20/ Golf Arvokisavalitus - Valintakriteerit - Tarkoituksenmukaisuusharkinta


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS    Nro 20/2015

23.6.2015                   Diaarinro 26/2015

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Golfliitto ry:n hallituksen päätös koskien Pickalassa 6. - 11.7.2015 pidettävien poikien EM-joukkuekilpailun joukkueen valintaa


ASIA

Arvokilpailuvalinta


MUUTOKSENHAKIJA

Alaikäinen A-JL huoltajansa JL:n edustamana


KUULTAVA

Suomen Golfliitto ry

 

GOLFLIITON VALINTAPÄÄTÖS

Suomen Golfliitto ry:n hallitus (Golfliitto) on päätöksellään 17.6.2015 nimennyt Pickalassa 6. - 11.7.2015 pidettävien poikien EM-joukkuekilpailun joukkueeseen viisi edustajaa. Kuudennen edustajan osalta valintapäätöksessä on todettu, että DJ ja SH karsivat kuudennesta paikasta alle 18-vuotiaiden SM-kilpailuissa 24. – 26.6.2015.


VALITUS PERUSTEINEEN

A-JL on valituksessaan vaatinut, että valintapäätöstä muutetaan ja että myös hänelle annetaan mahdollisuus karsia kuudennesta paikasta yhdessä DJ:n ja SH:n kanssa.


Valintakriteereiden perusteella FJAR-ranking muodostui ratkaisevaksi valintakriteeriksi. A-JL:n, J:n ja Y-J:n FJAR-ranking on parempi kuin viimeisestä paikasta käytävään karsintaan määrättyjen DJ:n ja SH:n. Näin ollen valintakriteereiden perusteella ja tasapuolisen kohtelun vuoksi A-JL:n tulisi päästä karsimaan viimeisestä edustuspaikasta.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Golfliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus jätetään tutkimatta tai että se joka tapauksessa hylätään.


Golfliitto ei ole vahvistanut yksityiskohtaisia valintakriteereitä. Valintamenettelyn osalta on todettu ainoastaan seuraavaa:


Suomen golfliiton hallitus on kokouksessaan päättänyt vahvistaa valmennustoimikunnan ehdotuksen joukkuekilpailuihin nimettävien pelaajien valintakriteereistä. Vuonna 2015 pelaajat valitaan ikäluokkien vastuuvalmentajien ja päävalmentajan esityksestä. Golfliiton hallitus vahvistaa esitykset.


Maajoukkuevalmentajat seuraavat tiiviisti kaikkia potentiaalisia ehdokkaita ja myös muilla kuin SGL:n valmennusryhmissä mukana olevilla on samat edellytykset nousta lopulliseen joukkueeseen. Aikaisempina vuosina käytössä olleet valintakriteerit siis näin ollen poistuvat.


Golfliiton valintapäätös on näin ollen perustunut ainoastaan urheilullisiin perusteisiin, joiden osalta harkintavalta kuuluu Golfliitolle. Urheilun oikeusturvalautakunnan ei tule tällaisessa tilanteessa arvioida sitä, onko Golfliiton päätös tarkoituksenmukainen. Poikien EM-joukkuekilpailun viimeisen paikan osalta karsinta on määrätty tapahtuvaksi kahden sellaisen henkilön välillä, joiden arvioidaan menestyvän joukkuekilpailussa.


Valinnassa on annettu merkitystä sille, että pelaajilla on selkeät kilpailulliset näytöt pidemmältä aikaväliltä ja että pelaajat muodostavat tasapainoisen joukkueen. DJ:llä ja SH:lla on hyvät kilpailulliset näytöt. Keskeistä on myös pelaajan sopivuus joukkuepeliin. DJ on liittovalmennusryhmän kapteeni ja hän on toiminnallaan ansainnut muiden pelaajien arvostuksen. Lisäksi hän on tasainen pallonlyöjä ja erinomainen Foursome-pelaaja. SH on omalla asennoitumisellaan ansainnut muiden pelaajien kunnioituksen. Hänellä on positiivinen ja rauhoittava vaikutus joukkueen muihin pelaajiin. Lisäksi hän on erinomainen puttaaja. Näillä perusteilla viimeisen paikan osalta karsinta on määrätty tapahtuvaksi DJ:n ja SH:n kesken.


VASTASELITYS

Valittaja on vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut valituksessaan esittämänsä lisäksi, että maajoukkueen valmennus oli korostanut alkuvuoden FJT-kisojen merkitystä. Tämän vuoksi asiassa oli selvää, että vuoden 2015 tuloksilla ja nimenomaan FJAR-rankingilla pitäisi olla oleellinen merkitys valinnoissa.  FJT:n osalta DJ:n kierros keskiarvo oli 77,5 ja A-JL:n FJT-keskiarvo puolestaan 74,7. Jos lasketaan DJ:n kaikki miesten kisat ja FJT-kisat alkukaudelta, niin DJ:n kierros keskiarvo oli 76,1 ja A-JL:n 75,9.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu

 

Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole pyytäneet suullista käsittelyä.

 

Pääasiaratkaisun perustelut

 

Kysymyksenasettelu

 

Golfliitto on 17.6.2015 tekemällään päätöksellä nimennyt poikien EM-joukkuekilpailuun viisi edustajaa ja määrännyt, että kuudennesta paikasta karsivat kaksi muuta urheilijaa eli DJ ja SH.


Kuten oikeusturvalautakunta on esimerkiksi ratkaisussaan UOL 24/2011 todennut, arvokilpailuvalinnassa on kysymys lähtökohtaisesti niin sanotun yhdistysautonomian piiriin kuuluvasta päätöksestä. Valinnan suorittava yhdistys, joka urheilun arvokilpailujen osalta on tyypillisesti lajiliitto, valitsee arvokilpailuihin urheilullisilla perusteilla ne henkilöt, joiden arvellaan menestyvän arvokilpailuissa. Yleisistä yhdistysoikeudellista periaatteista seuraa, että oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei tällaisessa tapauksessa kuulu sen arvioiminen, onko lajiliiton päätös tarkoituksenmukainen.


Valintapäätöksen arvioinnin kannalta tilanne on toinen, jos lajiliitto on asianmukaisesti tehdyn päätöksen perusteella ennakkoon ilmoittanut ja julkistanut ne kriteerit, joiden perusteella urheilijat arvokilpailuihin valitaan. Tällöin kysymys ei ole enää yksin yhdistysautonomian piiriin kuuluvasta tarkoituksenmukaisuusharkinnasta, vaan yhdistyksen tulee valinnassa noudattaa ilmoittamiaan valintakriteereitä ja valintapäätöstä voidaan tällaisessa tilanteessa jälkikäteen arvioida oikeudellisesti.


Näihin lähtökohtiin perustuen oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan oikeusturvalautakunta voi käsitellä valituksen urheilijan valitsematta jättämisestä arvokilpailuihin, jos lajiliiton tai Suomen Olympiakomitean selkeästi asettamaa valintakriteeriä ei ole noudatettu tai jos päätös on ilman hyväksyttävää syytä syrjivä sukupuolen, iän, vakaumuksen, mielipiteen, alkuperän tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. A-JL:n valitusta ei siten tule jättää Golfliiton vaatimalla tavalla tutkimatta, vaan asiassa tulee arvioida, onko valintapäätöksen muuttamiseen lautakunnan sääntöjen 3 §:ssä tarkoitettuja perusteita.


Valintakriteerit ja valintapäätöksen arviointi

 

Suomen Golfliitto ry on tiedottanut nettisivuillaan valintakriteereiden osalta seuraavaa:


Amatöörien joukkuekilpailuiden valintakriteerit 2015


Suomen golfliiton hallitus on kokouksessaan päättänyt vahvistaa valmennustoimikunnan ehdotuksen joukkuekilpailuihin nimettävien pelaajien valintakriteereistä. Vuonna 2015 pelaajat valitaan ikäluokkien vastuuvalmentajien ja päävalmentajan esityksestä. Golfliiton hallitus vahvistaa esitykset.


Maajoukkuevalmentajat seuraavat tiiviisti kaikkia potentiaalisia ehdokkaita ja myös muilla kuin SGL:n valmennusryhmissä mukana olevilla on samat edellytykset nousta lopulliseen joukkueeseen. Aikaisempina vuosina käytössä olleet valintakriteerit siis näin ollen poistuvat.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että Golfliitto on ilmoittanut tekevänsä valinnat ikäluokkien vastuuvalmentajien ja päävalmentajan esityksestä. Aikaisemmin voimassa olleen valintakriteerit on kumottu. Golfliitto ei ole siten vahvistanut mitään nimenomaisia valintakriteereitä, vaan valinnat on ilmoitettu tehtäväksi valmentajien esitysten perusteella. Golfliitto on vastauksessaan ilmoittanut tehneensä valinnan kuudennesta paikasta karsivien pelaajien kesken urheilullisilla perusteilla.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että lautakunnan toimivaltaan ei kuulu sen arviointi, kenellä pelaajalla on parhaat mahdollisuudet menestyä tulevissa valinnan kohteena olevissa arvokilpailuissa. Lautakunta ei voi myöskään arvioida sitä, miten erilaiset kilpailumuodot vaikuttavat siihen, ketkä pelaajat saavuttavat parhaan mahdollisen tuloksen joukkueena. Oikeusturvalautakunta toteaa, että urheilijan menestysmahdollisuuksia ja joukkueeseen soveltuvuutta koskeva arvio kuuluu lähtökohtaisesti Golfliiton harkintavaltaan (ks. myös UOL 15/2012).


Valittaja on korostanut sitä, että maajoukkueen valmennus oli korostanut alkuvuoden FJT-kisojen merkitystä. Tämän vuoksi asiassa olisi valittajan mukaan selvää, että vuoden 2015 tuloksilla ja nimenomaan FJAR-rankingilla pitäisi olla oleellinen merkitys valinnoissa. Golfliitto on vastauksessaan esittänyt valintapäätöksen taustalla olevat urheilulliset perusteet ja myös ne valinnan kannalta keskeiset henkilökohtaiset ominaisuudet, joiden johdosta valinta kuudennen paikan osalta on ilmoitettu tapahtuvan DJ:n ja SH:n välillä. Oikeusturvalautakunta toteaa, että maajoukkuevalmentajan ilmoitukselle mahdollisista valinnan kannalta olennaisista kilpailuista ei voida antaa sellaista merkitystä, että tämän lisäksi valinnassa ei voitaisi ottaa huomioon muita tekijöitä. Golfliiton valintapäätöstä ei voida näin ollen pitää ilmoitettujen valinnassa noudatettavien sinänsä varsin väljien ja Golfliitolle runsaasti harkintavaltaa jättävien perusteiden vastaisena.  

Oikeusturvalautakunta lisäksi toteaa, että lautakunnan toimivaltaan kuuluu lautakunnan sääntöjen 3 §:n 2 momentin nojalla ja riippumatta mahdollisista valintakriteereistä sen arviointi, onko päätös ilman hyväksyttävää syytä syrjivä sukupuolen, iän, vakaumuksen, mielipiteen, alkuperän, tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Nyt kysymyksessä olevassa valituksessa ei ole tuotu esille sellaisia syitä, jotka antaisivat aiheen epäillä valintapäätöksen taustalla olleen lautakunnan sääntöjen tarkoittamat syrjivät perusteet. Lisäksi oikeusturvalautakunta toteaa, että edellä todetuin tavoin Golfliitto on ilmoittanut tehneensä valinnan yksin urheilullisilla kriteereillä. Tätä ilmoitusta ja sen tueksi Golfliiton vastauksessa esitettyjä perusteita ei ole aihetta epäillä.


Oikeusturvalautakunta toteaa johtopäätöksenään, että asiassa ei ole ilmennyt perusteita Golfliiton valintapäätöksen muuttamiseen valituksessa vaaditulla tavalla.


Päätöslauselma


Valitus hylätään. Suomen Golfliitto ry:n hallituksen päätöstä 17.6.2015 ei poikien EM-joukkuekilpailun joukkueen valinnan osalta muuteta.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Jukka Sippo                                         Timo Ojala

puheenjohtaja                                     sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jukka Sippo, Pia Ek, Hilkka Salmenkylä ja Thomas Stenius.