevalla henkilöllä ei ole ollut tilaisuutta tutustua ja jonka merkityksestä asiassa asianomainen henkilö ei ole voinut lausua. Oikeus saada tietoonsa kaikki se selvitys, jonka perusteella kurinpitoasiaa arvioidaan, on kuulemisvelvoitteen täyttämisen kannalta keskeistä. Sukeltajaliitto ry:n hallituksen kurinpitorangaistuksen määräämisessä noudattama menettely ei siten ole ollut kuulemisperiaatteen kannalta asianmukaista.


KL on kuitenkin saanut tietoonsa kaiken asiassa kertyneen aineiston oikeusturvalautakunnassa, minkä lisäksi hänellä on ollut tilaisuus esittää vastineensa ja oma selvityksensä tapahtumista oikeusturvalautakunnalle sekä kirjallisesti että suullisesti lautakunnan järjestämässä suullisessa käsittelyssä. Tähän nähden oikeusturvalautakunta katsoo, että asian palauttaminen kurinpitomenettelyyn ei ole tarpeen eikä tarkoituksenmukaista. Oikeusturvalautakunta ottaa asian välittömästi ratkaistavakseen.   


Sovellettavat säännöt ja ohjeet 

 

Sukeltajaliitto ry:n Yleisten kilpailumääräysten kohdassa 3.3 todetaan muun ohella, että kaikessa Sukeltajaliiton alaisessa kilpailutoiminnassa noudatetaan Liiton voimassa olevia toimintasääntöjä, eettisiä sääntöjä ja turvaohjeita. Saman sääntökohdan mukaan sukeltajaliiton toiminnassa noudatetaan liikunnan ja urheilun yleisiä reilun perin periaatteita ja kunnioitetaan yksilön oikeuksia. Edelleen saman sääntökohdan mukaan kiusaaminen, syrjiminen, haukkuminen, nimittely, fyysinen ja henkinen väkivalta, alistaminen, vähättely, seksuaalinen ja sukupuolinen ahdistelu ja syrjintä sekä rasismi eivät kuulu liikuntaan ja urheiluun.


Sukeltajaliiton eettisten ohjeiden kohdassa 3 on muun ohella todettu, että jäsenillä on velvollisuus käyttäytyä vastuullisesti ja asiallisesti. Yhteisiä periaatteita rikkovalla toiminnalla ja käytöksellä tulee olla riittävät seuraamukset. Silti huonosti käyttäytyviä jäseniä ei tule ensisijaisesti sulkea toiminnan ulkopuolelle, vaan kasvua tuetaan ja tarvittaessa etsitään ulkopuolista apua.


Sukeltajaliiton toimintasäännön 17 kohdan mukaan liiton jäsenten henkilöjäsenet ja muut toiminnassa mukana olevat sitoutuvat Liiton toimintasääntöön, antidopingsäännöstöön, Urheilun oikeusturva­lautakunnan sääntöihin ja päätöksiin ja muihin jäsenistöä koskeviin sääntöihin tai päätöksiin seurajäsenyytensä kautta tai lunastamalla Liiton kilpailulisenssin. Saman sääntökohdan mukaan Liiton hallitus päättää kilpailu-, urheilu- ja koulutustoimintaa koskevat säännöt ja määräykset sekä käyttää kurinpitovaltaa silloin, kun kurinpidon kohde on rikkonut sääntöjä tai määräyksiä, joihin se on sitoutunut. Hallituksen määräämiä rangaistuksia ovat varoitus, kilpailu- tai toimitsijakielto, koulutusoikeuden tai sarjapaikan menetys.


Näyttö ja asian oikeudellinen arviointi

 

Asiassa on riidatonta, että KL ja LL olivat kohdanneet toisensa 22.3.2015 Barcelonassa räpyläuintikilpailujen aikana katsomossa, LL:n ollessa matkalla saniteettitiloihin. KL ja LL ovat kertoneet asiassa yhdenmukaisesti siitä, että kohdattuaan he olivat olleet erimielisiä siitä, oliko LL:n sopivaa kulkea sen katsomonosan kautta, jossa KL valmennettavineen oli istunut. KL ei ollut sallinut läpikulkua kertomuksensa mukaan siitä syystä, että urheilijoiden jalkatilassa katsomossa olleet arvokkaat ja herkästi vahingoittuvat lajivarusteet olisivat saattaneet vahingoittua.


Asiassa on kysymys siitä, oliko LL törmännyt epähuomiossa KL:ään ja horjahtanut tämän seurauksena, vai oliko KL loukannut LL:n fyysistä koskemattomuutta saaden menettelyllään aikaan LL:n kaatumisen ja menetellyt näin Sukeltajaliitto ry:n sääntöjen ja eettisten ohjeiden vastaisesti. Tämä kysymys tulee arvioitavaksi sen selvityksen perusteella, joka oikeusturvalautakunnassa on esitetty kurinpitorangaistukseen johtaneesta tapahtumasta.


Oikeusturvalautakunnassa kuulluista henkilöistä KL ja LL olivat tehneet havaintoja LL:n kaatumisesta. Sen sijaan R, I ja T eivät olleet tehneet havaintoja siitä, mikä oli saanut aikaan LL:n kaatumisen.


KL on kertonut, että LL ei ollut tilanteessa varsinaisesti kaatunut, vaan lähinnä istahtanut, ja että tämä oli saattanut johtua siitä, että LL ei ollut ehtinyt reagoida riittävän nopeasti estääkseen yhteentörmäyksen KL:n kanssa KL:n noustua tilanteessa nopeasti ylös. Lisäksi KL on kertonut, että LL oli toisaalta saattanut horjahtaa myös siitä syystä, että tämä oli astunut KL:n pojan jalan päälle.


LL puolestaan on kertonut, että hänen ohittaessaan katsomonosaa, jossa KL valmennettavineen oli istunut, KL oli hypännyt alemmalta penkkiriviltä hänen eteensä ja kieltänyt kovaäänisesti kulkemisen tämän katsomonosan kautta. LL:n oltua asiasta eri mieltä KL oli tönäissyt LL:ää sillä seurauksella, että LL oli kaatunut vieressä olleen KL:n pojan päälle. LL ja T ovat yhdenmukaisesti kertoneet, että LL oli järkyttynyt tapahtuneesta siinä määrin, että hänen ensimmäinen kilpailusuorituksensa oli epäonnistunut pahoin. Edelleen LL on kertonut, että päästyään takaisin Suomeen hän oli hakeutunut lääkärin vastaanotolle siitä syystä, että kaatumisesta aiheutuneet sinänsä lievät vammat oli voitu todeta ja kirjata lääkärinlausuntoon.


LL:n kertomusta tukee se, että hänen ohellaan asiassa kuulluista henkilöistä T ja myös KL ovat kertoneet sananvaihdosta KL:n ja LL:n välillä katsomossa juuri ennen viimeksi mainitun kaatumista. Näillä kertomuksilla asiassa on näytetty, että LL:n kaatuminen ei ollut tapahtunut heti KL:n noustua LL:än eteen estämään tämän kulun, vaan vasta tämän jälkeen, tilanteen kärjistyttyä. Tämä tapahtumien etenemisestä esitetty selvitys tukee sellaisenaan pikemminkin LL:n kuin KL:n kertomusta tapahtumainkulusta. Edelleen oikeusturvalautakunta katsoo, että LL:n kertomuksella ja sitä tukevalla lääkärinlausunnolla asiassa on näytetty, että LL oli kaatunut tilanteessa kyljelleen, ei istahtanut, kuten KL on asiaa kuvaillut.


Vaikka tapahtumien yksityiskohtainen eteneminen ja se, onko KL suoranaisesti työntänyt LL:n nurin, on jäänyt asianosaisten ristiriitaisten kertomusten perusteella jossain määrin epäselväksi, oikeusturvalautakunta katsoo asiassa tulleen selvitetyksi, että LL:n kaatuminen on joka tapauksessa johtunut tapahtumahetkellä ilmeisen tuohtuneessa mielentilassa olleen KL:n LL:ään kohdistamasta tahallisesta aggressiivisesta käyttäytymisestä. KL:n menettely, jonka seurauksena LL on kaatunut saaden lääkärintodistuksesta ilmenevät lievät vammat, on ollut selvästi liiton eettisten ohjeiden vastaista. Näin ollen kurinpitorangaistuksen määräämiselle on ollut liiton sääntöjen mukainen peruste.


Kurinpitorangaistus


Sukeltajaliitto ry:n toimintasäännön mukaan hallituksen määräämiä rangaistuksia ovat varoitus, kilpailu- tai toimitsijakielto, koulutusoikeuden tai sarjapaikan menetys. Päätöksellään 18.4.2015 Sukeltajaliitto ry:n hallitus on määrännyt KL:n 12 kuukauden toimitsijakieltoon.

 

Sukeltajaliitto ry on vastineessaan lausunut, että yhdistys suhtautuu vakavasti fyysisen koskemattomuuden loukkaamiseen toiminnassaan. Sukeltajaliitto ry:n edellä selostetut säännöt ja eettiset ohjeet ilmentävät sitä, että liiton jäseniltä edellytetään kaikessa liiton alaisessa toiminnassa asiallista ja vastuullista käytöstä, johon ei kuulu henkinen eikä fyysinen väkivalta.


Kuten edellä on todettu, KL:n on näytetty loukanneen tapahtumahetkellä LL:n fyysistä koskemattomuutta ja käyttäytyneen myös muutoin tätä kohtaan epäasiallisesti. Erityisen moitittavaa KL:n menettely on ollut siitä syystä, että siihen on syyllistynyt vastuullisessa tehtävässä toiminut valmentaja, jolta on voitu edellyttää esimerkillistä käyttäytymistä etenkin suhteessa nuoriin urheilijoihin. Ankaran rangaistuksen määräämistä puoltaa asiassa lisäksi se, että tapahtumahetkellä katsomossa oli ollut paljon ihmisiä, joiden joukossa myös pieniä lapsia, sekä se, että epäasiallinen käytös on kohdistunut kilpailusuoritukseensa valmistautumassa olleeseen urheilijaan.


Kokonaisuutena arvioiden oikeusturvalautakunta katsoo, että KL:lle sääntöjen mukaan määrätty 12 kuukauden toimitsijakielto on KL:n menettelyyn ja asemaan nähden oikeudenmukainen seuraamus. Näin ollen valituksen kohteena olevaa päätöstä ei ole syytä muuttaa myöskään määrätyn toimitsijakiellon keston osalta.


Lautakuntakulut

 

KL:n valitus hylätään kokonaan. KL on siten lähtökohtaisesti velvollinen korvamaan asian oikeusturvalautakunnassa voittaneen Sukeltajaliitto ry:n lautakuntakuntakulut.


Edellä mainitulla perusteilla Sukeltajaliitto ry:n hallitus on rikkonut kurinpitomenettelyssä kurinpidossa keskeistä kuulemisperiaatetta, minkä johdosta liiton kurinpitomenettely ei ole ollut kurinpitomenettelyn kohteena olleen KL:n kannalta asianmukainen. Kuulemisvirhe on korjaantunut vasta oikeusturvalautakunnalle tehdyn valituksen ja lautakuntamenettelyn aikana toteutuneen kirjallisen ja suullisen kuulemisen myötä. Kurinpitomenettelyn virheellisyyden vuoksi asian saattamiselle oikeusturvalautakunnan tutkittavaksi on ollut perusteltu syy. Tämän vuoksi oikeusturvalautakunta katsoo, että KL on velvoitettava korvaamaan Sukeltajaliitto ry:n lautakuntakulut asiassa ainoastaan osaksi.


Kurinpitomenettelyssä tapahtuneet virheet ja toisaalta KL:n oma menettely ja asian lopputulos huomioon ottaen oikeusturvalautakunta harkitsee korvattavien lautakuntakulujen määräksi 1.000 euroa.

 

Päätöslauselma


Valitus ja KL:n lautakuntakulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.


KL velvoitetaan suorittamaan Sukeltajaliitto ry:lle korvaukseksi lautakuntakuntakuluista arvonlisäveroineen 1.000 euroa.  


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Jukka Sippo                              Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                          sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jukka Sippo, Pekka Lindroos, Harri Lintumäki, Marja Ramm-Schmidt ja Kristiina Rintala.