3/2003 Salibandy: Yhdistys - Päätöksen sääntöjen vastaisuus - Sarjapaikka - Sarjapaikan siirtäminen

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA            PÄÄTÖS                 Nro 3/2003

                                                                                        29.8.2003               Diaarinro 4/2003

  

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Salibandyliitto ry:n hallituksen 12.5.2003 tekemät päätökset (liitteenä), joilla on  hylätty miesten I-divisioonan sarjapaikan siirtohakemus Pelipeikot ry:ltä Salibandyseura Vantaa ry:lle ja naisten salibandyliigan sarjapaikan siirtohakemus Pelipeikot ry:ltä SB-Project-96 ry:lle.

 

ASIA     Sarjapaikan siirtäminen

 

MUUTOKSENHAKIJAT

Pelipeikot ry

Salibandyseura Vantaa ry

SB-Project-96 ry

 

KUULTAVA

Suomen Salibandyliitto r.y.

 

VALITUS

Pelipeikot ry, Salibandyseura Vantaa ry ja SB-Project-96 ry ovat yhteisessä valituksessaan vaatineet yllä mainittujen päätösten kumoamista ja sarjapaikan siirtoa koskeneiden hakemusten hyväksymistä.

Siirtohakemukset on tehty kilpailusääntöjen edellyttämällä tavalla. Hakemusten hylkääminen on perustunut mielivaltaan ja hallitukselle annettuihin vääriin tietoihin. Päätökset ovat perustelemattomia ja perusteettomia.

 

VASTAUS

Suomen Salibandyliitto ry on vastauksessaan vedonnut urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 11 §:ään, jonka mukaan valitus otetaan tutkittavaksi vain, jos kaikki asianomaisen järjestön sääntöjen mukaiset muutoksenhakumahdollisuudet on käytetty. Vastauksessa on katsottu, ettei kaikkia liiton sääntöjen mukaisia muutoksenhakumahdollisuuksia ollut tässä tapauksessa käytetty, koska asiaa ei ollut saatettu liittokokouksen käsittelyyn.

Kilpailusääntöjen 13 §:n mukaan Suomen Salibandyliitto ry:n hallituksella on yksinomainen valta oman harkintansa perusteella hylätä tai hyväksyä sarjapaikan siirtoa koskevat hakemukset. Liiton jäsenellä ei ole itsenäistä oikeutta sarjapaikan siirtämiseen.

Tässä tapauksessa sarjapaikan siirtoa koskeneet hakemukset on hylätty muun muassa sen vuoksi, että Pelipeikot ry:llä  ja SB-Project-96 ry:llä oli toukokuun alkuun 2003 saakka ollut huomattavia maksurästejä Suomen Salibandyliitto ry:lle. Sarjapaikan siirron yhteydessä ilmoitettujen pelaajien tahdonmuodostuksessa oli myös ilmennyt epäselvyyksiä ja yksi pelaajista oli jopa kiistänyt allekirjoittaneensa siirtoilmoitusta tai -suostumusta. Lisäksi oli yleisesti tiedossa, että Pelipeikot ry oli kaupitellut sarjapaikkaa, mikä oli sarjapaikan siirtymiseen liittyvien periaatteiden vastaista.

Kaikkien asiaan vaikuttavien seikkojen ja niihin liittyvän kokonaisharkinnan perusteella hakemukset oli päätetty hylätä.

Liitto on vaatinut, että Pelipeikot ry velvoitetaan korvaamaan liiton vastauskulut 610 eurolla.

 

VASTASELITYS

Liiton vastauksessa esitetyt perustelut sarjapaikan siirtoa koskeneiden hakemusten hylkäämiselle eivät pidä paikkaansa. Kysymys on arvottomista huhupuheista eikä tosiasioista. Liiton ratkaisussa on kysymys harkintavallan väärinkäytöstä ja sitä kautta sääntöjenvastaisuudesta.

Pelipeikot ry on vaatinut, että liitto velvoitetaan korvaamaan Pelipeikot ry:n oikeudenkäyntikulut 500 eurolla.

 

SUULLINEN KÄSITTELY

Asiassa ei ole toimitettu suullista käsittelyä, koska sen toimittaminen on jäljempänä seuraavat asiaratkaisun perustelut huomioon ottaen ollut tarpeetonta.

 

PÄÄTÖS

 

Käsittelyratkaisu

Urheilun oikeusturvalautakunnan tehtävänä on sääntöjensä 1 §:n mukaan toimia järjestöistä riippumattomana valituselimenä. Valituksen kohteena voivat olla muun muassa järjestöjen tai niiden organisaatioon kuuluvien yhteisöjen päätökset, joissa on kysymys päätösten sääntöjenvastaisuudesta tai jäsenoikeuksien rajoittamisesta. Sääntöjenvastaisuus ei kuitenkaan tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta.

Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 11 §:n mukaan valitus otetaan tutkittavaksi vain, jos kaikki asianomaisen järjestön sääntöjen mukaiset muutoksenhakumahdollisuudet on käytetty.

Suomen Salibandyliitto ry:n kilpailusääntöjen 13 §:n mukaan liittohallituksella on ollut yksinomainen toimivalta päättää sarjapaikan siirtoa koskeneiden hakemusten hylkäämisestä. Asiaa ei näin ollen olisi voitu käsitellä Suomen Salibandyliitto ry:n liittokokouksessa. Kaikki sääntöjen mukaiset muutoksenhakumahdollisuudet on siten käytetty.

Sellaisissa tapauksissa, joissa hallituksen päättämän asian käsittely on kuulunut myös liittokokouksen toimivaltaan, urheilun oikeusturvalautakunta on katsonut, ettei asian saattaminen liittokokouksen käsiteltäväksi ole lautakunnan 11 §:ssä tarkoitettu varsinainen muutoksenhakukeino.

Valitus tutkitaan.

 

Pääasiaratkaisu

Asiassa on kysymys siitä, ovatko päätökset, joilla sarjapaikan siirtoa koskeneet hakemukset on hylätty, liiton kilpailusääntöjen vastaisia.

Liiton kilpailusääntöjen 13 §:ssä on lueteltu tietyt, osittain muodolliset edellytykset, jotka sarjapaikan siirtoa koskevan hakemuksen on täytettävä. Lisäksi on todettu, että asian ratkaiseva “toimielin voi harkintansa mukaan hyväksyä tai hylätä siirtohakemuksen.”

Kilpailusääntöjen 13 §:ssä liitolle on annettu sarjapaikan siirtoa koskevissa asioissa laaja harkintavalta. Hylätessään nyt kysymyksessä olevat siirtohakemukset, liittohallitus on käyttänyt tätä valtaa. Säännöt eivät ole edellyttäneet päätösten perustelemista. Päätökset eivät ole sääntöjenvastaisia. 

Edellä todetusta huolimatta urheilun oikeusturvalautakunta toteaa yleisenä kannanottonaan, että asianosaisten kuuleminen ja päätösten avoin perusteleminen silloinkin, kun säännöt eivät siihen suoranaisesti velvoita, lisäävät uskottavuutta harkintavallan käytön asianmukaisuuteen. Tässäkin tapauksessa valittajilla on ollut päätöksentekoprosessiin kohdistuvia epäilyksiä, jotka ovat johtuneet pääosin edellä mainituista puutteista asian käsittelyssä. Valitusta voidaan tästä syystä pitää niin aiheellisena, ettei valittajien tule korvata liiton oikeudenkäyntikuluja.

 

Päätöslauselma

Valitus hylätään.

Valitusmaksua ei palauteta.

Asianosaiset saavat itse kärsiä oikeudenkäyntikulunsa asiassa.

 

 

Erkki-Juhani Taipale

puheenjohtaja  

 

 

Jarmo Hirvonen

sihteeri

 

 

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Erkki-Juhani Taipale, Heikki Halila, Juhani Salmenkylä, Magnus Ståhlberg ja Kari-Pekka Tiitinen.