6/2014 Taekwon-do Kurinpito – Varoitus – Kurinpidollinen laillisuusperiaate – Kurinpitomääräysten täsmällisyys Kurinpitomenettely


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS    Nro 6/2014

10.4.2014   Diaarinro 7/2014

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen ITF Taekwon-Do ry:n hallituksen päätökset 1.12.2013 ja 8.2.2014


ASIA

Varoitus ym.


MUUTOKSENHAKIJA

A


KUULTAVA

Suomen ITF Taekwon-Do ry


HALLITUKSEN PÄÄTÖS

Suomen ITF Taekwon-Do ry:n hallitus on päätöksillään 1.12.2013 ja 8.2.2014 määrännyt A:lle kolme kirjallista varoitusta. Kirjalliset varoitukset on määrätty seuraavien kolmen tapahtuman perusteella:


1)    A:n epäkunnioittava ja epäystävällinen käytös maajoukkueen päävalmentajaa Pekka Varista kohtaan;


2)    A:n epäystävällinen käytös muita maajoukkueurheilijoita kohtaan; ja


3)    A oli jättänyt kertomatta maajoukkuevalmentajalle olennaisen tiedon terveydentilastaan.


Hallitus on 8.2.2014 päätöksessään todennut lisäksi, että asia saatetaan kansainvälisen liiton kurinpitokomitean käsittelyyn jatkotoimenpiteitä varten, koska kurinpitotoimenpiteen kiistäminen osoitti, ettei A ollut sisäistänyt taekwon-don protokollaa ja yleisiä käytössääntöjä.


Hallitus on todennut perusteluinaan, että kirjalliset varoitukset perustuivat A:n käyttäytymiseen Espanjassa järjestetyissä MM-kilpailuissa. A oli käyttäytynyt epäystävällisesti päävalmentaja Pekka Varista kohtaan ennen kilpailusuoritusta lämmittelyalueella. Tällä menettelyllä A oli rikkonut taekwon-don pääperiaatteita eli kohteliaisuutta ja itsehillintää. Lisäksi A oli rikkonut taekwon-don valaa eli hän ei ollut noudattanut taekwon-don pääperiaatteita (valan kohta 1) eikä ollut kunnioittanut opettajaa ja ylempiä vöitä (valan kohta 2).


Lisäksi A oli aiheuttanut epäystävällisellä käytöksellään hämmennystä ja mielipahaa muiden maajoukkueurheilijoiden keskuudessa. A oli menetellyt lajin pääperiaatteiden vastaisesti.


A ei ollut kertonut maajoukkueen päävalmentajalle terveydentilaansa koskeneesta olennaisesta tiedosta, jolla olisi ollut merkitystä kilpailusuoritukseen valmistauduttaessa ja kilpailutilanteessa. A:n menettely oli ollut ajattelematonta ja vaarallista.


VALITUS PERUSTEINEEN

A on vaatinut, että hallituksen päätös kumotaan ja että Suomen ITF Taekwon-Do ry:tä kielletään saattamasta asiaa kansainvälisen lajiliiton käsiteltäväksi.


Suomen ITF Taekwon-Do ry:llä ei ole kurinpitosääntöjä, joista voisi etukäteen varmistua, mistä menettelystä kurinpitoseuraamus on mahdollista määrätä. Suomen ITF Taekwon-Do ry:n säännöissä kurinpitoseuraamuksen määräämiseen johtavaa käyttäytymistä ei ole kuvattu riittävän täsmällisesti. Asiassa ei ole yksilöity, mitä sääntömääräystä A oli rikkonut.


Asian käsittelyssä oli tapahtunut useita menettelyvirheitä. A:lle ei ollut ilmoitettu käsittelyn aluksi, että kysymys oli kurinpitomenettelystä. A ei ollut omaa lausumaansa hallitukselle antaessaan tiennyt, että käsittely saattaa johtaa kurinpitoseuraamuksen määräämiseen. A ei ollut saanut kaikkea aineistoa. Hänelle ei ollut toimitettu Pekka Variksen eikä Laura Nikkola-Kuusiston selostuksia tapahtumista eikä myöskään nimettömien maajoukkueurheilijoiden tekemiä raportteja. Kuulemiselle varattu aika oli ainoastaan kuusi päivää ja tämä oli asian laatuun nähden liian lyhyt aika.


Hallitus oli ottanut asian käsiteltäväkseen ilman, että tekninen komitea olisi yhdistyksen sääntöjen 7 §:n mukaisesti esittänyt kurinpitotoimia asiassa. A:ta ei ollut kuultu myöskään hänen terveydentilansa perusteella määrätystä kurinpitoseuraamuksesta. A:n terveydentilaa koskenut maininta oli poimittu A:n omasta vastineesta.


A oli valittanut hallituksen kurinpitopäätöksestä. Hallitus ei ollut muuttanut aikaisempaa päätöstään, mutta oli aikaisemman päätöksen lisäksi päättänyt viedä asian kansainvälisen lajiliiton käsiteltäväksi. A:n kurinpitoseuraamus mahdollisesti ankaroituu hänen oman muutoksenhakunsa johdosta.


Kurinpitoseuraamukselle ei ollut perusteita. Hallituksen tapahtumakuvaukseen ottamat maininnat A:n toiminnasta ja sanallisista ilmaisuista eivät olleet tosiasioita vastaavia.  


VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen ITF Taekwon-Do ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.


Kurinpitoseuraamukset oli määrätty tuolloin voimassa olleiden sääntöjen perusteella. Lisäksi käytettävissä oli ollut Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n vahvistamat Reilun pelin säännöt ja kansainvälisen ITF:n säännöt.


Suomen ITF Taekwon-Do ry:n tekniseen komiteaan kuului vuonna 2013 ainoastaan yksi henkilö, joka kuului myös hallitukseen. Asia oli käsitelty ensin vuoden 2013 hallituksessa ja vuonna 2014 uusi hallitus oli pysyttänyt päätöksen. Aikaisemman hallituksen kaksi jäsentä eivät olleet osallistuneet asian käsittelyyn uudessa hallituksessa. Sen sijaan A:n kilpakumppanin äiti tai puoliso eivät olleet esteellisiä asian käsittelyyn.


A:ta oli kuultu kurinpitomenettelyn aikana. Asia oli myös käsitelty kahdessa hallituksessa. Menettely oli ollut oikeudenmukainen. A oli saanut myös kaiken kirjallisen materiaalin, mitä asiassa oli kertynyt. Varis ja Nikkola-Kuusisto eivät olleet antaneet kirjallista selvitystä, vaan heidän käsityksensä oli kirjattu hallituksen tapahtumaselostukseen.  


A on sitoutunut noudattamaan Taekwon-Don perusperiaatteita ja tietää lajin käyttäytymissäännöt. Käyttäytymissääntöihin tulee suhtautua vakavasti ja niitä tulee noudattaa. Huono käytös, kontrollin puute ja epäkunnioittava käyttäytyminen eivät kuuluneet lajiin ja A:n käyttäytyminen oli ollut vastoin lajin sääntöjä.


Suomen ITF Taekwon-Do ry:ssä ei ollut voimassa olevia kurinpitosääntöjä. Kurinpitotoimissa oli noudatettu seuroissa noudatettua käytäntöä. Suomen liitto on velvollinen viemään kaikki kansalliset kurinpitotoimet kansainväliseen lajiliittoon.


VASTASELITYS

A on vastaselityksessään todennut valituksessaan esittämänsä lisäksi, että toisin kuin liitto on vastauksessaan todennut, teknisen valiokunnan olisi tullut kokoonpanostaan riippumatta valmistella kurinpitoasia hallituksen päätettäväksi. Nyt hallitus oli itse aloittanut kurinpitomenettelyn. Hallitus oli laatinut tapahtumakuvaukset kuulopuheiden perusteella. Hallituksen olisi tullut pyytää selvitykset paikalla olleilta henkilöiltä ja varata A:lle tilaisuus lausua näistä selvityksistä. Nyt tapahtumakuvauksen oli laatinut henkilö, joka ei ollut läsnä yhdessäkään kurinpidon perusteena olleessa tapahtumassa. Hallituksen kahden jäsenen esteellisyyden ja terveydentilaa koskevan ilmoittamisen sekä lisärangaistuksena pidettävän asian käsittelyn kansainväliselle lajiliitolle saattamisen osalta A on olennaisilta osin toistanut valituksessaan esittämänsä.


Liitossa ei ollut kurinpitosääntöjä. Nyt liitto oli jälkikäteen päättänyt, mitä oli pidettävä rangaistavana käyttäytymisenä. Sääntelyn tuli olla riittävän täsmällistä ja sen tuli olla voimassa tarkasteltavana olevan menettelyn tekohetkellä. Nyt näin ei ollut.   

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu


Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.

 

Pääasiaratkaisun perustelut


I Tausta ja kysymyksenasettelu


A:lle 1.12.2013 ja 8.2.2014 määrätyt kurinpidolliset varoitukset perustuvat Espanjan Benidormissa 25.10.2013 MM-kilpailujen yhteydessä tapahtuneeseen keskusteluun joukkueen päävalmentajan kanssa ja väitettyyn epäasialliseen käyttäytymiseen päävalmentajaa ja joukkueen muita jäseniä kohtaan.


Valituksessa on todettu ensinnäkin, että kurinpitopäätöksen antamista koskeneessa menettelyssä oli tapahtunut seuraavat menettelyvirheet:


1)    tekninen komitea ei ollut valmistellut kurinpitoasiaa;


2)    päätöksentekoon hallituksessa oli osallistunut esteellisiä henkilöitä;


3)    menettelyn alussa A:lle ei ollut kerrottu kysymyksessä olevan kurinpitomenettely;


4)    lausuman antamiseen annettu aika oli ollut liian lyhyt;


5)    A:lle ei ollut annettu tilaisuutta tutustua kaikkeen asiassa kertyneeseen aineistoon; ja


6)    A:ta ei ollut kuultu terveydentilan ilmoittamatta jättämisen perusteella määrätystä varoituksesta.


A on katsonut myös, että kurinpitoseuraamukselle ei ollut perusteita.


II Kurinpitomenettely


(a)  Kurinpitoasian valmistelu teknisessä komiteassa

 

Suomen ITF Taekwon-Do ry:n toimintasääntöjen 7 §:n mukaan hallitus voi päättää jäsenyhdistyksen jäseneen kohdistuvasta liiton alaisesta kilpailutoimintaa koskevasta toimintakiellosta tai muista kurinpitotoimista teknisen komitean esityksestä.


Oikeusturvalautakunta toteaa hallituksen ottaneen asian käsiteltäväkseen ilman, että tekninen komitea olisi tehnyt asiassa esitystä hallitukselle. Näin ollen hallitus on menetellyt toimintasääntöjen vastaisesti. Lautakunta katsoo, että tämä menettelyvirhe ei ole sillä tavoin olennainen, että hallituksen päätös tämän virheen johdosta tulisi poistaa.


(b) Esteellisyys


A on katsonut, että päätöksentekoon osallistuneet hänen kilpakumppaninsa äiti Sari Kiviranta ja puoliso Joona Helassalo olivat esteellisiä.


Hallituksen päätöksestä 1.12.2013 ilmenee, että päätöksentekoon ovat osallistuneet Thierry Meyour, Sari Kiviranta, Joona Helassalo ja Emilia Kamppari. Tämän jälkeen asia on A:n valituksen johdosta käsitelty 8.2.2014 uudessa hallituksessa, jolloin käsittelyyn eivät olleet osallistuneet ne hallituksen jäsenet, jotka olivat osallistuneet asian käsittelyyn 1.12.2013.


Yhdistyslain 37 §:n mukaan hallituksen jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö ei saa osallistua hänen ja yhdistyksen välistä sopimusta koskevaan eikä muunkaan sellaisen asian käsittelyyn tai ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa.


Oikeuskirjallisuudessa on todettu, että yhdistyksen säännöissä ei voida esteellisyyssääntelyn tasoa lieventää. Sen sijaan yhdistyksen säännöissä voidaan asettaa lakia tiukempia vaatimuksia, jos tarkoituksena on edistää yhdistyksen hallinnon puolueettomuutta (Halila - Tarasti: Yhdistysoikeus 2011 s. 543). Edelleen oikeuskirjallisuudessa on todettu, että yhdistyksen kurinpitomenettelyssä esteellisyyden osalta tulee noudattaa tuomareiden esteellisyyssääntöjä (Riitesuo: Erottaminen ja kurinpito yhdistyksessä 2001 s. 342). Tuomari on muun ohella esteellinen käsittelemään asiaa, jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa tuomarille tai tämän läheiselle.


Hallituksen jäsenet Sari Kiviranta ja Joona Helassalo eivät ole olleet itse osallisia kurinpitoasiassa. Esteellisyyttä ei voida katsoa aiheutuvan myöskään sillä perusteella, että he ovat A:n kilpakumppanin äiti ja puoliso, koska A:lle määrättävästä kurinpitoseuraamuksesta ei voida katsoa olevan odotettavissa erityistä hyötyä asian ratkaisuun osallistuneiden läheiselle. Muutakaan perustetta katsoa heitä esteelliseksi ei ole esitetty.


Esteellisyyttä koskeva väite hylätään.


(c) Kuuleminen


Oikeusturvalautakunta on useissa kurinpitoa koskevissa ratkaisuissaan todennut, että keskeinen oikeussuojaperiaate on asianosaisen kuuleminen erityisesti silloin, kun häneen kohdistetaan kurinpidollisia toimia (esimerkiksi UOL 5/2008, UOL 7/2009, UOL 17/2010 ja UOL 23/2011). Kuulemisvelvoite perustuu myös urheilun kurinpidon ja yhdistysoikeudellisen kurinpidon yleisiin oikeusperiaatteisiin, ja sitä on vakiintuneesti edellytetty noudatettavan urheilun oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännössä. Kuten oikeusturvalautakunta on ratkaisussaan UOL 9/2010 todennut, kuulemiseen tulee varata kohtuullinen aika. Kohtuullisen ajan vaatimus vaihtelee käsiteltävän asian luonteen perusteella, mutta kurinpitoasioissa yleensä riittävänä ilman asianosaisen suostumusta ei voida pitää vain päivän tai kahden määräaikaa.  


Urheilun kurinpidossa asianmukaiseen kuulemismenettelyyn kuuluu, että ensiksikin urheilijalle annetaan tieto häneen kohdistetusta kurinpitomenettelystä ja kaikesta siitä aineistosta, johon menettely perustuu. Toiseksi urheilijalle tulee antaa aito mahdollisuus vaikuttaa menettelyyn siten, että hänelle varataan tilaisuus antaa vastineensa ja oma selvityksensä.


A:han kohdistettu kurinpitomenettely on saanut alkunsa maajoukkueen päävalmentajan sekä eräiden nimeltä mainitsemattomien maajoukkueurheilijoiden raportoinnin perusteella. Tämä raportointi on ollut Suomen ITF Taekwon-Do ry:n vastauksessa ilmoitetun mukaan suullista. Näiden suullisten selostusten perusteella hallitus on muotoillut tilannekuvaukseksi otsikoidun selostuksen. Hallitus on pyytänyt A:lta lausumaa tästä tilannekuvauksesta.


Suomen ITF Taekwon-Do ry:n ilmoitusta siitä, että A:lle on toimitettu lausumapyynnön yhteydessä kaikki asiassa kertynyt kirjallinen aineisto, ei ole syytä epäillä. Kun kurinpitomenettely on käynnistynyt suullisten ilmoitusten perusteella, joista hallitus on tehnyt kirjallisen yhteenvedon, kurinpitomenettelyn kohteeksi valikoituu hallituksen kirjallisesti selostama tapahtumakuvaus, josta lausumaa on pyydetty. Tältä osin A:n kuulemisessa ei ole tapahtunut virhettä.


Lausuman antamiseen on varattu aikaa kuusi vuorokautta. Lausuman antamiseen varattava kohtuullinen aika vaihtelee käsiteltävän asian mukaan, mutta edellä todetuin tavoin ilman asianosaisen nimenomaista suostumusta kurinpitoasioissa ei yleensä voida pitää kohtuullisena vain päivän tai kahden määräaikaa. Tavanomaisissa tapauksissa asiaan osalliselle on varattava vähintään yhden viikon määräaika. Tässä tapauksessa aikaa on varattu kuusi päivää, eikä A ole pyytänyt lisäaikaa lausuman antamiseen. A on myös toimittanut pyydetyn lausuman määräajassa. Kysymyksessä oleva asia ei ole ollut myöskään laajuudeltaan sellainen, että kuuden päivän määräaikaa voitaisiin pitää liian lyhyenä. Lautakunta katsoo, että A:lla on ollut asianmukainen tilaisuus lausuman antamiseen lajiliiton sisäisessä kurinpitomenettelyssä.


A on vielä todennut, että hänelle ei ollut menettelyn alussa ilmoitettu, että kysymys oli kurinpitomenettelystä. A:lle on lausuntopyynnön yhteydessä toimitettu hallituksen muotoilema tapahtumakuvaus ja pyydetty lausumaa. Lausuntopyynnössä on viitattu myös Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n reilun pelin periaatteisiin, ITF Taekwon-Don pääperiaatteisiin ja valaan sekä muihin eettisiin säännöstöihin. Lausuntopyynnön jälkeen A:n ja Suomen ITF Taekwon-Do ry:n puheenjohtajan välillä on käyty sähköpostikirjeenvaihtoa, jossa A on pyytänyt täsmennystä siihen, mitä epäasiallisella käyttäytymisellä tarkoitetaan. Lausumapyynnössä ei ole suoraan todettu kysymyksessä olevan kurinpitomenettely. Lautakunta kuitenkin katsoo, että lausuntopyynnön ja sitä seuranneen sähköpostikirjeenvaihdon perusteella asiassa ei ole voinut olla epäselvää, että asian käsittely saattaa johtaa kurinpidollisiin toimenpiteisiin. Tältä osin asiassa ei ole menetelty yleisen kuulemisperiaatteen vastaisesti.


A on hallitukselle antamassaan lausumassa viitannut siihen, että hänen käyttäytymiseensä MM-kilpailuissa oli vaikuttanut osittain hänen terveydentilansa. Tämän jälkeen hallitus oli tiedustellut maajoukkueen päävalmentajalta, oliko tämä ollut tietoinen A:n ilmoittamasta terveydentilaa koskevasta seikasta. Päävalmentajan mukaan A ei ollut ilmoittanut terveydentilastaan. Koska A ei ollut ilmoittanut terveydentilastaan, hallitus määräsi hänelle varoituksen.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että hallituksen olisi tullut varata A:lle tilaisuus lausua terveydentilaa koskevasta ilmoituksesta ja siihen liittyvästä ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä sen jälkeen, kun hallitus oli harkinnut kurinpitoseuraamuksen määräämistä. Kurinpitomenettelyssä on tältä osin menetelty virheellisesti, kun A:lle ei ole tästä kysymyksestä varattu tilaisuutta lausuman antamiseen. 


Ottaen huomioon, että A on saattanut asian uudestaan Suomen ITF Taekwon-Do ry:n hallituksen käsiteltäväksi ja saanut tässä yhteydessä lausua myös näkemyksensä terveydentilansa merkityksestä asian ratkaisemisessa, kuulemisessa tapahtunut virhe on korjaantunut tältä osin jo liiton sisäisessä kurinpitomenettelyssä. Lisäksi A on voinut lausua asiasta myös valituksessaan oikeusturvalautakunnalle. Oikeusturvalautakunta katsoo, että tässä tapauksessa asiaa ei ole syytä palauttaa Suomen ITF Taekwon-Do ry:n hallitukselle uudelleen käsiteltäväksi. Lautakunta ottaa siten asian välittömästi ratkaistavakseen.

 

III Kurinpitoseuraamuksen määräämisen edellytykset

 

Oikeusturvalautakunta toteaa, että kurinpitoseuraamus on mahdollista määrätä vain sellaisen teon perusteella, joka on teon hetkellä voimassa olevissa, asianomaista henkilöä sitovissa säännöissä määrätty rangaistavaksi. Suomen ITF Taekwon-Do ry:n 4.9.2011 päivitettyjen toimintasääntöjen 7 §:ssä määrätään, että liiton hallitus voi päättää jäsenyhdistyksen jäseneen kohdistuvasta liiton alaista kilpailutoimintaa koskevasta toimintakiellosta tai muista kurinpitotoimista teknisen komitean esityksestä sen mukaan kuin tarkemmin määrätään liiton kokouksen vahvistamissa kurinpitomääräyksissä, jos jäsenyhdistyksen jäsen on ITF Taekwon-don piirissä menetellyt liikunnan eettisten arvojen tai urheilun reilun pelin periaatteiden vastaisesti tai laiminlyönyt Suomen ja maailman ITF-liittojen sääntöjä ja toiminut ITF Taekwon-don pääperiaatteiden vastaisesti.


Taekwon-don pääperiaatteisiin kuuluvat kohteliaisuus, rehellisyys, uutteruus, itsehillintä ja lannistumaton henki. Taekwon-don valassa valan vannonut henkilö lupautuu muun muassa noudattamaan taekwon-don sääntöjä sekä kunnioittamaan opettajaa ja ylempiä vöitä.


Suomen ITF Taekwon-Do ry:n hallitus on kurinpitopäätöksessään katsonut, että päävalmentajaa kohtaan osoitetulla epäkunnioittavalla ja epäystävällisellä käyttäytymisellä A oli rikkonut taekwon-don pääperiaatteita eli kohteliaisuutta ja itsehillintää sekä taekwon-don valaa, jonka mukaan valan vannonut lupaa noudattaa taekwon-don pääperiaatteita ja kunnioittaa opettajaa sekä ylempiä vöitä. Maajoukkueen muita urheilijoita kohtaan osoitetun epäystävällisen käyttäytymisen osalta A:n on katsottu rikkoneen taekwon-don pääperiaatteita. Terveydentilan ilmoittamatta jättämistä koskevilta osin kurinpitopäätöksessä ei ole tarkemmin mainittu, minkä määräyksen rikkomisen perusteella kurinpitoseuraamus on määrätty. Suomen ITF Taekwon-do ry on vastineessaan todennut, että kurinpitoasiassa oli noudatettu toimintasääntöjä ja että käytössä oli ollut myös Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n vahvistamat Reilun pelin -säännöt sekä kansainvälisen ITF:n säännöt.


Urheilun kurinpidossa vakiintuneesti edellytetään, että se menettely, josta kurinpitoseuraamus voidaan määrätä, tulee kuvata riittävän täsmällisesti säännöissä tai muissa määräyksissä (ks. esimerkiksi UOL 13/2008 ja 23/2011). Nyt tämä menettely oli kuvattu liiton toimintasäännöissä siten, että toimintakielto tai varoitus oli mahdollista määrätä sen mukaan kuin tarkemmin määrätään liiton kokouksen vahvistamissa kurinpitomääräyksissä, jos jäsenyhdistyksen jäsen on ITF Taekwon-don piirissä menetellyt liikunnan eettisten arvojen tai urheilun reilun pelin periaatteiden vastaisesti tai laiminlyönyt noudattaa Suomen ja maailman ITF-liittojen sääntöjä ja toiminut ITF Taekwon-don pääperiaatteiden vastaisesti.


Selvää on, että itämaisessa budolajissa, kuten esimerkiksi Taekwon-dossa, lajiliiton ja seurojen toimintaan liittyy muotoihin sidotun ja kurinalaisen käyttäytymisen vaaliminen. Korkein oikeus on aikidoa koskevassa ratkaisussaan KKO 1993:107 todennut, että aikidoseuralla oli peruste erottaa henkilöjäsen seurasta tilanteessa, jossa henkilö oli yhdistyksen järjestämissä aikidon harjoituksissa usein poikennut ohjauksesta ja soveltanut enemmän tai vähemmän toisenlaista suoritustekniikkaa kuin mitä ohjaaja oli neuvonut. Kurinalaisen käyttäytymisen vaatimus taekwon-dossa ilmenee myös lajin edellä selostetuista pääperiaatteista, joissa vaaditaan muun muassa kohteliaisuutta ja itsehillintää. Lisäksi opettajien ja ylempien vöiden kunnioittaminen kuuluu lajin käyttäytymisvaatimuksiin.


Lajiliitolla on mahdollista ottaa lajiin liittyvät erityiset käyttäytymisvaatimukset huomioon omissa kurinpitosäännöissään. Lajiliiton määrätessä kurinpitoseuraamuksia oman jäsenyhdistyksensä jäsenelle kurinpitomääräyksiltä on edellytettävä riittävää täsmällisyyttä ja sitä, että lajin erikoispiirteiden edellyttämät teot riittävästi yksilöidään kurinpitosäännöissä (ks. Riitesuo: Erottaminen ja kurinpito yhdistyksessä 2001 s. 249).


Oikeusturvalautakunta on ratkaisussaan UOL 23/2011 todennut, että kurinpitoseuraamukseen johtanutta käyttäytymistä ei ollut määritetty riittävän täsmällisesti tilanteessa, jossa lajiliiton toimintasäännöissä oli määritetty hallituksen voivan päättää jäsenyhdistyksen jäseneen kohdistuvasta liiton alaista kilpailutoimintaa koskevasta kilpailukiellosta ja varoituksesta sen mukaan kuin tarkemmin määrätään liittokokouksen vahvistamissa kurinpitomääräyksissä, jos jäsenyhdistyksen jäsen on urheilun piirissä menetellyt liikunnan eettisten arvojen tai urheilun reilun pelin periaatteiden vastaisesti. Nyt kysymyksessä olevissa Suomen ITF Taekwon-Do ry:n toimintasäännöissä on edellä todetun lisäksi todettu, että kurinpitoseuraamukseen voi johtaa taekwon-don pääperiaatteiden vastainen toiminta.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että Suomen ITF Taekwon-do ry:n toimintasäännöissä ei ole yksilöity niitä lajin luonteen vastaisia tekoja, joista kurinpitoseuraamus on mahdollista määrätä. Minkäänlaista määrittelyä tai luonnehdintaa ei ole esimerkiksi siitä, minkälainen käyttäytyminen opettajaa tai ylempää vyötä kohtaa on kurinpidollisessa mielessä sääntöjen vastaista eikä säännöissä ole määritetty esimerkiksi niitä taekwon-don pääperiaatteiden vastaisia tekoja, jotka voivat johtaa kurinpitoseuraamukseen. Näin ollen oikeusturvalautakunta katsoo, että kurinpitoseuraamuksen määräämiseen johtavaa käyttäytymistä ei ole liiton säännöissä kuvattu riittävän täsmällisesti. Tämä onkin siihen nähden ymmärrettävää, että kurinpidosta on ollut tarkoitus määrätä tarkemmin kurinpitomääräyksissä. Suomen ITF Taekwon-do ry on vastauksessaan todennut, ettei tällaisia kurinpitomääräyksiä ollut laadittu.


Suomen ITF Taekwon-Do ry perustelee ratkaisuaan vielä aikaisemmalla käytännöllään, jossa toimintakielto on määrätty kilpailutilanteissa osoitetun taekwon-don pääperiaatteiden vastaisen epäkunnioittavan käyttäytymisen johdosta. Tältä osin lautakunta toteaa, että aikaisempi menettely ei ole ollut lautakunnan arvioitavana, eikä sillä ole siten tässä asiassa merkitystä. Käytännön tulisi olla oikeudellisesti perusteltu, jotta siihen voitaisiin vedota.


Lautakunta toteaa johtopäätöksenään, että kurinpitoseuraamuksen määräämiseen johtavaa käyttäytymistä ei ole toimintasäännöissä kuvattu riittävän täsmällisesti eikä kurinpidon osalta ole annettu sääntöjen edellyttämiä kurinpitomääräyksiä. Näin ollen Suomen ITF Taekwon-do ry:llä ei ole ollut edellytyksiä määrätä A:lle kolmea varoitusta niistä menettelyistä, joita päätöksessä on kuvattu. Päätökset on tämän vuoksi kumottava.


IV Asian käsittelyn saattaminen kansainväliseen lajiliittoon

 

Kurinpitoasioissa lajiliiton sisäisessä muutoksenhaussa kurinpitopäätöstä ei saa muuttaa valittajan vahingoksi. Tässä tapauksessa Suomen ITF Taekwon-do ry:n hallitus on A:n valituksen johdosta ottanut asian uudestaan käsiteltäväkseen ja pysyttänyt aikaisemmin määrätyt varoitukset. Lisäksi hallitus on toimittanut asian kansainvälisen lajiliiton käsiteltäväksi. Tällaista määräystä ei ole ollut valituksen kohteena olleessa hallituksen päätöksessä 1.12.2013. Hallitus on siten päätöksellään 8.2.2014 muuttanut aikaisempaa päätöstä A:n valituksen johdosta tämän vahingoksi. Päätös on tältäkin osin kumottava.

 

Päätöslauselma


Valitus hyväksytään. Suomen ITF Taekwon-Do ry:n hallituksen päätökset 1.12.2013 ja 8.2.2014 kumotaan siltä osin kuin hallitus on määrännyt A:lle kolme varoitusta ja määrännyt asian kansainvälisen lajiliiton käsiteltäväksi.


Valitusmaksu palautetaan.

 

Ratkaisu oli yksimielinen.


Jukka Sippo                                         Timo Ojala

puheenjohtaja                                     sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jukka Sippo, Antti Aine, Heikki Halila, Hilkka Salmenkylä ja Jukka Virtanen.