31/2022 Purjehdus – Kurinpito – Kurinpitomenettely

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                              

PÄÄTÖS Nro 31/2022
 7.11.2022                                 
Diaarinro 25/2022

 

RATKAISUT, JOIHIN ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n kurinpitolautakunnan päätökset SPVKu 4/2021 13.10.2021 ja SPVKu 1/2022 27.6.2022


ASIA                 
Kurinpitomenettely, varoitus

MUUTOKSENHAKIJA
A

KUULTAVA
Suomen Purjehdus ja Veneily ry

 

VALITUKSEN KOHTEENA OLEVAT PÄÄTÖKSET

Muutoksenhakija on 5.5.2022 vaatinut, että Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n (jäljempänä myös SPV) kurinpitolautakunta määrää eräälle toiselle purjehtijalle kurinpitoseuraamuksen. Mainittu toinen purjehtija on puolestaan kurinpitolautakunnalle 22.5.2022 antamassa vastauksessa vaatinut, että kurinpitoseuraamus määrätään muutoksenhakijalle. SPV:n kurinpitolautakunta on 27.6.2022 antamallaan päätöksellä SPVKu 1/2022 määrännyt molemmille asianosaisille varoituksen pitkäkestoisesta toistensa häirinnästä purjehdusharrastuksen parissa.

SPV:n kurinpitolautakunta on käsitellyt kysymyksessä olevien asianosaisten välisiä ja osin samoja asioita jo aiemmin 13.10.2021 antamassaan ratkaisussa SPVKu 4/2021. SPV:n kurinpitolautakunta oli SPV/PKSL:n pyynnöstä käsitellyt sanotussa ratkaisussaan edellä mainitun toisen purjehtijan kokemaa häirintää purjehduskilpailujen yhteydessä. Epäilty häiritsijä oli ratkaisun mukaan ollut käsillä olevan asian muutoksenhakija. SPV:n kurinpitolautakunta oli jättänyt asian tutkimatta, koska käsillä olevan asian muutoksenhakija oli jo saanut häirinnästä rangaistuksen yhden kilpailun osalta ja muut kysymyksessä olevat kilpailut eivät olleet kuuluneet SPV:n alaisiin kilpailutapahtumiin.


VALITUS PERUSTEINEEN

A on vaatinut, että varoitus poistetaan, päätöksissä SPVKu 4/2021 ja SPVKu 1/2022 esiin tulleet seikat eivät saa olla rasitteena mahdollisten myöhempien protestikäsittelyjen tms. käsittelyjen tuloksiin vaikuttavana seikkana ja että SPV velvoitetaan korvaamaan hänen lautakuntakulunsa.

Muutoksenhaku koski ensisijaisesti päätöstä SPVKu 1/2022 (27.6.2022) ja toissijaisesti päätöstä SPVKu 4/2021 (13.10.2021) siltä osin kuin päätös sisälsi virheellistä tietoa. Kurinpitoasian käsittelyssä oli tapahtunut menettelyvirheitä eikä kurinpitoratkaisun perustelut olleet riittäviä.


SPVKu 1/2022

Muutoksenhakija ei ollut häirinnyt epäasiallisesti kysymyksessä olevaa toista purjehtijaa. Hän ei ollut ollut yhteydessä toiseen purjehtijaan heinäkuun 2021 jälkeen. Toinen purjehtija oli sen sijaan ollut erittäin aktiivinen ja tehnyt valituksia esimerkiksi Y-liitolle. Näissä kirjelmissä toinen purjehtija oli mustamaalannut muutoksenhakijaa.

Muutoksenhakija ei ollut myöskään käsitellyt toisen purjehtijan taholta kokemaansa häirintää laajassa piirissä julkisesti eikä hän siten ollut voinut aiheuttaa lajiliitolle tai lajille mainehaittaa. Ei ollut myöskään näyttöä siitä, että väitetty välienselvittely olisi aiheuttanut vaaratilanteita kilpailuissa muille kilpailijoille. Muutoksenhakija oli varautunut esittämään vaatimuksensa tueksi todisteita, mutta ei ollut tehnyt sitä heti, koska oli halunnut suojella todistajia. Ratkaisun SPVKu 1/2022 perustelut oli esitetty niin yleisellä tasolla, ettei niistäkään ilmennyt, mihin väitettyyn menettelyyn muutoksenhakija olisi syyllistynyt.

Kysymyksessä oleva toinen purjehtija oli toimittanut muutoksenhakijan vaatimukseen vastauksen, jota ei ollut toimitettu muutoksenhakijalle tiedoksi. Muutoksenhakija ei ollut siten voinut ottaa lainkaan kantaa toisen purjehtijan esittämiin vaatimuksiin ja väitteisiin ennen kurinpitolautakunnan ratkaisun antamista. Kurinpitolautakunta oli siten menetellyt SPV:n kurinpitomääräysten vastaisesti. Muutoksenhakija ei ollut edes saanut tietoonsa häneen kohdistuneita syytöksiä ja vaatimuksia ennen varoituksen antamista, vaikka hän oli pyytänyt ennen ratkaisun antamista saada tietoonsa toisen purjehtijan vaatimukset ja niiden perusteet.

Muutoksenhakijalle ei ollut missään vaiheessa annettu myöskään tiedoksi aikaisempaa kurinpitolautakunnan päätöstä. Hänelle oli annettu se tiedoksi vasta 24.7.2022, kun hän oli saanut tiedon ratkaisusta ratkaisun SPVKu 1/2022 perusteluista. Tästä huolimatta viimeksi mainitun ratkaisun perusteluissa on viitattu asianosaisten välisiin väitteisiin 24.7.2022 ratkaisun käsittelyn yhteydessä.


SPVKu 4/2021

Edellä jo todetuin tavoin muutoksenhakijalle ei ollut annettu päätöstä SPVKu 4/2021 tiedoksi kuin vasta heinäkuussa 2022 ja tuolloinkin usean pyynnön jälkeen. Kurinpitolautakunnan puheenjohtaja oli ilmoittanut, että ratkaisu oli julkaistu 13.10.2021. Ratkaisun julkistaminen ennen muutoksenhakuajan päättymistä oli muutoksenhakijan kannalta vahingollista.

Päätökseen kirjattu toisen purjehtijan lausuma piti sisällään lukuisia väitteitä, jotka eivät vastanneet totuutta. Tutkinnassa ei ollut esitetty todisteita väitteiden tueksi. Itse kilpailutapahtumassa, jota kurinpitolautakunnan ratkaisu koski (X:n kilpailu), protestikäsittelyä ei ollut järjestetty väitetyn purjehduksen kilpailusääntöjen säännön 69.1 rikkomuksen takia säännön 69.2 mukaisesti eikä säännön 63.2 mukaisesti liittyen kontaktin välttämiseen. Säännön 61.1 mukaista protestia ei ollut huudettu kilpailutapahtumassa, aikomuksesta protestoida ei ilmoitettu protestoijan tai protestilautakunnan taholta rannalla eikä tutkinnan aikatauluja ilmoitettu ilmoitustaululla. Päätös oli tehty muutoksenhakijaa kuulematta. Protestilautakunnan jäsen oli kertonut muutoksenhakijalle, että todisteita säännön 69 rikkomisesta ei ollut. DSQ annettiin ilmeisesti säännön 22.1 rikkomisesta.

Tulosten perusteella voi päätellä, että annettu rangaistus DSQ ei voi olla säännön 2 perusteella annettu, koska rangaistus olisi silloin ollut DNE. Sääntöön 69 liittyvää käsittelyä ei ollut järjestetty, joten DSQ ei voinut olla seurausta myöskään tämän säännön rikkomisesta. DSQ ei siten voinut olla annettu epäasiallisen käytöksen tai rehdin kilpailun vastaisesta purjehduksesta. Näyttötaakka oli joko SPV:llä tai asian virheellisesti SPV:n tietoon tuoneella toisella purjehtijalla.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Purjehdus ja Veneily ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.

Muutoksenhakija oli tullut kuulluksi asian SPVKu 1/2022 käsittelyssä, kun hän oli tehnyt oman vaatimuksensa kurinpitolautakunnalle. SPV:n kurinpitosäännöt eivät edellyttäneet useampia kirjelmäkierroksia. Seuraamus oli annettu muutoksenhakijan omien kirjoitusten ja aikaisempien toimenpidepyyntöjen perusteella.

Asia SPVKu 4/2021 oli päättynyt asian tutkimatta jättämiseen. Siten ei ollut ollut tarvetta antaa päätöstä tiedoksi muutoksenhakijalle tai pyytää häneltä asian käsittelyn aikana vastausta. Kumpaakaan päätöstä ei ollut julkaistu vielä vastauksen antamisen aikaan, ja kun ne julkaistaan, ne julkaistaan anonymisoituina.

Kilpailutapahtumissa tapahtuviin kilpailutilanteisiin, protesteihin ja niihin sovellettavaan muutoksenhakuihin sovellettiin kansainvälisiä kilpapurjehdussääntöjä. Nämä tapahtumat käsitteli kilpailutuomaristo ja muutosta haettiin kilpailusääntölautakunnalta. Mainitut asiat eivät kuuluneet kurinpitolautakunnan toimivaltaan.

Kysymys ratkaisussa SPVKu 1/2022 oli pitkään jatkuneesta epäasiallisesta välienselvittelystä kahden kilpailijan välillä kilpailutapahtumissa ja niiden ulkopuolella. Liittoon oli oltu yhteydessä tilanteesta usean eri toimijan taholta useaan kertaan. Asianosaisten riitaisuuksia oli käsitelty myös Y-liiton ja Z-liiton toimielimissä. Yhteydenotot olivat jatkuneet myös ratkaisun SPVKu 1/2022 jälkeenkin. SPV ja sen kurinpitolautakunta oli saanut asioiden SPVKu 4/2021 ja SPVKu 1/2022 käsittelyn yhteydessä tietoonsa molempien asianosaisten toisistaan kertomaa häiriökäyttäytymistä, joka voi olla vaarallista muille kilpailijoille. Oli tärkeää, että kurinpitolautakunta pikaisesti totesi molempien toiminnan epäurheilijamaiseksi.     


VASTASELITYS

A on antanut vastaselityksen asiassa todeten edellä lausutun lisäksi seuraavan.

Muutoksenhakijan omaa kantelua ei voinut pitää asiassa SPVKu 1/2022 kurinpitosääntöjen tarkoittamana kuulemisena. Muutoksenhakija oli toimittanut kurinpitolautakunnalle ja oikeusturvalautakunnalle kaiken sen materiaalin, joka osoitti, että kysymyksessä oleva toinen purjehtija oli menetellyt epäasiallisesti. Asiaa ei ollut tutkittu SPV:n toimielimissä riittävällä tavalla.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

Asian tausta ja kysymyksenasettelu

SPV:n vastauksen ja asiassa esitettyjen muutoksenhaun kohteena olevien päätösten perusteella muutoksenhakijalla ja eräällä toisella purjehtijalla on ollut pitkään jatkunutta erimielisyyttä, jonka perusteella he itse ja muut eri tahot ovat tehneet ilmoituksia ja kurinpitorangaistuksia koskevia vaatimuksia SPV:n kurinpitolautakunnalle. Asiaa on käsitelty myös Y-liiton ja Z-liiton toimielimissä. Muutoksenhakija on valituksen ja vastaselityksen perusteella eri mieltä SPV:n kanssa siitä, onko hän syyllistynyt epäasialliseen käytökseen ja häirintään. Muutoksenhakija ei ole kuitenkaan kiistänyt sitä, että hän on toinen osapuoli tilanteessa, jossa kahdella SPV:n kilpailuihin osallistuvalla purjehtijalla on erimielisyyttä keskenään. Muutoksenhakija ei ole myöskään kiistänyt sitä, että hän on saanut eri kilpailuissa kilpailusääntöjen rikkomisesta rangaistuksia tilanteissa, joissa toinen osapuoli on ollut mainittu toinen purjehtia.

Edellä todetun perusteella oikeusturvalautakunta katsoo, ettei SPV:n ilmoitusta muutoksenhakijan ja toisen purjehtijan pitkään jatkuneista huonoista väleistä ja välienselvittelystä ole sinällään syytä epäillä.

Muutoksenhaun kohteena olevassa ratkaisussa SPVKu 1/2022 on ollut kysymys siitä, että muutoksenhakija on vaatinut eräälle toiselle purjehtijalle rangaistusta häneen kohdistuneesta häirinnästä. Toinen purjehtia on vastauksessaan puolestaan vaatinut samasta syystä rangaistusta muutoksenhakijalle. Kurinpitolautakunta on todennut, että asiassa on ollut kysymys pohjimmiltaan asianosaisten kyvyttömyydestä tulla toimeen keskenään intohimoisen harrastuksen parissa. Kurinpitolautakunta on katsonut olevansa toimivaltainen käsittelemään asianosaisten välisen erimielisyyden, koska se on vahingollista asianosaisten lisäksi muille samoihin kilpailuihin osallistuville urheilijoille ja SPV:n maineelle. Päätöksen mukaan kahden kilpailijan välienselvittely häirinnän keinoin vaarantaa muiden kanssakilpailijoiden mahdollisuuden harrastaa vesillä turvallisesti.

Ratkaisussa SPVKu 1/2022 todetaan, että asianosaisten välienselvittely on jatkunut samojen väitteiden esittämisenä senkin jälkeen, kun kurinpitolautakunta oli käsitellyt asiaa ratkaisussaan SPVKu 4/2021. Kurinpitolautakunta on pitänyt mahdottomana tutkia vuosien takaisia tapahtumia, joten perustetta jatkaa kirjelmäkierroksia ei lautakunnan mukaan ole ollut. Kun kysymys oli sana vastaan sana -tilanteesta, ja asianosaiset olivat vuoroin hakijoina ja vuoroin vastaajina, asiaa ei voinut ratkaista lautakunnan mukaan myöskään näyttötaakan perusteella.

Kurinpitolautakunta on katsonut ratkaisussaan SPVKu 1/2022, että asianosaisten uskottavana pidettävien kirjelmien perusteella välienselvittely on jatkunut molemminpuolisena häirintänä, jota on pidettävä epäurheilijamaisena käytöksenä. Kirjelmien perusteella riidattomasti pitkään jatkunut häirintä lisäsi tekojen moitittavuutta. Kurinpitolautakunta on määrännyt muutoksenhakijalle ja mainitulle toiselle purjehtijalle varoituksen pitkään jatkuneesta toistensa häirinnästä purjehdusharrastuksen parissa.

Ratkaisussa SPVKu 4/2021 on ollut kysymys siitä, että kurinpitolautakunnan käsiteltäväksi on saatettu se, onko käsillä olevassa oikeusturvalautakunnan asiassa muutoksenhakijana toiminut purjehtia häirinnyt edellä mainittua toista purjehtijaa. Toiselta purjehtijalta on pyydetty lausuma. Tämän jälkeen kurinpitolautakunta on jättänyt asian tutkimatta toimivallan puuttumisen takia. SPV ei ole kiistänyt sitä, että käsillä olevan asian muutoksenhakijalta ei ole pyydetty asiassa vastausta eikä hänelle ole toimitettu tiedoksi asiassa annettua ratkaisua. Muutoksenhakijan väitettä siitä, että hän on saanut tiedon ratkaisusta SPVKu 4/2021 vasta heinäkuussa 2022 on siten pidettävä uskottavana.

Oikeusturvalautakunnassa on kirjelmien ja muutoksenhaun kohteena olevien päätösten perusteella ensinnäkin kysymys siitä, onko asioissa SPVKu 4/2021 ja SPVKu 1/2022 menettely ollut SPV:n kurinpitosääntöjen mukaista. Asiassa on toiseksi kysymys siitä, onko asiassa SPVKu 1/2022 ollut SPV:n kurinpitosääntöjen mukaiset edellytykset määrätä muutoksenhakijalle varoitus. Kolmanneksi asiassa on kysymys siitä, onko asiassa SPVKu 4/2021 päätöksen perusteluissa kohtia, jotka eivät vastaa totuutta ja tältä osin ensisijaisesti siitä, onko oikeusturvalautakunta toimivaltainen tutkimaan valituksen. Oikeusturvalautakunta käsittelee asiaa aikajärjestyksessä eli ottaa ensin kantaa ratkaisuun SPVKu 4/2021 ja sen jälkeen ratkaisuun SPVKu 1/2022.  


SPVKu 4/2021

SPV ei ole kiistänyt sitä, että muutoksenhakija olisi saanut tiedon otsikossa mainitusta 13.10.2021 annetusta kurinpitolautakunnan päätöksestä vasta 24.7.2022. Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 10 §:n mukaan valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa valituksen kohteena olevan päätöksen tiedoksisaannista. Muutoksenhakija on toimittanut valituksensa oikeusturvalautakunnalle 25.7.2022 eli muutoksenhaulle varatussa määräajassa. Siten estettä valituksen tutkimiselle ratkaisun SPVKu 4/2021 ei muutoksenhakuajan perusteella ole.

Asiassa SPVKu 4/2021 on ollut kysymys siitä, että kolmas taho on pyytänyt kurinpitolautakuntaa käsittelemään ja tarvittaessa määräämään kurinpitoseuraamuksen muutoksenhakijalle. Muutoksenhakija on mainittu päätöksessä asianosaisena, joten kysymys on sen perusteella lähtökohtaisesti ollut asiasta, joka on voinut vaikuttaa muutoksenhakijan oikeuteen tai etuun. Asia on kuitenkin päättynyt tutkimatta jättämiseen ennen kuin muutoksenhakijalta on ollut edes tarve pyytää vastausta, koska kurinpitolautakunta on katsonut, ettei sillä ole ollut toimivaltaa tutkia asiaa.

Muutoksenhakijan valitus on ratkaisun SPVKu 4/2021 osalta kohdistunut siihen, että ratkaisu sisältää virheellistä tietoa ja siihen, ettei hän ole saanut vastata vaatimukseen tai saanut ratkaisua tiedokseen.

Siviiliprosessioikeutta koskevassa kotimaisessa oikeuskäytännössämme on vakiintuneesti katsottu, että pelkästään ratkaisun perusteluihin ei pääsääntöisesti saa hakea muutosta, vaikka ne olisivat asianosaisen mielestä hänelle epäedulliset. Muutoksenhaku ei olisi prosessitaloudellisesti tarkoituksenmukaista, koska ratkaisun lopputulos ei voisi kuitenkaan muuttua, ja kun ratkaisun perustelut eivät saa niin sanottua oikeusvoimaa. Kysymys on siitä, että muutoksenhakijalla tulee olla muutoksenhakuintressi, joka kohdistuu ratkaisun lopputulokseen, jotta muutoksenhakemus voidaan ylipäätään tutkia.

Oikeusturvalautakunnan 9 §:n mukaan valittajana voi lautakunnassa olla urheilija, muu luonnollinen henkilö tai yhteisö, jonka oikeuteen tai etuun valituksen kohteena oleva asia vaikuttaa. SPV:n kurinpitosääntöjen 9 §:n mukaan kurinpitolautakunnan päätöksistä voi valittaa vain se, jolle on määrätty kurinpitoseuraamus.

Käsillä olevassa asiassa asia SPVKu 4/2021 ei ole vaikuttanut muutoksenhakijan oikeuteen tai etuun, koska asia on jätetty tutkimatta jo ennen kuin muutoksenhakijalta on ollut tarvetta pyytää vastausta. Virheelliset tiedot, joihin muutoksenhakija valituksessaan viittaa, on kirjattu päätöksessä kohtaan, jossa on käyty läpi väitetyn häirinnän kohteeksi joutuneen purjehtijan lausumia. Kysymys ei siten tältä osin ole edes päätöksen perusteluista. Ratkaisun perusteluissa mainittu X:n kilpailun kurinpitoseuraamus on asia, jonka osalta muutoksenhakijalla on ollut käytettävissään erillinen muutoksenhakukeino SPV:n sisällä. Sanotuin perustein oikeusturvalautakunta katsoo, ettei muutoksenhakijalla ole ratkaisun SPVKu 4/2021 perusteluiden osalta muutoksenhakuoikeutta ja valitus on tältä osin jätettävä tutkimatta.

Kun asia on päättynyt tutkimatta jättämiseen kurinpitolautakunnan toimivallan puuttumisen takia, asiassa ei ole ollut myöskään tarvetta pyytää vastausta muutoksenhakijalta SPV:n kurinpitosääntöjen 7 §:ssä säädetyin tavoin. Kurinpitomenettelyssäkään ei siten ole tapahtunut muutoksenhakijan väittämää virhettä.

SPV:n kurinpitosääntöjen 8 §:n mukaan asiasta on lähetettävä asianosaiselle tai hänen seuralleen perusteltu kirjallinen päätös todisteellisesti kolmen (3) arkipäivän kuluessa päätöksen antamisesta.

Oikeusturvalaukunta toteaa, että muutoksenhakijasta ei ole ehtinyt tulla asiassa asianosaista, koska asia on jätetty tutkimatta kurinpitolautakunta puuttuvan toimivallan takia. Siten vaikka muutoksenhakija virheellisesti mainitaankin asian ratkaisussa asianosaisena, ei kurinpitolautakunta ole menetellyt virheellisesti, kun se ei ole toimittanut päätöstä muutoksenhakijalle tiedoksi. Tätä johtopäätöstä tukee se, ettei muutoksenhakijalla ole ollut asiassa myöskään muutoksenhakuintressiä.


SPVKu 1/2022

Asia on tullut SPV:n kurinpitolautakunnassa vireille, kun muutoksenhakija on vaatinut toiselle purjehtijalle kurinpitoseuraamusta. Toinen purjehtija on vastauksessaan vaatinut kurinpitoseuraamuksen määräämistä muutoksenhakijalle. Asianosaiset ovat siten toisen purjehtijan vastauksen jälkeen tulleet asiassa vuoroin hakijoiksi ja vuoroin vastaajiksi. Asiassa on riidatonta, että muutoksenhakijalle ei ole varattu mahdollisuutta vastata toisen purjehtijan vaatimukseen eikä hän ole saanut toisen purjehtijan vastausta tiedokseen. Siten hänelle on saattanut tulla yllätyksenä, että hänen vireille laittamansa kurinpitoasia olikin päättynyt siihen, että myös hän oli saanut asiassa varoituksen.

Oikeusturvalautakunta on useissa kurinpitoa koskevissa ratkaisuissaan todennut, että asianosaisen kuuleminen on keskeinen oikeussuojaperiaate erityisesti silloin, kun häneen kohdistetaan kurinpidollisia toimia (esimerkiksi UOL 5/2008, UOL 7/2009, UOL 17/2010, UOL 23/2011, UOL 15/2014 ja UOL 29/2015). Kuulemisperiaatetta on vakiintuneesti edellytetty noudatettavan oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännössä riippumatta siitä, onko lajiliiton säännöissä nimenomaisesti edellytetty menettelyn kohteena olevan henkilön kuulemista. Urheilun kurinpidossa asianmukaiseen kuulemismenettelyyn kuuluu ensinnäkin, että urheilijalle annetaan tieto häneen kohdistetusta kurinpitomenettelyn käynnistymisestä ja kaikesta siitä aineistosta, johon menettely perustuu. Lisäksi urheilijalle tulee antaa aito mahdollisuus vaikuttaa menettelyyn siten, että hänelle varataan tilaisuus antaa vastineensa ja oma selvityksensä (UOL 18/2015).

SPV:n kurinpitosääntöjen 7 §:n mukaan sen jälkeen, kun tapahtuneesta on saatu

riittävä selvitys, kurinpitomenettelyn kohteena olevalle taholle on varattava tilaisuus antaa vastineensa asiassa. Oikeusturvalautakunta toteaa, että muutoksenhakijasta on tullut toisen purjehtijan esittämän vaatimuksen jälkeen asiassa SPVKu 1/2022 kurinpitomenettelyn kohteena oleva säännöissä tarkoitettu taho. Siten sanotun ja edellä muutoin lausutun perusteella SPV:n kurinpitolautakunta on menetellyt virheellisesti, kun muutoksenhakijalle ei ole varattu tilaisuutta antaa kurinpitoasiassa omaa vastinetta ja selvitystä. Menettelyvirhettä ei käsillä olevassa asiassa poista se, että asianosaisten välisiä erimielisyyksiä on mahdollisesti käsitelty aikaisemmin tai heidän näkökantansa ovat ilmenneet aikaisemmista kirjelmistä.

Oikeusturvalautakunta katsoo, että menettely, jossa muutoksenhakijalla ei ole ollut todellista mahdollisuutta riitauttaa toisen purjehtijan vaatimusta ja väitteitä, ei turvaa riittävässä määrin kurinpitomenettelyn kohteena olevan oikeussuojaa. Siten käsillä olevassa kurinpitomenettelyssä on rikottu muutoksenhakijan oikeutta tulla kuulluksi. Yleensä tällainen vakava virhe johtaa päätöksen kumoamiseen. Oikeusturvalautakunnan käytännössä on toisaalta katsottu, että kurinpitomenettelyssä tapahtunut kuulemisvirhe on riittävällä tavalla voinut korjaantua, kun valittaja on saanut tiedokseen aineiston asiaa oikeusturvalautakunnassa käsiteltäessä (ks. esim. UOL 13/2021).

Käsillä olevassa asiassa ei ole kummankaan asianosaisen toimesta esitetty sellaista riittävää selvitystä kurinpitoseuraamuksen perusteista, että asiaa voitaisiin tältä osin käsitellä oikeusturvalautakunnassa. Siten kuulemisvirheen ei voida katsoa korjaantuneen asiaa oikeusturvalautakunnassa käsiteltäessä. Sanotun perusteella SPV:n kurinpitolautakunnan ratkaisu SPVKu 1/2022 on kurinpitomenettelyssä tapahtuneen kuulemisvirheen perusteella kumottava.

Asian näin päättyessä ei ole tarvetta lausua erikseen siitä, onko kurinpitoseuraamukselle ollut perustetta.

Oikeusturvalautakunta ei voi antaa sellaista muutoksenhakijan vaatimaa etukäteistä päätöstä, jonka mukaan päätöksissä SPVKu 4/2021 ja SPVKu 1/2022 esiin tulleet seikat eivät saa olla rasitteena mahdollisten myöhempien protestikäsittelyjen tms. käsittelyjen tuloksiin vaikuttavana seikkana. Kysymys on asiasta, joka tulee mahdollisesti erikseen arvioitavaksi. Vaatimus on tältä osin hylättävä.

Johtopäätökset

Valitus on edellä todetuin perustein jätettävä tutkimatta siltä osin kuin se on koskenut SPV:n kurinpitolautakunnan ratkaisua SPVKu 4/2021, koska muutoksenhakijalta on puuttunut muutoksenhakuintressi asian jäätyä kurinpitolautakunnassa tutkimatta.

SPV:n kurinpitolautakunnan ratkaisu SPVKu 1/2022 on poistettava kurinpitomenettelyssä tapahtuneen kuulemisvirheen perusteella. Valitus on muilta osin hylättävä.


Lautakuntakulut ja valitusmaksu

Muutoksenhakija on osittain voittanut ja osittain hävinnyt asian. Hän ei ole toimittanut oikeusturvalautakunnalle yksilöityä kuluvaatimusta. Sanotuin perustein muutoksenhakija saa pitää lautakuntakulunsa vahinkonaan.

Valitusmaksu on määrättävä kuitenkin palautettavaksi kokonaan, koska kurinpitoseuraamusta koskeva päätös SPVku 1/2022 on valituksen johdosta kumottu.


Päätöslauselma

Valitus jätettään tutkimatta siltä osin kuin se on koskenut Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n kurunpitolautakunnan 13.10.2021 antamaa päätöstä asiassa SPVKu 4/2021.

Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n kurinpitolautakunnan 27.6.2022 antama päätös asiassa SPVKu 1/2022 kumotaan siltä osin kuin A:lle on määrätty varoitus. Muilta osin vaatimukset koskien asiaa SPVKu 1/2022 hylätään.

A:n lautakuntakuluja koskeva vaatimus hylätään.

Valitusmaksu palautetaan.

  

Kristiina Rintala                                                                          Puheenjohtaja                                                                         

Jukka Loiva 
Sihteeri                                                                                               

                                                                                                            

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Kristiina Rintala, Tom Hedkrok, Johanna Karvinen, Hilkka Salmenkylä ja Juha Viertola.