21/2016 Yleisurheilu Arvokisavalinta - Valintakriteerit


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 21/2016

1.9.2016      Diaarinro 24/2016


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Urheiluliitto ry:n valmennusjohtajan päätös 29.8.2016


ASIA            

Arvokilpailuvalinta


MUUTOKSENHAKIJA

Ville Mylläri


KUULTAVAT

Suomen Urheiluliitto ry

Kristian Pulli


SUOMEN URHEILULIITTO RY:N VALMENNUSJOHTAJAN PÄÄTÖS 29.8.2016

Suomen Urheiluliitto ry:n valmennusjohtaja on 29.8.2016 tekemällään päätöksellä valinnut Suomen edustajiksi yleisurheilun Suomi-Ruotsi-maaottelun miesten kolmiloikkaan Tuomas Kaukolahden, Simo Lipsasen ja Kristian Pullin.


VALITUS PERUSTEINEEN

Ville Mylläri on vaatinut, että hänet valitaan Kristian Pullin asemesta Suomen edustajaksi maaottelun miesten kolmiloikkaan.


Valmennusjohtajan päätös ei ollut valintoja koskevan arvokilpailujen valintajärjestelmän 2016 mukainen. Pulli ei ollut Kalevan kisojen voittaja eikä hän sijoittunut pistesijoille olympialaisissa. Hän ei ollut myöskään osallistunut katsastuskilpailuun Lappeenrannassa eikä hänellä ollut kansainvälisiä näyttöjä kolmiloikassa vuodelta 2016.


Noudatettavan valintajärjestelmän mukaan tämän kalenterivuoden ulkopuolella annettuja näyttöjä ei tullut ottaa valinnoissa huomioon. Kolmiloikassa vaadittuja näyttöjä ei voinut myöskään antaa muissa lajeissa eli esimerkiksi pituushypyssä.


VALITUKSEEN VASTAAMINEN

Suomen Urheiluliitto ry on vaatinut, että valitus hylätään.


Pulli oli antanut kansainvälisen näytön sijoituttuaan toiseksi pituushypyssä 22-vuotiaiden Pohjoismaiden mestaruuskilpailuissa Espoossa 21.8.2016 tuloksella 763 cm. Valmennusjohtaja oli hyväksynyt Pullin näytön rinnakkaislajissa, koska hän oli jo useamman vuoden hypännyt sekä pituutta että kolmiloikkaa nuorten eurooppalaisella huipputasolla. Vuonna 2015 Pullin tulokset olivat pituushypyssä 780 cm ja kolmiloikassa 16,01 m. Pullin urheilullinen taso oli siten korkeampi kuin Myllärillä, jonka viimeisin kilpailutulos oli 14,92 m myötätuulessa ja 14,68 m sallituissa tuuliolosuhteissa.


Valmennusjohtajan tehtävänä oli lähtökohtaisesti valita aina paras mahdollinen joukkue ja käyttää valinnoissa kaikkea olemassa olevaa tietoa. Ruotsiottelun miesten kolmiloikan valintajärjestys oli siten:

1)    Tuomas Kaukolahti (Suomen mestari)

2)    Simo Lipsanen (katsastuskilpailun voittaja ja kansainväliset näytöt)

3)    Kristian Pulli (kansainväliset näytöt)

4)    Arttu Tyystjärvi (kansainväliset näytöt) ja

5)    Ville Mylläri (katsastuskilpailunäyttö).


Kristian Pulli ei ole käyttänyt hänelle varattua tilaisuutta vastata Myllärin valitukseen.

 

VASTASELITYS

Mylläri on vastaselityksessään todennut, ettei valintajärjestelmään ollut kirjattu mahdollisuutta antaa näyttöjä rinnakkaislajeissa muissa kuin kestävyyslajeissa. Tästä tai mahdollisuudesta poiketa valintajärjestelmästä vastineessa kerrotulla tavalla urheilullisen tason perusteella ei ollut muutoinkaan informoitu.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu


Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska se on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella ja koska asianosaiset eivät ole pyytäneet suullista käsittelyä.


Pääasiaratkaisun perustelut


Oikeusturvalautakunnan toimivalta ja kysymyksenasettelu

 

Suomen Urheiluliiton valmennusjohtaja on 29.8.2016 valinnut Suomen edustajiksi yleisurheilun Suomi-Ruotsi-maaottelun miesten kolmiloikkaan Tuomas Kaukolahden, Simo Lipsasen ja Kristian Pullin.


Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan oikeusturvalautakunta voi käsitellä valituksen urheilijan valitsematta jättämisestä arvokilpailuihin, jos lajiliiton tai Suomen Olympiakomitean selkeästi asettamaa valintakriteeriä ei ole noudatettu tai jos päätös on ilman hyväksyttävää syytä syrjivä sukupuolen, iän, vakaumuksen, mielipiteen, alkuperän tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.


Kuten oikeusturvalautakunta on aiemmissa ratkaisuissaan todennut, arvokilpailuvalinnassa on kysymys lähtökohtaisesti niin sanotun yhdistysautonomian piiriin kuuluvasta päätöksestä (ks. esim. UOL 24/2011 ja 6/2016). Valinnan suorittava yhdistys, joka urheilun arvokilpailujen osalta on tyypillisesti lajiliitto, valitsee arvokilpailuihin urheilullisilla perusteilla ne henkilöt, joiden arvellaan menestyvän arvokilpailuissa. Yleisistä yhdistysoikeudellista periaatteista seuraa, että oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei tällaisessa tapauksessa kuulu sen arvioiminen, onko lajiliiton päätös tarkoituksenmukainen.


Valintapäätöksen arvioinnin kannalta tilanne on toinen, jos lajiliitto on asianmukaisesti tehdyn päätöksen perusteella ennakkoon ilmoittanut ja julkistanut ne kriteerit, joiden perusteella urheilijat arvokilpailuihin valitaan. Tällöin kysymys ei ole enää yksin yhdistysautonomian piiriin kuuluvasta tarkoituksenmukaisuusharkinnasta, vaan yhdistyksen tulee valinnassa noudattaa ilmoittamiaan valintakriteereitä ja valintapäätöstä voidaan tällaisessa tilanteessa jälkikäteen arvioida oikeudellisesti.


Esillä olevassa asiassa Suomen Urheiluliitto on etukäteen vahvistanut vuotta 2016 koskevan arvokilpailujen valintajärjestelmän, jonka perusteella Suomen edustajat Suomi-Ruotsi-maaotteluun valitaan. Myllärin valituksen johdosta asiassa on kysymys siitä, onko Suomen Urheiluliiton valmennusjohtajan tekemä valintapäätös ollut ilmoitettujen valintakriteerien mukainen.


Sovellettavat valintakriteerit


Suomi-Ruotsi-maaottelua koskevan Suomen Urheiluliiton vahvistaman vuotta 2016 koskevan arvokilpailujen valintajärjestelmän mukaan:


”Kalevan kisojen voittajat ja Olympialaisten pistesijoille sijoittuneet urheilijat valitaan joukkueeseen. Joukkuetta täydennetään 29.8. myöhemmin nimettyjen kotimaisten katsastuskilpailujen sekä 28.8. mennessä annettujen kansainvälisten näyttöjen perusteella. Kestävyysjuoksuissa ei ole erillisiä katsastuskilpailuja, vaan valmennusjohtaja valitsee lajivalmentajien esitysten perusteella siten, että joukkue saavuttaa mahdollisimman hyvän tuloksen. Joukkueeseen nimetään 3 urheilijaa / laji.”


Kolmiloikan katsastuskilpailuksi on valintajärjestelmässä nimetty Lappeenrannassa 27.8.2016 pidetyt yleisurheilukilpailut (eliittikisat).


Oikeusturvalautakunnan johtopäätökset


Oikeusturvalautakunta toteaa, että Suomen Urheiluliiton etukäteen asettamat valintakriteerit ovat kysymyksessä olevilta osin selvät. Niiden mukaan joukkueeseen on tullut valita Kalevan kisoissa kolmiloikan Suomen mestaruuden voittanut hyppääjä eli Tuomas Kaukolahti sekä olympialaisissa pistesijoille sijoittuneet hyppääjät, joita miesten kolmiloikassa ei ole ollut. Näin ollen kahden jäljelle jääneen hyppääjän valinta on tullut tehdä 27.8.2016 järjestetyn katsastuskilpailun sekä 28.8.2016 mennessä annettujen kansainvälisten näyttöjen perusteella. Sellaista hyppääjää, joka ei ole voittanut Suomen mestaruutta tai sijoittunut olympialaisissa pistesijoille, tai joka ei ole osallistunut nimettyyn katsastuskilpailuun tai antanut 28.8.2016 mennessä kansainvälisiä näyttöjä, ei ole siten voitu valita Suomi-Ruotsi-maaotteluun. Myöskään siitä ei ole valintajärjestelmässä mainintaa, että niin sanotuissa ”rinnakkaislajeissa” tehtyjä tuloksia voitaisiin ottaa lajikohtaisia valintoja tehtäessä huomioon.


Lappeenrannassa 27.8.2016 järjestettyjen Eliittikisojen miesten kolmiloikan paras suomalainen hyppääjä on ollut Simo Lipsanen tuloksella 15,82 m. Ville Mylläri ollut sanotun katsastuskilpailun toiseksi paras suomalainen hyppääjä tuloksella 14,92 m. Parhaat kansainvälisissä kilpailuissa saavutetut suomalaisen hyppääjän tulokset ovat puolestaan olleet Lipsasen hyppäämä 16,16 m, Kaukolahden 15,64 m ja Arttu Tyystjärven hyppäämä 15,18 m. Myllärillä ei ole kansainvälisiä näyttöjä ulkoradoilta tältä kaudelta. Kristian Pulli ei ole puolestaan osallistunut Lappeenrannan katsastuskilpailuun, eikä hänellä ole tältä kaudelta myöskään kansainvälisiä näyttöjä kolmiloikassa.


Edellä esitetyn perusteella lautakunta toteaa, että Suomen Urheiluliiton valmennusjohtajan päätös on ollut etukäteen annettujen kriteerien eli arvokilpailujen valintajärjestelmän 2016 vastainen siltä osin kuin Kristian Pulli on valittu Suomen edustajaksi Suomi-Ruotsi-maaottelun miesten kolmiloikkaan. Ottaen kuitenkin huomioon, että valinnassa huomioon otettavat Myllärin tulokset ovat olleet edellä esitetyllä tavalla Tyystjärven tuloksia heikommat, ei valmennusjohtajan päätöstä voi pitää siltä osin virheellisenä, kun Mylläriä ei ole valittu miesten kolmiloikkaan. Kun Mylläri olisi kuitenkin tullut joka tapauksessa eli esimerkiksi mahdollisen loukkaantumisen johdosta valita joukkueeseen ennen Pullia, on valmennusjohtajan päätös tältä osin kumottava ja kolmannen kolmiloikkaajan valinta palautettava Suomen Urheiluliittoon, jonka tulee tehdä asiassa uusi valintapäätös noudattaen niitä kriteerejä, mitkä arvokilpailujen valintajärjestelmässä 2016 on asetettu.


Valitusmaksu


Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 12 §:n 2 momentin mukaan, jos valittaja voittaa asiansa lautakunnassa, hänelle palautetaan suoritettu valitusmaksu. Jos valittaja voittaa asian vain osittain, hänelle voidaan lautakunnan harkinnan mukaan palauttaa maksu osittain tai kokonaan.


Suomen Urheiluliiton valmennusjohtajan päätös on ollut edellä esitetyin tavoin etukäteen vahvistettujen valintakriteerien vastainen ja Myllärin valitus on sen vuoksi osittain hyväksytty. Asian lopputulos huomioon ottaen valitusmaksu palautetaan kokonaan.


Päätöslauselma


Valitus hyväksytään osittain. Suomen Urheiluliiton valmennuspäällikön päätös 29.8.2016 kumotaan siltä osin kuin Kristian Pulli on valittu Suomen edustajaksi yleisurheilun Suomi-Ruotsi-maaottelun miesten kolmiloikkaan. Urheiluliiton tulee tehdä tältä osin uusi valintapäätös noudattaen niitä kriteerejä, mitkä arvokilpailujen valintajärjestelmässä 2016 on asetettu.


Valitusmaksu palautetaan.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Timo Ojala                                     Ilkka Lahtinen

puheenjohtaja                              sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Hilkka Salmenkylä, Hannu Rautiainen ja Mikko Kohtala.