3/2004 Tanssi: Kurinpito - Kilpailukielto


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS                    Nro 3/2004

9.2.2004                   Diaarinro 2/2004  


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Tanssiurheiluliitto ry:n liittohallituksen 18.1.2004 tekemä päätös (liite 1), jolla tanssipari Mika Jauhiainen ja Nitta Kortelainen on määrätty kilpailukieltoon 19.1. - 18.4.2004. 


ASIA    

Kilpailukielto 


MUUTOKSENHAKIJAT

Mika Jauhiainen

Nitta Kortelainen 


KUULTAVA

Suomen Tanssiurheiluliitto ry 


VALITUS

Jauhiainen ja Kortelainen ovat yhteisessä valituksessaan vaatineet, että heille määrätty kilpailukielto kumotaan.

Valittajat ovat valituksensa perusteluissa kiinnittäneet huomiota siihen, ettei arvostelutuomareiden arvostelua ollut säännöissä kielletty ja tapaus oli joka tapauksessa ensimmäinen heidän kohdallaan. Tanssiurheiluliitolla ei ollut selkeää säännöstöä kurinpitorangaistuksista. Tässä tapauksessa oli käytetty ainoata ja ankarinta sääntöjen tuntemaa rangaistusta, mikä oli johtanut kohtuuttomaan lopputulokseen. Ennen rangaistuksen määräämistä valittajat olivat antaneet liitolle vastineensa tuntematta heihin kohdistettuja syytöksiä ja saamatta mahdollisuutta tutustua tuomariraportteihin, joihin liiton ratkaisu oli perustunut.  Kilpailukielto on ilman perusteita määrätty myös Nitta Kortelaiselle, jolla ei ollut mitään osuutta tapahtumiin. 


VASTAUS

Tanssiurheiluliitto on vastauksessaan selostanut asian vaiheita lokakuusta 2003 lähtien. Vastauksessa on korostettu, että herrasmieslajina tunnetussa tanssiurheilussa kilpailijoiden tuli käyttäytyä hyvin sekä toisiaan että tuomareita kohtaan. Hallitsevan Suomen mestarin tulisi olla esimerkkinä muille. Kysymyksessä on pariurheilulaji, jossa toisenkin osapuolen huono käytös vaikuttaa koko pariin. Rangaistus ei ollut kohtuuton eikä liitossa noudatetun rangaistuskäytännön vastainen.  


VASTASELITYS

Jauhiainen ja Kortelainen ovat vastaselityksessään kiistäneet kaiken moitittavan menettelyn Luxemburgin ja Örebron kilpailuissa. Kortelainen ei ollut osallistunut kysymyksessä oleviin tapahtumiin myöskään Lahden kilpailuissa. Liittohallituksen ratkaisu oli Luxemburgin ja Örebron kilpailujen osalta perustunut pelkkiin huhupuheisiin. Kummankaan kilpailun johdolla ei ollut ollut parin käytöksen suhteen mitään huomautettavaa.  


KÄSITTELY OIKEUSTURVALAUTAKUNNASSA

Lautakunta on ratkaissut asian sille toimitettujen asiakirjojen perusteella. Suullista käsittelyä ei ole toimitettu, koska sitä ei ole pyydetty, asia on ollut kiireellinen ja suullisen käsittelyn toimittaminen on asian selvyyden vuoksi ollut tarpeetonta. 


PÄÄTÖS

Kurinpitomenettelyn arviointi

Yleiset oikeusperiaatteet edellyttävät, että kurinpitomenettelyn kohteena olevalle urheilijalle varataan ennen seuraamuksesta päättämistä tilaisuus tutustua asiassa kertyneeseen selvitykseen sekä esittää oma näkemyksensä siitä. Tässä suhteessa Tanssiurheiluliiton menettely ei ole ollut asianmukaista. Koska valittajat kuitenkin ovat urheilun oikeusturvalautakunnassa saaneet tutustua kaikkeen asiaan liittyvään selvitykseen ja lausua käsityksensä siitä, ei virhe asian aiemmassa käsittelyssä enää anna aihetta toimenpiteisiin.

Valittajia on ennen kilpailukiellon määräämistä kirjallisesti kuultu heille lähetetyssä kirjeessä yksilöidyistä tapahtumista. Valittajille ei ole voinut jäädä epäselväksi, mistä asiassa oli kysymys. Kurinpitomenettelyssä tapahtuva kuuleminen ei edellytä kirjallisen syytekirjelmän esittämistä eikä muutoinkaan vastaavaa menettelyä kuin rikosprosessissa. Riittävää on, että kuultava vastausta antaessaan tietää, mistä tapahtumista vastausta halutaan. Asian käsittelyssä tanssiurheiluliiton liittohallituksessa ei tältä osin ole tapahtunut menettelyvirhettä. 


Sovellettavat säännöt

Tanssiurheiluliiton liittohallituksen päätöksen mukaan kilpailukiellon syynä on ollut liiton toimintasääntöjen 7 §:n 4 momentin sekä kilpailusääntöjen kohdan I.1.5 tarkoittamien eettisten arvojen ja reilun pelin sääntöjen vastainen toiminta. Liittohallitus on perustanut rangaistuspäätöksensä kilpailusääntöjen kohtaan I.1.7.Liiton toimintasääntöjen 7 §:n 4 momentin mukaan liittohallitus voi päättää jäsenyhdistyksen jäseneen kohdistuvasta liiton alaista kilpailutoimintaa koskevasta kiellosta ja varoituksesta sen mukaan kuin tarkemmin määrätään liiton kilpailusäännöissä, jos jäsenyhdistyksen jäsen on urheilun piirissä menetellyt liikunnan eettisten arvojen tai urheilun reilun pelin periaatteiden vastaisesti.

Liiton kilpailusääntöjen I.1.5 kohdan mukaan kilpailutoiminnassa noudatetaan reilun pelin periaatetta. Rikkomuksesta seuraa kohdan I.1.7 mukainen rangaistus, joka voi olla enintään vuoden mittainen kilpailukielto. 


Ratkaisun perustelut  

Jauhiainen 

Tanssiurheiluliiton kilpailukieltopäätöstä on perusteltu Jauhiaisen käyttäytymisellä kolmessa eri kilpailussa tai niiden yhteydessä. On kiistatonta, että Jauhiainen on käyttänyt sopimatonta kieltä arvostellessaan tuomaritoimintaa Lahden kilpailun jälkeen. Örebron kilpailun jälkeen Jauhiainen on yrittänyt puhelimitse tavoittaa yhtä kilpailun arvostelutuomareista, mutta ei ole siinä onnistunut. Luxemburgin kilpailun osalta Jauhiaisen on selvitetty syyllistyneen enintään jonkinlaiseen mielenosoitukselliseen käyttäytymiseen kilpailutulosten selvittyä ilman, että kilpailun tuomaristo tai järjestäjät olisivat kiinnittäneet asiaan sen suurempaa huomiota.

Jauhiaisen saamaan rangaistukseen ovat osaltaan olleet vaikuttamassa myös Jauhiaisen tekemä rikosilmoitus, jota liiton edustaja on yrittänyt saada Jauhiaista perumaan, sekä mahdollisesti myös kriittinen kirjoitus lajin lehdessä. Rikosilmoituksen kohteena ei ole ollut minkään rangaistuksen perusteena käytetyn kilpailun arvostelutuomari. Rikosilmoituksessa on ollut kyse kahden yksityishenkilön välisestä asiasta, jota ei voida pitää urheilun säännöissä tarkoitettuna eettisten arvojen ja reilun pelin sääntöjen vastaisena toimintana huolimatta siitä, että ilmoituksen aihe on liittynyt tanssiurheiluun. Jokaisella on lähtökohtaisesti oikeus tehdä halutessaan rikosilmoitus, mikäli katsoo joutuneensa rikoksen kohteeksi. Tietoisesta perusteettoman rikosilmoituksen tekemisestä on säädetty omat seuraamuksensa rikoslaissa.

Lajin lehdessä julkaistu kirjoitus, jonka laatimiseen Jauhiainen on osallistunut, on ollut sävyltään kriittinen ja sanavalinnoiltaan osin epäasiallinen. Kirjoituksessa on kuitenkin keskitytty asiakysymyksiin eikä siinä ole havaittavissa loukkaamistarkoitusta. Kirjoituksen laatiminen on kuulunut perustuslaissa suojatun sananvapauden piiriin eikä kirjoitusta voida käyttää rankaisutoimien perustana.

Näin ollen Jauhiaisen viaksi voidaan urheilusääntöjen mukaisessa kurinpitomenettelyssä lukea vain hänen epäasiallinen käyttäytymisensä arvostelutuomaria kohtaan Lahden kilpailun jälkeen.

Tanssiurheilu on luonteeltaan herrasmieslaji, joka edellyttää harrastajiltaan korostetun korrektia käyttäytymistä. Jauhiaisen käyttäytyminen Lahden kilpailun jälkeen on ollut epäasiallista ja siten urheilun eettisten arvojen ja reilun pelin periaatteiden vastaista.

Urheilussa on kuitenkin tavanomaista, että kilpailumenestykseensä tyytymätön urheilija saattaa kilpailutilanteen jälkeisessä mielentilassa herkästi arvostella tuomarien toimintaa. Tällainen arvostelu on tavanomaista myös lajeissa, joissa kilpailun lopputulos perustuu huomattavilta osin arvostelutuomarien subjektiivisiin näkemyksiin.

Jauhiaisen arvostelun kohteeksi Lahden kilpailun jälkeen joutunut arvostelutuomari on pitänyt Jauhiaisen käyttäytymistä epäasiallisena, mutta katsonut, ettei teko ole hänen mielestään ollut kilpailukiellon arvoinen.

Samassa Lahden kilpailussa myös toinen urheilija on kilpailun jälkeen arvostellut arvostelutuomaria epäasiallisesti. Hänelle liitto on antanut rangaistukseksi varoituksen.

Urheilun oikeusturvalautakunta katsoo, että kolmen kuukauden kilpailukiellon antaminen Jauhiaiselle epäasiallisesta käyttäytymisestä arvostelutuomaria kohtaan Lahden kilpailun jälkeen on seuraamuksena kohtuuttoman ankara ottaen huomioon, ettei Jauhiaista ole aikaisemmin samasta syystä varoitettu.

Edellä mainituin perustein urheilun oikeusturvalautakunta päätyy lyhentämään Jauhiaiselle eettisten arvojen ja reilun pelin sääntöjen vastaisesta käyttäytymisestä  määrättyä kilpailukieltoa. 


Kortelainen 

Asiassa on jäänyt selvittämättä, että Kortelainen olisi menetellyt urheilun reilun pelin periaatteiden vastaisesti tai muuten moitittavasti.

Oikeusjärjestyksemme pääperiaatteiden mukaan rangaistusvastuu voidaan määrätä ainoastaan henkilön omien tekojen perusteella. Henkilölle ei siis voida määrätä rangaistusta toisen henkilön teosta. Tämän vuoksi Kortelaista ei voida rangaista kilpailukiellolla hänen tanssiparinsa Jauhiaisen menettelyn johdosta. 


Päätöslauselma

Jauhiaiselle määrätyn kilpailukiellon, joka on alkanut 19.1.2004, viimeiseksi voimassaolopäiväksi on määrättävä 9.2.2004.

Kortelaiselle määrätty kilpailukielto on kumottava.

Puolet valitusmaksusta palautetaan.


Pertti Välimäki                          Jarmo Hirvonen

puheenjohtaja                          sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki (eri mieltä), Marja Ramm-Schmidt (eri mieltä), Olli Rauste, Veikko Ripatti ja Kari-Pekka Tiitinen. 

Eri mieltä olevien jäsenten lausunnot. 

Jäsen Ramm-Schmidt: Sen osalta mihin menettelyyn Jauhiaisen on katsottu syyllistyneen sekä Kortelaista koskevilta osin olen samaa mieltä kuin enemmistö. Jauhiaisen rangaistuksen osalta totean seuraavan.

Reilun pelin periaatteisiin kuuluu  myönteisen käyttäytymisen kannustaminen ja epäurheilijamaisen käyttäytymisen torjuminen.  Keskeinen kasvatuksellinen lähtökohta reilun pelin periaatteita urheilussa noudatettaessa on se, että urheilija oppii kunnioittamaan ja hyväksymään urheilutuomari toiminnan. Vääränä pitämäänsä urheilutuomarin ratkaisua vastaan hänen on käytettävä ainoastaan muutoksenhakukeinoja, jos sellainen on käytettävissä. Muuten hänen on opittava hyväksymään myös ne vääränä pitämänsä ratkaisut, joihin ei ole muutoksenhakumahdollisuutta. Mitä kokeneemmasta urheilijasta on kysymys sitä korkeammat vaatimukset hänen käyttäytymiselleen voidaan tässä suhteessa asettaa.

Vaikka reilun pelin periaatteita tulisi edistää ennen muuta koulutuksellisin ja kasvatuksellisin keinoin, ovat periaatteet viime kädessä uskottavia vain sillä edellytyksellä, että niiden tukena on asianmukaiset ja tehokkaat seuraamukset.

Jauhiainen on kokenut ja lajissaan hyvin menestynyt urheilija, jolta voidaan odottaa itsehillintää ja eettisesti korkeatasoista toimintaa. Hänelle määrätty kilpailukieltorangaistus on rangaistuslajina oikea. Ottaen kuitenkin huomioon se, ettei Jauhiaista ole aikaisemmin rangaistu sekä se, että hänen ei ole selvitetty menetelleen moitittavasti muualla kuin Lahden kilpailujen yhteydessä, hänelle määrättyä rangaistusta on alennettava.

Jauhiaiselle määrättyä kolmen kuukauden kilpailukieltoa on lyhennettävä kuukaudella eli kahteen kuukauteen. 

Puheenjohtaja Välimäki: Olen samaa mieltä kuin jäsen Ramm-Schmidt.