2/2004 Ampumahiihto: Yhdistys - Päätöksen sääntöjen vastaisuus, Seurasiirto


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS                     Nro 2/2004

9.2.2004                    Diaarinro 8/2003  


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Ampumahiihtoliitto ry:n hallituksen 28.8. ja 6.10.2003 tekemät päätökset, joilla on kumottu liiton hallituksen 9.6.2003 tekemä päätös Mona Kukkeenmäen, Laura Laaksosen ja Tommi Laaksosen seurasiirtojen hyväksymisestä. 


ASIA    

Seurasiirtojen hyväksyminen 


MUUTOKSENHAKIJAT

Sari Kukkeenmäki Mona Kukkeenmäen huoltajana

Laura Laaksonen

Sirpa Laaksonen Tommi Laaksosen huoltajana 


KUULTAVA

Suomen Ampumahiihtoliitto ry (SAhl) 


VALITUS

Valittajat ovat yhteisessä valituksessaan vaatineet, että SAhl:n hallituksen 28.8. ja 6.10.2003 tekemät päätökset kumotaan ja hallituksen 9.6.2003 tekemä päätös Mona Kukkeenmäen, Laura Laaksosen ja Tommi Laaksosen seurasiirtojen hyväksymisestä Hollolan Urheilijat 46:sta Kymin Koskenpoikiin jätetään voimaan.

Valittajat ovat lisäksi vaatineet, että Tommi Laaksosen ja Mona Kukkeenmäen sekä Kymin Koskenpoikien viestijoukkueiden suoritusten hylkääminen, joka on perustunut 28.8.2003 tehtyyn hallituksen päätökseen ja hyväksytty hallituksessa  6.10.2003 tehdyllä ratkaisulla, kumotaan, ja oikeusturvalautakunta vahvistaa mitalien jaon sen mukaisesti kuin ne kilpailuissa ansaittiin.

Valittajat ovat vielä vaatineet, että liitto velvoitetaan korvaamaan heidän yhteiset oikeudenkäyntikulunsa asiassa korkoineen.

Valittajat ovat valituksensa perusteluissa katsoneet, että liiton hallitus oli aikaisemminkin vastaavissa tapauksissa  noudatetun käytännön mukaisesti yksiselitteisesti ja ilman ehtoja hyväksynyt Mona Kukkeenmäen, Laura Laaksosen ja Tommi Laaksosen seurasiirrot ja liiton kilpailu- ja sääntövaliokunta oli vielä 18.8.2003 vahvistanut asian. Tästä huolimatta liiton hallitus oli omien sääntöjensä vastaisesti ottanut asian uudelleen käsiteltäväksi ja yllättäen evännyt jo kertaalleen vahvistamansa seurasiirrot.

Valittajat ovat vedonneet myös liiton kilpailusääntöjen kohtaan 8.3.4, jonka mukaan “kilpailija on eri urheilumuodossa oikeutettu edustamaan eri seuroja”. Koska ampumahiihto, ampumajuoksu ja rulla-ampumahiihto olivat eri urheilumuotoja, ei seurasiirrolle tässä tapauksessa senkään vuoksi ollut estettä eikä 9.6.2003 tehtyä päätöstä olisi tullut muuttaa. 


VASTAUS

Liitto on vastauksessaan vaatinut valituksen hylkäämistä.

Liitto katsonut, ettei kilpailusääntöjen kohta 8.3.4 liittynyt asiaan, koska siinä “urheilumuodoilla” tarkoitettiin muita kuin liiton toiminnan piiriin kuuluvia lajeja - esimerkiksi hiihtoa ja yleisurheilua. Kyseinen kilpailusääntöjen kohta oli ollut samanlainen jo silloin, kun ampumajuoksu ei ollut edes kuulunut liiton kilpailuohjelmaan.

Tehdessään 9.6.2003 päätöksen seurasiirtojen hyväksymisestä liiton hallitus oli tiedostanut päätöksensä olevan kilpailusääntöjen vastainen. Hallitus oli olettanut Hollolan Urheilijat 46:n hyväksyvän siirron, mutta koska näin ei ollut tapahtunut hallituksen oli ollut myöhemmin pakko muuttaa tekemäänsä ratkaisua ja evätä seurasiirrot. 


VASTASELITYS

Valittajat ovat vastaselityksessään toistaneet aiemmat näkemyksensä ja korostaneet sitä, ettei Hollolan Urheilijat 46:n kannanotoilla voinut olla liiton hallituksen päätöstä kumoavaa vaikutusta.


KÄSITTELY OIKEUSTURVALAUTAKUNNASSA

Lautakunta on ratkaissut asian sille toimitettujen asiakirjojen perusteella. Suullista käsittelyä ei ole toimitettu, koska sen toimittaminen on asian selvyyden vuoksi ollut tarpeetonta. 


PÄÄTÖS

Tosiasiat

Mona Kukkeenmäki, Tommi Laaksonen ja Laura Laaksonen ovat anoneet SAhl:n hallitukselta lupaa kesken kauden tapahtuvaan seurasiirtoon Hollolan Urheilijat 46:sta Kymin Koskenpoikiin. SAhl:n hallitus on päättänyt kokouksessaan 9.6.2003 “myöntää seuran ja kilpailulupien vaihdon kesken kilpailukauden nuorten urheilijoiden etua ajatellen”.

SAhl:n kilpailu- ja sääntövaliokunta on todennut, että kysymyksessä olevat urheilijat olivat 2.8. ja 16.8.2003 kilpailleet ampumajuoksussa edustaen Kymin Koskenpoikia, vaikka heillä ei ollut kyseisen seuran nimissä maksettua uutta kilpailulisenssiä. Sen vuoksi kilpailu- sääntövaliokunta on antanut 18.8.2003 ilmoituksen, jossa on todettu, että uuden seuran edustaminen edellytti kilpailulisenssin maksamista sen nimissä. Ilmoituksen mukaan seurasiirto oli kunnossa, jos Mona Kukkeenmäki, Tommi Laaksonen ja Laura Laaksonen maksoivat kilpailulisenssin Kymin Koskenpoikien nimissä eivätkä sitä ennen kilpailleet. Mona Kukkeenmäen, Tommi Laaksosen ja Laura Laaksosen uudet kilpailulisenssit on maksettu Kymin Koskenpoikien nimissä 20.8.2003.

SAhl:n hallitus on kokouksessaan 28.8.2003 ottanut Hollolan Urheilijat 46:n kirjeen johdosta Mona Kukkeenmäen, Tommi Laaksosen ja Laura Laaksosen seurasiirrot uudelleen käsiteltäväksi. Edellisessä kokouksessa 9.6.2003 tehty päätös on päätetty kumota ja “evätä em. urheilijoiden seuranvaihto SAhl:n kilpailusääntöihin nojaten”.

Mona Kukkeenmäki ja Tommi Laaksonen ovat osallistuneet ampumajuoksun SM-kilpailuihin 6.-7.9.2003 edustaen Kymin Koskenpoikia. Kilpailun tuomarineuvosto on jo ennen kilpailua 5.9.2003 todennut, että heidän kilpailusuorituksensa tullaan hylkäämään liiton kilpailu- ja sääntövaliokunnan puheenjohtajan toimesta, koska Hollolan Urheilijat 46 ei ollut antanut seurasiirrolle hyväksyntäänsä. Tästä huolimatta Mona Kukkeenmäen ja Tommi Laaksosen on annettu osallistua sekä henkilökohtaiseen kilpailuun että viestiin. Kilpailun jälkeen heidän suorituksensa on hylätty ja he sekä muut Kymin Koskenpoikien viestijoukkueen jäsenet ovat menettäneet voittamansa SM-mitalit.

SM-kilpailujen jälkeen asia on vielä kokonaisuudessaan  saatettu liiton hallituksen käsiteltäväksi, mutta hallitus ei ole 6.10.2003 pidetyssä kokouksessaan muuttanut 28.8.2003 tekemäänsä ratkaisua. 


Oikeudellinen arviointi

Liiton kilpailusääntöjen kohtaa 8.3.4 voidaan sen sanamuodon mukaan tulkita valituksessa esitetyllä tavalla. Toisaalta se seikka, että määräys on ollut samanlainen jo silloin, kun ampumajuoksu tai rullasuksiampumahiihto eivät vielä kuuluneet liiton kilpailuohjelmaan viittaa siihen, että “urheilumuodoilla” tarkoitetaan muita kuin liiton toimintaan kuuluvia lajeja.

Kyseisen sääntökohdan tulkinnasta riippumatta on selvää, etteivät Mona Kukkeenmäki, Tommi Laaksonen ja Laura Laaksonen ole perustaneet seurasiirtoaan sanottuun sääntökohtaan eikä liiton hallitus ole myöskään soveltanut sanottua sääntökohtaa. Mikäli sääntökohtaa olisi sovellettu valituksessa esitetyin tavoin, ei kysymys edes olisi ollut seurasiirrosta vaan siitä, että Mona Kukkeenmäki, Tommi Laaksonen ja Laura Laaksonen olisivat ilman eri toimenpiteitä edustaneet kesällä ampumajuoksussa eri seuraa kuin talvella ampumahiihdossa.

Urheilun oikeusturvalautakunta ei pidä kilpailumääräysten kohtaa 8.3.4 asian ratkaisun kannalta merkityksellisenä.

Liiton sääntöjen 18 §:n mukaan liiton hallitus muun muassa ratkaisee alansa amatööri-, kilpailukelpoisuus-, edustus- ja riitakysymykset. Urheilun oikeusturvalautakunta pitää ilmeisenä, että liiton hallitus on hyväksyessään seurasiirrot 9.6.2003 tietoisesti sivuuttanut kilpailumääräystenkohdan 8.3.2 ja 8.3.3 sanamuodon punnittuaan keskenään yhtäältä nuorten urheilijoiden perusteltua tarvetta vaihtaa seuraa ja toisaalta vanhan seuran intressiä estää seurasiirto.

Liiton hallitus voi sääntöjensä tai yhdistyslain estämättä halutessaan muuttaa aiempia päätöksiään. Kun kysymys kuitenkin on urheilijan oikeuksiin keskeisesti vaikuttavista kysymyksistä kuten edustusoikeuksista, on liiton päätöksiltä voitava edellyttää tiettyä pysyvyyttä. Urheilijan oikeusturva edellyttää liiton toiminnalta ennustettavuutta. Kun seurasiirto on tässä tapauksessa sekä liiton hallituksen että kilpailu- ja sääntövaliokunnan toimesta hyväksytty, ovat Mona Kukkeenmäki, Tommi Laaksonen ja Laura Laaksonen oikeutetusti ja perustellusti voineet luottaa siihen, että asia on kunnossa. Hollolan Urheilijat 46 on ilmoituksensa mukaan 11.6.2003 ilmoittanut tyytymättömyyttä hallituksen päätökseen. Liiton hallitus on vasta 28.8.2003 eli noin kahden ja puolen kuukauden kuluttua muuttanut päätöstä. Näissä olosuhteissa ei päätösten muuttamista ja SM-kilpailusuoritusten hylkäämistä voida pitää hyväksyttävänä.   


Päätöslauselma

Valitus hyväksytään.

Mona Kukkeenmäen, Tommi Laaksosen ja Laura Laaksosen seurasiirrot on jätettävä liiton hallituksen 9.6.2003 tekemän päätöksen varaan. SM-kilpailujen tuloksia on arvioitava tältä pohjalta. 

Liiton on korvattava valittajien yhteiset oikeudenkäyntikulut kohtuulliseksi harkituilla 1 500 eurolla laillisine korkoineen kuukauden kuluttua tämän päätöksen antamisesta lukien.

Valitusmaksu palautetaan.


Risto Jalanko                            Jarmo Hirvonen

puheenjohtaja                          sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Kari T. Ahonen, Antti Aine, Pekka Ilmivalta ja Helena Jaatinen.