10/2004 Käsipallo: Kurinpito - Kilpailukielto - Toimitsijakielto


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS                      Nro 10/2004

30.9.2004                    Diaarinro 7/2004   


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Käsipalloliitto ry:n liittokokouksen 26.4.2004 tekemä päätös, jolla on hylätty liittohallituksen 15.3.2004 Juha Vuoriselle 25.3.2005 saakka määräämää kilpailu- ja toimitsijakieltoa koskenut Vuorisen valitus. 


ASIA 

Kilpailu- ja toimitsijakielto 


MUUTOKSENHAKIJA

Juha Vuorinen 


KUULTAVA

Suomen Käsipalloliitto ry 


VAATIMUKSET

Juha Vuorinen on valituksessaan vaatinut hänelle määrätyn kilpailu- ja toimitsijakiellon välitön purkamista. Tuomariin kohdistuneiden kyynärpäällä tönäisyjen tarkoituksena ei ollut ollut tuomarin vahingoittaminen vaan sääntöjen vastaisten pelitapahtumien havainnollistaminen. Rangaistus oli teon paheksuttavuuteen ja myös muiden lajien rangaistuskäytäntöön nähden kohtuuttoman ankara. 


VASTAUS

Suomen Käsipalloliitto ry on vastauksessaan korostanut tuomarin koskemattomuuden tärkeyttä ja sitä, miten tärkeä kasvatuksellinen elementti joukkueenjohtajan esimerkki junioriurheilussa oli. Näihin näkökohtiin perustuen Suomen Käsipalloliitto ry:n jäsenseurat olivat liittokokouksessaan yksimielisesti katsoneet, että yhden vuoden kilpailu- ja toimitsijakielto oli oikein mitoitettu rangaistus Vuorisen käyttäytymisestä. 


VASTASELITYS

Vuorinen on vastaselityksessään korostanut, että hän oli pelitapahtumia esittääkseen tuomarin omasta pyynnöstä työntänyt tätä vatsaan. Näissä olosuhteissa kysymys ei ollut väkivallasta tai tuomarin koskemattomuuden loukkaamisesta. Vuorinen on myös viitannut liiton kurinpitosääntöjen 9 §:ään, jonka mukaan ensimmäisellä kerralla tulisi tällaisessa tapauksessa rangaista varoituksella, toisella kerralla kahden viikon toimitsijakelvottomuudella ja sen jälkeen kuukauden toimitsijakelvottomuudella. 


SUULLINEN KÄSITTELY

Urheilun oikeusturvalautakunta on toimittanut asiassa suullisen käsittelyn, jossa on kuultu Vuorista henkilökohtaisesti todistelutarkoituksessa sekä todistajina Esa Ruuskasta, Seppo Niskasta, Hannu Räsästä, Jonas Karlssonia ja Christoffer Aspegreniä. 


PÄÄTÖS

Tosiasiat

Asiassa on kysymys Siuntiossa 28.2.2004 pelatun D-juniorien ottelun Dicken-KylF jälkeisistä tapahtumista. Juha Vuorinen on toiminut turnauksessa ensin mainitun joukkueen joukkueenjohtajana.

Asiassa on riidatonta, että Juha Vuorinen on välittömästi ottelun jälkeen ilmaissut ottelun tuomarina toimineelle Christoffer Aspegrenille tyytymättömyytensä tuomarityöskentelyyn ja tässä yhteydessä kaksi kertaa lyönyt tai töytäissyt kyynärpäällään Aspegrenia vatsaan. Kiistanalaista on, ovatko töytäissyt seuranneet toisiaan välittömästi ja ovatko ne tapahtuneet Aspegrenin pyynnöstä tai suostumuksella.

Vuorinen ja todistajana kuultu, turnauksessa Dickenin valmentajana toiminut Seppo Niskanen ovat kertoneet, että Aspegren oli nimenomaisesti pyytänyt Vuorista näyttämään, mitä tämä tarkoitti linjalla tapahtuneella viheltämättä jääneellä kyynärpäiden käytöllä. Vuorisen käsityksen mukaan tuomarin pyynnöstä tehdyt töytäisyt olivat olleet heikkoja ja niiden välillä oli ollut enintään pari sekuntia.    

Aspegren ja tapahtumien välittömässä läheisyydessä ollut ottelun toinen tuomari Jonas Karlsson ovat kertoneet, että kyynärpäällä lyönnit olivat tapahtuneet pyytämättä ja yllätyksenä. Aspegren ja Karlsson ovat niin ikään yhtäpitävästi kertoneet, että lyöntien välillä oli kulunut ainakin muutamia minuutteja. Myös ottelun toimitsijana toimineen Esa Ruuskasen havaintojen mukaan lyöntien välillä oli kulunut ainakin minuutti.

Aspegren on kertonut, että jälkimmäinen lyönti oli ollut kova. Aspegrenilta oli lähtenyt “ilmat pihalle” ja hän oli lyönnin voimasta joutunut taittamaan vartaloaan. Myös Karlsson on kertonut, että jälkimmäinen lyönti oli näyttänyt kovalta ja Aspegren oli sen johdosta kyyristynyt. Myös toimitsijapöydän takana istuneen Ruuskasen havaintojen mukaan jälkimmäisessä lyönnissä oli ollut opettamisen makua.

Urheilun oikeusturvalautakunnan arvion mukaan Aspegrenilla ei ole ollut järkevää syytä pyytää Vuorista esittämään käsipallossa kaikille lajin harrastajille tuttua sääntöjen vastaista kyynärpäiden käyttöä. Koska Aspegrenin ja Karlssonin kertomusta ei muutoinkaan ole syytä epäillä, urheilun oikeusturvalautakunta katsoo kyynärpäillä lyöntien tapahtuneen yllättäen ja ilman Aspegrenin suostumusta. Ainakin jälkimmäinen lyönti on ollut suhteellisen kova. Aspegrenin, Karlssonin ja Ruuskasen yhtäpitävien kertomusten perusteella on selvitetty, että lyönnit eivät ole seuranneet toisiaan välittömästi. 


Menettelyn arviointi

Vuorinen on lyönyt ottelun tuomarina toiminutta Aspegrenia kaksi kertaa kyynärpäällä vatsaan. Lyöntien välillä on kulunut jonkin verran aikaa. Jälkimmäinen lyönti on ollut suhteellisen kova. Vuorinen on menettelyllään välittömästi ottelun jälkeen loukannut siinä tuomarina toimineen henkilön fyysistä koskemattomuutta ja aiheuttanut tälle kipua. Lyöntejä on saattanut olla näkemässä pukuhuoneeseen poistumassa olleita junioripelaajia. Lyönnit ovat liittyneet Vuorisen tuomaritoimintaan kohdistamaan arvosteluun.

Urheilun oikeusturvalautakunta katsoo Vuorisen menettelyn edellyttävän tuntuvaa rangaistusta ensinnäkin sen vuoksi, että kysymys on ollut ottelun tuomariin kohdistuneesta väkivallasta. Tuomarin fyysinen koskemattomuus on kaikessa urheilussa ehdoton lähtökohta. Teko on ollut erityisen moitittava myös sen vuoksi, että Vuorinen on toiminut esimerkillistä käytöstä edellyttävässä joukkueenjohtajan tehtävässä. Myös se, ettei Vuorinen ole välittänyt siitä, että menettelyä näkemässä on saattanut olla junioripelaajia, puoltaa tuntuvan rangaistuksen määräämistä.

Toisaalta teon voidaan kuitenkin katsoa johtuneen pelitapahtumien aiheuttamasta tunnekuohusta, joka on johtanut harkitsemattomaan käyttäytymiseen. Vuorisen tarkoituksena on ainakin ensimmäisen lyönnin aikana saattanut olla pelitapahtumien havainnollistaminen. Tästä huolimatta hänen on kuitenkin täytynyt ymmärtää menettelynsä moitittavuus.

Arvioituaan tekoon johtaneet ja siitä ilmenevät seikat kokonaisuudessaan ja kiinnitettyään huomiota myös urheilun yleiseen rangaistuskäytäntöön urheilun oikeusturvalautakunta pitää Vuorisen määräämistä kilpailu- ja toimitsijakieltoon aiheellisena. Teon vaikuttimiin ja Vuorisen syyllisyyteen nähden hänelle määrätty kilpailu- ja toimitsijakielto on kuitenkin liian pitkä.

Näillä perusteilla oikeusturvalautakunta on ratkaissut asian tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla. 


Tuomiolauselma

Vuoriselle määrätty kilpailu- ja toimitsijakielto on määrättävä päättymään 31.12.2004.,

Asian näin päättyessä valitusmaksusta palautetaan puolet.  


Risto Jalanko                            Jarmo Hirvonen

puheenjohtaja                          sihteeri 


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Pekka Ilmivalta, Mika Palmgren, Olli Rauste ja Kristiina Rintala-Jaalivaara.