5/2000 Voimistelu: Arvokisajoukkue - Valinta joukkueeseen

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA      PÄÄTÖS 27.6.2000


Nro 5/2000 Diaarinro 2/2000


   

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

 

Suomen Voimisteluliitto r.y:n hallituksen päätös 12.9.1999, jonka mukaan Espoon Telinetaiturit r.y:tå edustavaa Eero Lampenia ei valittu telinevoimistelun vuoden 1999 MM-kilpai­

luun lähetettyyn joukkueeseen.

 

ASIA         valinta MM-joukkueeseen

  

MUUTOKSENHAKIJA

                            Espoon Telinetaiturit r.y.

 VALITUS

 

                Espoon Telinetaiturit r.y. on valituksessaan katsonut, että yllä mainittu       päätös on väärä.


SELITYS

 

Suomen Voimisteluliitto r.y. on selityksessään katsonut, et­ tä valitus on aiheeton. MM-kilpailuun lähetetyn miesten joukkueen varamieheksi oli valittu kolmen tasavertaisen kil­ pailijan kesken järjestetyn karsintakilpailun voittaja. Lam­ pen oli ollut karsintakilpailussa vasta toinen.


 

PÄÄTÖS

Käsittelyratkaisu

 

Urheilun oikeusturvalautakunnan tehtävänä on sääntöjensä

1 §:n mukaan toimia järjestöistä riippumattomana valituseli­ menä. Valituksen kohteena voivat olla muun muassa järjestö­ jen tai niiden organisaatioon kuuluvien yhteisöjen päätökset, joissa on kysymys jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista tai päätösten sääntöjenvastaisuudesta.


 

Valituksessa ei ole väitetty, että kysymys tässä tapauksessa olisi kurinpitotoimesta tai jäsenoikeuksien rajoittamisesta. Valituksen tutkiminen edellyttää näin ollen sitä, että jouk­ kuevalintaa koskevan päätöksen on väitetty olleen sääntöjenvastainen.

 

Urheilun oikeusturvalautakunta tulkitsee valitusta siten, että puheena olevaan päätökseen kohdistuvalla arvostelulla tarkoitetaan valituksessa myös päätöksen sääntöjenvastai­ suutta. Sen vuoksi lautakunta ottaa valituksen tällä perus­ teella tutkittavaksi. Lautakunta ei kuitenkaan voi tutkia sitä, onko ratkaisu ollut tarkoituksenmukainen.

 

Pääasiaratkaisu Tosiasiat

Suomen Voimisteluliitto r.y. (liitto) on  5.9.1999 valites­ saan MM-kilpailuihin lähetettävää joukkuetta päättänyt, että "varavoimistelijat Eero Lampen ja Janne Sarkkio karsivat lauantaina 11. syyskuuta klo 14.00 Jyväskylässä. varavoimis­ telijaksi valitaan karsinnan 6-ottelun voittaja miesten tek­ nisen valiokunnan esityksen mukaan".

 

Karsintakilpailu on pidetty yllä mainittuna ajankohtana, kuitenkin Espoossa. Kilpailuun on osallistunut Lampenin ja Sarkkion lisäksi Joni Koivunen.

 

Liiton hallitus ei ole ennen karsintakilpailun pitämistä päättänyt Koivusen osallistumisesta karsintaan. Hänen osal­ listumisensa on perustunut miesten teknisen valiokunnan jä­ senten kannanottoihin. He ovat hyväksyneet Koivusen osallis­ tumisen karsintaan, koska hallituksen kokouksen päätöksen jälkeen oli havaittu, että aiemmin asetettujen valintakri­ teerien mukaan myös Koivunen oli Lampenin ja Sarkkion kans­ sa tasaveroinen ehdokas MM-joukkueeseen.

 

Karsintakilpailun on voittanut Koivunen, toiseksi on tullut Lampen ja kolmanneksi Sarkkio.


Miesten tekninen valiokunta on 12.9.1999 äänestyksen jälkeen päätynyt esittämään liiton hallitukselle Koivusen valitse­ mista MM-kilpailuhin lähetettävään joukkueeseen. Äänestyk­

seen on osallistunut henkilö, joka ei ole ollut lautakunnan jäsen.

 

Liiton hallitus on kokouksessaan 12.9.1999 päättänyt yksi­ mielisesti valita MM-joukkueeseen Koivusen.

 

Oikeudellinen arviointi

 

MM-joukkueeseen valinnalle etukäteen asetettujen kriteerien mukaan Koivunen, Larnpen ja Sarkkio ovat olleet tasaveroisia karsimaan joukkueen varamiehen paikasta. Näin ollen Koivusen ottaminen mukaan karsintaan on ollut sinänsä oikeutettu.a

 

Kun päätös Larnpenin ja Sarkkion välillä suoritettavasta kar­ sinnasta on tehty liiton hallituksessa, olisi ollut asianmu­ kaista, että myös päätös Koivusen mukaan ottamisesta olisi tehty samassa menettelyssä. Liiton hallituksen olisi ollut ennen karsintakilpailua aiheellista kokoontua käsittelemään Koivusen osallistumista karsintaan tai toimittaa asiassa pu­ helinkokou.s Kun näin ei ole menetelt,y karsintakilpailun merkitys on voinut perustellusti jäädä siihen osallistuneil­ le voimistelijoille epäselväksi. Lampen on oikeutetusti voi­ nut luulla, että voitto Sarkkiosta riittää hänen valintaansa MM-joukkueeseen.

 

Miesten teknisen valiokunnan kokouksessa 12.9.1999suoritet­ tu äänestys on tapahtunut virheellises.tiKun lopullinen päätös miesten joukkueen varamiehen valinnasta on kuitenkin tehty liiton hallituksessa eikä hallitus ole ollut sidottu valiokunnan kantaan, ei valiokunnan menettelyssä tapahtu­ neella virheellä ole ollut asiassa lopputuloksen kannalta olennaista merkitystä.

 

Liiton hallitus on karsintakilpailun jälkeen kokouksessaan hyväksynyt Koivusen osallistumisen karsintaan. Hallitus on sille kuuluvan harkintavallan puitteissa voinut päättää ja halutessaan myös muuttaa pä töstään siitä, miten ja keiden


välillä varamiehen paikkaa koskeva mahdollinen karsinta suo- ritetaan ja kuka varamieheksi valitaan. Sen perusteella, et­ tä hallitus on ensin osin puutteellisten tietojen perusteel­ la päättänyt, että karsinta suoritetaan ainoastaan Lampenin ja Sarkkion välillä, Lampen ei ole saanut subjektiivista oi­ keutta MM-joukkueen varamiehen paikkaan, vaikka onkin kar­ sintakilpailussa voittanut Sarkkion.

 

Liiton sääntöihin perustuvaa tai muutakaan oikeudellista es­ tettä sille, että liiton hallitus on valinnut MM-joukkueen varamieheksi Koivusen, joka karsintakilpailussa on menesty­ nyt Lampenia paremmin, ei siten ole ollut. Mikään ei myös­ kään viittaa siihen, että Lampen olisi muutoin epäasiallisin tai epäurheilullisin perustein syrjäytetty MM-joukkueesta.

 

Näin ollen valitus ei anna aihetta toimenpiteisiin.

 

Asian näin päättyessä suoritettua valitusmaksua ei palautet.a

 

 

\r.c-           '•;.          

Erkki- uhani Taipale puheenjohtaja

 

 

fh--i.            :_

Jarmo Hirvonen sihteeri

 

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Erkki-Juhani Taipale, Kurt-Erik Forstedt, Heikki Halila, Tom Ifström ja Urpo Kangas.