27/2023 Ampumahiihto – Kurinpitomenettely

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                              
PÄÄTÖS                                     
Nro 27/2023
27.6.2023                                 
Diaarinro 12/2023

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Ampumahiihtoliitto ry:n kurinpitovaliokunnan päätös 3.2.2023 Nro 2/2023

 

ASIA                 
Kurinpito

 

MUUTOKSENHAKIJAT
A
B

 

KUULTAVA
Suomen Ampumahiihtoliitto ry


VALITUKSEN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS

Suomen Ampumahiihtoliitto ry:n (jäljempänä SAHL) kurinpitovaliokunta on 3.2.2023 tekemällään päätöksellä 2/2023 jättänyt tutkimatta A:n ja B:n ilmoituksen väitetystä eettisten periaatteiden ym. määräysten vastaisesta menettelystä. A ja B olivat pyytäneet kurinpitovaliokuntaa tutkimaan, oliko Tuusulan Voima-Veikot ry:n (jäljempänä seura) johtokunta ja yksittäisistä jäsenistä ainakin johtokunnan puheenjohtaja, ampumahiihtojaoston puheenjohtaja ja ampumahiihtojaoston eräs jäsen menetelleet asianmukaisesti ja olivatko he rikkoneet SAHL:n kurinpitosääntöjen 2 §:n j-kohdan alakohtaa 11 ja oliko seura rikkonut Suomen Olympiakomitean (Olympiakomitea) liikunnan ja urheilun yhteisiä vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevia kurinpitomääräyksiä.

 

VALITUS PERUSTEINEEN

A ja B ovat vaatineet, että kurinpitovaliokunnan päätös kumotaan ja asia palautetaan valiokuntaan uudelleen käsiteltäväksi tai että oikeusturvalautakunta ottaa asian käsiteltäväkseen. A ja B ovat lisäksi vaatineet, että Tuusulan Voima-Veikot ry velvoitetaan korvaamaan heidän lautakuntakulunsa.

SAHL:n kurinpitovaliokunnan olisi tullut tutkia valittajien ilmoitus.

Muutoksenhakijat olivat esittäneet ilmoituksessaan riittävästi yksilöidyn rikkomuksen, jota kurinpitovaliokunnan olisi tullut tutkia. Kysymys oli edelleen jatkuvasta epäasiallisesta menettelystä seurassa.

Jatkuva epäasiallinen menettely, jota kurinpitovaliokunnan olisi tullut tutkia, oli se, että Tuusulan Voima-Veikot ry:ssä oli ylläpidetty virheellistä väitettä valittajien syyllistymisestä vakaviin taloudellisiin väärinkäytöksiin. Näiden perusteettomien väitteiden takia valittajiin suhtauduttiin seurassa ja ampumahiihtopiireissä varauksella. Valittajien maine kärsi jo pelkästään siitä, että heihin oli kohdistettu epäilyksiä, joiden oli kerrottu olevan tutkinnan alla, mutta joiden osalta ei ollut vieläkään ilmoitettu, että epäilykset olivat olleet aiheettomia.

Seuran menettelyn tarkoituksena oli pitää valittajat syrjässä aikaisemmista tehtävistään. Menettelyn todellinen tarkoitus ilmeni jo siitä, että seuran johtokunta ja puheenjohtaja eivät olleet suostuneet ilmoittamaan lukuisista kyselyistä huolimatta, oliko tutkinta päättynyt ja jos oli, mikä oli ollut tutkinnan tulos. Seuran menettely aiheutti haittaa myös seuralle itselleen.

Valittajien maineen palauttaminen ei edellyttänyt muuta kuin sen, että seura ilmoittaisi selvittäneensä väitteet ja todenneensa epäilyt aiheettomiksi. Näin seura ei ollut kuitenkaan lukuisista kirjallisista ja suullisista pyynnöistä huolimatta tehnyt. Tutkinta ei voinut tosiasiallisesti olla enää kesken. Asia olisi selvinnyt pelkästään sillä, että kurinpitovaliokunta olisi pyytänyt seuralta vastauksen asiasta. Jos seura olisi ilmoittanut, että epäilykset olivat ilmenneet aiheettomiksi, sekin olisi riittänyt valittajille.

Kurinpitovaliokunnan johtopäätös oli virheellinen myös siltä osin kuin se oli katsonut, ettei se ollut sääntöjensä mukaan toimivaltainen tutkimaan, olivatko ilmoituksen kohteet menetelleet Liikunnan ja urheilun yhteisten vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevien kurinpitomääräysten vastaisesti.

Olympiakomitean kurinpitomääräykset koskivat jäsenseurojen jäseniä, hallituksia ja johtokuntia. Suomen Hiihtoliitto ry:n ja Suomen Ampumahiihtoliitto ry:n kurinpitosääntöjen mukaan liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkominen oli rangaistavaa. Kurinpitosääntöjen 2 §:n j-kohdan mukaan rangaista voitiin sitä, joka syyllistyi kilpailussa tai sen ulkopuolella urheilun eettisten periaatteiden vastaiseen käytökseen tai laiminlöi liiton sääntöihin ja määräyksiin perustuvan velvollisuuden puuttua tällaiseen käytökseen. Liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkomista olivat edellä mainittujen lisäksi mm. törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu.

Eettisten periaatteiden vastaista käyttäytymistä voi tapahtua kasvokkaisessa kanssakäymisessä tai erilaisten viestinten ja sosiaalisen median välityksellä. Olympiakomitean liikunnan ja urheilun yhteisten vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevien kurinpitomääräysten 5 §:n e kohdan mukaan nöyryyttävänä käytöksenä pidettiin toimintaa, jolla epäasiallisin toimenpitein loukattiin toisen mainetta, pyrittiin saattamaan kohteena oleva henkilö naurunalaiseksi tai muuten kiusalliseen tai alistettuun asemaan muiden ihmisten silmissä. Kurinpitomääräysten 5 §:n g kohdan mukaan myös kohtiin a) – f) verrattava muu epäasiallinen käytös tai toiminta oli rangaistavaa.

Hiihto- ja lumilajien eettiset periaatteet eivät voineet poiketa Olympiakomitean kurinpitomääräyksissä omaksutuista periaatteista etenkin, kun kysymys oli jäsenseurasta. Se menettely, jota Olympiakomitea piti eettisten periaatteidensa vastaisena, lienee myös hiihto- ja lumilajien kurinpitosääntöjen eettisten periaatteiden vastaista käyttäytymistä. Sen vuoksi Olympiakomitean liikunnan ja urheilun yhteisten vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevien kurinpitomääräysten 5 §:ssä tarkoitettu käyttäytyminen tuli rangaistavaksi Hiihtoliitto ry:n ja Suomen Ampumahiihtoliitto ry:n kurinpitosääntöjen 2 §:ssä säädetyillä perusteilla.

 

VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Ampumahiihtoliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään ja valittajat velvoitetaan korvaamaan sen lautakuntakulut.

SAHL:n kurinpitosääntöjen 4 §:n 2 momentin mukaisesti SAHL oli siirtänyt oman toimivaltansa vakavien eettisten rikkomusten käsittelyssä urheiluyhteisön yhteiselle eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnalle. Tuusulan Voima-Veikot ry ja väitetyistä rikkomuksista epäillyt henkilöt Tuusulan Voima-Veikot ry:n jäseninä olivat sitoutuneita urheiluyhteisön yhteisiin vakavia eettisiä rikkomuksia koskeviin kurinpitomääräyksiin. SAHL:n kurinpitovaliokunnalla ei siten ollut toimivaltaa tutkia asiassa esitettyjä epäilyjä vakavista eettisistä rikkomuksista. Kurinpitovaliokunnalla ei ollut ollut SAHL:n kurinpitosääntöjen perusteella muuta vaihtoehtoa kuin jättää epäiltyjä vakavia eettisiä rikkomuksia koskevat syytökset tutkimatta.

Epäiltyjen vakavien eettisten rikkomusten lisäksi valittajat ovat vedonneet siihen, että heidän nimeämänsä henkilöt olisivat syyllistyneet SAHL:n kurinpitosäännöissä yksilöityihin muihin, ei vakaviin, eettisiin rikkomuksiin. Tällaiseksi rikkomukseksi he olivat esittäneet liiton kurinpitosääntöjen 2 §:n j kohdan alakohdassa 11 tarkoitetun törkeän kielenkäytön ja epäasiallisen arvostelun.

SAHL:n kurinpitovaliokunta oli sinänsä toimivaltainen käsittelemään sen omissa kurinpitosäännöissä rangaistaviksi määrättyjä rikkomuksia, kuten törkeää kielenkäyttöä ja epäasiallista arvostelua. Liiton kurinpitosääntöjen 5 §:n 2 momentissa oli kuitenkin asetettu määräaika liiton omien kurinpitosääntöjen mukaisten epäiltyjen rikkomusten ilmoittamiselle liiton kurinpitovaliokunnan käsiteltäväksi. Tämä määräaika oli viikko rikkomuksesta tai siitä, kun se oli tullut ilmi. Joka tapauksessa, jos rikkomuksen tietoonsa saanut henkilö ei saattanut rikkomusta kurinpitoelimen käsiteltäväksi muutamassa kuukaudessa siitä, kun hän oli havainnut epäillyn rikkomuksen, rikkomusta ei voitu enää urheilun kurinpitoelimissä käsitellä.

Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa viimeinen väitetty rikkomukseksi epäilty tapahtuma, joka oli voitu valittajien SAHL:n kurinpitovaliokunnalle tekemästä ilmoituksesta ja kurinpitovaliokunnan sen jälkeen pyytämästä täydennyksestä yksilöidä, oli ajoittunut huhtikuulle 2022 (sähköpostiviesti 7.4.2022 valittajille). Valittajat olivat tehneet ilmoituksen väitetystä rikkomuksesta kurinpitovaliokunnalle 1.11.2022. Aikaa väitetyn rikkomuksen tapahtumisen ja ilmoituksen tekemisen välillä oli siten kulunut yli kuusi kuukautta.

Vaikka katsottaisiin, että SAHL:n kurinpitosääntöjen 5 §:n 2 momentissa asetettu viikon määräaika olisi kohtuuttoman lyhyt, valittajilla olisi joka tapauksessa ollut velvollisuus reagoida väitettyyn rikkomukseen sopimusoikeuden yleisten oppien perusteella kohtuullisessa ajassa. Kohtuullisena aikana voidaan tämäntyyppisissä asioissa pitää noin kahta kuukautta. Epäilty rikkomus oli siten myös tällä perusteella vanhentunut sillä tavoin, että sitä ei enää ollut mahdollista saattaa kurinpitovaliokunnan käsiteltäväksi.

 

VASTASELITYS

A ja B ovat antaneet vastaselityksen asiassa ja vaatineet, että Suomen Ampumahiihtoliitto ry:n lautakuntakuluvaatimus hylätään. He ovat lisäksi vaatineet, että Suomen Ampumahiihtoliitto ry velvoitetaan korvaamaan heidän lautakuntakulunsa asiassa ja toistaneet valituksessa esittämänsä todeten lisäksi seuraavan.

Muutoksenhakijat olivat saaneet Suomen urheilun eettiseltä keskukselta (SUEK) ohjeen saattaa asia SAHL:n kurinpitovaliokunnan käsiteltäväksi. Valittajien oli mahdoton itse arvioida sitä, mikä on vakavaa eettisten kurinpitosääntöjen rikkomista. Kysymys oli heidän omasta kokemuksestaan. Epäasiallisen kohtelun selvittäminen oli sekä seuran että liiton omassakin intressissä ottaen huomioon esimerkiksi sponsorointisopimukset. Epäselvän tilanteen ylläpitäminen ei ollut kenenkään etu.

A ja B olivat ensin yrittäneet selvittää asiaa seuran sisällä SAHL:n ja sen puheenjohtajan välityksin. Vasta, kun nämäkään yritykset eivät olleet tuottaneet tulosta, valittajat olivat saattaneet asian kurinpitovaliokunnan käsiteltäväksi. Sanotun vuoksi ilmoituksen tekeminen kurinpitovaliokunnalle oli viivästynyt. Tämä ei kuitenkaan ollut valittajien vastuulle kuuluva seikka. Kysymys ei myöskään ole ollut yksittäisestä teosta, vaan jatkuvasta menettelystä.

Valittajien SUEK:ilta ja Olympiakomitealta saamat ohjeet huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos valittajat toimivaltaepäselvyyksien takia joutuisivat korvaamaan liiton lautakuntakulut.


LAUSUMAT

Suomen Ampumahiihtoliitto ry on lausumassaan vaatinut, että muutoksenhakijoiden lautakuntakulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.

SUEK oli toiminut asiassa oikein ohjeistaessaan siirtämään asian käsittelyn SAHL:n kurinpitovaliokunnalle. Kyseessä ei ollut ollut SUEK:in näkemyksen mukaan liikunnan ja urheilun yhteisten vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevien kurinpitomääräysten mukainen niin sanottu vakava eettinen rikkomus. Tällöin asian selvittäminen ei ollutkaan kurinpitomääräysten mukaan kuulunut SUEK:ille vaan lajiliitolle. Vaikka katsottaisiin, että SUEK olisi menetellyt asiassa virheellisesti, SAHL ei ollut vastuussa SUEK:in toiminnan oikeellisuudesta. Valittajien tulisi kohdistaa kuluvaatimuksensa SUEK:iin.

SAHL:n kurinpitovaliokunta oli asianmukaisesti käsitellyt valittajien esiin tuomat asiat ja antanut niistä päätöksensä 3.2.2023. Päätös oli ollut sisällöltään oikea. Valittajat olivat itse tehneet päätöksen valittaa kurinpitovaliokunnan päätöksestä oikeusturvalautakuntaan. Sen enempää SUEK kuin SAHL:kaan ei ollut ohjeistanut valittajia toimimaan näin. Valittajilla itsellään oli tässä tilanteessa täysi kuluvastuu kaikista niistä kuluista, joita heille asian käsittelystä oikeusturvalautakunnassa aiheutui.

Valittajat olivat lisäksi oikeusturvalautakunnan sääntöjen 27 §:n mukaan velvollisia korvaamaan SAHL:lle kaikki ne kulut, joita liitolle oli aiheutunut valitukseen vastaamisesta.

A ja B ovat antaneet heiltä pyydetyn lausuman siitä, millä perusteilla he ovat vaatineet myös Tuusulan Voima-Veikkoja korvaamaan heidän lautakuntakulunsa. Lausumassaan he ovat todenneet, että valittajat olivat kääntyneet alun perin SAHL:n kurinpitovaliokunnan puoleen, koska eivät olleet saaneet vastausta tai muutenkaan selvyyttä siihen, mistä heitä Tuusulan Voima-Veikot ry:n toiminnassa epäillään ja oliko heitä koskevat tutkimukset kesken. He olivat mieltäneet, että jos asiassa oli vastapuoli, se oli Tuusulan Voima-Veikot ry. Sen vuoksi kuluvaatimus oli kohdistettu seuraan.

Valittajat eivät ymmärtäneet, miten liitosta oli tullut heidän vastapuolensa. Liitolla ei pitäisi olla asiassa intressiä valvottavanaan tai edes asianosaisasemaa sillä perusteella, että valittajat olivat tehneet muutoksenhakuohjauksen mukaisen valituksen. Liittoa ei voitu pitää asiassa voittaneena asianosaisena, vaikka valitus hylättäisiin.

Muutoksenhakijoiden vastapuoli oli Tuusulan Voima-Veikot ry. Siltä olisi tullut pyytää asiassa vastaus.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

1.      Asian tausta

A ja B ovat 1.11.2022 tehneet kurinpitovaliokunnalle ilmoituksen eettisten periaatteiden ym. määräysten vastaisesta menettelystä Tuusulan Voima-Veikot ry:n toiminnassa. Kurinpitovaliokunta oli kehottanut ilmoittajia täydentämään ilmoitustaan väitetyn rikkomuksen, tekoajankohdan ja tekijöiden yksilöinnin osalta. Ilmoittajia oli lisäksi pyydetty lausumaan valiokunnan toimivallasta ratkaista asia, jossa ilmoituksen kohteiden oli väitetty rikkoneen liikunnan ja urheilun yhteisiä vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevia kurinpitomääräyksiä. Ilmoittajia on lisäksi pyydetty yksilöimään, mitä SAHL:n kurinpitosääntöä tai -sääntöjä he katsovat ilmoituksen kohteiden rikkoneen.

Täydennetyn ilmoituksen perustella A ja B ovat pyytäneet valiokuntaa tutkimaan, oliko Tuusulan Voima-Veikot ry:n johtokunta ja yksittäisistä jäsenistä ainakin johtokunnan puheenjohtaja, ampumahiihtojaoston puheenjohtaja ja ampumahiihtojaoston eräs jäsen menetelleet asianmukaisesti. Täydennyksessä A ja B ovat viitanneet SAHL:n kurinpitosääntöjen 2 §:n j-kohtaan ja sen alakohtaan 11. Lisäksi he ovat katsoneet, että kurinpitovaliokunta voi ratkaista myös sen, oliko asiassa rikottu Olympiakomitean liikunnan ja urheilun yhteisiä vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevia kurinpitomääräyksiä. A:n ja B:n näkemyksen mukaan ilmoituksen kohteena olevat teot olivat olleet perättömien väitteiden esittämistä, epäasiallista arvostelua ja vähättelyä. Teot olivat alkaneet viimeistään talvella 2021 ja jatkuivat edelleen. Kysymys oli tekokokonaisuudesta, jolla oli pyritty saamaan ilmoittajat epäilyn ja halveksunnan alaiseksi ja pois seuratoiminnasta. Menettely jatkui A:n ja B:n kurinpitovaliokunnalle ilmoittaman mukaan edelleen.

A ja B olivat kurinpitolautakunnalle antamassaan täydennyksessä muun ohella todenneet, että he eivät olleet saaneet toistuvista kyselyistä huolimatta tietoa siitä, epäiltiinkö heitä edelleen väärinkäytöksistä tai rikoksista seuran varojen käytön osalta ja jos epäiltiin, mistä ja millä perusteella. Väitettyjen tekojen aiheuttaman luottamuspulan takia ilmoittajien kelpoisuus seuran toimihenkilöiksi oli kyseenalaistettu.

Kurinpitovaliokunta on 3.2.2023 tekemällään päätöksellä 2/2023 jättänyt tutkimatta A:n ja B:n ilmoituksen. Kurinpitovaliokunta on perustellut ratkaisuaan ensinnäkin sillä, että ilmoituksesta ja sen täydennyksestä ei ilmennyt edelleen jatkuvaa tekokokonaisuutta. Viimeinen tapahtuma, joka oli voitu ilmoituksesta ja sen jälkeisestä täydennyksestä yksilöidä, oli esitetyn selvityksen perusteella ajoittunut huhtikuulle 2022 (eräs sähköposti vastaajille). Tästä tapahtumasta ilmoituksen tekemiseen oli kulunut aikaa yli kuusi kuukautta. Kurinpitovaliokunta on katsonut, ettei sille ollut esitetty yksilöityä ilmoitusta sellaisesta rikkomuksesta, jonka perusteella asia olisi otettava tutkittavaksi SAHL:n kurinpitosääntöjen perusteella.

Kurinpitovaliokunta on perustellut ratkaisuaan toiseksi sillä, että valiokunnalla ei ollut ollut toimivaltaa tutkia Liikunnan ja urheilun yhteisten vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevien kurinpitomääräysten perusteella nyt kysymyksessä olevaa ja ilmoituksessa väitettyä menettelyä. Toimivalta vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevissa asioissa oli Urheilun eettisellä kurinpitolautakunnalla.

 

2.      Kysymyksenasettelu

Asiassa on kirjallisten lausumien perusteella kysymys ensinnäkin siitä, olisiko kurinpitovaliokunnan tullut tutkia muutoksenhakijoiden ilmoitus. Tältä osin kysymys on  siitä, onko ilmoitus ollut riittävän yksilöity jatkuvaksi väitetyn sääntöjen vastaisen menettelyn osalta ja toiseksi siitä, onko ilmoitus tehty myöhässä ja vielä kolmanneksi siitä, onko kurinpitovaliokunta ollut toimivaltainen tutkimaan väitettyä vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevan asian ottaen huomioon sen ja Liikunnan ja urheilun yhteiset vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevat kurinpitosäännöt.

Asiassa on lisäksi kysymys lautakuntakulujen korvaamisesta. Tältä osin kysymys on ensinnäkin siitä, kuka on muutoksenhakijoiden vastapuoli oikeusturvalautakunnassa ja toiseksi siitä, onko Tuusulan Voima-Veikot ry velvollinen korvaamaan muutoksenhakijoiden lautakuntakulut. Kolmanneksi lautakuntakulujen korvausvelvollisuuden osalta on ratkaistava muutoksenhakijoiden ja SAHL:n toisiaan kohtaan esittämät lautakuntakulujen korvausvaatimukset.   

 

3. Asian arviointi

3.1 Onko ilmoitus kurinpitovaliokunnalle ollut riittävästi yksilöity?

SAHL:n kurinpitosääntöjen (21.11.2021) 1 §:n mukaan liiton kurinpitomääräysten alaisia ovat muun ohella liiton jäsenseurat, jäsenseurojen jäsenet sekä jäsenseurojen hallitusten ja johtokuntien ja näiden asettamien elinten jäsenet, toimihenkilöt ja urheilijan tukihenkilöt.

Kurinpitosääntöjen 2 §:n a ja j kohtien mukaan rangaista voidaan sitä a) joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla annetaan ja j) joka syyllistyy kilpailussa tai sen ulkopuolella urheilun eettisten periaatteiden vastaiseen käytökseen tai laiminlyö liiton sääntöihin ja määräyksiin perustuvan velvollisuuden puuttua tällaiseen käytökseen. Mainitun j kohdan mukaan liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkomista ovat edellä mainittujen lisäksi muun ohella alakohdan 11) perustella törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu. Mainitussa j kohdassa on vielä lisäksi todettu, että eettisten periaatteiden vastaista käyttäytymistä voi tapahtua kasvokkaisessa kanssakäymisessä tai erilaisten viestinten ja sosiaalisen median välityksellä.

SAHL:n kurinpitosääntöjen 4 §:n mukaan rankaisuvaltaa käyttävä elin näissä säännöissä mainituissa rikkomuksissa on kurinpitovaliokunta (voidaan käyttää myös nimeä kurinpitolautakunta), jonka nimittää SAHL:n liittokokous. Liikunnan ja urheilun yhteisten vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevien kurinpitomääräysten soveltamisalaan kuuluvien tapausten osalta kurinpitovaltaa käyttää kuitenkin urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunta, jos rikkomuksesta epäilty henkilö tai taho on sitoutunut kyseisiin kurinpitomääräyksiin.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella (muutoksenhaun kohteena oleva päätös, muutoksenhakijoiden ilmoitus kurinpitovaliokunnalle ja sen täydennys) A ja B ovat tehneet ilmoituksen seuran hallituksen ja ampumahiihtojaoston mainittujen jäsenten menettelystä, jossa A:ta ja B:tä koskevien taloudellisten väärinkäytösepäilyjen osalta ei ole ilmoitettu, mistä heitä epäillään tai onko epäilylle ollut perusteita ja mihin toimiin epäilyjen suhteen on ryhdytty. Kysymys on siten ollut siitä, että A ja B ovat väittäneet seuran jäsenten, hallituksen ja ampumahiihtojaoston tarkemmin nimeämiensä henkilöiden kohdelleen heitä epäasiallisesti ja ylläpitäneen perusteettomia epäilyjä A:n ja B:n toimintaan liittyen. A:n ja B:n väitteen mukaan tämän menettelyn seurauksena heihin suhtaudutaan seurassa ja yleisesti koko liiton toiminnassa epäasiallisesti. He ovat edelleen väittäneet, että seuran hallitus ja sen nimetyt jäsenet pitävät yllä näitä perusteettomia epäilyä sulkeakseen A:n ja B:n seuran toiminnan ulkopuolelle, vaikka seuran ja sen hallituksen velvollisuutena olisi tutkia esitetyt väitteet ja todeta A ja B joko syyllisiksi epäiltyyn taloudelliseen väärinkäytökseen tai vapauttaa heidät epäilyistä.

A:n ja B:n ilmoituksesta ja sen täydennyksestä ilmenee, että heidän mukaansa eräät seuran jäsenet ovat pyrkineet monin tavoin mustamaalaamaan seuran vuoden 2021 ampumahiihtojaoston jäsenten mainetta erilaisilla paikkansa pitämättömäksi tietämillään väitteillä. Väitteiden mukaan ampumahiihtojaoston toimintaan liittyisi jotakin hämärää ja seuralle kuuluvaa sponsoritukea olisi ohjautunut väärille tahoille. Useasta eri lähteestä on A:lle ja B:lle tullut tietoon, että jaoston toiminnassa on julkisesti väitetty syyllistytyn rikolliseen toimintaan. Muun muassa on väitetty, että seuralle kuuluneita sponsorivaroja on kavallettu. Ampumahiihtojaoston jäsenten mainetta on loattu järjestelmällisesti tekemällä selvityksiä asioissa, joiden osalta selvityksen tekijöiden on täytynyt tietää, että asioihin ei liity mitään rikollista. Tällä menettelyllä ampumahiihtojaoston toiminta on saatu näyttämään epäilyttävältä.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että A ja B ovat vuonna 2021 kuuluneet seuran ampumahiihtojaostoon.  Edellä todetun perustella oikeusturvalautakunta katsoo selvitetyn, että A ja B ovat ilmoituksessaan ja sen täydennyksessä kurinpitovaliokunnalle väittäneet, että kysymyksessä olevan seuran hallitus ja täydennyksessä tarkemmin nimetyt jäsenet ovat syyllistyneet kilpailun ulkopuolella urheilun eettisten periaatteiden vastaiseen käytökseen tai laiminlyöneet liiton sääntöihin ja määräyksiin perustuvan velvollisuutensa puuttua tällaiseen käytökseen. Kysymys on siten A:n ja B:n väittämästä SAHL:n kurinpitosääntöjen 2 §:n j kohdan ja erityisesti sen 11 alakohdan mukaisesta menettelystä.

SAHL:n kurinpitosääntöjen 5.2 §:n mukaan muu kuin 5.1 §:ssä mainittu henkilö (kilpailutapahtuman juryn jäsen, virallinen tarkkailija, delegaatti tai kurinpitovaliokunnan erikseen hyväksymä puolueeton henkilö) voi tehdä tarkoin yksilöidyn ilmoituksen kilpailussa, harjoituksessa tai muussa urheiluun liittyvässä tilanteessa tapahtuneesta rikkomuksesta kirjallisesti viikon kuluessa rikkomuksesta tai siitä, kun se on tullut ilmi. Tällainen ilmoitus voidaan käsitellä asianomaisessa rankaisuelimessä ainoastaan painavista syistä.

Oikeusturvalautakunta toteaa, ettei kurinpitovaliokunta ole jättänyt tutkimatta A:n ja B:n ilmoitusta sillä perusteella, että edellä mainitun säännöksen painavaa syytä koskeva edellytys ei olisi täyttynyt. SAHL ei ole vedonnut tähän seikkaan myöskään asiaa oikeusturvalautakunnassa käsiteltäessä. Oikeusturvalautakunta katsoo siten, ettei tämä sääntökohta muodosta estettä tutkia käsillä olevaa ilmoitusta kurinpitovaliokunnassa. Silloin, kun kysymys on väitteistä, jotka koskevat kurinpitosääntöjen mukaisia liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden mukaisia sääntörikkomuksia, kurinpitoilmoituksessa kuvatun menettelyn tutkimisen edellytykseksi ei ole lähtökohtaisesti perusteltua asettaa lisävaatimuksia, kuten painavien syiden olemassaoloa.

SAHL:n sääntöjen 5 §:ssä ei tarkemmin määrätä siitä, mitä tarkoin yksilöidyllä ilmoituksella tarkoitetaan. Oikeusturvalautakunta toteaa, että A ja B ovat edellä kerrotuin tavoin tuoneet ilmoituksessa ja sen täydennyksessä selvästi esille, että heidän väitetään syyllistyneen seuran ampumahiihtojaoston toiminnassa taloudellisiin väärinkäytöksiin ja että sanottua epäilystä ylläpidetään seuran jäsenistön toimesta ja vielä, että seuran hallitus ei ole suostunut julkisesti ilmoittamaan, onko rikosepäilyjen osalta käynnissä seuran sisäinen tutkinta ja jos on, mihin lopputulokseen väärinkäytösepäilyjen selvittelyn osalta on päädytty. Kun seuran hallitus on A:n ja B:n väitteen mukaan näin menetellyt, A ja B eivät ole pystyneet puolustautumaan tehokkaasti väärinkäytösepäilyjä vastaan. A ja B ovat vedonneet ilmoituksen täydennyksessään lisäksi siihen, että kysymys on jatkuvasta asiantilasta eikä yksittäisistä tapahtumista. He ovat myös nimenneet viimeistään ilmoituksensa täydennyksessä ne yksittäiset seuran henkilöt, joiden he epäilevät syyllistyneen väitettyyn menettelyyn. Ilmoituksen liitteenä esitetyt yksittäiset sähköpostit ja muu selvitys on tarkoitettu oikeusturvalautakunnan tulkinnan mukaan tukemaan väitettä jatkuvasta menettelystä ja väitettä siitä, miten A:n ja B:n epäasiallinen kohtelu seuran toiminnassa ilmenee. Kysymys ei siten ole selvityksestä, jolla pyrittäisiin osoittamaan jokin yksittäinen, tiettynä tarkoin määriteltynä ajankohtana tapahtunut, epäasiallinen ja urheilun eettisten sääntöjen vastainen teko.

Edellä todetun perusteella oikeusturvalautakunta katsoo, että A ja B ovat esittäneet ilmoituksessaan ja viimeistään sen täydennyksessä sellaisen riittävän täsmällisesti yksilöidyn ilmoituksen urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta väitetystä käytöksestä tai laiminlyönnistä tai laiminlyönnistä puuttua sellaiseen, että kurinpitovaliokunta on ollut SAHL:n kurinpitosääntöjen 2 §:n a ja j kohtien perusteella velvollinen käsittelemään ja selvittämään asiaa tarkemmin. Selvityskynnyksen täytyttyä tutkinnan kohteena olevat henkilöt ja heidän väitetty menettelynsä olisi myös mahdollisesti tarkentunut, kun kysymyksessä olevien ilmoituksen kohteilta olisi pyydetty vastaukset. Asiassa on kuitenkin vielä tarkasteltava, onko ilmoitus tehty SAHL:n kurinpitosääntöjen 5.2 §:n mukaisessa määräajassa.

 

3.2. Onko ilmoitus tehty myöhässä?

SAHL:n kurinpitosääntöjen 5.2 §:n mukaan ilmoitus kilpailussa, harjoituksessa tai muussa urheiluun liittyvässä tilanteessa tapahtuneesta rikkomuksesta on toimitettava kirjallisesti asianomaiselle rankaisuelimelle viikon kuluessa rikkomuksesta tai siitä, kun se on tullut ilmi.

Edellä todetuin tavoin A ja B ovat ilmoituksessaan ja sen täydennyksessä väittäneet, että heidän ilmoittamansa vakava epäasiallinen käyttäytyminen ja vakava eettinen rikkomus on alkanut vuonna 2021 ja jatkuu ilmoituksen tekemisen aikaan edelleen. A:n ja B:n väitteen mukaan epäasiallinen käyttäytyminen ja vakava eettinen rikkomus on muun ohella se, ettei heitä koskevaa väitettä taloudellisista väärinkäytöksistä ole tutkittu tai jos sitä on tutkittu, tutkimuksen tuloksista ei ole julkisesti ilmoitettu. Lisäksi A ja B ovat väittäneet, että ilmoituksessa ja sen täydennyksessä ilmoitetut seuran jäsenet pitävät yllä ja levittävät perusteettomia väitteitä A:n ja B:n syyllistymisestä taloudellisiin väärinkäytöksiin.  Asiassa ei ole sinällään syytä epäillä A:n ja B:n kokemusta siitä, että he ovat yrittäneet ennen ilmoituksen tekemistä selvittää asiaa seuran sisäisesti, mutta seuran hallitus ei ole tähän suostunut ja A:ta ja B:tä on heidän kokemuksensa perusteella epäselvän tilanteen takia kohdeltu seurassa ja ampumahiihtopiireissä syrjivästi.

Ottamatta kantaa siihen, onko A:n ja B:n väitteet edellä mainitusta epäasiallisesta käytöksestä ja eettisistä rikkomuksista paikkaansa pitäviä, oikeusturvalautakunta toteaa, että käsillä on sellainen väitetty menettely, joka ei ole päättynyt tai supistettavissa yhteen yksittäiseen yksittäisen henkilön tekoon. Ilmoituksen mukaan kysymys on pitkäaikaisesta sääntöjenvastaiseksi väitetystä menettelystä, joka on ilmoituksen mukaan jatkunut vielä ilmoituksen tekemisen aikaan.

Edellä todetun perusteella oikeusturvalautakunta katsoo jääneen selvittämättä, että A ja B olisivat tehneet ilmoituksen SAHL:n kurinpitosäännöissä säädetyn määräajan jälkeen. Sanottu huomioon ottaen ei ole tarvetta lausua erikseen siitä, onko SAHL:n 5.2 §:ssä säädetty määräaika ilmoituksen tekemiselle ylipäätään liian lyhyt.     

 

3.3 Mitä kurinpitosääntöjä asiassa on sovellettava?

Edellä todetuin tavoin kurinpitovaliokunta on katsonut, ettei se ole ollut toimivaltainen tutkimaan asiaa siltä osin kuin kysymys on ollut väitetystä vakavasta epäasiallisesta käyttäytymisestä ja vakavasta väitetystä eettisestä rikkomuksesta. Tältä osin SAHL on vastauksessaankin vedonnut kurinpitosääntöjensä 4 §:ään, jonka mukaan liikunnan ja urheilun yhteisten vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevien kurinpitomääräysten soveltamisalaan kuuluvien tapausten osalta kurinpitovaltaa käyttää urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunta, jos rikkomuksesta epäilty henkilö tai taho on sitoutunut kyseisiin kurinpitomääräyksiin.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella A ja B ovat yrittäneet saattaa asian ensin SUEK:in tutkintaan. SUEK on kuitenkin suosittanut A:ta ja B:tä tekemään ilmoituksen SAHL:n kurinpitovaliokunnalle. Selvää on, ettei SAHL edellä todetun omien kurinpitosääntöjensä perusteella ole toimivaltainen tutkimaan, onko A:n ja B:n tapauksessa rikottu edellä mainittuja liikunnan ja urheilun yhteisiä vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevia kurinpitosääntöjä. Oikeusturvalautakunta kuitenkin selvyyden vuoksi toteaa, että SAHL:n kurinpitovaliokunta on sen sijaan velvollinen omien kurinpitosääntöjensä 2 §:n a ja j kohtien perusteella tutkimaan, onko ilmoituksen kohteena olevan seuran toiminnassa rikottu SAHL:n voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla on annettu tai onko seuran toiminnassa syyllistytty kilpailussa tai sen ulkopuolella urheilun eettisten periaatteiden vastaiseen käytökseen tai laiminlyöty liiton sääntöihin ja määräyksiin perustuva velvollisuus puuttua tällaiseen käytökseen. A:n ja B:n tekemää kurinpitoilmoitusta ja sen täydennystä on siten arvioitava SAHL:n kurinpitosääntöjen perusteella.

 

4. Johtopäätökset

Edellä todetuin tavoin oikeusturvalautakunta katsoo, että A ja B olivat saattaneet SAHL:n kurinpitovaliokunnan käsiteltäväksi riittävän yksilöidyn ilmoituksen. Heidän väitteensä mukaan kysymys on ollut edelleen jatkuvasta SAHL:n kurinpitosääntöjen vastaisesta menettelystä. Siten heidän ilmoitustaan ei ole tehty SAHL:n kurinpitosääntöjen tarkoittamalla tavalla ilmoitukselle varatun määräajan jälkeen. SAHL:n kurinpitovaliokunnan olisi tullut SAHL:n kurinpitosääntöjenperusteella arvioida sitä, onko väitetty rikkomus tapahtunut.

Sanotun perusteella muutoksenhaun kohteena oleva SAHL:n kurinpitovaliokunnan päätös on kumottava. Oikeusturvalautakunta katsoo, että asian jatkokäsittely tapahtuu soveliaimmin SAHL:n kurinpitovaliokunnassa. A:n ja B:n ilmoitus on näin ollen palautettava SAHL:n kurinpitovaliokunnan käsittelyyn.

Selvyyden vuoksi oikeusturvalautakunta toteaa, ettei sen tutkittavana ole ollut se, onko A:ta ja B:tä kohdeltu heidän väittämällään tavalla ja onko heidän SAHL:n kurinpitovaliokunnalle nimeämänsä tahot syyllistyneet SAHL:n kurinpitosääntöjen rikkomiseen. Tämän tutkiminen jää SAHL:n kurinpitovaliokunnan tehtäväksi.

 

5. Lautakuntakulut

5.1 Seuraan kohdistettu lautakuntakuluvaatimus

Muutoksenhaun kohteena on SAHL:n kurinpitovaliokunnan päätös. Muutoksenhaun kohteena olleella päätöksellä A:n ja B:n ilmoitus on jätetty tutkimatta ilmoituksen kohteena ollutta Tuusulan Voima-Veikot ry:tä ja ilmoituksessa nimettyjä mainitun seuran yksittäisiä jäseniä kuulematta.

Päätöksen perusteella Tuusulan Voima-Veikot ry tai sen yksittäiset jäsenet eivät ole olleet SAHL:n kurinpitovaliokunnan käsittelyssä asianosaisia. Siten seura tai sen yksittäiset jäsenet eivät voi olla asianosaisina myöskään oikeusturvalautakunnassa. Tämän vuoksi A:n ja B:n vastapuolena ei oikeusturvalautakunnassa ole Tuusulan Voima-Veikot ry.

A:n ja B:n vaatimus Tuusulan Voima-Veikot ry:n velvoittamisesta korvaaman heidän lautakuntakulunsa hylätään.

5.2 Lautakuntakulujen korvausvelvollisuus asianosaisten välillä

Asian näin päättyessä SAHL on velvoitettava korvaamaan oikeusturvalautakunnan sääntöjen 27 §:n perusteella A:n ja B:n lautakuntakulut asiassa lukuun ottamatta käsittelymaksua, joka palautetaan heille, koska he ovat voittaneet asian. A:n ja B:n vaatimia lautakuntakuluja on pidettävä muutoin asian laatu ja laajuus huomioon ottaen hyväksyttävinä.

Asian näin päättyessä SAHL:n lautakuntakuluvaatimus on oikeusturvalautakunnan sääntöjen 27 §:n perusteella hylättävä.

 

Päätöslauselma

Suomen Ampumahiihtoliitto ry:n kurinpitovaliokunnan päätös 3.2.2023 Nro 2/2023 kumotaan ja asia palautetaan Suomen Ampumahiihtoliitto ry:n kurinpitovaliokunnan käsiteltäväksi.

Suomen Ampumahiihtoliitto ry velvoitetaan korvaamaan A:lle ja B:lle heidän lautakuntakulunsa 992 euroa. Vaatimus hylätään määrältään enemmälti.

Suomen Ampumahiihtoliitto ry:n lautakuntakuluja koskeva korvausvaatimus hylätään.

 

Valitusmaksu palautetaan.

Timo Ojala
Puheenjohtaja                                                                                      

Jukka Loiva
Sihteeri

                                                                                                                              

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Hanneli Alho-Ignatius, Hilla Marjoranta, Tapio Rantala ja Pekka Timonen.