27/2012 Jääkiekko: Lautakuntamenettely - Valituksen tutkiminen - Puhevalta


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA 

PÄÄTÖS   Nro 27/2012

14.12.2012        Diaarinro 24/2012     


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA 

Suomen Jääkiekkoliitto ry:n valitusvaliokunnan päätös nro 12 / 2012-13 (4.12.2012) 


ASIA  

Edustuskelvottoman pelaajan peluuttaminen 


MUUTOKSENHAKIJA 

Salon Kiekkohait ry / Panu Heinistö ja Mikko Perämäki 


VALITUSVALIOKUNNAN PÄÄTÖS 

Suomen Jääkiekkoliitto ry:n valitusvaliokunta on päätöksellään 4.12.2012 pysyttänyt kilpailuvaliokunnan vastalausepäätöksen 2.12.2012, jolla Salon Kiekkohait ry:n vastalauseen johdosta KOOVEE:n on todettu peluuttaneen 1.12.2012 pelatussa Salon Kiekkohait ry:n ja KOOVEE:n välisessä ottelussa edustuskelvotonta pelaajaa. Ottelun oli voittanut KOOVEE ja valitusvaliokunnan päätöksellä ottelun lopputulos on pysytetty. KOOVEE:n joukkueenjohtajalle on määrätty kahden ottelun toimintakielto ja KOOVEE:lle on määrätty 500 euron sakko. 


Ratkaisun perusteluissa on todettu, että kysymys oli ristiinkarsintaottelusta, jossa ratkaistiin loppukauden sarjapaikka. Tällaisen ottelun lopputulosta ei ratkaista vastalausepäätöksellä vaan urheilullisesti. Salon Kiekkohait ry oli voittanut ensimmäisen karsintaottelun ja KOOVEE puolestaan toisen ottelun. KOOVEE oli peluuttanut edustuskelvotonta pelaajaa molemmissa karsintaotteluissa. Kilpailuvaliokunnan päätös oli kilpailusääntöjen mukainen, eikä tässä tapauksessa ottelun lopputulosta ollut perusteltua muuttaa. 


VALITUS PERUSTEINEEN 

Salon Kiekkohait ry / Panu Heinistö ja Mikko Perämäki ovat valituksessaan vaatineet, että KOOVEE määrätään häviämään Salon Kiekkohait ry:n ja KOOVEE:n välinen 1.12.2012 pelattu ottelun lukemin 0 - 5. 


Vastalausevaliokunnan päätös oli virheellinen ja päätös suosi KOOVEE:ta. Määrätty seuraamus oli liian lievä ja poikkesi aikaisemmasta linjasta. Kysymyksessä oli edustuskelvottoman pelaajan peluuttaminen ratkaisevassa karsintaottelussa, ja tällaisessa tilanteessa määräystä rikkonut joukkue tuli määrätä häviämään ottelu lukeminen 0 - 5. 


VÄLITOIMENPIDE 

Salon Kiekkohait ry:n puheenjohtaja on oikeusturvalautakunnalle 5.12.2012 toimittamassaan ilmoituksessa todennut, että Salon Kiekkohait ry ei hae muutosta Jääkiekkoliiton päätökseen koskien edustuskelvottoman pelaajan peluuttamista. 


Tämän ilmoituksen johdosta oikeusturvalautakunta on lausumapyynnössään 6.12.2012 kiinnittänyt valittajien huomiota oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:ään ja oikeusturvalautakunnan ratkaisuun UOL 8/2012 sekä varannut valittajille tilaisuuden lausuman antamiseen siitä, millä perusteilla valittajat katsovat voivansa olla valittajina tai käyttää Salon Kiekkohait ry:n puhevaltaa. Valittajat eivät ole käyttäneet hyväkseen heille varattua tilaisuutta lausuman antamiseen. 


VASTAUS 

Ratkaisun lopputulos huomioon ottaen vastauksen pyytäminen Jääkiekkoliitolta tai KOOVEE:lta ei ole ollut tarpeen.  


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU 

Perustelut 


Kysymyksenasettelu 

Salon Kiekkohait ry on tehnyt Suomen Jääkiekkoliitto ry:n kilpailuvaliokunnalle vastalauseen 1.12.2012 pelatusta ottelusta Salon Kiekkohait ry – KOOVEE, jonka KOOVEE oli voittanut 12 - 4. Vastalauseessa Salon Kiekkohait ry on todennut KOOVEE:n peluuttaneen ottelussa edustuskelvotonta pelaajaa. Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunta on päätöksellään todennut KOOVEE:n peluuttaneen edustuskelvotonta pelaajaa. Päätöksellä ei ole muutettu ottelun lopputulosta. 


Salon Kiekkohait ry on valittanut Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunnan päätöksestä valitusvaliokuntaan. Valitusvaliokunnalle osoitetun valituksen ovat laatineet Salon Kiekkohait ry:n toiminnanjohtaja Panu Heinistö ja edustusjoukkueen vastuuvalmentaja Mikko Perämäki. Valitusvaliokunta on tutkinut valituksen ja pysyttänyt kilpailuvaliokunnan päätöksen lopputuloksen.  


Panu Heinistö ja Mikko Perämäki ovat Salon Kiekkohait ry:n puolesta hakeneet muutosta valitusvaliokunnan päätökseen. Salon Kiekkohait ry:n puheenjohtaja on puolestaan ilmoittanut, että seura ei tule hakemaan muutosta Jääkiekkoliiton valitusvaliokunnan päätökseen. 


Oikeusturvalautakunnassa on ensin kysymys siitä, onko Heinistön ja Perämäen valitus tutkittavissa. 


Valituksen tutkimisen edellytykset 

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:n mukaan valittajana voi lautakunnassa olla urheilija, muu luonnollinen henkilö tai yhteisö, jonka oikeuteen tai etuun valituksen kohteena oleva asia vaikuttaa. Urheilun oikeusturvalautakunta on ratkaisussaan UOL 8/2012 jättänyt valituksen tutkimatta jääkiekkoa koskeneessa pelaajan edustuskelpoisuutta koskeneessa asiassa, kun seuran puolesta valituksen oli tehnyt juniorijoukkueen vanhempainkokous. Oikeusturvalautakunta ottaa kysymyksessä olevassa asiassa huomioon mainitusta ratkaisusta ilmenevät tulkintaohjeet harkitessaan valituksen tutkimisen edellytyksiä. 


Valituksen kohteena oleva Suomen Jääkiekkoliiton valitusvaliokunnan päätös on lautakunnassa kysymyksessä olevalta osin kohdistunut seuroihin Salon Kiekkohait ry ja KOOVEE ja niiden Suomi-Sarjassa pelaaviin joukkueisiin. Näin ollen asianosaisasema ja siihen perustuva valitusoikeus asiassa on lähtökohtaisesti niillä seuroilla, joita päätös koskee. Välillisesti päätös on koskenut myös Salon Kiekkohait ry:n edustusjoukkuetta ja sen pelaajia. Kun kyse on kuitenkin välittömästi seuraa ja sen joukkuetta koskevasta asiasta, seuran toiminnanjohtajalla tai joukkueen vastuuvalmentajalla ei ole tällaisessa asiassa ilman seuran valtuutusta ja vastoin seuran omaa kantaa oikeutta käyttää seuran puhevaltaa. Valitusoikeuden käyttämisen osalta seuran jäsen ja urheilija joutuvat tyytymään seuran ratkaisuun. 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että yhdistyksessä hallitus edustaa yhdistystä (yhdistyslaki 35 §) ja yhdistyksen nimen kirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla (36 §). Seuran toiminnanjohtajalla tai edustusjoukkueen vastuuvalmentajalla ei sen sijaan ole oikeutta edustaa seuraa ja valittaa Suomen Jääkiekkoliitto ry:n valitusvaliokunnan päätöksestä 4.12.2012 vastoin seuran kantaa. Seuran hallituksen puheenjohtaja on ilmoittanut, ettei seura hae muutosta asiassa. Edellytyksiä valituksen tutkimiselle ei siten ole.    


Päätöslauselma 

Valitus jätetään tutkimatta. 

Valitusmaksua ei palauteta. 

Lautakunta oli yksimielinen.    


Jukka Sippo                                      Timo Ojala

puheenjohtaja                                  sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jukka Sippo, Pia Ek ja Hilkka Salmenkylä.