2/2020 Salibandy – Pelaajan siirto-oikeus – Säännöt – Tarkoituksenmukaisuusharkinta


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

Päätös               Nro 2/2020

14.1.2020          Diaarinumerot 28 ja 29/2019


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

HIFK Salibandy ry:n hallituksen päätös 12/2019


ASIA

Pelaajan siirto-oikeus


MUUTOKSENHAKIJAT

A (dnro 28/2019)

B (dnro 29/2019)


KUULTAVAT

HIFK Salibandy ry (HIFK Innebandy & Friidrott rf.)

Suomen Salibandyliitto ry


KÄSITTELY OIKEUSTURVALAUTAKUNNASSA

A (dnro 28/2019) ja B (dnro 29/2019) ovat erillisillä valituksillaan hakeneet muutosta HIFK Salibandy ry:n päätökseen, jolla seura ei ole suostunut A:n ja B:n kesken sopimuskauden tapahtuvaan seurasiirtoon.


Valituksissa on kysymys olennaisesti samoista seurasiirtoa koskevista perusteista ja ne koskevat saman seuran päätöstä. Oikeusturvalautakunta on päättänyt käsitellä valitukset yhdessä ja asioissa annetaan yhteinen päätös.

 

ASIAN TAUSTA JA VALITUKSEN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS

A ja B pelaavat salibandya HIFK Salibandyn A-junioreiden joukkueessa. He ja huoltajansa ovat 10.5.2019 allekirjoittaneet ajalle 1.4.2019 - 30.4.2020 pelaajasopimukset HIFK Salibandyn kanssa ja sitoutuneet siihen, etteivät he siirry toiseen seuraan sopimuksen ollessa voimassa, ellei muutoin yhdessä HIFK Salibandyn kanssa sovita.


A ja B ovat kirjallisesti 25., 26. ja 30.11.2019 anoneet HIFK Salibandyltä suostumusta joukkuesiirtoon 1. divisioonan HIFK A-poikien joukkueesta SM-sarjan M-Teamin A-poikien joukkueeseen. He ovat tällöin viitanneet 11.11.2019 toteutuneeseen toiseen pelaajasiirtoon HIFK Salibandyn A-poikien joukkueesta SM-sarjan SC Hawksien A-poikien joukkueeseen.


A ja B eivät ole saaneet HIFK Salibandyltä myönteistä vastausta seurasiirtoanomuksiinsa. HIFK Salibandyn hallitus on päätöksellään evännyt edellä mainittujen pelaajien siirrot kesken kauden toiseen seuraan.


M-Team on tämän jälkeen 9.12.2019 aloittanut siirtoprosessin ilman HIFK salibandyn suostumusta. Salibandyliiton kilpailuvaliokunta on päätöksellään 18.12.2019 hylännyt pelaajasiirtohakemukset uuteen seuraan.

 

VALITUKSET PERUSTEINEEN

A ja B ovat kumpikin erikseen vaatineet, että HIFK Salibandyn hallituksen joulukuussa 2019 tekemä päätös joukkuesiirtoanomusten hylkäämisestä kumotaan ja A:n ja B:n sallitaan siirtyä HIFK Salibandyn A-junioreiden joukkueesta M-Team A-poikien joukkueeseen kesken kuluvan kauden.


HIFK Salibandy ry:n päätös estää A:n ja B:n siirtyminen uuteen joukkueeseen kesken kauden on kohtuuton ja syrjivä. Seura on aikaisemmin sallinut vastaavassa tilanteessa pelaajan siirtymisen toiseen joukkueeseen, kun eräs pelaaja on siirtynyt seuran A-poikien joukkueesta SM-sarjan SC Hawksien A-poikien joukkueeseen. Nyt tehty siirron epäämispäätös loukkaa A:n ja B:n jäsenoikeuksia, kuten oikeutta yhdenvertaiseen kohteluun.


A ja B mukaan laskettuna HIFK Salibandyn A-poikien joukkueessa pelaa kuluvalla kaudella 29 pelaajaa. Pelaajasopimusten mukaan joukkueen maksut ja näin ollen myös toiminta mahdollistuvat, kun joukkueessa on 22 pelaajaa.


Joukkuesiirron hylkäävä yhdistyksen toimielimen päätös on kumottava myös sen vuoksi, että yhdistyksen toimielin on ollut kokonaisuudessaan esteellinen tekemään seurasiirtoa koskevaa päätöstä. HIFK Salibandy ry:n hallituksen puheenjohtajan X:n ja hallituksen varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenen Y:n yksityiset edut ovat olleet ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa. X ja Y ovat olleet esteellisiä käsittelemään A:n ja B:n seurasiirtoanomuksia, koska X:n poika pelaa salibandya vantaalaisessa seurassa samassa SM-sarjassa, jossa myös A:n ja B:n uusi seura kilpailee, ja koska B on A:n veli.


VASTAUKSET PERUSTEINEEN

HIFK Salibandy ry on vaatinut, että valitukset hylätään.


HIFK Salibandy on sitoutunut salibandyliiton sarjoihin myös A-poikien joukkueella kaudelle 2019-2020. Päätös olla vapauttamatta A:ta ja B:tä kauden tässä vaiheessa on perustunut allekirjoitettuihin pelaajasopimuksiin ja niiden ehtoihin. HIFK Salibandyn vakiintunut käytäntö on estää seurasiirrot kesken kautta, mikäli pelaajasopimukseen on näin kirjattu ja jollei ole erityisen painavaa syytä, kuten esimerkiksi paikkakunnalta muutto tai jollei yhdessä muuta sovita. HIFK Salibandyn A-poikien joukkueenjohto on päättänyt estää siirrot.  HIFK Salibandy ei ole päätöksessään löytänyt mitään ehtoa tai perustetta, jonka vuoksi toisin tulisi menetellä. Seurasiirroista kieltäytyminen ei ole kohtuutonta A:n ja B:n kannalta eikä päätös ole heitä syrjivä eikä muutoinkaan loukkaa heidän oikeuksiaan.


A:n ja B:n pelaajasopimusten määräaika vastaa hyvin salibandykautta 2019-2020. HIFK Salibandyn A-poikien joukkue koostuu 1999-2002 syntyneistä pojista. Joukkueen pelaajamäärä vaihtelee kauden aikana paljon johtuen pelaajien rinnakkaisedustuksesta toisessa seurassa, yhteistyöstä HIFK:n miesten edustusjoukkueen kanssa ja pelaajien asepalveluksen ajoittumishetkestä. Myös A:ta ja B:tä on pyydetty osallistumaan miesten edustusjoukkueen harjoituksiin ja otteluihin, mutta he eivät ole tarttuneet tarjoukseen.


A:n ja B:n pelaajasiirtoanomusten hylkäämiseen osallistuneet X ja Y eivät ole olleet esteellisiä käsittelemään A:n ja B:n asiaa. X:llä ja Y:llä ei ole vastuuasemaa toisessa salibandyseurassa. X toimii poikansa salibandyseurassa vain vanhemman roolissa.


A:n ja B:n viittaama tapaus HIFK Salibandyn pelaajan siirtymisestä 11.11.2019 toiseen seuraan on perustunut hänen henkilökohtaiseen omaehtoiseen sopimukseensa, jonka sisältöä ei voida yksityisyydensuojan vuoksi paljastaa.


Suomen Salibandyliitto ry (Salibandyliitto) on vastauksessaan vaatinut, että valitukset jätetään tutkimatta tai että valitukset joka tapauksessa hylätään.


Salibandyliitto ei vastineessaan ota kantaa HIFK Salibandyn toimielinten tekemiin päätöksiin seurasiirtoasiassa.  


Salibandyliiton kilpailuvaliokunta on päätöksellään 18.12.2019 hylännyt pyynnöt seurasiirroista. A:n ja B:n edustusoikeus on HIFK Salibandyn A-poikien joukkueessa. HIFK Salibandy ei ole suostunut seurasiirtoon. Seuran kielteisen vastauksen jälkeen A ja B ovat pyytäneet Salibandyliitolta siirtojen hyväksymistä. Salibandyliitto ei ole siirtoihin suostunut. Valituksen tekemisen hetkellä A:lla ja B:llä ei ole ollut oikeussuojan tarvetta eikä oikeudellista intressiä, joten valitukset tulee jättää tutkimatta.


A ja B ovat pyytäneet seurasiirtoa sinä aikana, jolloin siirtoon vaaditaan vanhan ja uuden seuran suostumus. Siirto ei ole tapahtunut, koska HIFK Salibandy ei ole siirtoon suostunut. Seuralta ei voida edellyttää suostumusta seurasiirtoon mainittuna aikana. Kilpailusääntöjen 51 §:n mukaan erityisen painavasta syystä ja perustellusta hakemuksesta Salibandyliitto voi hyväksyä juniori-ikäisen pelaajan siirron myös ilman vanhan seuran suostumusta. Tässä tapauksessa tällainen hakemus on tehty, mutta hakemuksessa ei ollut esitetty syytä tai perustetta siirtoon. Salibandyliitto on katsonut, ettei käsillä ollut kilpailusääntöjen 51 §:n edellyttämää syytä suostua pyyntöön. Salibandyliitto on tehnyt päätöksensä sille kuuluvan harkintavallan puitteissa. Kilpailuvaliokunnan päätöksestä tulee hakea ensin muutosta Salibandyliiton liittohallitukselta.


VASTASELITYKSET

A ja B ovat erillisissä vastaselityksissään toistaneet valitusten perusteet ja lisäksi lausuneet, että A ja B ovat osallistuneet aktiivisesti paitsi oman joukkueensa harjoituksiin ja peleihin myös miesten edustusjoukkueen harjoituksiin. HIFK Salibandyllä ei ole estettä esittää 11.11.2019 toteutuneen seurasiirron mukaista, toisen pelaajan sopimusta oikeusturvalautakunnalle. On lisäksi todennäköistä, että tällä tasolla kyseiset pelaajasopimukset ovat samansisältöisiä.


Salibandyliiton vastineen vuoksi A ja B ovat lisäksi lausuneet, että Salibandyliitto on käsitellyt anomukset 18.12.2019, kun saivat asiamies Z:lta 16.12.2019 sähköpostitse toisen pyynnön ja samalla tiedon siitä, että asiat on lähetetty 16.12.2019 valituksena urheilun oikeusturvalautakunnan käsiteltäväksi. Valittajat eivät ole osanneet tehdä Salibandyliiton kilpailuvaliokunnan päätöksestä kilpailusääntöjen mukaista muutoksenhakua Salibandyliiton liittohallitukselta, koska annetun päätöksen yhteydessä ei ollut valitusosoitusta. Salibandyliiton nettiohjeistuksen mukaan valiokuntakäsittely on ”viimeinen oljenkorsi”.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut


Kysymyksenasettelu


Asiassa on riidatonta, että A:n ja B:n pelaajasopimuksissa edellytetään seuran suostumusta seurasiirtoon kesken sopimuskauden ja että A ja B ovat molemmat halunneet tehdä tällaisen siirron sopimuskaudella. Niin ikään on riidatonta, ettei HIFK Salibandy ry ole antanut suostumustaan tällaiseen siirtoon.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että A:n ja B:n seurasiirtoasia on käsitelty HIFK Salibandyn hallituksessa ja että seurasiirron epäämispäätös on tehty yhdistyksen hallituksen toimesta. Kyseinen päätös on tehty viimeistään 16.12.2019 ja valitus on siten toimitettu vireille lautakunnan sääntöjen 10 §:n 1 momentin mukaisessa 30 päivän määräajassa.


Asiassa on oikeusturvalautakunnassa arvioitavana kysymys siitä, onko HIFK Salibandyn hallituksen päätös perustunut pelaajasopimusten ehtoihin ja noudattanut Salibandyliiton pelaajasiirtoja koskevia sääntöjä ja määräyksiä ja onko seuran hallituksen päätös ilman hyväksyttävää syytä poikennut saman seuran aikaisemmasta käytännöstä seurasiirroissa tai loukannut muutoin yhdenvertaisuutta tai onko seurasiirron epäämistä pidettävä olosuhteet huomioon ottaen A:n ja B:n kannalta kohtuuttomana. Lisäksi kysymys on siitä, onko A:n ja B:n seurasiirtoanomusten käsittelyyn osallistunut vastoin yhdistyslain 37 §:ää esteellinen HIFK Salibandy ry:n hallituksen jäsen. Salibandyliiton vastineen perusteella asiassa on myös kysymys siitä, miltä osin valitukset voidaan ottaa tutkittavaksi.


Valitusten tutkimista koskeva kannanotto


Valituksissa on esitetty pyyntö siitä, että Salibandyliitto käsittelisi seurasiirtoa koskevan kysymyksen. Oikeusturvalautakunta toteaa, että Salibandyliiton vastineesta ja sen liitteistä ilmenevällä tavalla Salibandyliiton kilpailuvaliokunta on 18.12.2019 antanut seurasiirtoa koskevaan hakemukseen kielteisen päätöksen.


Valituksissa on vaadittu ennen muuta HIFK Salibandyn hallituksen päätöksen muuttamista. Valituksissa ei ole esitetty suoranaista vaatimusta Salibandyliiton päätöksen muuttamisesta eikä sellaista olisi voitu valitusten vireilletulohetkellä 16.12.2019 esittääkään, koska Salibandyliiton kilpailuvaliokunta on tehnyt oman päätöksensä vasta 18.12.2019. Oikeusturvalautakunnassa ei näin ollen ole arvioitavana Salibandyliiton kilpailuvaliokunnan päätös. Valitusta ei siten tule jättää Salibandyliiton vaatimalla tavalla tutkimatta.


Oikeusturvalautakunnassa on käsiteltävänä A:n ja B:n valitukset HIFK Salibandyn hallituksen päätöksestä ja lautakunta ottaa ratkaisussaan kantaa seuran päätökseen. Tältä osin estettä valitusten tutkimiselle ei ole.


Esteellisyys


Valituksissa on katsottu, että HIFK Salibandyn hallituksen jäsenet X ja Y ovat olleet esteellisiä osallistuessaan siirtoasiaa koskevaan päätöksentekoon. X:n poika on A-poikien SM-sarjassa pelaavan joukkueen pelaaja ja X on mainitun joukkueen joukkueenjohtaja. Y on puolestaan X:n veli.


HIFK Salibandy on vastineessaan kiistänyt esteellisyyden.


Yhdistyslain 37 §:n mukaan hallituksen jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö ei saa osallistua hänen ja yhdistyksen välistä sopimusta koskevan eikä muunkaan sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa.


Oikeusturvalautakunta katsoo, ettei yhdistyksen hallitus ole esteellinen käsittelemään asiaa, vaikka sen jäsenen poika pelaisi siinä sarjassa, jossa sarjassa pelaavaan seuraan pelaajasiirtoa koskevaa suostumusta pyydetään. Myöskään se, että hallituksen jäsen on mainitussa sarjassa pelaavassa joukkueessa joukkueenjohtajana ei muodosta esteellisyyttä. Hallituksen jäsenen yksityisen edun ei voida katsoa olevan yhdistyslain 37 §:ssä tarkoitetulla tavalla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa.


Valituksissa esitetty väite esteellisyydestä on hylättävä.


Pelaajasopimus ja sovellettavat sääntömääräykset


A ja B ovat tehneet ajalle 1.4.2019 - 30.4.2020 pelaajasopimukset HIFK Salibandy ry:n A-poikien joukkueen kanssa. Pelaajasopimusten mukaan ”sopimuksen puitteissa pelaaja ei saa siirtyä toiseen seuraan sopimuksen ollessa voimassa, ellei muutoin yhdessä HIFK Salibandyn kanssa sovita. Pelaaja sitoutuu noudattamaan kaikkia HIFK Salibandyn sääntöjä, sekä yhteistyösopimuksia. Pelaajan tulee hoitaa kaikki tässä sopimuksessa mainitut velvoitteet sovitusti”. Pelaajasopimusten pelaajan velvoitteet kohdan 1 mukaan ”pelaajan tulee osallistua ja noudattaa annettuja aikatauluja kaikissa joukkueen tapahtumissa, joita voivat olla esim. ottelut, saliharjoitukset, kesäharjoitukset, edustustilaisuudet tai muut harjoitusohjelmaan merkityt tapahtumat”.


Salibandyliiton kauden 2019-2020 pelaajasiirtomääräysten 1.1 §:n mukaan pelaajasiirtomääräyksiä noudatetaan 1.6.2019 - 31.5.2020. Määräysten 1.2 §:n mukaan pelaajasiirtomääräyksiä noudatetaan aina, ellei toisin ole määrätty, ja lisäksi noudatetaan Salibandyliiton kilpailusäännöksiä. Määräysten 3.1 §:n mukaan kaudella 2019-2020 normaali siirtoaika on 1.7.2019 - 15.1.2020. Tarkempi määrittely on kerrottu kilpailusäännöissä 52-53 ja 55 §:t. Määräysten 6.4.1 §:n mukaan pois lukien kilpailusäännöissä 52 §:ssä määrätty vapaa siirtoaika, vanhan seuran hyväksyntä vireille laitettuun siirtohakemukseen on saatava seitsemän (7) vuorokauden kuluessa siirron kirjaamishetkestä. Mikäli tämä aikaraja ylittyy, siirtohakemus mitätöityy ja se tulee aloittaa alusta uuden seuran toimesta.


Salibandyliiton kauden 2019-2020 kilpailusääntöjen 51 §:n 1 momentin mukaan muu kuin uusi pelaaja voi siirtyä tiettyyn seuraan ja joukkueeseen siten kuin näissä säännöissä ja pelaajasiirtomääräyksissä on määrätty. Edustusoikeus seuraan ja sen joukkueeseen voi muodostua ainoastaan, jos siirtyminen on tapahtunut näiden sääntöjen ja pelaajasiirtomääräysten mukaisesti. Saman pykälän 2 momentin mukaan seuraan ja sen joukkueeseen toisesta seurasta siirtyvästä pelaajasta on aina tehtävä pelaajasiirtohakemus liittoon kilpailusääntöjen 53 §:n mukaisesti. Pykälän 3 momentin mukaan vuorostaan pelaajalla on oikeus vaihtaa seuraa ja siirtyä edustamaan uutta seuraa ja joukkuetta, mikäli kysymyksessä on vapaa siirto tai se seura, jossa pelaajan edustusoikeus on, antaa siihen kirjallisen suostumuksen. Pykälän 4 momentin mukaan erityisen painavasta syystä liitto voi hyväksyä juniori-ikäisen pelaajan siirron myös ilman vanhan seuran suostumusta, mikäli pelaaja ja uusi seura tekevät asiasta kirjallisen perustellun hakemuksen liittoon.


Kilpailusääntöjen 52 §:n mukaan pelikautta koskeva siirtoaika alkaa 1.6. ja päättyy 15.1. Vapaa siirto (Ilman vanhan seuran suostumusta tehtävä pelaajasiirtohakemus) tulee tehdä 30.6. mennessä. F-junioripelaajien osalta siirtoajoissa ei ole pelikaudella takarajaa. D-E juniori-ikäisen pelaajan siirto voidaan hyväksyä kyseisiin sarjoihin/ikäluokkiin siirtoajan päättymisen jälkeen, mikäli siirto johtuu paikkakunnalta toiselle muuttamisesta. Vanhemmissa ikäluokissa/sarjoissa siirtoajan päättymisen jälkeen mitään samaa kautta koskevia pelaajasiirtoja ei voida enää tehdä.


Johtopäätökset


Salibandyliiton kilpailusäännöissä ja pelaajasiirtomääräyksissä on edellytetty muun kuin uuden pelaajan kohdalla vanhan eli luovuttavan seuran suostumusta siirtoon. Suostumuksen antaminen on jätetty pääosin vanhan seuran tarkoituksenmukaisuusharkinnan varaan. Pelaajasopimuksissa ei ole määritelty niitä tilanteita, joissa suostumus seurasiirtoon tulisi tai voisi tyypillisesti tulla kysymykseen. HIFK Salibandy ry:llä ei ole nyt arvioitavien pelaajasopimusten mukaan ollut velvollisuutta suostua siirtoon. Oikeusturvalautakunta on ratkaisukäytännössään vakiintuneesti katsonut, että vapaata siirto-oikeutta voidaan joukkueurheilussa hyväksyttävistä toiminnan järjestämiseen liittyvistä syistä pelikauden aikana rajoittaa (ks. esimerkiksi UOL 7/2017). Näin ollen HIFK Salibandy ry:n päätöstä siitä, ettei se ole suostunut A:n ja B:n seurasiirtoanomuksiin, ei voida sellaisenaan pitää kohtuuttomana.


Oikeusturvalautakunta on ratkaisukäytännössään (esimerkiksi UOL 6/2019) lausunut, että yleisistä yhdistysoikeudellista periaatteista seuraa, ettei oikeusturvalautakunnan toimivaltaan nyt käsillä olevan kaltaisessa tapauksessa lähtökohtaisesti kuulu sen tutkiminen, onko seuran päätös tarkoituksenmukainen. Kun kysymys on yksittäistä urheilijaa koskevasta ratkaisusta, tarkoituksenmukaisuusharkintaa sisältävää päätöstä voidaan kuitenkin pitää sääntöjen vastaisena, jos päätös poikkeaa selvästi asiattomin perustein siitä, mitä vakiintuneesti vastaavissa tilanteissa on päätetty tai jos kysymys on esimerkiksi lain kieltämästä syrjinnästä tai muusta perusoikeuksien loukkaamisesta. Ratkaisussaan oikeusturvalautakunta on todennut, että kategorinen sääntöihin tai sopimusehtoihin perustuva siirrosta kieltäytyminen voi olla yksittäistapauksessa etenkin juonioripelaajan kannalta kohtuutonta. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun kysymys on nuoresta urheilijasta, jonka perhe on muuttanut etäällä sijaitsevalle toiselle paikkakunnalle. Tällaisessa tilanteessa sovellettavaksi tulevia siirto-oikeutta koskevia sääntöjä ja määräyksiä on tulkittava urheilijamyönteisesti ja siten, että kohtuuttomalta tilanteelta voidaan välttyä. Mikäli tätä tavoitetta ei voida saavuttaa sääntöjä tulkitsemalla, kohtuuttomaan tilanteeseen johtava sääntömääräys on jätettävä yksittäistapauksessa soveltamatta.


Siirtoa on haettu korkeammalla sarjatasolla pelaavaan seuraan. Oikeusturvalautakunnalle toimitetuista selvityksistä ja annetuista lausunnoista ei kuitenkaan käy nimenomaisesti ilmi, mistä syystä A ja B ovat halunneet vaihtaa seuraa. Asiassa ei ole edes väitetty, että seurasiirrosta kieltäytyminen estäisi A:n ja B:n harjoittelun tai pelaamisen tällä kaudella. Päinvastoin HIFK Salibandy ry:n A-poikien joukkueenjohto on toivonut A:n ja B:n jatkavan seurassa ja joukkueessa. Näin ollen oikeusturvalautakunta katsoo, ettei seuran päätös olla suostumatta siirtoon muodosta A:n ja B:n kannalta kohtuutonta tilannetta.


A ja B ovat väittäneet, että heidän seurasiirtonsa estäminen on ollut syrjivää ottaen huomioon, että vain muutamia viikkoja aikaisemmin saman joukkueen toisen pelaajan on sallittu siirtyä saman ikäluokan SM-sarjatasolla pelaavaan toiseen joukkueeseen. Oikeusturvalautakunta toteaa, ettei asiassa ole esitetty, minkälainen mainitun aikaisemmin siirtyneen pelaajan pelaajasopimus ja siirtoa koskevat olosuhteet ovat olleet. Tällaisen selvityksen esittäminen on käytännössä ollut mahdollista vain HIFK Salibandy ry:lle. HIFK Salibandy ry on kieltäytynyt esittämästä kyseistä toisen pelaajan pelaajasopimusta vedoten yksityisyydensuojaan. Tällainen kieltäytyminen vaikeuttaa asian arviointia lautakunnassa.


Oikeusturvalautakunta kuitenkin toteaa, että riippumatta pelaajasopimusten sisällöistä joukkueurheilussa yhden pelaajan siirtoon annetusta luvasta ei voida tehdä sellaista johtopäätöstä, että kaikille muillekin siirtolupaa pyytävälle tulisi antaa suostumus seurasiirtoon. Yhdelle annettu lupa ei vielä muodosta sellaista vakiintunutta päätöslinjaa, että seura olisi omalla päätöksenteollaan kaventanut omaa harkintavaltaansa. Joukkueurheilussa jokaisella pelaajalla on myös joukkueelle oma merkityksensä ja tästä lähtökohdasta seura voi antaa hyväksyttävästä syystä yhdelle luvan siirtyä, mutta kieltäytyy siirrosta toisen pelaajan kohdalla. HIFK Salibandyn menettelyn ei voida näin ollen katsoa olevan tasapuolisen kohtelun vaatimuksen vastaista eikä A:ta ja B:tä syrjivää yksin sen perusteella, että HIFK Salibandy on myöntänyt aikaisemmin syksyllä 2019 yhdelle pelaajalle luvan siirtyä A-poikien SM-sarjassa pelaavaa joukkueeseen. Näin ollen oikeusturvalautakunta toteaa johtopäätöksenään, että esitetty selvitys ei kysymyksessä olevassa tapauksessa osoita, että HIFK Salibandy olisi vastaavissa tilanteissa vakiintuneesti antanut suostumuksensa seurasiirtoon tai että kysymys olisi pelaajan henkilöön liittyvästä asiattomasta syrjinnästä.

 

Edellä lausutuilla perusteillaan oikeusturvalautakunta katsoo ratkaisustaan UOL 6/2019 ilmenevällä tavalla, että HIFK Salibandyn päätös olla suostumatta siirtoon on perustunut sen sekä A:n ja B:n tekemiin pelaajasopimuksiin, eikä päätös ole ollut Salibandyliiton kilpailumääräysten vastainen. Oikeusturvalautakunta on ratkaisukäytännössään vakiintuneesti katsonut, että vapaata siirto-oikeutta voidaan joukkueurheilussa hyväksyttävistä toiminnan järjestämiseen liittyvistä syistä pelikauden aikana rajoittaa. Näin ollen ja koska asiassa ei ole myöskään näytetty, että HIFK Salibandy olisi tarkoituksenmukaisuusharkintaa koskevassa päätöksenteossaan poikennut siitä, mitä vastaavissa tilanteissa on päätetty, tai että se olisi päätöstä tehdessään syrjinyt tai loukannut A:n ja B:n perusoikeuksia, ei päätöstä voi myöskään pitää heidän kannaltaan kohtuuttomana. Tämän vuoksi valitukset on hylättävä.


Päätöslauselma


Valitukset hylätään.


Valitusmaksuja ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Timo Ojala                               Teemu Vanhanen

Puheenjohtaja                        Sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Antti Aine, Hilkka Salmenkylä, Kimmo Suominen ja Juha Viertola.


Sihteeri Vanhasen mietintö asioissa Dnro:t 28 ja 29/2019


Sihteerin mietintö on oikeusturvalautakunnan ratkaisun mukainen lukuun ottamatta perustelujen kahta viimeistä kappaletta ja niistä seuraavaa lopputulosta. Viimeksi mainittujen sijasta oikeusturvalautakunta lausunee ratkaisunaan seuraavaa:


Oikeusturvalautakunta toteaa, että pelaajasopimus on seuran ja pelaajan välinen yksityisoikeudellinen sopimus, joka voi sisältää luottamuksellisia, salassa pidettäviä ja jopa arkaluonteisia tietoja. Sopimuksessa on myös voitu määrätä tietojen salassapidosta ja salassapitoloukkausten varalta aiheutuvista seuraamuksista. Nämä seikat voivat vaikuttaa siihen, missä määrin tai millä tavoin seura voi kolmannelle tietoja julkistaa. Tässä asiassa HIFK Salibandy ry ei ole tarkemmin eritellyt, mitkä seikat ovat tehneet sopimuksesta kokonaisuudessaan sellaisen, ettei sitä tai sen sisältämiä tietoja olisi voinut luovuttaa oikeusturvalautakunnalle. HIFK Salibandy ry ei ole myöskään vastineessaan sopimusta esittämättä perustellut, mitkä sopimuksen ehdot tai seurasiirron olosuhteet ovat tehneet aikaisemman pelaajan sallitusta seurasiirrosta erilaisen kuin A:n ja B:n kohdalla.


Oikeusturvalautakunta katsoo, että A:n ja B:n nimenomaisen ja yksilöidyn syrjintäväitteen johdosta HIFK Salibandy ry:lle on syntynyt näyttötaakka siitä, että A:ta ja B:tä on kohdeltu seurasiirtoanomusten kohdalla samalla tavalla kuin vastaavissa aikaisemmissa tapauksissa saman seuran ja joukkueen piirissä. Tämä on siis myös tarkoittanut sitä, että HIFK Salibandy ry:n on A:n ja B:n esittämien väitteiden johdosta tullut näyttää, ettei aikaisemmassa samasta joukkueesta toteutuneessa seurasiirrossa juuri ennen A:n ja B:n anomusta ole ollut kysymys olennaisesti samanlaisista sopimusehdoista ja olosuhteista tai että aikaisemman tapauksen ja A:n ja B:n erilaiselle kohtelulle seurasiirtotilanteiden samanlaisuudesta huolimatta olisi hyväksyttävä syy. Mikäli aikaisemmin toteutuneessa seurasiirrossa pelaajan pelaajasopimuksen siirtoehdot ovat olleet samanlaiset kuin A:n ja B:n pelaajasopimuksissa, HIFK Salibandy ry:llä olisi kyettävä selittämään pelaajien erilainen kohtelu esimerkiksi joukkueen taloudellisen vakavaraisuuden tai urheilullisen kilpailukyvyn vähäistä suuremmalla heikentymisellä.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että yhdenvertaisen kohtelun vaatimus ja syrjinnänkielto eivät perustuslaissa taattuina yksilön perusoikeuksina voi tehokkaasti ja käytännössä toteutua, jos tilanteiden samankaltaisuuden vertailu voidaan väitetyn loukkaajan taholta estää. HIFK Salibandy ry:llä on ollut mahdollisuus osoittaa, että A:ta ja B:tä on seurasiirtoasiassa kohdeltu tasapuolisesti, loukkaamatta kolmannen, jo siirtyneen pelaajan yksityisyyden suojaa enemmän kuin asian käsittelyn kannalta on tarpeellista. Kun seura ei ole edes pyrkinyt näin tekemään, oikeusturvalautakunta ei voi varmistua siitä, ettei A:ta ja B:tä ole seurasiirtoasiassa perusteettomasti ja ilman hyväksyttävää syytä syrjitty tai ettei seuran siirron estävässä päätöksessä muutoin ole ylitetty harkintamarginaalia.


Edellä lausutuilla perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että HIFK Salibandy ry:n ja sen hallituksen menettelyä, jolla se on jättänyt antamatta suostumuksensa A:n ja B:n seurasiirtoihin, on pidettävä kohtuuttomana. A:n ja B:n valitukset on hyväksyttävä, heidän pelaajasopimuksensa on purettava ja heidän seurasiirtonsa välittömästi toteutettava sikäli kuin seurasiirron toteutumiseen ei ole olemassa muuta Salibandyliiton Kilpailusäännöissä ja seurasiirtomääräyksissä mainittua estettä. Valitusmaksut on asian lopputulos huomioon ottaen palautettava valittajille.


Vakuudeksi                      Teemu Vanhanen