17/2021 Karate – Arvokisavalinta


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS    Nro 17/2021

22.7.2021   Diaarinro 16/2021


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Karateliitto ry:n valmennusvaliokunnan päätös 18.6.2021


ASIA         

Arvokilpailuvalinta


MUUTOKSENHAKIJA

A, edustajinaan huoltajansa X ja Y


KUULTAVA

Suomen Karateliitto ry


SUOMEN KARATELIITTO RY:N VALMENNUSVALIOKUNNAN PÄÄTÖKSET

Suomen karateliitto ry:n valmennusvaliokunta on 24.5.2021 tekemällään päätöksellä valinnut A:n karaten nuorten EM-kilpailuihin Junior kumite -76kg -sarjaan.


Suomen Karateliitto ry:n valmennusvaliokunta on kokouksessaan 18.6.2021 todennut, että karateliiton valintoja koskevassa tiedotteessa A:n sarjaksi oli virheellisesti ilmoitettu U18 -68 kg, vaikka tähän sarjaan ei ollut valintoja tehty. Valmennusvaliokunta oli päättänyt tiedustella A:lta uudestaan, ottaako hän paikan vastaan U18 -76 kg sarjassa, vai haluaako hän tavoitella edustusoikeutta U18 -68 kg sarjassa.

 

VALITUS PERUSTEINEEN

A on valituksessaan vaatinut, että Suomen Karateliitto ry:n ilmoittama päätös hänen valinnastaan karaten nuorten EM-kilpailuihin U18 -68 kg -sarjaan pidetään voimassa.


A on vaatinut lisäksi, että Suomen Karateliitto ry:n hallitus ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin ja varmistaa, ettei vastaavanlaisia eettisiä, urheilijan oikeusturvaa ja koko lajin uskottavuutta loukkaavia virheitä jatkossa tapahdu valmennusvaliokunnan toimesta.


A on vielä vaatinut, että Suomen Karateliitto ry velvoitetaan korvaamaan asiassa suoritettu valitusmaksu.


Perusteenaan A on esittänyt, että hänen vanhemmilleen oli 26.5.2021 ilmoitettu, että A oli valittu ensimmäisen kierroksen urheilijavalintojen yhteydessä nuorten EM-kilpailuihin sarjaan kumite U18 -76 kg, mikä oli A:lle väärä painoluokka. Tiedon saatuaan A oli ollut vanhempineen yhteydessä Karateliiton valmentajiin B:hen ja C:hen, joilta he saivat ohjeen vastata liitolta tulleeseen sähköpostiin ilmoittamalla A:n oma paino ja painoluokka. Valmentajat myönsivät, että A:n valinta oli tehty epähuomiossa väärään painoluokkaan. Tämän jälkeen Karateliitto julkaisi valinnat liiton sivustolla ilmoittaen A:n tulleen valituksi sarjaan Junior kumite -68 kg.


A sai sähköpostitse 1.6.2021 ensimmäisen kierroksen valituille urheilijoille lähetetyn kutsun liiton maajoukkueleirille. A oli 1.6.2021 Whatsapp-viestillä yhteydessä B:hen kertoen, että valinnat oli julkaistu liiton sivuilla ja että hänen sarjakseen oli laitettu virheellisesti -76 kg, johon hänen tulisi lihottaa yli 10 kg. B ilmoitti vastauksessaan, että hän oli pyytänyt korjaamaan tämän. A sai 7.6.2021 sähköpostitse kutsun joukkueen majoitukseen Tampereelle 16.-22.8.2021. B soitti A:lle 15.6.2021 ilmoittaen, että hänen valintansa oli peruttu ja että sarja oli pakko avata uudelleen, koska asiasta oli noussut niin kova meteli ja valitus.


A sai 21.6.2021 uudelleen sähköpostin, jossa häntä onniteltiin valinnasta -76 kg sarjaan sekä samoin kuin toukokuussa lähetetyssä viestissä pyydettiin vahvistamaan oma painonsa ja painoluokkansa. Kun A jälleen vahvisti painoluokakseen -68 kg, lähetettiin hänelle ote valmennusvaliokunnan pöytäkirjasta, jonka mukaan oli tapahtunut virhe ja hänet oli valittu painoluokkaan -76 kg.


Virallinen päätös perua A:n valinta -68 kg sarjaan tuli 22.6.2021, kun hänen nimensä poistettiin liiton valinnoista ja internetsivustolta.


Virhe on kuitenkin tapahtunut Karateliiton valmennuksen kirjattua A:lle väärä painoluokka. Hän on aiemmin kilpaillut sarjassa U16 -58 kg, eivätkä hänet hyvin tuntevat valmentajat ole voineet olettaa, että hän olisi nyt -76 kg sarjassa. Valmennusvaliokunnan puheenjohtajana toimiva C ja sen jäsen B ovat myöntäneet, että näin ei olisi saanut tapahtua ja että asiassa on tapahtunut virhe urheilijaa kohtaan. Tästä huolimatta he ovat peruneet valinnan vedoten pöytäkirjassa olevaan virheelliseen painoluokkaan. Menettely on ollut ristiriitaista, kun valmennusvaliokunnan jäsenet ovat kertoneet peruvansa valinnan ja toisaalta tarjonneet paikkaa väärästä sarjasta pyrkien selvästi saamaan oikeutuksen perumiselleen pöytäkirjan kirjoitusvirheeseen vedoten.


Valinta oli A:lle luvattu ja tiedotettu, ja sen peruminen liiton valmennusvaliokunnan omien virheiden, ajattelemattomuuden, hätiköinnin tai minkä tahansa muun syyn vuoksi on epäeettistä toimintaa, joka loukkaa 16-vuotiaan A:n oikeusturvaa ja rikkoo sekä alaikäisen urheilijan että hänen seuransa luottamuksen liittoa ja sen valmennusvaliokuntaa kohtaan.


Monet A:n edustaman seuran jäsenet toimivat Karateliiton luottamustehtävissä ja asiassa on urheilijan oikeusturvan varmistamisen lisäksi kysymys myös huolesta liiton toiminnan uskottavuudesta ja maineesta.


VASTAUS JA LAUSUMA PERUSTEINEEN

Suomen Karateliitto ry on valituksen johdosta antamassaan vastauksessa vaatinut valituksen hylkäämistä.


Valitus on perusteeton, koska A on valittu nuorten EM-kilpailuihin edustamaan sarjaa U18 -76 kg. A on liiton tiedotteessa kirjattu väärään sarjaan U18 -68 kg.


A on valmennusvaliokunnan kirjeen saatuaan ilmoittanut kilpailevansa sarjassa U18 -68 kg, johon valmennusvaliokunta ei kuitenkaan ollut valinnut ketään urheilijaa. Tässä kohtaa asia olisi tullut saattaa valmennusvaliokunnan tietoon asiaa käsitelleen valiokunnan jäsenen tai liiton toimiston puolesta. Tässä on tapahtunut virhe. A:ta ei olisi saanut nimetä ensimmäisessä vaiheessa joukkueeseen kisapaikan varmistaneena. Tapaus on erittäin valitettava ja antaa aihetta itsetutkiskeluun sekä prosessikuvausten tarkistamiseen.


Kun asia on tullut valmennusvaliokunnan tietoon, se on kokouksessaan 18.6.2021 päättänyt tiedustella A:lta uudestaan, haluaako hän ottaa vastaan paikan sarjassa U18 -76 kg vai tavoitella edustusoikeutta sarjassa U18 -68 kg. Jälkimmäisessä tapauksessa sarja U18 -76 kg avattaisiin uudelleen valintoja varten.


Urheilijavalintojen perusteiden osalta vallitseva koronatilanne on johtanut näyttökilpailujen peruuttamiseen. Alun perin nuorten EM-kilpailuiden piti olla helmikuussa 2021 ja vuodelle 2020 oli ilmoitettu seuraavat perusteet:


- Nuorten EM 2021- valinnat tehdään joulukuun alussa. Arviointi- ja valintakriteereinä menestys kevään, kesän ja syksyn kv. kisoissa. Kilpailut on urheilijoiden seurantataulukossa jaettu eri luokkiin. Seurantataulukkoon merkitään kilpailijan mahdollinen menestys kyseisessä kilpailussa, sekä osanotot kilpailuihin.


Vastuuvalmentajat tekevät valinnat kaikissa edustusikäluokissa ja esittelevät ne Valmennusvaliokunnalle, joka tekee lopulliset päätökset. 


Nyt urheilijoille on ilmoitettu, että lopulliset valinnat nuorten EM-kilpailuihin tehdään kotimaan leirinäyttöjen tai mahdollisten kansainvälisten kilpailujen perusteella.


Karateliitto on vastineessaan myöntänyt yhden ja jopa kahden virheen tapahtumisen, todeten kuitenkin, ettei niitä voida korjata tekemällä vielä kolmas virhe.


Valitettavaa on, että nuori urheilija on joutunut ilman omaa syytään kysymyksessä olevaan tilanteeseen. Liiton valmennusvaliokunta kuitenkin toimii sääntöjen sekä dokumentoitujen kokouspöytäkirjojensa mukaisesti eikä liitto voi ottaa kantaa erillisiin puhelinkeskusteluihin.


VASTASELITYS

A on Karateliiton antaman vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä uudistanut vaatimuksensa sekä todennut muun ohella, että urheilijan sekä seurojen ja muiden osapuolten on voitava luottaa Karateliiton julkaisuihin. Urheilijalle ja seuroille ei toimiteta valmennusvaliokunnan pöytäkirjoja, joista kirjausvirhe olisi voitu tarkistaa.


Valmennusvaliokunnan puheenjohtaja C on toukokuusta lukien ollut tietoinen siitä, että A:n painoluokka on -68 kg ja hän on siis itse hyväksynyt A:n painoluokan korjauksen ja sallinut valinnan julkaisun sarjaan -68 kg Karateliiton internetsivustolla. Valmennusvaliokunta on myös vastuussa siitä, keitä he kutsuvat joukkueeseen tai kilpailua edeltävälle leirille. A sai kutsun leirille -68 kg painoluokan edustajana.


Puhelin-, sähköposti- ja Whatsapp-keskusteluista sekä Karateliiton julkaisemasta tiedotteesta ilmenee, että Karateliitto on valinnut A:n edustamaan sarjassa U18 -68 kg. Käytyjen keskustelujen pohjalta on lisäksi kiistatonta, että Karateliiton toimihenkilöt, eli valmennusvaliokunnan jäsenet sekä toiminnanjohtaja ovat myöntäneet pöytäkirjan kirjausvirheen tapahtuneeksi ja A:n painoluokan väärin kirjatuksi. Pöytäkirjojen taakse vetäytyminen sen jälkeen, kun ne on ensiksi virheellisiksi myönnetty, on eettisten arvojen vastaista.


SUOMEN KARATELIITTO RY:N LAUSUMA

Suomen Karateliitto ry on siltä pyydetyssä lausumassa todennut muun ohella, ettei valmennusvaliokunnan puheenjohtajana toimivalla C:llä ole mitään tekemistä Karateliiton julkaistujen kanssa eikä hän ole hyväksynyt tai tarkastanut A:n valintaa koskevaa julkaisua.


Karateliitto ei ole lausumassaan kiistänyt B:n A:lle lähettämää Whatsapp-viestiä ja siinä tapahtunutta virhettä. Valmennusvaliokunnan pöytäkirjassa ei kuitenkaan ollut virhettä, vaan A:n valinta oli tehty virheellisesti väärään painoluokkaan. A:ta ei ollut valittu sarjaan U18 -68 kg.


Keskeinen syy sille, ettei A:ta ole voitu suoraan nimetä toiseen (U18 -68 kg) kuin valmennusvaliokunnan pöytäkirjassa todettuun sarjaan (U18 -76 kg) on se, että sarjaan U18 -68 kg oli ehdolla muitakin edustuspaikkaa tavoittelevia urheilijoita.


Karateliiton hallitus toimii liiton voimassa olevien sääntöjen mukaan ja se voi halutessaan ottaa kantaa valiokuntien toimintaan ja sen päätöksiä käsittelyyn.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu

 

Lautakunnan toimivalta

 

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n 3 kohdan mukaan lautakunta on toimivaltainen käsittelemään valituksia urheilijan arvokilpailuihin valitsemista tai valitsematta jättämistä koskevista päätöksistä, a) jos lajiliiton tai Suomen Olympiakomitean selkeästi asettamaa valintakriteeriä ei ole noudatettu, tai b) jos päätös on ilman hyväksyttävää syytä syrjivä sukupuolen, iän, vakaumuksen, mielipiteen, alkuperän tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.


A on perustanut valituksensa siihen, että hänet on valmennusvaliokunnan päätöksellä 24.5.2021 valittu karaten nuorten EM-kilpailuihin sarjaan U18 -68 kg ja että valmennusvaliokunnan kokouspöytäkirjan 3/2021 merkintä hänen valinnastaan sarjaan U18 -76 kg on ollut virheellinen. A on vedonnut lisäksi siihen, että Karateliiton valmennusvaliokuntaan kuuluvat toimihenkilöt ovat vahvistaneet hänen valintansa sarjaan U18 -68 kg, valinnasta on ilmoitettu Karateliiton internetsivustolla ja että hänet on kutsuttu tämän sarjan edustajana maajoukkueleirille.


A:n mukaan hänen valintansa sarjaan U18 -68 kg on peruutettu valmennusvaliokunnan kokouksessa 18.6.2021, kun siinä on päätetty uudelleen tiedustella hänen halukkuuttaan ottaa vastaan EM-kilpailupaikka sarjaan U18 -76 kg.  Valitus koskee valinnan peruuttamista.


Karateliitto on esittänyt, että A:ta ei ole valittu sarjaan U18 -68 kg, vaan ainoastaan sarjaan U18 -76 kg, eikä valintaa siten ole myöskään peruttu. Karateliitto on myöntänyt, että A on valittu väärään painoluokkaan. Karateliiton mukaan liiton menettelyssä on tapahtunut virhe, kun valmentaja on vastannut A:n tiedusteluun ilmoittamalla pyytävänsä korjaamaan liiton sivustolle A:n painoluokaksi -68 kg ja kun A:n valinta tähän luokkaan on tämän jälkeen julkaistu liiton sivustolla.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että A:n arvokisavalintaa ja sitä koskevaa päätöksentekomenettelyä koskevan valituksen käsittely kuuluu lautakunnan toimivaltaan.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että A:n vaatimus siitä, että Suomen Karateliitto ry:n hallitus ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin ja varmistaa, ettei vastaavanlaisia eettisiä, urheilijan oikeusturvaa ja koko lajin uskottavuutta loukkaavia virheitä jatkossa tapahdu valmennusvaliokunnan toimesta ei sen sijaan kuulu lautakunnan sääntöjen 2 §:n mukaiseen toimivaltaan. Oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei siten kuulu ohjeistuksen antaminen siitä, miten arvokilpailuvalintoja koskeva päätöksentekoprosessi tulisi järjestää. Valitus ei tältä osin anna aihetta enempiin toimenpiteisiin oikeusturvalautakunnassa.


Pääasiaratkaisun perustelut


Tausta ja kysymyksenasettelu

 

Asiassa on kysymys urheilijavalinnasta Tampereella elokuussa 2021 järjestettäviin karaten nuorten EM-kilpailuihin. Karateliiton ilmoittaman mukaan EM-kilpailut tuli alun perin järjestää helmikuussa 2021 ja vuodelle 2020 oli ilmoitettu seuraavat valintaperusteet:


Nuorten EM 2021-valinnat tehdään joulukuun alussa. Arviointi- ja valintakriteereinä menestys kevään, kesän ja syksyn kv. kisoissa. Kilpailut on urheilijoiden seurantataulukossa jaettu eri luokkiin. Seurantataulukkoon merkitään kilpailijan mahdollinen menestys kyseisessä kilpailussa, sekä osanotot kilpailuihin.


Vastuuvalmentajat tekevät valinnat kaikissa edustusikäluokissa ja esittelevät ne Valmennusvaliokunnalle, joka tekee lopulliset päätökset. 


Nykyisessä tilanteessa urheilijoille on ilmoitettu, että lopulliset valinnat nuorten EM-kilpailuihin tehdään kotimaan leirinäyttöjen tai mahdollisten kansainvälisten kilpailujen perusteella.


Suomen Karateliitto ry:n valmennusvaliokunnan kokouspöytäkirjan 24.5.2021 (3/2021) mukaan nuorten EM-kilpailuihin valittavista urheilijoista järjestetään kaksi valintakierrosta. Toinen valintakierros perustuu kesän leireissä ja mahdollisissa kilpailuissa annettaviin näyttöihin.


Pöytäkirjassa on lueteltu ensimmäisellä kierroksella valitut urheilijat. Junior kumite -76kg -sarjaan valittuna urheilijana pöytäkirjassa on mainittu A. Pöytäkirjan mukaan kutsuttujen urheilijoiden tulee ilmoittaa paikan vastaanottamisesta liiton sihteerille ennen 1.6.2021. Samalla urheilija varmistaa oman ikä- ja painoluokkansa missä valmistautuu ottelemaan Nuorten Euroopan mestaruuskilpailuissa. Valinnat perustuvat urheilijoiden tämänhetkisiin näyttöihin, niin kilpailullisesti kuin maajoukkueleiritysten ja haastajaleirikatselmusten kautta.


Pöytäkirjan mukaan joukkuetta täydennetään heinäkuussa näyttöjen perusteella, mikäli potentiaalisia urheilijoita tulee esille kesän leiritysten ja kilpailujen kautta.


Saatuaan tiedon valinnastaan painoluokkaan -76 kg A on ilmoittanut Karateliiton edustajille, että hänen painoluokkansa on -68 kg.


A on 1.6.2021 saanut ensimmäisellä kierroksella valituille urheilijoille lähetetyn kutsun maajoukkueleirille. Lautakunnalle toimitetusta viestiketjusta ilmenee, että A on Karateliiton valmennusvaliokuntaan kuuluvalle B:lle 1.6.2021 lähettämässään Whatsapp-viestissä todennut, että valinnat on julkaistu Karateliiton sivuilla ja että hänet on laitettu sarjaan -76 kg. A on viestissä todennut painavansa 63 kg ja että hän joutuisi lihottamaan yli 10 kg halutessaan painoluokkaan -76 kg. A on ilmoittanut viestissä vastanneensa Karateliiton sihteerin lähettämään sähköpostiin, että hänen oikea sarjansa on -68 kg. B on vastannut viestiin toteamalla ”Joo olen käskenyt korjaamaan sen”. Tämän jälkeen Karateliiton sivustolla julkaistussa tiedotteessa A on mainittu sarjaan U18 -68 kg valittuna urheilijana.


Valmennusvaliokunnan kokouspöytäkirjassa 18.6.2021 (5/2021) on viitattu kokouksessa 24.5.2021 tehtyihin urheilijavalintoihin sekä todettu, että A on liiton tiedotteessa ja kutsussa kirjattu väärin sarjaan U18 -68 kg ja että A:lle on myönnetty osallistumisoikeus sarjaan U18 -76 kg. Pöytäkirjassa on edelleen todettu, että A on ilmoittanut kilpailevansa sarjassa U18 -68 kg ja että tähän sarjaan valmennusvaliokunta ei kuitenkaan ole ketään urheilijaa valinnut. Pöytäkirjan mukaan asia olisi tässä kohtaa tullut saattaa valmennusvaliokunnan tietoon asiaa käsitelleen valiokunnan jäsenen tai liiton toimiston puolesta.


Pöytäkirjan mukaan kokouksessa sovittiin, että kysytään A:lta uudestaan ottaako hän paikan vastaan U18 -76 kg sarjassa, vai haluaako hän tavoitella edustusoikeutta U18 -68 kg sarjassa. Mikäli A haluaa tavoitella paikkaa U18 -68 kg sarjassa, avataan U18 -76 kg sarja uudelleen valintoja varten.


A ei ole ottanut vastaan paikkaa U18 -76 kg sarjassa.


A:n valituksen johdosta oikeusturvalautakunnassa on ensisijaisesti kysymys siitä, onko A:n Karateliiton menettelyn perusteella katsottava tulleen valituksi karaten nuorten EM-kilpailuihin sarjaan U18 -68 kg. Tämän jälkeen on mahdollisesti arvioitava vielä sitä, onko Karateliitto voinut perua A:n valintaa koskevan päätöksen.  

 

Asian arviointi

 

Oikeusturvalautakunta toteaa, että valittaessa urheilijoita edustamaan Suomea kansainvälisissä arvokilpailuissa kysymys on lähtökohtaisesti niin sanotun yhdistysautonomian piiriin kuuluvasta päätöksestä. Valinnan suorittava Olympiakomitea tai lajiliitto valitsee Suomea edustamaan urheilullisilla perusteilla ne urheilijat, joiden arvioidaan voivan menestyä kysymyksessä olevassa kilpailussa parhaiten. Yleisistä yhdistysoikeudellista periaatteista seuraa, että oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei tällaisessa tapauksessa kuulu sen arvioiminen, onko valintapäätös tarkoituksenmukainen. Silloin, kun valinnat kuitenkin tehdään ennakkoon asetettujen ja julkistettujen kriteereiden perusteella, kysymys ei ole enää yksin yhdistysautonomian piiriin kuuluvasta tarkoituksenmukaisuusharkinnasta, vaan yhdistyksen tulee noudattaa valinnassa ilmoittamiaan valintakriteereitä. Valintapäätöstä voidaan tällaisessa tilanteessa jälkikäteen arvioida oikeudellisesti ja päätös voidaan valituksen johdosta kumota tai sitä voidaan muuttaa, jos asetettuja valintakriteereitä ei ole noudatettu. Kuten oikeusturvalautakunta on aikaisemmassa ratkaisukäytännössään todennut, urheilijoiden oikeusturva edellyttää sitä, että etenkin arvokilpailuja koskevat valinnat tehdään huolellisesti ja asetettuja valintakriteereitä tarkasti noudattaen (ks. esim. UOL 14/2019, UOL 3/2020, UOL 18/2020 ja UOL 16/2021).


Asiassa on riidatonta, että A:n oma painoluokka on -68 kg, ei -76 kg, johon hänet on valmennusvaliokunnan kokouspöytäkirjan 24.5.2021 mukaan valittu. A:n mukaan kokouspöytäkirjan merkintä on tältä osin virheellinen ja hänet on tosiasiallisesti valittu painoluokkaan -68 kg. A:n mukaan valinta on vahvistettu muun ohella Karateliiton edustajien ilmoituksin sekä liiton internetsivustolla julkaistussa tiedotteessa.  


Karateliitto on myöntänyt, että A on virheellisesti valittu väärään painoluokkaan -76 kg, mutta kiistänyt, että valmennusvaliokunta olisi valinnut A:n painoluokkaan -68 kg. Karateliiton ilmoituksen mukaan painoluokkaan -68 kg on ollut ehdolla useampia urheilijoita, eikä valintaa ollut vielä tehty.


Karateliiton ilmoittamien valintakriteerien mukaan liiton valmennusvaliokunta tekee vastuuvalmentajien esityksestä lopulliset valinnat karaten nuorten EM-kilpailuihin kotimaan leirinäyttöjen tai mahdollisten kansainvälisten kilpailujen perusteella.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, millä perusteella A on valittu kilpailemaan hänen aikaisempaan ja nykyiseen painoonsa nähden selvästi väärässä painoluokassa -76 kg. Valmennusvaliokunnan päätöksentekoa on tältä osin pidettävä huolimattomana ja se on johtanut A:n valitsemiseen virheelliseen painoluokkaan, minkä Karateliitto on myös myöntänyt. Tästä ei kuitenkaan suoraan seuraa, että A:n olisi katsottava tulleen päätöksellä valituksi omaa painoaan vastaavaan painoluokkaan -68 kg.


Karateliitto on ilmoittanut A:lle hänen tulleen valituksi painoluokkaan -76 kg. A:n mukaan hänen vanhempansa olivat tämän jälkeen yhteydessä liiton valmentajiin, eli valmennusvaliokunnan puheenjohtajana toimivaan C:hen ja sen jäsenenä toimivaan B:hen, joilta saadun ohjeen mukaisesti A oli ilmoittanut liitolle oman painonsa ja painoluokkansa.


A on vedonnut siihen, että valmentajat olivat tässä yhteydessä myöntäneet, että valinta oli tehty virheellisesti painoluokkaan -76 kg, minkä Karateliittokin on sinänsä asiaa lautakunnassa käsiteltäessä myöntänyt. Asiassa ei kuitenkaan ole esitetty sellaista selvitystä, josta olisi pääteltävissä, että A:lle olisi tässä yhteydessä ilmoitettu päätöksen tosiasiallisesti koskeneen painoluokkaa -68 kg ja että kysymys olisi ollut päätöksessä olevasta selvästä virheestä.


Asiassa esitetyn mukaan A on tämän jälkeen nimetty ensimmäisessä vaiheessa joukkueeseen kisapaikan varmistaneena ja hän on 1.6.2021 saanut kutsun maajoukkueleirille sekä 7.6.2021 joukkueen yhteiseen majoitukseen Tampereella ajalle 16.-22.8.2021. Oikeusturvalautakunnalle toimitetusta viestiketjusta ilmenee, että valmennusvaliokunnan jäsenenä toimiva valmentaja B on A:n hänelle 1.6.2021 lähettämään viestiin vastatessaan lisäksi ilmoittanut, että liiton internetsivustolla ilmoitettu A:n valinta painoluokkaan -76 kg korjataan vastaamaan hänen omaa painoluokkaansa, mitä vastaava muutos on liiton sivustolla julkaistuun tiedotteeseen myös tehty.


A:n mukaan valmentaja B oli ilmoittanut hänelle 15.6.2021 puhelimitse valinnan peruuttamisesta sekä sarjan avaamisesta uudelleen asiasta nousseen metelin vuoksi. Karateliitto ei ole ottanut lautakunnassa tarkemmin kantaa suullisia keskusteluja koskeviin väitteisiin. Valmennusvaliokunnan kokouksessa 18.6.2021 on pöytäkirjasta ilmenevän mukaisesti viitattu liiton tiedotteen ja kutsun vääriin kirjauksiin A:n valinnasta sarjaan U18 -68 kg ja katsottu A:lle myönnetyn osallistumisoikeuden sarjaan U18 -76 kg.  


Oikeusturvalautakunta katsoo, ettei asiassa ole esitetty sellaista selvitystä, jonka perusteella valmennusvaliokunnan voitaisiin pöytäkirjamerkinnästä poiketen katsoa tehneen päätöstä A:n valinnasta sarjaan U18 -68 kg. A:lle on myös valintapäätöksen 24.5.2021 jälkeen ilmoitettu, että hänet on valittu painoluokkaan -76 kg. Asiassa ei ole myöskään esitetty sellaista selvitystä, että valmennusvaliokunta olisi todennut päätöksessä olevan painoluokkaa koskeva kirjoitusvirhe tai että päätöksessä olisi tarkoitetun valinnan koskevan muuta kuin siinä ilmoitettua painoluokkaa.


Oikeusturvalautakunta kuitenkin toteaa, että A on toukokuussa 2021 tehdyn valintapäätöksen jälkeen tekemänsä painoluokkaa koskevan ilmoituksensa ja Karateliiton puolesta toimivien tahojen edeltä ilmenevän menettelyn johdosta voinut perustellusti olettaa saaneensa edustuspaikan ilmoittamaansa painoluokkaan -68 kg. Asiassa on tältä osin otettava huomioon muun ohella, ettei A:lla voida olettaa olleen tietoa siitä, missä menettelyssä asiaa on liitossa käsitelty sen jälkeen, kun hän oli ilmoittanut liittoon oman painoluokkansa eikä siten esimerkiksi siitä, ettei hänen liiton internetsivustolla ilmoitettua valintaansa painoluokkaan -68 kg ollut asianmukaisesti käsitelty valmennusvaliokunnassa. Ottaen lisäksi huomioon, että kysymyksessä on alaikäinen urheilija, oikeusturvalautakunta katsoo, että asiassa on painavia perusteita suojata A:lle liiton puolesta tapahtuneen menettelyn perusteella syntynyttä luottamusta siihen, että hänet oli valittu karaten nuorten EM-kilpailuihin sarjaan U18 -68 kg.


Asiassa on A:n oikeusturvan sekä liiton menettelyn moitittavuudesta huolimatta kuitenkin otettava huomioon myös muiden EM-kisapaikkaa tavoittelevien urheilijoiden intressit ja oikeusturva. Karateliiton ilmoituksen mukaan kisapaikkaa sarjassa U18 -68 kg tavoittelevia urheilijoita on useampia. Asiassa esitetyn perusteella valmennusvaliokunta ei ole tehnyt valintapäätöstä painoluokan -68 kg osalta eikä valintakriteerien mukaista vertailua urheilijoiden kesken ole tältä osin suoritettu. Valmennusvaliokunnan päätöksistä ilmeneekin, että A:n valinta koskee painoluokkaa -76 kg eikä valmennusvaliokunta ole tehnyt muunlaista päätöstä tai muutoinkaan oikaissut tekemäänsä päätöstä. Tähän nähden ja ottaen myös huomioon se, että Karateliitto on ilmoittanut mahdollisesti täydentävänsä valintoja heinäkuussa 2021, liiton internetsivustolla julkaistulle ilmoitukselle A:n valinnasta painoluokkaan -68 kg ei näissä olosuhteissa voida antaa ratkaisevaa merkitystä. A:lle syntyneen luottamuksen suojaamisen vastapainona on tässä asiassa muiden kisapaikkaa sarjassa U18 -68 kg tavoittelevien urheilijoiden luottamus siihen, että valintapäätös perustuu asianmukaisessa menettelyssä tapahtuvaan ja valintakriteerien mukaiseen arviointiin.

 

Kun valmennusvaliokunta ei asiassa esitetyn perusteella ole vielä tehnyt valintakriteereihin perustuvaa valintaa sarjan U18 -68 kg osalta, merkitsisi valituksen hyväksyminen ja A:n nimeäminen tähän sarjaan asetettujen valintakriteerien mukaisen valintamenettelyn ohittamista. Ottaen lisäksi huomioon, että A:lla on ensimmäisen valintakierroksen jälkeen edelleen ollut mahdollisuus tavoitella kisapaikkaa sarjassa U18 -68 kg, oikeusturvalautakunta katsoo asiaa punnittuaan, ettei A:n valintaansa koskevan vaatimuksen hyväksymiselle ole Karateliiton menettelyn moitittavuudesta huolimatta edellytyksiä. Valitus on siten hylättävä.


Valitusmaksu

 

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 12 §:n 3 momentin mukaan jos valittaja voittaa asiansa lautakunnassa, hänelle palautetaan suoritettu valitusmaksu. Jos valittaja voittaa asian vain osittain, hänelle voidaan lautakunnan harkinnan mukaan palauttaa maksu osittain tai kokonaan. Valitusmaksu voidaan palauttaa myös, jos siihen muutoin on erityisen painavia syitä.

 

Oikeusturvalautakunta katsoo, että asiassa on sen lopputuloksesta huolimatta Karateliiton menettelyn perusteella erityisen painavia syitä palauttaa A:lle valitusmaksu.


Päätöslauselma


Valitus hylätään.


Valitusmaksu palautetaan.


Timo Ojala                                    Sanna Holkeri

puheenjohtaja                             sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Hilkka Salmenkylä ja Hilla Marjoranta.