8/2014 Taekwon-do Kurinpito – Kilpailukielto – Kurinpidollinen laillisuusperiaate – Kurinpitomääräysten täsmällisyys Kurinpitomenettely


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS    Nro 8/2014

10.4.2014   Diaarinro 9/2014

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen ITF Taekwon-Do ry:n hallituksen päätökset 1.12.2013 ja 8.2.2014


ASIA

Kilpailu- ja toimintakielto ym.


MUUTOKSENHAKIJA

C


KUULTAVA

Suomen ITF Taekwon-Do ry


HALLITUKSEN PÄÄTÖS

Suomen ITF Taekwon-Do ry:n hallitus on päätöksillään 1.12.2013 ja 8.2.2014 määrännyt C:lle yhden vuoden kilpailu- ja toimintakiellon.


Hallitus on 8.2.2014 päätöksessään todennut lisäksi, että asia saatetaan kansainvälisen liiton kurinpitokomitean käsittelyyn jatkotoimenpiteitä varten, koska kurinpitotoimenpiteen kiistäminen osoitti, ettei C ollut sisäistänyt taekwon-don protokollaa ja yleisiä käytössääntöjä.


C oli 25.10.2013 Espanjan Benidormissa järjestettyjen MM-kilpailujen yhteydessä käyttäytynyt epäkunnioittavasti sekä liiton toimihenkilöitä Heli Karjalaista ja Laura Nikkola-Kuusistoa että selvästi senioriasemassa olevaa Sabumnim Karjalaista (4. Dan) kohtaan. C osoitti epäasiallisella käytöksellään, että hän ei luottanut liiton hallituksen päätöksiin eikä noudattanut niitä.


C oli huutanut ja tällä käyttäytymisellä rikkonut taekwon-don pääperiaatteisiin kuuluvia kohteliaisuutta ja itsehillintää sekä rikkonut taekwon-don valaa eli hän ei ollut noudattanut taekwon-don pääperiaatteita (valan kohta 1) eikä ollut kunnioittanut opettajaa ja ylempiä vöitä (valan kohta 2). C oli rikkonut myös Suomen ja Liikunta Urheilu ry:n vahvistamia reilun pelin periaatteita. Näissä edellytetään, että kaikki arvostavat yhdessä tekemistä ja niitä vapaaehtoisia, jotka mahdollistavat seura- ja järjestötoiminnan. Reilun pelin periaatteisiin kuuluu myös yhteisten pelisääntöjen noudattaminen ja joukkueen sääntöjen noudattaminen. Kiellettyä oli myös törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu.


VALITUS PERUSTEINEEN

C on vaatinut, että hallituksen päätös kumotaan ja että Suomen ITF Taekwon-Do ry:tä kielletään saattamasta asiaa kansainvälisen lajiliiton käsiteltäväksi tai että kurinpitorangaistusta joka tapauksessa alennetaan.


Suomen ITF Taekwon-Do ry:llä ei ollut kurinpitosääntöjä, joista olisi voinut etukäteen varmistua, mistä menettelystä kurinpitoseuraamus oli mahdollista määrätä. Suomen ITF Taekwon-Do ry:n säännöissä kurinpitoseuraamuksen määräämiseen johtavaa käyttäytymistä ei ollut kuvattu riittävän täsmällisesti. Asiassa ei ollut yksilöity, mitä sääntömääräystä C oli rikkonut.


Asian käsittelyssä oli tapahtunut useita menettelyvirheitä. C:lle ei ollut ilmoitettu käsittelyn aluksi, että kysymys oli kurinpitomenettelystä. Lausuntopyynnössä ei ollut yksilöity, mitä sääntömääräystä C:n epäiltiin rikkoneen. C ei ollut saanut kaikkea aineistoa. Hänelle ei ollut toimitettu Heli Karjalaisen eikä Laura Nikkola-Kuusiston antamia lausuntoja.


Hallitus oli ottanut asian käsiteltäväkseen ilman, että tekninen komitea olisi esittänyt kurinpitotoimia asiassa.


C oli valittanut hallituksen kurinpitopäätöksestä. Hallitus ei ollut muuttanut aikaisempaa päätöstään ja oli lisäksi päättänyt viedä asian kansainvälisen lajiliiton käsiteltäväksi. Oikeudenmukaiseen menettelyyn ei kuulu se, että seuraamusta muutetaan ankarammaksi muutoksenhakijan valituksen johdosta.  


C ei ollut syyllistynyt törkeään tai ala-arvoiseen kielenkäyttöön. Määrätty seuraamus oli ankara ja estää kaiken liiton alaisen toiminnan.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen ITF Taekwon-Do ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.


Kurinpitoseuraamukset oli määrätty tuolloin voimassa olleiden sääntöjen perusteella. Lisäksi käytettävissä oli ollut Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n vahvistamat Reilun pelin säännöt ja kansainvälisen ITF:n säännöt.


Suomen ITF Taekwon-Do ry:n tekniseen komiteaan kuului vuonna 2013 ainoastaan yksi henkilö, joka kuului myös hallitukseen. Asia oli käsitelty ensin vuoden 2013 hallituksessa ja vuonna 2014 uusi hallitus oli pysyttänyt päätöksen. Aikaisemman hallituksen kaksi jäsentä eivät olleet osallistuneet asian käsittelyyn uudessa hallituksessa. Sen sijaan C:n kilpakumppanin äiti tai puoliso eivät olleet esteellisiä asian käsittelyyn.


C:tä oli kuultu kurinpitomenettelyn aikana. Asia oli myös käsitelty kahdessa hallituksessa. Menettely oli ollut oikeudenmukainen. C oli saanut myös kaiken kirjallisen materiaalin, mitä asiassa oli kertynyt. Heli Karjalainen ja Nikkola-Kuusisto eivät olleet antaneet kirjallista selvitystä, vaan heidän käsityksensä oli kirjattu hallituksen tapahtumaselostukseen.  


C on sitoutunut noudattamaan taekwon-don perusperiaatteita ja tietää lajin käyttäytymissäännöt. Käyttäytymissääntöihin tulee suhtautua vakavasti ja niitä tulee noudattaa. Huono käytös, kontrollin puute ja epäkunnioittava käyttäytyminen ei kuulu lajiin ja C:n käyttäytyminen on ollut vastoin lajin sääntöjä.


Suomen ITF Taekwon-Do ry:ssä ei ollut voimassa olevia kurinpitosääntöjä. Kurinpitotoimissa oli noudatettu seuroissa noudatettua käytäntöä. Suomen liitto on velvollinen viemään kaikki kansalliset kurinpitotoimet kansainväliseen lajiliittoon.


VASTASELITYS

C on vastaselityksessään todennut valituksessaan esittämänsä lisäksi, että toisin kuin liitto on vastauksessaan todennut, teknisen valiokunnan olisi tullut kokoonpanostaan riippumatta valmistella kurinpitoasia hallituksen päätettäväksi. Nyt hallitus oli itse aloittanut kurinpitomenettelyn. Hallitus oli laatinut tapahtumakuvaukset Nikkola-Kuusiston ja Karjalaisen antamien lausuntojen perusteella. Tämä heikensi menettelyn läpinäkyvyyttä ja mahdollisuuksia puolustautua asianmukaisesti. Hallituksen olisi tullut pyytää selvitykset kaikilta tapahtumat nähneiltä henkilöiltä.


Hallitus oli C:n oikaisupyynnön jälkeen päättänyt viedä asian kansainvälisen lajiliiton käsiteltäväksi. Tämä oli lisärangaistus eikä mikään liiton ilmoittama kansainvälisen liiton sääntökohta velvoittanut asian viemistä kansainväliseen liittoon.


Liitossa ei ollut kurinpitosääntöjä. Nyt liitto oli jälkikäteen päättänyt, mitä oli pidettävä rangaistavana käyttäytymisenä. Sääntelyn tuli olla riittävän täsmällistä ja sen tuli olla voimassa tarkasteltavana olevan menettelyn tekohetkellä. Nyt näin ei ollut.  


Hallituksen kahden jäsenen esteellisyyden osalta C on toistanut valituksessaan esittämänsä.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu


Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.

 

Pääasiaratkaisun perustelut


I Tausta ja kysymyksenasettelu


C:lle 1.12.2013 ja 8.2.2014 määrätty vuoden kilpailu- ja toimintakielto perustuu Espanjan Benidormissa 25.10.2013 MM-kilpailujen yhteydessä tapahtuneeseen keskusteluun liiton puheenjohtajan Heli Karjalaisen ja rahastonhoitaja Laura Nikkola-Kuusiston kanssa ja väitettyyn epäasialliseen ja epäkunnioittavaan käyttäytymiseen tämän keskustelun yhteydessä.


Valituksessa on todettu ensinnäkin, että kurinpitopäätöksen antamista koskeneessa menettelyssä oli tapahtunut seuraavat menettelyvirheet:


1)    tekninen komitea ei ollut valmistellut kurinpitoasiaa;


2)    päätöksentekoon hallituksessa oli osallistunut esteellisiä henkilöitä;


3)    menettelyn alussa C:lle ei ollut kerrottu kysymyksessä olevan kurinpitomenettely; ja


4)    C:lle ei ollut annettu tilaisuutta tutustua kaikkeen asiassa kertyneeseen aineistoon.


C on katsonut myös, että kurinpitoseuraamukselle ei ollut perusteita.


II Kurinpitomenettely


(a)  Kurinpitoasian valmistelu teknisessä komiteassa

 

Suomen ITF Taekwon-Do ry:n toimintasääntöjen 7 §:n mukaan hallitus voi päättää jäsenyhdistyksen jäseneen kohdistuvasta liiton alaisesta kilpailutoimintaa koskevasta toimintakiellosta tai muista kurinpitotoimista teknisen komitean esityksestä.


Oikeusturvalautakunta toteaa hallituksen ottaneen asian käsiteltäväkseen ilman, että tekninen komitea olisi tehnyt asiassa esitystä hallitukselle. Näin ollen hallitus on menetellyt toimintasääntöjen vastaisesti. Lautakunta katsoo, että tämä menettelyvirhe ei ole sillä tavoin olennainen, että hallituksen päätös tämän virheen johdosta tulisi poistaa.


(b)  Esteellisyys


C on katsonut, että päätöksentekoon osallistuneet hänen kilpakumppaninsa äiti Sari Kiviranta ja puoliso Joona Helassalo olivat esteellisiä.


Hallituksen päätöksestä 1.12.2013 ilmenee, että päätöksentekoon ovat osallistuneet Thierry Meyour, Sari Kiviranta, Joona Helassalo ja Emilia Kamppari. Tämän jälkeen asia on C:n valituksen johdosta käsitelty 8.2.2014 uudessa hallituksessa, jolloin käsittelyyn eivät olleet osallistuneet ne hallituksen jäsenet, jotka olivat osallistuneet asian käsittelyyn 1.12.2013.


Yhdistyslain 37 §:n mukaan hallituksen jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö ei saa osallistua hänen ja yhdistyksen välistä sopimusta koskevaan eikä muunkaan sellaisen asian käsittelyyn tai ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa.


Oikeuskirjallisuudessa on todettu, että yhdistyksen säännöissä ei voida esteellisyyssääntelyn tasoa lieventää. Sen sijaan yhdistyksen säännöissä voidaan asettaa lakia tiukempia vaatimuksia, jos tarkoituksena on edistää yhdistyksen hallinnon puolueettomuutta (Halila - Tarasti: Yhdistysoikeus 2011 s. 543). Edelleen oikeuskirjallisuudessa on todettu, että yhdistyksen kurinpitomenettelyssä esteellisyyden osalta tulee noudattaa tuomareiden esteellisyyssääntöjä (Riitesuo: Erottaminen ja kurinpito yhdistyksessä 2001 s. 342). Tuomari on muun ohella esteellinen käsittelemään asiaa, jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa tuomarille tai tämän läheiselle.


Hallituksen jäsenet Sari Kiviranta ja Joona Helassalo eivät ole olleet itse osallisia kurinpitoasiassa. Esteellisyyttä ei voida katsoa aiheutuvan myöskään sillä perusteella, että he ovat C:n kilpakumppanin äiti ja puoliso, koska C:lle määrättävästä kurinpitoseuraamuksesta ei voida katsoa olevan odotettavissa erityistä hyötyä asian ratkaisuun osallistuneiden läheiselle. Muutakaan perustetta katsoa heitä esteelliseksi ei ole esitetty.


Esteellisyyttä koskeva väite hylätään.


(c) Kuuleminen


Oikeusturvalautakunta on useissa kurinpitoa koskevissa ratkaisuissaan todennut, että keskeinen oikeussuojaperiaate on asianosaisen kuuleminen erityisesti silloin, kun häneen kohdistetaan kurinpidollisia toimia (esimerkiksi UOL 5/2008, UOL 7/2009, UOL 17/2010 ja UOL 23/2011). Kuulemisvelvoite perustuu myös urheilun kurinpidon ja yhdistysoikeudellisen kurinpidon yleisiin oikeusperiaatteisiin, ja sitä on vakiintuneesti edellytetty noudatettavan urheilun oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännössä. Kuten oikeusturvalautakunta on ratkaisussaan UOL 9/2010 todennut, kuulemiseen tulee varata kohtuullinen aika. Kohtuullisen ajan vaatimus vaihtelee käsiteltävän asian luonteen perusteella, mutta kurinpitoasioissa yleensä riittävänä ilman asianosaisen suostumusta ei voida pitää vain päivän tai kahden määräaikaa.  


Urheilun kurinpidossa asianmukaiseen kuulemismenettelyyn kuuluu, että ensiksikin urheilijalle annetaan tieto häneen kohdistetusta kurinpitomenettelystä ja kaikesta siitä aineistosta, johon menettely perustuu. Toiseksi urheilijalle tulee antaa aito mahdollisuus vaikuttaa menettelyyn siten, että hänelle varataan tilaisuus antaa vastineensa ja oma selvityksensä.


C:hen kohdistettu kurinpitomenettely on saanut alkunsa liiton puheenjohtajan ja rahastonhoitajan raportoinnin perusteella. Tämä raportointi on ollut Suomen ITF Taekwon-Do ry:n vastauksessa ilmoitetun mukaan suullista. Näiden suullisten selostusten perusteella hallitus on muotoillut tilannekuvaukseksi otsikoidun selostuksen. Hallitus on pyytänyt C:ltä lausumaa tästä tilannekuvauksesta.


Suomen ITF Taekwon-Do ry:n ilmoitusta siitä, että C:lle on toimitettu lausumapyynnön yhteydessä kaikki asiassa kertynyt kirjallinen aineisto, ei ole syytä epäillä. Kun kurinpitomenettely on käynnistynyt suullisten ilmoitusten perusteella, joista hallitus on tehnyt kirjallisen yhteenvedon, kurinpitomenettelyn kohteeksi valikoituu hallituksen kirjallisesti selostama tapahtumakuvaus, josta lausumaa on pyydetty. Tältä osin C:n kuulemisessa ei ole tapahtunut virhettä.


C on vielä todennut, että hänelle ei ollut menettelyn alussa ilmoitettu, että kysymys oli kurinpitomenettelystä. C:lle on lausuntopyynnön yhteydessä toimitettu hallituksen muotoilema tapahtumakuvaus ja pyydetty lausumaa. Lausuntopyynnössä on viitattu myös Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n reilun pelin periaatteisiin, ITF Taekwon-Don pääperiaatteisiin ja valaan sekä muihin eettisiin säännöstöihin. Lautakunta katsoo, että lausuntopyynnön perusteella asiassa ei ole voinut olla epäselvää, että asian käsittely saattaa johtaa kurinpidollisiin toimenpiteisiin. Tältä osin asiassa ei ole menetelty yleisen kuulemisperiaatteen vastaisesti.


III Kurinpitoseuraamuksen määräämisen edellytykset

 

Oikeusturvalautakunta toteaa, että kurinpitoseuraamus on mahdollista määrätä vain sellaisen teon perusteella, joka on teon hetkellä voimassa olevissa, asianomaista henkilöä sitovissa säännöissä määrätty rangaistavaksi. Suomen ITF Taekwon-Do ry:n 4.9.2011 päivitettyjen toimintasääntöjen 7 §:ssä määrätään, että liiton hallitus voi päättää jäsenyhdistyksen jäseneen kohdistuvasta liiton alaista kilpailutoimintaa koskevasta toimintakiellosta tai muista kurinpitotoimista teknisen komitean esityksestä sen mukaan kuin tarkemmin määrätään liiton kokouksen vahvistamissa kurinpitomääräyksissä, jos jäsenyhdistyksen jäsen on ITF Taekwon-Don piirissä menetellyt liikunnan eettisten arvojen tai urheilun reilun pelin periaatteiden vastaisesti tai laiminlyönyt Suomen ja maailman ITF-liittojen sääntöjä ja toiminut ITF Taekwon-Don pääperiaatteiden vastaisesti.


Taekwon-don pääperiaatteisiin kuuluvat kohteliaisuus, rehellisyys, uutteruus, itsehillintä ja lannistumaton henki. Taekwon-don valassa valan vannonut henkilö lupautuu muun muassa noudattamaan taekwon-don sääntöjä sekä kunnioittamaan opettajaa ja ylempiä vöitä.


Suomen ITF Taekwon-Do ry:n hallitus on kurinpitopäätöksessään katsonut, että liiton puheenjohtajaa ja rahastonhoitajaa kohtaan osoitetulla epäkunnioittavalla ja epäystävällisellä käyttäytymisellä C oli rikkonut taekwon-don pääperiaatteita eli kohteliaisuutta ja itsehillintää sekä taekwon-don valaa, jonka mukaan valan vannonut lupaa noudattaa taekwon-don pääperiaatteita ja lupaa kunnioittaa opettajaa sekä ylempiä vöitä. Kurinpitopäätöksessä on viitattu edellä selostetulla tavalla myös eräisiin Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n reilun pelin periaatteisiin. Suomen ITF Taekwon-Do ry on vastineessaan todennut, että kurinpitoasiassa oli noudatettu toimintasääntöjä ja että käytössä oli ollut myös Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n vahvistamat Reilun pelin –säännöt sekä kansainvälisen ITF:n säännöt.


Urheilun kurinpidossa vakiintuneesti edellytetään, että se menettely, josta kurinpitoseuraamus voidaan määrätä, tulee kuvata riittävän täsmällisesti säännöissä tai muissa määräyksissä (ks. esimerkiksi UOL 13/2008 ja 23/2011). Nyt tämä menettely oli kuvattu liiton toimintasäännöissä siten, että toimintakielto tai varoitus oli mahdollista määrätä sen mukaan kuin tarkemmin määrätään liiton kokouksen vahvistamissa kurinpitomääräyksissä, jos jäsenyhdistyksen jäsen on ITF Taekwon-don piirissä menetellyt liikunnan eettisten arvojen tai urheilun reilun pelin periaatteiden vastaisesti tai laiminlyönyt noudattaa Suomen ja maailman ITF-liittojen sääntöjä ja toiminut ITF Taekwon-don pääperiaatteiden vastaisesti.


Selvää on, että itämaisessa budolajissa, kuten esimerkiksi Taekwon-dossa, lajiliiton ja seurojen toimintaan liittyy muotoihin sidotun ja kurinalaisen käyttäytymisen vaaliminen. Korkein oikeus on aikidoa koskevassa ratkaisussaan KKO 1993:107 todennut, että aikidoseuralla oli peruste erottaa henkilöjäsen seurasta tilanteessa, jossa henkilö oli yhdistyksen järjestämissä aikidon harjoituksissa usein poikennut ohjauksesta ja soveltanut enemmän tai vähemmän toisenlaista suoritustekniikkaa kuin mitä ohjaaja oli neuvonut. Kurinalaisen käyttäytymisen vaatimus taekwon-dossa ilmenee myös lajin edellä selostetuista pääperiaatteista, joissa vaaditaan muun muassa kohteliaisuutta ja itsehillintää. Lisäksi opettajien ja ylempien vöiden kunnioittaminen kuuluu lajin käyttäytymisvaatimuksiin.


Lajiliitolla on mahdollista ottaa lajiin liittyvät erityiset käyttäytymisvaatimukset huomioon omissa kurinpitosäännöissään. Lajiliiton määrätessä kurinpitoseuraamuksia oman jäsenyhdistyksensä jäsenelle kurinpitomääräyksiltä on edellytettävä riittävää täsmällisyyttä ja sitä, että lajin erikoispiirteiden edellyttämät teot riittävästi yksilöidään kurinpitosäännöissä (ks. Riitesuo: Erottaminen ja kurinpito yhdistyksessä 2001 s. 249).


Oikeusturvalautakunta on ratkaisussaan UOL 23/2011 todennut, että kurinpitoseuraamukseen johtanutta käyttäytymistä ei ollut määritetty riittävän täsmällisesti tilanteessa, jossa lajiliiton toimintasäännöissä oli määritetty hallituksen voivan päättää jäsenyhdistyksen jäseneen kohdistuvasta liiton alaista kilpailutoimintaa koskevasta kilpailukiellosta ja varoituksesta sen mukaan kuin tarkemmin määrätään liittokokouksen vahvistamissa kurinpitomääräyksissä, jos jäsenyhdistyksen jäsen on urheilun piirissä menetellyt liikunnan eettisten arvojen tai urheilun reilun pelin periaatteiden vastaisesti. Nyt kysymyksessä olevissa Suomen ITF Taekwon-Do ry:n toimintasäännöissä on edellä todetun lisäksi todettu, että kurinpitoseuraamukseen voi johtaa taekwon-don pääperiaatteiden vastainen toiminta.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että Suomen ITF Taekwon-Do ry:n toimintasäännöissä ei ole yksilöity niitä lajin luonteen vastaisia tekoja, joista kurinpitoseuraamus on mahdollista määrätä. Minkäänlaista määrittelyä tai luonnehdintaa ei ole esimerkiksi siitä, minkälainen käyttäytyminen opettajaa tai ylempää vyötä kohtaa on kurinpidollisessa mielessä sääntöjen vastaista eikä säännöissä ole määritetty esimerkiksi niitä taekwon-don pääperiaatteiden vastaisia tekoja, jotka voivat johtaa kurinpitoseuraamukseen. Näin ollen oikeusturvalautakunta katsoo, että kurinpitoseuraamuksen määräämiseen johtavaa käyttäytymistä ei ole liiton säännöissä kuvattu riittävän täsmällisesti. Tämä onkin siihen nähden ymmärrettävää, että kurinpidosta on ollut tarkoitus määrätä tarkemmin kurinpitomääräyksissä. Suomen ITF Taekwon-Do ry on vastauksessaan todennut, ettei tällaisia kurinpitomääräyksiä ollut laadittu.


Suomen ITF Taekwon-Do ry perustelee ratkaisuaan vielä aikaisemmalla käytännöllään, jossa toimintakielto on määrätty kilpailutilanteissa osoitetun taekwon-don pääperiaatteiden vastaisen epäkunnioittavan käyttäytymisen johdosta. Tältä osin lautakunta toteaa, että aikaisempi menettely ei ole ollut lautakunnan arvioitavana, eikä sillä ole siten tässä asiassa merkitystä. Käytännön tulisi olla oikeudellisesti perusteltu, jotta siihen voitaisiin vedota.


Lautakunta toteaa johtopäätöksenään, että kurinpitoseuraamuksen määräämiseen johtavaa käyttäytymistä ei ole toimintasäännöissä kuvattu riittävän täsmällisesti eikä kurinpidon osalta ole annettu sääntöjen edellyttämiä kurinpitomääräyksiä. Näin ollen Suomen ITF Taekwon-Do ry:llä ei ole ollut edellytyksiä määrätä C:lle yhden vuoden kilpailu- ja toimintakieltoa päätöksessä kuvatusta menettelystä. Päätökset on tämän vuoksi kumottava.


IV Asian käsittelyn saattaminen kansainväliseen lajiliittoon

 

Kurinpitoasioissa lajiliiton sisäisessä muutoksenhaussa kurinpitopäätöstä ei saa muuttaa valittajan vahingoksi. Tässä tapauksessa Suomen ITF Taekwon-do ry:n hallitus on C:n valituksen johdosta ottanut asian uudestaan käsiteltäväkseen ja pysyttänyt aikaisemmin määrätyt varoitukset. Lisäksi hallitus on toimittanut asian kansainvälisen lajiliiton käsiteltäväksi. Tällaista määräystä ei ole ollut valituksen kohteena olleessa hallituksen päätöksessä 1.12.2013. Hallitus on siten päätöksellään 8.2.2014 muuttanut aikaisempaa päätöstä C:n valituksen johdosta tämän vahingoksi. Päätös on tältäkin osin kumottava.

 

Päätöslauselma


Valitus hyväksytään. Suomen ITF Taekwon-Do ry:n hallituksen päätökset 1.12.2013 ja 8.2.2014 kumotaan siltä osin kuin hallitus on määrännyt C:n

yhden vuoden kilpailu- ja toimintakieltoon ja määrännyt asian kansainvälisen lajiliiton käsiteltäväksi.


Jukka Sippo                                        Timo Ojala

puheenjohtaja                                    sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jukka Sippo, Antti Aine, Heikki Halila, Hilkka Salmenkylä ja Jukka Virtanen.