24/2023 Jalkapallo – Lautakuntamenettely – Uudelleen käsittely

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                              
PÄÄTÖS Nro 24/2023
15.6.2023                                 
Diaarinro 21/2023

 

HAKEMUKSEN KOHTEENA OLEVA RATKAISU

Urheilun oikeusturvalautakunnan päätös 29.3.2023 nro 11/2023


ASIA                

Uudelleen käsittelyä koskeva pyyntö

 

HAKIJA
Kaarinan Pojat ry

 

 

ASIAN TAUSTA JA URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 29.3.2023

Kaarinan Pojat ry (jäljempänä KaaPo) on 14.3.2023 päättänyt siirtää vuonna 2012 syntyneen A:n seuran P2011-joukkueesta A:n oman ikäluokan P2012-joukkueeseen. Päätös on tehty ilman vuodesta 2018 asti KaaPon P2011-joukkueessa pelanneen A:n suostumusta.

Valituksessaan Urheilun oikeusturvalautakunnalle A on vaatinut, että edellä yksilöity päätös kumotaan. Pääasiallisina perusteinaan A on esittänyt, että päätös on tehty epäasiallisin perustein ja se rikkoo lisäksi alaikäisen A:n huoltajien ja seuran välistä sopimusta, jonka mukaan seura ei voi siirtää pelaajaa toiseen joukkueeseen ilman tämän huoltajien suostumusta kesken toimintakauden. Päätös ei ole ollut lapsen edun mukainen ja se on tosiasiallisesti perustunut siihen, että A:n vanhemmat olivat aikaisempaa voimakkaammin kritisoineet KaaPon P2011-joukkueen muutaman isävalmentajan omia lapsia suosivaa ja muiden vanhempien lapsia syrjivää peluutusta. Päätökselle ei siten ole ollut urheilullista eikä muutoinkaan hyväksyttävää perustetta.

KaaPo on vaatinut, että valitus hylätään. Perusteinaan KaaPo on esittänyt, että siirtopäätös on perustunut urheilullisiin syihin ja se on seuran linjan mukainen. Siirrolla A:n oman ikäluokan P2012-joukkueeseen on pyritty turvaamaan A:n kehittyminen pelaajana parhaalla mahdollisella tavalla.

Oikeusturvalautakunnassa on A:n valituksen johdosta ollut kysymys ensisijaisesti sen arvioimisesta, onko valituksen kohteena olevalla siirtopäätöksellä rajoitettu A:n jäsenoikeuksia ilman hyväksyttävää syytä.

Oikeusturvalautakunta on päätöksessään 29.3.2023 päätynyt arvioimaan asiaa siten, että siirtopäätökseen oli olennaisesti vaikuttanut A:n vanhempien käyttäytyminen ja vanhempien KaaPon P2011-joukkueen valmentajia kohtaan esittämä kritiikki. Päätös ei siten ollut perustunut urheilullisiin ja hyväksyttäviin syihin. Lisäksi oikeusturvalautakunta on päätöksessään katsonut, että koska pelaajan siirtäminen eri ikäluokan joukkueeseen kesken pelikauden vastoin pelaajan ja tämän vanhempien tahtoa on poikkeuksellinen päätös, pelaajaa olisi tullut kuulla henkilökohtaisesti ennen päätöksen tekemistä. Näillä perusteilla siirtopäätös on A:n jäsenoikeuksia kielletyllä tavalla rajoittavana kumottu.

 

ASIAN UUDELLEEN KÄSITTELYÄ KOSKEVA HAKEMUS

KaaPo on hakemuksessaan pyytänyt, että asia otetaan uudelleen käsiteltäväksi.

Perusteinaan KaaPo on esittänyt, että hakemuksen kohteena oleva päätös on olennaisesti virheellinen, koska se on erityisesti perustunut kuulemisvirheeseen. KaaPo ei ollut voinut kuulla siirtopäätöksen kohteena ollutta pelaajaa, koska tämän vanhemmat olivat nimenomaisesti kieltäneet olemasta asiaan liittyen yhteydessä pelaajaan. Tämän vuoksi siirrosta toiseen joukkueeseen oli keskusteltu pelaajan kanssa vasta palaverissa 17.3.2023, jossa olivat olleet läsnä myös pelaajan huoltaja, seuran valmennuskoordinaattori ja seuran P2012-joukkueen vastuuvalmentaja. Mikäli pelaajan vanhemmat eivät olisi kieltäneet pelaajan kuulemista ennen päätöksentekoa, kuuleminen olisi luonnollisesti voitu suorittaa aikaisemmin. Lisäksi KaaPo on todennut, että se ei ollut voinut ottaa kantaa pelaajan kuulemiseen vastatessaan A:n valitukseen, koska A ei ollut suoranaisesti vedonnut kuulemisvelvollisuuden laiminlyömiseen valitusasiaa oikeusturvalautakunnassa käsiteltäessä. Näillä perusteilla KaaPo on pyytänyt, että asia otetaan uudelleen käsiteltäväksi.     

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

Kysymyksenasettelu

KaaPon hakemuksen johdosta asiassa on ensin arvioitava, onko asiassa edellytyksiä ottaa se uudelleen käsiteltäväksi. 


Uudelleen käsittelyä koskeva sääntömääräys ja oikeudenkäymiskaaren 31 luvun säännökset

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 30 §:n mukaan lautakunta voi ottaa ratkaisemansa asian uudelleen käsiteltäväksi soveltaen soveltuvin osin niitä edellytyksiä ja perusteita, joilla lainvoiman saanut tuomio voidaan oikeudenkäymiskaaren 31 luvun ylimääräistä muutoksenhakua koskevien säännösten nojalla purkaa tai poistaa.

Oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 1 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan lainvoiman saanut tuomio voidaan tehdystä kantelusta tuomiovirheen perusteella poistaa, jos oikeudenkäynnissä on tapahtunut muu oikeudenkäyntivirhe, jonka havaitaan tai voidaan otaksua olennaisesti vaikuttaneen jutun lopputulokseen. Yleisimpiä tämän säännöksen alaisuuteen kuuluvia tilanteita ovat muun muassa vetoamisvelvollisuuden soveltamiseen liittyvät virheet (ks. Pekka Koponen, Ylimääräinen muutoksenhaku, 2017, s. 339-342).

Oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 7 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan lainvoiman saanut tuomio voidaan purkaa, jos vedotaan seikkaan tai todisteeseen, jota ei aikaisemmin ole esitetty, ja sen esittäminen todennäköisesti olisi johtanut toiseen lopputulokseen. 

   

Oikeusturvalautakunnan arviointi

Oikeusturvalautakunta toteaa, että sen antamat ratkaisut ovat lähtökohtaisesti lopullisia. Oikeusrauhan takaamiseksi asia voidaan ottaa lautakunnassa uudelleen käsiteltäväksi vain poikkeuksellisesti ja kynnys asian uudelleen käsittelemiselle on korkea.

Esillä olevassa asiassa oikeusturvalautakunnan sääntöjen 30 §:n mukaiset edellytykset asian uudelleen käsittelylle voivat ensinnäkin täyttyä, mikäli oikeusturvalautakunta katsoo, että A ei ole valitusasiaa oikeusturvalautakunnassa käsiteltäessä vedonnut kuulemisvirheeseen ja vetoamisvelvollisuuden soveltamista koskevan virheen voidaan otaksua olennaisesti vaikuttaneen asian lopputulokseen. Toiseksi asia voidaan ottaa uudelleen käsiteltäväksi, jos KaaPon hakemuksessaan esittämä uusi väite, jonka mukaan A:ta ei ollut kuultu ennen siirtopäätöksen 14.3.2023 tekemistä siitä syystä, että A:n vanhemmat olivat nimenomaisesti kieltäneet kuulemisen, sekä tätä väitettä tukeva uusi selvitys, olisivat ensiprosessissa esitettyinä todennäköisesti johtaneet toiseen lopputulokseen.

Vastaselityksessään oikeusturvalautakunnalle A on lausunut, että KaaPo ei ollut missään vaiheessa kysynyt A:n mielipidettä KaaPon P2011-joukkueesta seuran P2012-joukkueeseen siirtämiseen. A ei kuitenkaan ole valituksessaan eikä vastaselityksessään nimenomaisesti vedonnut kuulemisvirheeseen siirtopäätöksen kumoamisen perusteena. Asiakirjojen perusteella oikeusturvalautakunta ei myöskään ole kiinnittänyt erikseen asianosaisten huomiota kuulemista koskevaan kysymykseen.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että keskeinen peruste muutoksenhaulle on ollut se, että A on katsonut, että valituksen kohteena oleva siirtopäätös ei ole perustunut urheilullisiin ja hyväksyttäviin syihin, vaan A:n vanhempien seuraa ja sen valmentajia kohtaan esittämään kritiikkiin ja käyttäytymiseen. Oikeusturvalautakunta on hakemuksen kohteena olevassa ratkaisussa arvioinut asiaa A:n tavoin siten, että siirtopäätökselle ei ole esitetty olleen urheilullista ja hyväksyttävää perustetta. Tämän vuoksi valitus on hyväksytty ja päätös on kumottu. A:n henkilökohtaisen kuulemisen merkityksen esille nostaminen ratkaisun perusteluissa ei siten ole ollut keskeinen peruste siirtopäätöksen kumoamiselle. Näillä perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että lautakuntamenettelyssä ei ole tapahtunut sellaista oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 1 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua virhettä, jonka voitaisiin havaita tai otaksua olennaisesti vaikuttaneen jutun lopputulokseen.

Uutena seikkana KaaPo on vedonnut käsiteltävänä olevassa asiassa siihen, että alaikäisen A:n huoltajat olivat nimenomaisesti kieltäneet asiasta keskustelemisen A:n kanssa. Tätä väitettä tukemaan KaaPo on esittänyt A:n äidin 10.2.2023 KaaPon toimihenkilöille lähettämän sähköpostiviestin, jossa on todettu, että 11-vuotiasta lasta ei tulisi rasittaa tällaisella asialla ja että keskusteluiden tulee pysyä aikuisten välisinä. Lisäksi KaaPo on esittänyt selvityksenä asiasta seuran toiminnanjohtajan ja valmennuskoordinaattorin 31.3.2023 allekirjoittaman lausunnon, jonka mukaan A:n vanhemmat olivat palaverissa 9.3.2023 ilmoittaneet, että he eivät ole keskustelleet peliryhmää koskevasta asiasta A:n kanssa ja että he haluavat, että myöskään seura ei keskustele asiasta A:n kanssa.  

Mainittu uusi seikka ja sitä tukeva selvitys koskevat ainoastaan kuulemisvelvollisuutta. Niin kuin edellä tämän ratkaisun perusteluissa on todettu, valituksen kohteena oleva päätös on kumottu keskeisesti sillä perusteella, että esitetyn selvityksen perusteella päätös ei ollut perustunut urheilullisiin ja hyväksyttäviin syihin. Näin ollen sillä, olivatko A:n huoltajat kieltäneet A:n kuulemisen siirtopäätöstä koskevaa asiaa käsiteltäessä, ei ole asian lopputuloksen kannalta ratkaisevaa vaikutusta. Päätöksen lopputulos olisi todennäköisesti ollut sama, vaikka kysymyksessä olevaan uuteen seikkaan olisi vedottu ja sitä tukeva uusi selvitys olisi esitetty jo ensiprosessissa. Oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 7 §:n 1 momentin 3 kohdassa säädetyt edellytykset lainvoiman saaneen tuomion purkamiselle eivät siten täyty asiassa.

 

Johtopäätös

Näillä perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että asian uudelleen käsittelylle lautakunnan sääntöjen 30 §:ssä asetetut edellytykset eivät täyty tässä asiassa. Asiaa ei siten oteta uudelleen käsiteltäväksi.       

Asian lopputulos huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen varata A:lle tilaisuutta vastata KaaPon hakemukseen.

 

Päätöslauselma

Hakemus hylätään.

Valitusmaksua ei palauteta.

Päätös oli yksimielinen.


Ilkka Lahtinen
Puheenjohtaja                         

Samuli Sillanpää
Sihteeri

                        

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Ilkka Lahtinen, Elias Kajander, Tapio Rantala, Hilkka Salmenkylä ja Kimmo Suominen