21/2023 Jalkapallo – Yhdistyksestä erottaminen – Jäsenoikeuksien rajoittaminen - valituksen määräaika

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                              
PÄÄTÖS Nro 21/2023
7.6.2023                                   
Diaarinro 22/2023

 

RATKAISUT, JOIHIN ON HAETTU MUUTOSTA

1)      Puistolan Urheilijat ry:n päätös 19.12.2022 sulkea A seuran toiminnasta 1.1.2023 alkaen

2)      Puistolan Urheilijat ry:n johtokunnan päätös 30.11.2021 vapauttaa B joukkueen johtajan tehtävästä

3)      Puistolan Urheilijat ry:n hallituksen päätös 28.9.2022 koskien B:n oikeutta osallistua joukkueen toimintaan ja/tai tapahtumiin

 

ASIA                 
Yhdistyksestä erottaminen ja jäsenoikeuksien rajoittaminen

MUUTOKSENHAKIJAT
A, huoltajinaan B ja C
B

KUULTAVA
Puistolan Urheilijat ry

 

VALITUKSEN KOHTEENA OLEVAT PÄÄTÖKSET
Puistolan Urheilijat ry (jäljempänä myös PuiU) on 19.12.2022 ilmoittanut sähköpostitse alaikäisen A:n huoltajalle B:lle, että A ei voi osallistua jalkapalojoukkueen ja PuiU:n toimintaan 1.1.2023 alkaen useiden maksamattomien kuukausimaksujen takia. PuiU:n ilmoituksen 17.1.2023 mukaan A voi palata seuran toimintaan syyskuussa 2023, jos kaikki maksamattomat maksut on maksettu.

PuiU:n johtokunta on 30.11.2021 päättänyt, että B vapautetaan jalkapallojoukkueen PT2015 joukkueenjohtajan tehtävistä 1.12.2021 alkaen. Perusteeksi päätöksessä on ilmoitettu seuran työntekijään kohdistunut epäasiallinen käytös seuran eri viestintäkanavissa.

PuiU:n hallitus on 28.9.2022 päättänyt, ettei B voi toistaiseksi osallistua mihinkään seuran tai joukkueen toimintaan ja/tai tapahtumiin edes katsojana. Päätöksen mukaan osallistumisoikeutta voidaan tarkastella uudestaan aikaisintaan 12 kuukauden päästä päätöksestä. Päätöksen perusteena on B:n epäasiallinen käytös.

 

VALITUS PERUSTEINEEN

B on A:n huoltajana ja omasta puolestaan vaatinut, että A:n oikeus pelata jalkapalloa PuiU:ssa palautetaan ja että B:n toimitsijakielto kumotaan. Muutoksenhakijat ovat lisäksi vaatineet, että rikollisia piirteitä omaavat uhkaukset ja loukkaukset käsitellään oikeudessa korvausvaatimuksineen ja PuiU velvoitetaan korvaamaan heidän lautakuntakulunsa.  

A:n sulkeminen ikäluokkansa jalkapallojoukkueen ja PuiU:n toiminnasta oli ollut seuran sääntöjen vastainen. Joitakin maksamattomia kuukausimaksuja oli ollut ja yksi maksamaton perintäkulu. Kaikki rästimaksut oli kuitenkin huomautuksen jälkeen maksettu. Maksulaiminlyöntejä ei ollut ollut niin montaa, että se olisi oikeuttanut sulkemaan A:n seuran toiminnasta. Laskujen maksuviivästykset eivät joka tapauksessa olleet olleet tahallisia.

A oli suljettu seuran toiminnan ulkopuolelle pelkästään sen vuoksi, että hänen isänsä B oli huomauttanut joukkueen valmentajan ja muiden toimihenkilöiden toiminnasta. Lapsen sulkeminen joukkueen ulkopuolelle oli ollut kosto. A ei ollut itse tehnyt mitään väärää. Oli kohtuutonta käyttää lasta aikuisten välisten riitojen välikappaleena.

B oli erotettu joukkueenjohtajan toimesta ilman asiallista syytä. Häntä oli seuran muiden henkilöiden toimesta kiusattu ja vainottu. Perustetta erottamiselle tai seuran tapahtumien ulkopuolelle sulkemiselle ei ollut ollut.

 

VASTAUS PERUSTEINEEN

Puistolan Urheilijat ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.

PuiU:n hallitus oli vuodenvaihteessa 2022/2023 päättänyt olla jatkamatta kahden juniorijäsenensä jäsenyyttä toistuvien maksurästien ja niihin liittyvien epäonnistuneiden perintätoimien johdosta edellisten vuosien aikana. Molempien juniorijäsenten huoltajille oli kerrottu, että harrastus ei voinut seurassa jatkua vuoden 2023 alusta alkaen ja että maksurästit suorittamalla oli mahdollista hallituksen erillisellä päätöksellä palata seuran toimintaan mukaan syksyllä 2023.

Juniorijoukkueissa pelaajien (jäsenten) vanhemmat valitsivat joukkueiden toimihenkilöt.  Vakiintuneen tavan mukaisesti valituksi tuli pelaajien vanhempia, jotka jalkapallojaosto ja seuran hallitus hyväksyi. B oli vapautettu joukkueen toimihenkilön tehtävistä hallituksen päätöksellä 30.11.2021. Peruste päätökselle oli seuran työntekijään kohdistunut epäasiallinen käytös seuran eri viestintäkanavissa (WhatsApp, sähköposti ja keskustelut).

B:n käyttäytymistä oli käsitelty PuiU:n hallituksen kokouksessa myös 28.9.2022. Seuran hallitus oli päättänyt, että B ei voinut toistaiseksi osallistua mihinkään seuran tai joukkueen toimintaan ja/tai tapahtumiin edes katsojana. Seura oli saanut useampia yhteydenottoja toistuvasta B:n häiriökäyttäytymisestä tapahtumissa ja keskustelufoorumeissa. B käyttäytyminen ei ollut ollut seuran toimintakulttuurin tai hyvien tapojen mukaista. Ilmoituksia häiriökäyttäytymisestä oli tullut mm. kahdelta pääkaupunkiseudun jalkapalloseuralta (toiselta kaksi kertaa), pojat 2015 joukkueen muilta vanhemmilta sekä yksittäisen pelin tuomarilta.

Häiriökäyttäytymistä oli tapahtunut jalkapallopelitapahtumien yhteydessä, jolloin kohteena oli yleensä ollut tuomari. Nuorta tuomaria oli pahimmillaan myös itketetty julkisesti. Lisäksi peleissä oli huudeltu asiattomasti myös junioripelaajille. B oli myös toistuvasti aiheuttanut häiriötä useimmiten aivan tarpeettomalla ja asiattomalla kielenkäytöllä ja viestimäärällä pojat 2015 joukkueen WhatsApp-ryhmässä. Häiriökäyttäytyminen oli koettu uhkaavaksi ja arvaamattomaksi ja täysin seuran etujen vastaiseksi. B:lle oli annettu varoitus ja määräaikainen kielto osallistua joukkueen toimihenkilötehtäviin loppuvuodesta 2021 jo aikaisemmasta asiattomasta, mustamaalaavasta ja uhkaavasta käytöksestä, jolloin kohteena oli ollut erityisesti seuran työntekijä.

Valituksessa ei ollut tarkemmin yksilöity niitä rikollisia piirteitä omaavia uhkauksia tai loukkauksia, joiden osalta valittaja vaati toimia. Vaatimukseen ei siten voinut tarkemmin vastata.

 

VASTASELITYS

B on A:n huoltajana ja omasta puolestaan antanut vastaselityksen asiassa vedoten valituksessa jo esiin tuotuun sekä todeten muun ohella seuraavan.

A:ta ei ollut erotettu PuiU:sta. Hänen oikeuksiaan jäsenenä oli sen sijaan rajoitettu, koska hän ei saanut osallistua jalkapallojoukkueen toimintaan. PuiU oli rikkonut lainsäädäntöä ja omia sääntöjään. Seura oli laiminlyönyt velvollisuuttaan ilmoittaa maksuissa olleista epäselvyyksistä. Maksamattomia laskuja oli ollut kaksi ja sen lisäksi yksi perintäkulu. Yksi laskuista oli myös maksettu väärällä viitteellä kaksi kertaa. Joka tapauksessa kysymys oli ollut korkeintaan vähäisestä A:n virheestä. Vastoin selvitettyä asiantilaa PuiU väitti vastauksessaan, että maksamattomia laskuja olisi lukuisa määrä. Maksamattomat laskut oli maksettu heti, kun seura oli ilmoittanut asiasta. A oli erotettu seurasta tästä huolimatta.

Kyse oli kahden laskun ja perintäkulujen osalta inhimillisestä virheestä ja yhteystietojen puutteesta. PuiU:n vastauksen liitteestä ilmeni, että molemmat vanhemmat olivat olleet seuran järjestelmässä ja laskut oli lähetetty molemmille. Tämä ei pitänyt paikkaansa. Joulukuussa 2022 oli selvinnyt, että osoite seuran järjestelmässä oli väärin ja laskuja ei ollut lähetetty kuin B:n sähköpostiin. Ilmeisesti väärä osoitetieto oli mennyt PuiU:lta Vismalle ja sen vuoksi maksumuistutuksia ei koskaan ollut saapunut A:n huoltajille postitse. Kaikki laskut kahta lukuun ottamatta oli aina maksettu kuukausittain.

PuiU:n säännöissä ei ollut mainintaa siitä, että kolme perinnässä olevaa laskua johtaisi pelikieltoon. Jäsenmaksuun perustuvista kurinpitotoimista oli määrätty sääntöjen 6 §:ssä. Pykälän mukaan johtokunta päättää jäsenen erottamisesta kokonaan tai määräajaksi, mikäli tämä laiminlyö yhden vuoden jäsenmaksunsa.  Seura oli toiminut omien sääntöjensä vastaisesti erottamalla/asettamalla A:n pelikieltoon maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi. Päätöksentekohetkellä kuukausittaisia jäsenmaksueriä oli ollut maksamatta kaksi. Pelikielto/erottaminen tuli kumota.

Valittaja oli pyytänyt tietoja kevään 2023 aikana useaan kertaan väitetysti perinnässä olevista laskuista. Muutoksenhakija ja PuiU olivat olleet selvittelyiden jälkeen yhtä mieltä siitä, että kaikki maksut oli maksettu. PuiU ei ollut maksanut A:n pelipassia ja B oli maksanut sen itse.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

Valituksenalaiset päätökset 2 ja 3


Asian tausta ja kysymyksenasettelu

PuiU:n johtokunta on 30.11.2021 päättänyt, että B vapautetaan jalkapallojoukkueen PT2015 joukkueenjohtajan tehtävistä 1.12.2021 alkaen, koska hän oli käyttäytynyt epäasiallisesti seuran työntekijää kohtaan. Epäasiallista käytöstä oli ilmennyt kaikissa seuran eri viestintäkanavissa. PuiU:n hallitus on sittemmin 28.9.2022 päättänyt, ettei B voi toistaiseksi osallistua myöskään mihinkään seuran tai joukkueen toimintaan ja/tai tapahtumiin edes katsojana vähintään 12 kuukauteen. Peruste jälkimmäiselle päätökselle on ollut B:n epäasiallinen käytös muun muassa PuiU:n 2015 poikien jalkapallojoukkueen ottelutapahtumissa.

B ei ole valittanut edellä mainituista PuiU:n johtokunnan ja hallituksen päätöksistä oikeusturvalautakuntaan ennen nyt kysymyksessä olevaa valitusta. Asiassa tulee valituksenalaisien päätösten 2 ja 3 osalta ensin arvioitavaksi se, onko valitus tehty oikeusturvalautakunnan sääntöjen mukaisessa määräajassa, vai tuleeko se jättää myöhässä tehtynä tutkimatta.

 

Valituksen tutkimisen edellytykset

Valituksen vireillepanosta määrätään oikeusturvalautakunnan sääntöjen 10 §:ssä, jonka 1 momentin mukaan valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa valituksen kohteena olevan päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli valittaja saattaa todennäköiseksi, että hän ei ole laillisen tai siihen rinnastettavan esteen vuoksi voinut noudattaa määräaikaa, valitus voidaan tehdä kohtuullisessa ajassa esteen lakkaamisesta, kuitenkin viimeistään vuoden kuluttua päätöksen tekemisestä. Pykälän 3 momentin mukaan valitus, jota ei ole tehty määräajassa, jätetään tutkimatta.

PuiU on vastauksessaan ilmoittanut, että B:tä koskevat päätökset on annettu hänelle tiedoksi henkilökohtaisesti. B ei ole tätä vastaselityksessään kiistänyt. Siten oikeusturvalautakunta katsoo selvitetyn, että B on saanut kysymyksessä olevat päätökset tiedokseen lähellä niiden tekopäivää.

B on tehnyt valituksen omissa nimissään oikeusturvalautakuntaan 11.4.2023. PuiU:n johtokunnan 30.11.2021 tekemästä päätöksestä on siten kulunut jo yli vuosi valituksen vireille tullessa. Valitus PuiU:n hallituksen 28.9.2022 tekemästä päätöksestä on niin ikään tehty yli 6 kuukautta päätöksen tekemisen jälkeen. B ei ole edes väittänyt, että hän ei olisi voinut tehdä valituksia mainituista päätöksistä 30 päivän määräajassa laillisen esteen tai siihen rinnastettavan esteen vuoksi.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että sille esitetyissä PuiU:n päätöksissä ei ole ollut muutoksenhakuohjausta. Oikeusturvalautakunta on ratkaisukäytännössään (ks. esim. UOL 13/2008 ja UOL 10/2012) katsonut, että tällaisessa tilanteessa päätöksen valituskelpoisuus ei välttämättä ole ollut selvä eikä valitusmääräajan alkaminen ole ollut päätöksen tiedoksiantamisenkaan jälkeen välttämättä selvää. Nämä ovat seuran toiminnasta aiheutuvia epävarmuustekijöitä, jotka olisivat olleet helposti poistettavissa ilmoittamalla, miltä osin päätöksiin on mahdollista hakea muutosta oikeusturvalautakunnalta. Tällaisissa tilanteissa oikeusturvalautakunta on tutkinut valitusmääräajan jälkeenkin vireille saatettuja valituksia.

Käsillä olevassa asiassa valitusmääräaika on kuitenkin ylitetty molempien muutoksenhaun kohteena olevien päätösten osalta merkittävästi. Päätös 2 on saatettu oikeusturvalautakunnassa vireille yli vuosi sen tiedoksiantamisen jälkeen. B on asian valmistelun aikana ilmoittanut tienneensä oikeusturvalautakunnan valitusmääräajasta. Hän on vedonnut siihen, että asiaa on pyritty selvittämään Suomen Palloliitto ry:n (jäljempänä Palloliitto) kanssa A:ta koskevan päätöksen jälkeen ja valituksen tekeminen on tämän vuoksi viivästynyt.

Oikeusturvalautakunta toteaa sille esitetyn asiakirja-aineiston perusteella, että B on pyrkinyt saattamaan Palloliiton käsittelyyn nimenomaan poikaansa A:ta koskevan ratkaisun. Häntä itseään koskevat ratkaisut on tuotu Palloliiton Whistleblower-ilmoituksessa esiin lähinnä sen väitteen tueksi, että A koskevan päätöksen todellinen syy on hänen ja PuiU:n toimihenkilöiden väliset erimielisyydet. Käsillä olevassa asiassa B:n ja PuiU ovat toimineet päätösten mukaisesti jo pitkähkön ajan, eikä asiassa ole näytetty, että B olisi päätösten tiedoksiantamisen yhteydessä tai välittömästi sen jälkeen pyrkinyt jollain tavalla riitauttamaan tehtyjä päätöksiä. Sanotun perustella ja muutoksenhaun kohteena olevien päätösten tekemisestä kulunut varsin pitkä aika huomioon ottaen oikeusturvalautakunta katsoo, ettei asiassa ole PuiU:n ratkaisuista puuttuneista valitusosoituksista huolimatta ilmennyt seikkoja, joiden perusteella valitukset päätöksistä 2 ja 3 tulisi tutkia valitusmääräajan jälkeen tehtyinä.

 

Valituksenalainen päätös 1

Asian tausta ja kysymyksenasettelu

PuiU on 19.12.2022 tekemänsä tiedoksiannon perusteella päättänyt, että A ei voi osallistua PuiU:n 2015 poikien jalkapalojoukkueen ja seuran toimintaan 1.1.2023 alkaen useiden maksamattomien kuukausimaksujen takia. PuiU:n ilmoituksen 17.1.2023 mukaan on mahdollista, että A voi palata seuran toimintaan syyskuussa 2023, jos kaikki maksamattomat maksut on maksettu.

B on valittanut A:n huoltajana mainitusta päätöksestä oikeusturvalautakunnalle vasta 12.4.2023. Asiassa tulee valituksenalaisen päätöksen 1 osalta ensin arvioitavaksi se, onko valitus tehty oikeusturvalautakunnan sääntöjen mukaisessa määräajassa, vai tuleeko se jättää myöhässä tehtynä tutkimatta.

Mikäli valitus voidaan tutkia, asiassa on kysymys siitä, onko PuiU:lla ollut perusteet kieltää A:ta osallistumasta seuran ja sen jalkapallojoukkueen toimintaan. Tältä osin kysymys on erityisesti siitä, onko A:n kuukausimaksuja ollut maksamatta siten, että maksulaiminlyöntien perusteella osallistumisoikeus on voitu evätä. Kysymys on myös siitä, onko päätös tosiasiallisesti tehty sen vuoksi, että PuiU:n toimihenkilöt ja A:n huoltaja B ovat riitautuneet.

 

Valituksen tutkimisen edellytykset

Oikeusturvalautakunta viittaa edellä päätösten 2 ja 3 osalta valituksen määräajasta lausuttuun (oikeusturvalautakunnan sääntöjen 10 §).

A:ta koskeva päätös on annettu hänen huoltajalleen tiedoksi 19.12.2022. Päätöstä on täydennetty 17.1.2023 siten, että A voi mahdollisesti palata seuran jäseneksi 1.9.2023 alkaen, jos kaikki maksamattomat kuukausimaksut on maksettu. Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 10 §:n 1 momentin mukaan päätöksestä olisi siten tullut valittaa viimeistään helmikuussa 2023. Valitus on jätetty oikeusturvalautakunnalle kuitenkin vasta 12.4.2023.

Oikeusturvalautakunta toteaa, ettei sille esitetyissä PuiU:n B:lle lähettämistä sähköposteista ilmene, että päätöksen tiedoksiannon yhteydessä A:n huoltajalle olisi annettu muutoksenhakuohjausta, josta olisi ilmennyt valituksen tekemiselle asetettu määräaika. Edellä todetuin tavoin tällaisessa tilanteessa päätöksen valituskelpoisuus ei välttämättä ole ollut selvä eikä valitusmääräajan alkaminen ole ollut päätöksen tiedoksiantamisenkaan jälkeen välttämättä selvää. Nämä ovat seuran toiminnasta aiheutuvia epävarmuustekijöitä, jotka olisivat olleet helposti poistettavissa ilmoittamalla, miltä osin hallituksen päätökseen on mahdollista hakea muutosta oikeusturvalautakunnalta. Tällaisissa tilanteissa oikeusturvalautakunta on tutkinut edellä jo todetuin tavoin myös valitusmääräajan jälkeenkin vireille saatettuja valituksia.

Käsillä olevassa asiassa asian käsittelyn aikana on ilmennyt, että A:n huoltaja B on tosiasiallisesti ollut tietoinen valitusoikeudesta ja valitusmääräajasta. Valituksen ja sen täydennyksen perusteella B:tä on kuitenkin ohjeistettu ensin saattamaan asia Suomen Palloliitto ry:n käsiteltäväksi Whistleblower-ilmoituksella. Asiassa ei ole ilmennyt mitään sellaista, jonka perusteella tätä olisi syytä epäillä. Asiaa on kirjallisena todisteena esitetyn Palloliiton toimihenkilön sähköpostin 14.4.2023 perusteella myös käsitelty Palloliitossa. Viestissä on todettu, että Palloliitto on suositellut asianosaisia hakemaan asiassa sovinnollista ratkaisua, mutta siihen ei ole ilmeisesti päästy. Palloliitto on myös mainitussa viestissä ilmoittanut, ettei se voi tehdä asiassa enää enempää.

Koska B on toiminut ennen valituksen tekemistä Palloliitolta saamiensa ohjeiden mukaisesti ja koska asiaa on Palloliitossa ainakin joltain osin käsitelty ja B:n ja PuiU:n toimihenkilöt ovat käyneet asian tiimoilta päätöksen riitauttamiseen liittyvää sähköpostivaihtoa vielä 21.3.2023, oikeusturvalautakunta katsoo, että valitus päätöksestä 1 voidaan tutkia valitusmääräajan kulumisesta huolimatta. Sanotuin perustein asia on katsottava saatetun määräajassa oikeusturvalautakunnan tutkittavaksi.

 

PuiU:n päätöksen sääntöjenmukaisuus

Oikeusturvalautakunta toteaa, että PuiU on Pohjois-Helsingin alueella toimiva viiden eri jaoston muodostama monilajiseura.

PuiU:n sääntöjen 5 §:n mukaan seuran jäsenen on suoritettava seuralle liittymis-, jäsen-, ja jaostomaksua, joiden suuruudesta sekä maksutavasta ja -ajasta päätetään seuran syyskokouksessa. Maksamattomasta jäsenmaksusta voidaan periä perintämaksu.

Sääntöjen 6 §:n mukaan johtokunta päättää jäsenen erottamisesta kokonaan tai määräajaksi, mikäli tämä ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, laiminlyö yhden vuoden jäsenmaksunsa, toimii merkittävällä tavalla vastoin seuran tarkoitusta tai käyttäytyy muuten epäurheilijamaisesti. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja. Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asian omaisen tietoon kymmenen (10) päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty jäsenelle kirjatussa kirjeessä. Päätöksestä saa valittaa urheilun oikeusturvalautakunnalle sen mukaan kun siitä erikseen on määrätty.

PuiU:n jalkapallojaoston toimintasuunnitelman 2021 mukaan jaoston toiminnan päärahoituksen muodostavat joukkueilta perittävä jalkapallojaoston syysvuosikokouksessa päättämät jaostomaksu ja/tai muut maksut. Lisärahoitusta pyritään hankkimaan erilaisilla yhteistapahtumilla, kuten esimerkiksi: PuiU-turnaus, kesäleiri, jalkapallokoulu ja mahdollisilla avustuksilla. Toimintasuunnitelmassa on lisäksi todettu, että jaostomaksu sisältää seuraavat:

- seuramaksu Puistolan Urheilijat ry:lle, seuramaksulla katetaan toimisto-, kirjanpito- ja henkilöstökulut

- piirisarjojen osallistumismaksut

- SPL:n sarjojen osallistumismaksut

- kurssien ja koulutustilaisuuksien osallistumismaksut

- aloittavien joukkueiden Starttiavustus

- Kaikki Pelaa – startti/ohjaajakoulutus

- seuran ja piirin taitokisojen taitomerkit

- valmennuspäällikön palkkakulut

- seurakoordinaattorin palkkakulut

Toimintasuunnitelman mukaan seuran jäsenmaksu (15€/lapset ja 30€/aikuiset) kerätään erikseen suoraan emoseuran toimesta.

Sähköpostiviestissä 19.12.2022 seuran toimihenkilö on ilmoittanut B:lle, että seuran sääntöjen mukaan pelaaja voidaan asettaa pelikieltoon, jos hänellä on kolme (3) erääntynyttä kuukausimaksua perinnässä. Oikeusturvalautakunta toteaa, ettei tällaista sääntöä löydy PuiU:n säännöistä tai PuiU:n jalkapallojaoston toimintasuunnitelmasta. PuiU ei ole toimittanut oikeusturvalautakunnalle selvitystä siitä, mihin PuiU:n toiminnassa noudatettuun sääntöön tai muuhun määräykseen kolmen erääntyneen kuukausimaksun käytäntö perustuu. Oikeusturvalautakunta katsoo, että tässä tilanteessa asiaa on arvioitava edellä mainittujen PuiU:n sääntöjen ja jalkapallojaoston toimintasuunnitelman perusteella.

Edellä todettujen sääntöjen 5 §:n ja toimintasuunnitelman perusteella PuiU:n jalkapallotoiminnassa jäsenet maksavat 1) jäsenmaksua emoseuralle ja 2) jaostomaksua jalkapallojaostolle. PuiU:n sääntöjen 6 §:n mukaisesti seuran jäsen voidaan erottaa kokonaan tai määräajaksi, jos tämä ei ole maksanut jäsenmaksua. Siten sääntöjen sanamuodon mukaisen tulkinnan perusteella edellytys erottamiselle yhden vuoden maksujen laiminlyönnistä koskee vain jäsenmaksua. Jaostomaksun osalta tällaista aikamäärettä ei ole säännöissä asetettu.

Edellä todetun perusteella oikeusturvalautakunta katsoo, että jaostomaksun laiminlyömisen seuraamusta on arvioitava PuiU:n sääntöjen 6 §:n ”ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan” -kohdan perusteella. PuiU:n sääntöjen 5 §:n mukaan jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun lisäksi jaostomaksun. Oikeusturvalautakunta toteaa, että seuran johtokunta voi siten PuiU:n sääntöjen 6 §:n mukaan erottaa kokonaan tai määräajaksi jäsenen, joka ei ole maksanut jaostomaksua. Oikeusturvalautakunta kuitenkin toteaa, että yhdistyksen on kohdeltava jäseniään tältä osin yhdenvertaisesti.

PuiU:ssa näyttää esitetyn selvityksen perusteella olevan käytäntönä, että jäsen voidaan erottaa, jos tällä on kolme jaostomaksua maksamatta (PuiU:n toimihenkilön sähköpostiviesti B:lle 19.12.2023) ja ne ovat perinnässä. PuiU:n vastauksen perusteella A:lla olisi ollut useamman vuoden ajalta useita maksamattomia jaostomaksuja, jotka on suoritettu perintätoimien jälkeen. B on poikansa puolesta tekemässään valituksessa ja antamassaan vastaselityksessä katsonut, ettei jaostomaksuja ole ollut maksamatta erottamisen aikaan kuin kaksi (2) kappaletta ja sen lisäksi maksamatta oli yksi perintämaksu. Tämän väitteen tueksi valittaja on vedonnut PuiU:n toimihenkilöltä 23.12.2022 saamaansa sähköpostiin. Sähköpostissa on ilmoitettu, että kausimaksuja on tuolloin ollut maksamatta kahdelta (2) kuukaudelta ja sen lisäksi maksamatta on ollut yksi 10,33 euron perintämaksu.

PuiU:n todisteena esittämän excel-taulukon perusteella A:n kuukausimaksuja on maksettu myöhässä vuoden 2023 aikana usean kuukausimaksun osalta. Kuukausimaksujen osalta perintätoimien kohteena on ollut useampi kuukausimaksu. Taulukon mukaan kaikki kuukausimaksut on nyttemmin maksettu.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että excel-taulukko on PuiU:n itsensä laatima, joka jossain määrin heikentää sen luotettavuutta. Taulukko ei kuitenkaan ole ristiriidassa asiassa muutoin esitetyn kanssa. Kun asiassa sinällään on riidatonta, että A:n kuukausimaksuja on ollut jalkapallojaostolle maksamatta valituksenalaista päätöstä tehtäessä, on pidettävä uskottavana PuiU:n väitettä siitä, että kuukausimaksuja on jouduttu A:n osalta aikaisemminkin hoitamaan perintätoimien kautta.

PuiU:n toimihenkilö on päätöstä tiedoksi antaessaan todennut sähköpostissaan, että ”mikäli pelaajalla on kolme (3) erääntynyttä kuukausimaksua perinnässä, asetetaan hänet seuran sääntöjen mukaan pelikieltoon.” Asiassa esitetyn selvityksen mukaan A:n kuukausimaksuja on ollut perinnässä päätöksen tekohetkellä kuitenkin vain kaksi. Sen lisäksi yksi perintäkulu on ollut maksamatta. Seuralla on vastuu erottamista koskevan päätöksen perustelujen oikeellisuudesta ja todennettavuudesta, joten asiassa ei voida antaa merkitystä sille, onko kuukausimaksuja ollut aiemmin maksamatta. Siten PuiU:n itsensä ilmoittamat perusteet A:n erottamiselle eivät ole olleet päätöksentekohetkellä käsillä. 

Edellä todetuin perustein PuiU:n päätös A:n erottamisesta on kumottava. Asian näin päättyessä ei ole tarpeen erikseen ottaa kantaa siihen, onko A:n erottamista koskevaan päätökseen vaikuttanut jokin valituksessa esiin tuotu A:han liittymätön epäasialliseksi väitetty syy.

 

Muut vaatimukset

Oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei kuuluu ensiasteena käsitellä rikollisia piirteitä omaavia uhkauksia ja loukkauksia, jos niitä ei ole käsitelty ensin yhdistyksen tai lajiliiton omissa toimielimissä taikka jos ne ovat olleet laadultaan vakavia Urheilun eettisessä kurinpitolautakunnassa.

Siltä osin kuin valittajat ovat vaatineet lautakuntakulujensa korvaamista, he eivät ole esittäneet yksilöityä vaatimusta.  Koska A on voittanut oman valituksensa, käsittelymaksu tulee palauttaa kokonaisuudessaan. Siten valittajille ei ole tältäkään osin aiheutunut korvattavia kuluja.

 

Päätöslauselma

Valitus jätetään tutkimatta siltä osin kuin se on koskenut Puistolan Urheilijat ry:n johtokunnan päätöstä 30.11.2021 vapauttaa B joukkueen johtajan tehtävästä ja Puistolan Urheilijat ry:n hallituksen päätöstä 28.9.2022 koskien B:n oikeutta osallistua joukkueen toimintaan ja/tai tapahtumiin.

Puistolan Urheilijat ry:n 10.12.2022 tekemä päätös sulkea A seuran toiminnasta 1.1.2023 alkaen kumotaan.

 

Lautakuntakuluja koskeva vaatimus hylätään.

Valitusmaksu palautetaan.

 

Kristiina Rintala                                                                          
Puheenjohtaja

Jukka Loiva
Sihteeri

                                                                                                                             

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Kristiina Rintala, Hilkka Salmenkylä ja Pekka Timonen