20/2010 Jalkapallo: Lautakuntamenettely- Lautakunnan toimivalta


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS  20/2010

29.10.2010  Diaarinro 12/2010


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA 

Suomen Palloliiton Satakunnan Piiri ry:n kurinpitovaliokunnan päätös 7.9.2010, jolla pelaaja A:lle on annettu varoitus. 


ASIA              

Kurinpitorangaistus 


MUUTOKSENHAKIJA 

Pentti Levola   


VALITUS PERUSTEINEEN 

Levola on valituksessaan vaatinut, että Suomen Palloliiton Satakunnan Piiri ry:n  7.9.2010 määräämää kurinpitoseuraamusta kovennetaan kahden ottelun pelikielloksi. 

Valituksen perusteluna Levola on esittänyt, että asiassa on kysymys tuomareihin kohdistuneen törkeän käytöksen perusteella määrätystä kurinpitoseuraamuksesta. Kurinpitovaliokunta oli 7.9.2010 tekemällään päätöksellä antanut Suomen Palloliiton rangaistusmääräysten 3 §:n a-kohdan perusteella varoituksen epäurheilijamaisesta käyttäytymisestä pelaaja A:lle. Levola oli kurinpitovaliokunnan jäsenenä jättänyt päätöksestä eriävän mielipiteensä. Eriävän mielipiteen mukaan Levola on ollut ankaramman rangaistuksen eli kahden ottelun pelikiellon kannalla. 

Levola on valituksessaan esittänyt, että kurinpitovaliokunnan päätös ei noudattanut Palloliiton painottamaa fair play-hengen mukaista toimintaa kaikkien sidosryhmien välillä. Erotuomarikoulutuksessa oli ohjeistettu nollatoleranssiin eli kiroilun lopettamiseen kaikissa yhteyksissä. Pelaaja A:n oli puolueettoman erotuomaritarkkailijan raportin mukaan näytetty käyttäytyneen tavalla, joka oli vaatinut pelaajan poistamisen kentältä.  


PÄÄTÖS 

Perustelut 

Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:n mukaan valittajana lautakunnassa voi olla urheilija, muu luonnollinen henkilö tai yhteisö, jonka oikeuteen tai etuun valituksen kohteena oleva asia vaikuttaa. 

Suomen Palloliitto ry:n rangaistusmääräyksissä käsitellään sitä, miten kurinpitoasiassa rangaistulla tai muulla asianosaisella on oikeus valittaa tehdystä päätöksestä. 

Tässä asiassa valituksen tehnyt Levola ei ole asiassa asianosaisen asemassa. Levola on Suomen Palloliiton Satakunnan Piiri ry:n kurinpitovaliokunnan jäsenenä itse ollut tekemässä valituksenalaista päätöstä.

Kurinpitovaliokunnan päätös ei ole vaikuttanut Levolan oikeuteen tai etuuteen asiassa. 

Näillä perusteilla Levolalla ei ole oikeutta valittaa kurinpitovaliokunnan päätöksestä. Valitus on sen vuoksi jätettävä tutkimatta.  


Päätöslauselma 


Valitusta ei tutkita. 

Valitusmaksua ei palauteta.                              

Ratkaisu oli yksimielinen.


Risto Jalanko                          Eero Nikkarinen

puheenjohtaja                        sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Erkki Aurejärvi ja Hilkka Salmenkylä