1/2013 Tanssiurheilu: Arvokisavalinta-Kilpailusäännöt


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS    Nro 1/2013

7.1.2013      Diaarinro 25/2012    


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA 

Suomen Tanssiurheiluliitto ry:n liittohallituksen päätös 19.12.2012 Juniori 2-luokan latinalaistanssien maailmanmestaruuskisojen edustuspaikkavalinnasta 


ASIA  

Arvokisavalinta 


MUUTOKSENHAKIJAT 

Jaakko Saaristo ja Saga Granlund / edustajinaan vanhempansa Esa Saaristo ja Riitta Saaristo sekä Petri Granlund ja Sari Granlund 


KUULTAVA 

Suomen Tanssiurheiluliitto ry 


SUOMEN TANSSIURHEILULIITTO RY:N LIITTOHALLITUKSEN PÄÄTÖKSET 

Suomen Tanssiurheiluliitto ry:n liittohallitus on päätöksellään 15.12.2012 jättänyt Jaakko Saariston ja Saga Granlundin valitsematta 9.2.2013 pidettäviin Juniori 2-luokan latinalaistanssien maailmanmestaruuskisoihin vastoin Suomen Tanssiurheiluliiton huippu-urheiluvaliokunnan esitystä. Valitsematta jättäminen oli johtunut siitä, että huippu-urheiluvaliokunnan esitys oli ollut Suomen Tanssiurheiluliiton kilpailusääntöjen vastainen. Muutoksenhakijat olivat tehneet 16.12.2012 esityksen Suomen Tanssiurheiluliiton liittohallitukselle siitä, että Junioreiden latinalaistanssien rankinglista vuodelta 2012 lasketaan uudestaan ottaen huomioon luokat Juniori 1 ja 2 ja tämän listan perusteella valitaan osallistujat latinalaistanssien maailmanmestaruuskilpailuihin 9.2.2013. Liittohallituksen puheenjohtajan 19.12.2012 lähettämässä sähköpostissa on todettu, että päätös ja edustusvalinnat oli tehty voimassaolevien kilpailusääntöjen mukaan eikä muutoksenhakijoiden esitys ollut johtanut edustusvalintojen muuttamiseen.   


VALITUS PERUSTEINEEN 

Jaakko Saaristo ja Saga Granlund / edustajinaan vanhempansa Esa Saaristo ja Riitta Saaristo sekä Petri Granlund ja Sari Granlund (jäljempänä valittajat) ovat vaatineet, että Suomen Tanssiurheiluliitto ry:n liittohallituksen päätös kumotaan ja valittajat valitaan edustamaan Suomea Juniori 2-ikäluokan latinalaistanssien maailmanmestaruuskilpailuihin 9.2.2013. 


Valittajat olivat menestyneet hyvin vuoden 2012 aikana Juniori 2-luokan isoissa, edustusvalintoihin vaikuttavissa kilpailuissa (GP). He olivat antaneet sääntöjen mukaiset, vertailukelpoiset ja kiistattomat näytöt taidoistaan sekä olleet koko syksyn valintahetkellä edustuskelpoisista pareista paras. He olivat 25.11.2012 kysyneet Suomen Tanssiurheiluliitto ry:ltä latinalaistanssien maailmanmestaruuskilpailujen edustuspaikkojen määräytymistä ja tehneet lisäksi esityksen 16.12.2012 Suomen Tanssiurheiluliiton liittohallitukselle siitä, että Junioreiden latinalaistanssien rankinglista vuodelta 2012 lasketaan uudestaan ottaen huomioon luokat Juniori 1 ja 2 ja tämän listan perusteella valittaisiin osallistujat latinalaistanssien maailmanmestaruuskilpailuihin 9.2.2013. 


Junioreille voitiin myös laskea rankinglista 1.1.2013 tilanteen mukaan, jolloin listalta olivat poistuneet nuorisoon siirtyvät parit. Suomen Tanssiurheiluliitto ry:n kilpailusääntöjen kohta 14.2 mahdollisti ja jopa velvoitti yhdenvertaisuuden vuoksi huomioimaan nuoremmat Juniorit rankinglistaa laskettaessa. Edustuspaikkoja valittaessa parit sijoitetaan järjestykseen yhteisesti tanssittujen ja vertailukelpoisten kisojen perusteella (GP:t ja SM:t). Latinalaistanssin Suomen mestaruuskilpailuihin Juniori 1-ikäisillä ei ollut oikeutta osallistua, joten tämä kisa ei ollut yhdenvertainen kaikille Junioreille. Valittajien sijoitukseen tämä kisa ei kuitenkaan tuonut muutosta. 


Kilpailusääntöjen kohtaa 14.2. oli ilmeisesti totuttu soveltamaan ainoastaan valittaessa pareja maajoukkueeseen. Mainittu sääntökohta kuitenkin käsitti yhtä lailla myös edustusvalinnat ja kohdassa puhuttiin nimenomaisesti edustuspaikkojen määräytymisestä, josta nyt ratkaistavana olevassa asiassa oli kysymys. Tällöin tulivat kysymykseen vertailukelpoiset kilpailutulokset, jotka oli kerätty valituksen liitteenä olevaan taulukkoon. 


Kilpailusääntöjen kohdat 3.4. ja 14.2. olivat samanarvoisia ja keskenään toisiaan täydentäviä, kuten muutkin kilpailusääntöjen kohdat olivat. Kohta 14.2. tarkensi ja mahdollisti kulloinkin parhaimpien parien suoritusten huomioimisen edustuspaikkavalinnoissa. Valintoja tehtäessä ei voitu syrjiä ketään esimerkiksi iän perusteella, mikäli valintahetkellä, eli tässä tapauksessa 9.1.2013 kyseinen pari oli edustuskelpoinen. 


Kilpailusääntöjä ei voitu myöskään tulkita vastoin paremmin sijoittunutta paria. Edustuspaikkoja koskevat valintakriteerit oli kirjattu Suomen Tanssiurheiluliitto ry:n kilpailusääntöihin eikä mitään muita täydentäviä tai erillisiä valintaperusteita oltu päätetty ja tiedotettu. 


Tulkinnat ja aikaisemmat tapaukset eivät voineet tässä tapauksessa kumota valittajien saavutuksia eivätkä antaneet oikeutta toimia heitä vastaan. Valittajien antamat näytöt olivat millä tahansa tavalla laskien parhaat, vertailukelpoiset sekä annettu sääntöjen edellyttämissä kilpailuissa. Sekä Suomen että Suomen Tanssiurheiluliitto ry:n etujen mukaista oli se, että arvokilpailuissa edustajina olivat aina parhaat parit. Lisäksi Suomen Tanssiurheiluliitto ry:n huippu-urheiluvaliokunta oli ollut asiassa eri mieltä kuin liittohallitus. 


Suomen Tanssiurheiluliitto ry:n puheenjohtajan 19.12.2012 valittajien esitykseen antamassa vastauksessa oli ollut asiaan kuulumattomia sääntökohtia ja huomautuksia. Virallisen rankinglistan osalta missään ei oltu ensinnäkään sanottu koska rankinglistat laskettaisiin eli ne voitiin laskea uudestaan koska tahansa. Tässä tapauksessa ne tuli laskea uudestaan siten, että mukana olivat kaikki edustuskelpoiset parit ja heidän tuloksensa vuoden 2012 valintakisoista. 


Kilpailusääntöjen 3.4. kohdan mukainen valintahetki ja viimeinen ilmoittautumispäivä 9.2.2013 pidettäviin kilpailuihin oli 9.1.2013. Liittohallitus oli tulkinnut siltä osin omia kilpailusääntöjään väärin, kun se oli katsonut valintahetken jo menneen. Samalla liittohallitus oli syrjinyt valittajia heidän ikänsä perusteella, vaikka valittajat ovat kilpailusääntöjen mukaisella valintahetkellä edustuskelpoisia. 


Juniori 1-ikäisillä pareilla oli osallistumisoikeus Juniori 2-ikäsarjaan ja heille ei Juniori 1-ikäisinä laskettu rankingpisteitä. Valittajat olivat kuitenkin sääntöjen määräämällä valintahetkellä edustuskelpoisia ja antaneet täysin vertailukelpoiset näytöt yhdessä muiden Junioreiden kanssa GP-kisoissa. 


Kilpailusääntöjen kohtaa 14.2. oli totuttu käyttämään vain maajoukkuevalintoihin, mutta mainittu sääntökohta velvoitti kuitenkin ottamaan huomioon Juniori 2-ikäsarjan edustusvalinnoissa valintahetkellä edustuskelpoiset parit, jotka nousevat Juniori 1-luokasta. Lisäksi liittohallituksen puheenjohtajan viestissä oleva maininta siitä, etteivät parit vie pisteitä mennessään uuteen ikäsarjaan siirtyessään ei koskenut nyt ratkaistavana olevaa tapausta.      


VASTAUS PERUSTEINEEN 

Suomen Tanssiurheiluliitto ry (jäljempänä STUL) on vaatinut, että valitus hylätään. STUL:n kilpailutoiminta oli määritelty liiton kilpailusäännöissä. Säännöt koskivat kaikkea liiton alaisuudessa tapahtuvaa tanssiurheilutoimintaa ja myös liittohallituksen tuli muiden tahojen ohella noudattaa näitä sääntöjä. STUL:n liittohallitus oli tehnyt asiassa päätöksen liiton kilpailusääntöjen mukaisesti ja oikein. Liittohallituksella ei ollut ollut muuta vaihtoehtoa. 


Voimassa olevien järjestö- ja kilpailusääntöjen mukaan kilpailusäännöistä päätti liiton jäsenkokous, kevätkokous. STUL oli kuullut asiassa omia, sääntöasioissa parhaita tiedossa olevia ja yleisesti tunnustettuja asiantuntijoita, jotka kaikki olivat olleet yksimielisiä siitä, että Jaakko Saariston ja Saga Granlundin valinta 9.2.2013 pidettäviin arvokisoihin olisi ollut liiton jäsenkokouksen hyväksymien voimassa olevien kilpailusääntöjen vastaista. Liittohallitus ei ollut voinut tehdä eikä vahvistaa mainittujen kilpailusääntöjen vastaisia edustusvalintoja, vaikka se tarkoittaisi sitä, että juuri sillä hetkellä paras mahdollinen pari ei tulisi valituksi. 


Edustusvalinnat tuli tehdä kilpailusääntöjen kohdan 3.4. mukaisesti valintahetkellä voimassa olevan rankinglistan mukaan. Virallinen rankinglista laskettiin kilpailusääntöjen 14.2. kohdan mukaan ja lista lasketaan aina viimeksi käydyn GP-kilpailun jälkeen ja se päivitetään vuoden vaihteessa poistamalla siltä seuraavaan ikäsarjaan siirtyneet sekä hajonneet parit. 


STUL:n koko kilpailujärjestelmä perustui ikäsarjoihin ja taitoluokkiin. Parit tanssivat koko kalenterivuoden omissa ikäsarjoissaan. Juniori 1-ikäsarjalle oli kuitenkin annettu kilpailukokemusten kartuttamiseksi oikeus osallistua GP-kilpailuissa Juniori 2-ikäsarjaan, mutta heillä ei ollut oikeutta Juniori 2-rankingpisteisiin. Parin ikäsarjan muuttuessa myös rankingpisteet nollautuivat. 


Näin ollen rankingpisteitä ei voinut kerätä etukäteen alemmassa ikäsarjassa seuraavaa ikäsarjaa varten. Tämä koski kaikkia rankingluokkia ja kaikkia pareja. Niin Juniori, nuoriso kuin yleisenkin luokan pari siirtyessään seuraavaan ikäsarjaan aloitti kyseinen pari rankingpisteiden keräämisen uudessa ikäsarjassa nollasta pisteestä riippumatta siitä, kuinka hyvästä parista oli kysymys. 


Valittajien valituksessaan viittaamassa kilpailusääntöjen kohdassa 14.2. oli käsitelty tarkasti rankingpisteiden muodostumista ja laskemista. Tämä nimenomainen kappale ei kuitenkaan käsitellyt varsinaisen GP-ikäsarjan parien rankingpisteiden laskua vaan muiden, esimerkiksi Juniori 1-ikäsarjan ”apulistojen” laskua maajoukkuevalintojen helpottamiseksi tai esimerkiksi seniori 2- tai 3-ikäsarjan ”apulistojen” laskemista edustusvalintoihin kyseisen ikäluokan kilpailuihin. 


Edelleen valittajien tekemä esitys vuoden 2012 Juniori 2 rankinglistan uudelleen laskemisesta vuoden 2013 alussa jälkikäteisesti siten, että laskentaan otettaisiin mukaan myös osallistumisoikeuden kautta mukana olleet Juniori 1-ikäsarjan kilpailijat, oli sääntöjen vastainen. 


Kun rankinglista laskettiin sääntöjen mukaisesti ja huomioitiin vuodenvaihteessa seuraavaan ikäsarjaan siirtyvät parit, pari Jaakko Saaristo ja Saga Granlund eivät olleet Juniori 2 latinalaistanssien maailmanmestaruuskilpailujen edustuspaikkaan 9.2.2013 oikeutettu pari, koska heillä ei ollut ainuttakaan rankingpistettä Juniori 2-ikäsarjassa kyseisten maailmanmestaruuskilpailujen ilmoittautumispäivään 9.1.2013 mennessä. 


VASTASELITYS 

Valittajat ovat vastaselityksessään viitanneet valitukseensa ja sen perusteisiin ja lisäksi todenneet, että STUL:n huippu-urheiluvaliokunta oli ollut asiassa eri mieltä kuin liittohallitus. Huippu-urheiluvaliokunnan keskeinen tehtävä oli asiantuntijaelimenä huolehtia siitä, että Suomea arvokisoihin edustamaan valitaan parhaat edustajat. Liittohallitus ei ollut ottanut millään tavalla kantaa STUL:n sisällä olevaan ristiriitaan asiassa ja tämä tilanne oli osoitus tulkinnanvaraisuudesta ja sääntöjen epäselvyydestä. 


Liittohallitus ei ollut tarkemmin eritellyt käyttämiään asiantuntijoita, mutta se oli silti ilmoittanut asiantuntijoiden olleen kannassaan yksimielisiä. Tämä seikka ei antanut puolueetonta kuvaa asian valmistelusta. Säännöissä oleva epäselvyys vaaransi lisäksi urheilijoiden oikeusturvaa ja tästä esimerkkinä oli se, etteivät perusteet selvinneet sääntöjä lukemalla. Liittohallitus oli tulkinnut sääntöjä liian ahtaasti. 


Liittohallitus oli lisäksi myöntänyt, että valittajat olivat urheilullisesti paras pari edustamaan Suomea arvokisoissa ja he olivat olleet koko vuoden 2012 kiistatta paras kilpaileva pari. He olivat osallistuneet kaikkiin mahdollisiin GP-kisoihin lukuunottamatta 12.5.2012 käytyä kilpailua. Valittajien vastaselityksen liitteenä toimittamassa asiakirjassa oli laskettuna Junioreiden latinalaistanssien ranking-lista 8.1.2013 tilanteen mukaan. Siitä ilmeni, että valittajat olivat jokaisessa tanssimassa kilpailussaan olleet ensimmäisiä ja edustuspaikasta päätettäessä heidän pisteensä olivat yhteensä 45, kun seuraavan parin pistemäärä oli 38. Piste-ero oli huomattava ja mainitussa rankinglistassa oli huomioitu valintahetkellä kaikki edustuskelpoiset parit ja heidän yhdessä tanssimansa vertailukelpoiset kilpailut (GP ja SM). 


Liittohallitus oli todennut, kuinka rankinglista laskettiin, muttei ollut ottanut puolueetonta ja tyhjentävää kantaa uusien ja edustuskelpoisten parien suoritusten oikeudenmukaiseen kohteluun valintahetkellä. Valittajat ovat todenneet, ettei rankingpisteitä voinut kerätä sellaiseen ikäsarjaan etukäteen, jossa ei ollut olemassa vertailukelpoisia tuloksia tai edes osallistumisoikeutta, mutta tästä ei ollut kysymys valittajien kohdalla nyt ratkaistavana olevassa asiassa. Valittajat olivat sen sijaan antaneet täysin vertailukelpoiset näytöt tanssimalla samassa sarjassa kuin muutkin parit, jotka saivat hyväkseen ranking-pisteet takautuvasti laskien. 


STUL:n kilpailusääntöjen kohtaa 14.2. ei oltu kirjoitettu niin kuin liittohallitus oli sitä tulkinnut eikä kyseisessä kohdassa oltu mitenkään eritelty, mitä ikäsarjaa edustusvalinta tai maajoukkuevalinta koskee. Liittohallituksen ottama kanta ja tulkinta oli vahva ja arveluttava, jolla urheilullisesti selkeästi parasta paria syrjittiin. Lisäksi kilpailusääntöjen tulkinnanvaraisuuden vuoksi selkeästi paras pari oltiin jättämässä valitsematta maailmanmestaruuskisoihin. 


STUL:n ja valittajien sähköpostiviestit oikeusturvalautakunnalle 

STUL on 31.12.2012 toimittanut oikeusturvalautakunnalle sähköpostiviestin, jonka liitteenä on ollut virallinen rankinglista. Valittajat ovat toimittaneet 31.12.2012 oikeusturvalautakunnalle sähköpostiviestin, joka on käsitellyt ranking-listan laskemista. 


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 

Perustelut 

Käsittelyratkaisu 

Suullinen käsittely  

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.      


Pääasiaratkaisu     

                  

STUL:n kilpailusäännöt 

STUL:n kilpailusääntöjen kohdan 3.4.2 mukaan edustusparit kansainvälisiin arvokilpailuihin valitaan kullakin valintahetkellä voi­massa olevan rankinglistan mukaan. Valintahetki on kyseessä olevan kilpailun viimeinen kilpailukutsun mukainen ilmoittautumispäivä. Rock’n’swing-tansseissa liittohallitus voi tarvittaessa käyttää harkintaa edustuspareja valitessaan. 


Kilpailusääntöjen kohdan 7.3.1.2 mukaan Juniori 1-ikäsarjan pareilla on oikeus osallistua Juniori 2-ikäsarjaan. 

Mainittujen kilpailusääntöjen 14.2.6 kohdan mukaan vakio- ja latinalaistansseissa alemman ikäsarjan parien osallistuessa Juniori 2-, nuoriso- tai yleiseen ikäsarjaan, jätetään rankingpisteitä laskettaessa alemman ikäsarjan sijoitukset huomioimatta siten, että paras yleisen, nuorison ja Juniori 2-luokan pari saa sijoituksestaan huolimatta 15 pistettä ja toinen 13 pistettä ja niin edelleen. 


Kilpailusääntöjen seuraavan alakohdan mukaan muille kuin varsinaisten GP-ikäsarjojen pareille voidaan tarvittaessa laskea rankinglistat edustus- tai maajoukkuevalintoja varten sijoittamalla vain ko. ikäsarjan parit erikseen järjestykseen pääikäsarjan GP-kilpailun tulosten ja/tai muun erikseen määrätyn valintakilpailun tulosten perusteella ja laskemalla rankingpisteet normaalisti näin saadusta järjestyksestä.  


Kilpailusääntöjen 14.2.11 kohdan mukaan rankinglistoilla olevan parin hajotessa tai parin ikäsarjan muuttuessa parin rankingpisteet nollautuvat. Edelleen samojen kilpailusääntöjen 14.2.14 kohdan mukaan vakio- ja latinalaistansseissa ranking-listat laaditaan Juniori 2-, nuoriso-, yleisessä ja seniori 1 -ikäsarjoissa. 


Oikeusturvalautakunnan johtopäätökset 


Oikeusturvalautakunta katsoo, että nyt käsiteltävänä olevassa asiassa STUL:n kilpailusäännöissä on määritelty ensinnäkin se, millä perusteella valinnat arvokisoihin on tehtävä. Lähtökohtana on oltava, että kilpailusäännöistä ei voida tehdä laajentavia tulkintoja. Myöskään mahdollisessa kilpailusääntöjen tulkinnan ristiriitatilanteessa ei ole syytä poiketa valitusta ratkaisulinjasta ilman erityisiä perusteita. Näitä johtopäätöksiä tukee osaltaan se seikka, että valituksen liitteenä toimitetun ja 11.12.2012 päivätyn STUL:n huippu-urheiluvaliokunnan puheenjohtajan lausunnon sivun 2 mukaan ainoastaan kilpailusääntöjen 3.4. kohdassa viitataan vain yleisesti rankinglistoihin eikä harkinnan käytöstä mainita mitään. Saman lausunnon sivun 3 mukaan, koska harkintavaraa ei ole sääntöihin tällä kohdin kirjattu, sitä ei myöskään ole. 


Valituksen liitteenä toimitetun ote liittohallituksen kokouksen 15.12.2012 pöytäkirjasta sivun 1 mukaan "HUV (huippu-urheiluvaliokunta) on tehnyt edustusvalintapäätöksensä olettaen, että jatkossa (valintahetkellä, joka on siis todennäköisesti tammikuun alkupäivinä) kaikki Juniorit ovat jo mukana samalla rankinglistalla (tähän asti J1:set on pudotettu pois). Tämä vaatii kuitenkin muutoksen kilpailusääntöihin (14.2) eikä siis kenties toteudukaan kuten oli odotettu." 


Oikeusturvalautakunta katsoo, että yllä mainitussa lausunnossa mainitun ratkaisulinjan mukaisesti Juniori 1-ikäluokkaan kuuluvat parit on aikaisemmin pudotettu pois rankinglistalta. Tämän tulkintakäytännön muuttamiseen ilman kilpailusääntöjen muuttamista ja asiasta esimerkiksi etukäteen tiedottamatta yksittäisellä lajiliiton toimielimellä ei voida katsoa olevan oikeutta. Tätä johtopäätöstä tukee se, että kilpailusääntöjen kohdassa 7.3.1.2 Juniori 1-ikäsarjan pareilla on oikeus osallistua Juniori 2-ikäsarjaan. Tällä kohdin ei mainita mitään rankingpisteiden osalta. 


Sen sijaan kilpailusääntöjen 14.2.6 kohdan mukaan vakio- ja latinalaistansseissa alemman ikäsarjan parien osallistuessa Juniori 2-, nuoriso- tai yleiseen ikäsarjaan, jätetään rankingpisteitä laskettaessa alemman ikäsarjan sijoitukset huomioimatta. Edelleen kilpailusääntöjen 14.2.11 kohdan mukaan rankinglistoilla olevan parin hajotessa tai parin ikäsarjan muuttuessa parin rankingpisteet nollautuvat. Edelleen samojen kilpailusääntöjen 14.2.14 kohdan mukaan vakio- ja latinalaistansseissa rankinglistat laaditaan Juniori 2-, nuoriso-, yleisessä ja seniori 1 -ikäsarjoissa. 


Viitattuja kilpailusääntöjen kohtia kokonaisuutena arvioiden oikeusturvalautakunta katsoo, ettei asiassa voida tehdä sellaista valittajien valituksen kautta syntyvää tulkintaa, että he voisivat Juniori 2-ikäsarjaan siirtyessään ottaa mukaansa myös yhteisissä kilpailuissa Juniori 1-ikäsarjassa ansaitut pisteet. Tällainen tulkinta olisi kilpailusääntöjen laajentavaa tulkintaa. Lisäksi se olisi vastoin kilpailusäännöissä selkeästi mainittua muun muassa rankingpisteiden nollautumisen ja eri ikäsarjojen rankingpisteiden laatimisen osalta. 


Oikeusturvalautakunnalle toimitetusta aineistosta ilmenee, että voimassa olevia kilpailusääntöjä pidetään myös liiton sisällä ongelmallisina ja niiden muuttamisesta on jo tehty esitys. Ilmeistä on, että toisenlaisella rankingpisteiden uudelleen laskentaa koskevalla sääntömääräyksellä voitaisiin päästä urheilullisesti oikeudenmukaisempiin lopputuloksiin erityisesti tilanteissa, joissa nuoremman ikäluokan kilpailijat menestyvät vanhempia paremmin yhteisissä kilpailuissa. Tällainen muutos on kuitenkin toteutettava muiden arvokisavalinnassa huomioitavien henkilöiden oikeusturvan vuoksi sääntöjä uudistamalla eikä yksittäisellä urheilijalla / parilla ole oikeutta riitauttaa sääntöjä sillä perusteella, että säännöt johtavat hänen tai heidän kannaltaan kielteiseen lopputulokseen. 


Päätöslauselma 

Jaakko Saariston ja Saga Granlundin valitus hylätään. 

Valitusmaksua ei palauteta. 

Ratkaisu oli yksimielinen.    


Risto Jalanko                              Sami Korhonen

puheenjohtaja                            sihteeri   


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Johanna Lahti, Mika Palmgren, Pekka Timonen ja Jukka Virtanen