2/1999 Pesäpallo: Kurinpito - Kilpailukielto - Toimitsijakielto

 

 


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

Annettu Helsingissä 7.4.1999


 

PÄÄTÖS      Nro 2/99

Dnro 6/98

 

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOONPANO

Erkki-Juhani Taipale, puheenjohtaja, Kurt-Erik Forsstedt, Mika Palmgren, Juhani Salmenkylä, Lauri Tarasti, Risto Jalanko, sihteeri

MUUTOKSENHAKIJAT

Siilinjärven Pesis ry/  Olli -Happonen, Esa Heiskanen, Jaska Huttunen, Petri Jämsä, Marko Kontio, Mikko Niinikoski, Pekka

                          Niinikoski ja Kimmo Tiikkainen

Juha Alatalo, Olli Happonen, Esa Heiskanen, Jaska Huttunen, Petri Jämsä, Markku Kiiski, Marko Kontio, Mikko Niinikoski, Pekka Niinikoski ja Kimmo Tiikkainen

Kari-Pekka Heinonen Hannu  Manninen Esko Tiikkainen

Jani Komulainen sr.

 

KUULTAVA

Suomen Pesäpalloliitto ry

 

ASIA

Kilpailu- ja toimitsijakiellot

 

MUUTOKSENHAUN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS

Suomen Pesäpalloliiton liittojohtokunnan päätös 18.11.1998 ns. sopupeliasiassa (liitteenä)

 

VAATIMUKSET

Siilinjärven Pesis on vaatinut, että sen pelaajille Happoselle, Heiskaselle, Huttuselle, Jämsälle, Kontiolle, Mikko ja Pekka Niinikoskelle sekä Kimmo Tiikkaiselle määrätyt viiden ottelun peli- ja toimitsijakiellot kohtuullistetaan julkisiksi varoituksiksi.

Perusteinaan Siilinjärven Pesis on esittänyt, että nuorilla pelaajilla ei ole ollut tosiasiallisia mahdollisuuksia kieltäytyä seuran toiminnanjohtajan määräämästä sopupelistä. Seuran johto ja pelaajat ovat aktiivisesti osallistuneet sopupeliasian selvittämiseen.

 


 

 

 Alatalo, Happonen, Heiskanen, Huttunen, Jämsä, Kiiski, Kontio, Mikko ja Pekka Niinikoski ja Kimmo Tiikkainen ovat vaatineet, että liittojohtokunnan päätös julistetaan mitättömäksi ja asia palautetaan uudelleen käsiteltäväksi. Toissijaisesti Alatalo ja hänen myötäpuolensa ovat vaatineet, että Alatalolle määrätty kahden vuoden kilpailu- ja toimitsijakielto alennetaan kahden ottelun pelikielloksi ja Happoselle, Heiskaselle, Huttuselle, Jämsälle, Kiiskelle, Kontiolle, Mikko ja Pekka Niinikoskelle ja Kimmo Tiikkaiselle määrätyt viiden ottelun peli- ja toimitsijakiellot lievennetään varoituksiksi. Alatalo ja hänen myötäpuolensa ovat vielä vaatineet, että Siilinjärven Pesiksen sulkeminen sarjasta ja pudottaminen sarjaporrasta alemmaksi kumotaan siltä osin kuin se saattaa vaikuttaa heidän asemaansa pelaajina. Lopuksi Alatalo ja hänen myötäpuolensa ovat vaatineet, että Suomen Pesäpalloliitto velvoitetaan korvaamaan heidän oikeudenkäyntikulunsa asiassa 36.600 markalla korkoineen.

 

Perusteinaan Alatalo ja hänen myötäpuolensa ovat esittäneet, että liitto ei ole kuullut heitä liiton toimintasääntöjen 6 §:n edellyttämällä tavalla. Asian selvittämiseen liiton puolella osallistuneet Tero Haipus ja asianajaja Hannu Palsola ovat olleet esteellisiä. Alatalo ei ole ollut aktiivisesti sopimassa ottelua. Happosen ym. osalta varoitus olisi riittävä seuraamus.

 

Kari-Pekka Heinonen on vaatinut, että hänelle määrätty kolmen vuoden kilpailu- ja toimitsijakielto alennetaan enintään yhdeksi vuodeksi ja rajoitetaan siten, ettei se koske pesäpalloiluun liittyvää juniorityötä.

 

Perusteinaan Heinonen on esittänyt, että liittojohtokunnan käyttämä suurin sallittu määräaikaisen kiellon pituus eli kolme vuotta on häntä kohtaan kohtuuttoman ankara muun muassa siitä syystä, että hänen työsuhteensa Siilinjärven Pesikseen on tapauksen johdosta purettu. Hänen käytösrikkomuksensa ei osoita,

                               että hän olisi sopimaton juniorityöhön.

Manninen on vaatinut, että hänelle määrätty elinikäinen kilpailu­

ja toimitsijakielto alennetaan enintään 10 ottelun peli- ja toirnitsijakielloksi ja Suomen Pesäpalloliitto velvoitetaan korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa 11.000 markalla korkoineen.

 

Perusteinaan Manninen on esittänyt, että elinikäinen kilpailu- ja toimitsijakielto on liiton toimintasääntöjen 6 §:n vastainen ja muutoinkin kohtuuttoman ankara muihin vastaaviin tekoihin syyllistyneiden pelaajien rangaistuksiin nähden. Hän ei ole ollut aloitteentekijä ottelusta sopimisessa.

 

Esko Tiikkainen on vaatinut, että hänelle määrätty yhden vuoden kilpailu- ja toimitsijakielto kumotaan tai sitä ainakin olennaisesti lievennetään ja Suomen Pesäpalloliitto velvoitetaan korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa 2.684 markalla.

 

3

 

 

Perusteinaan Esko Tiikkainen on esittänyt, että hän ei ole tiennyt ottelun sopimisesta. Hänelle määrätty rangaistus perustuu yksinomaan Heinosen virheelliseen kertomukseen.

 

Jani Komulainen sr. on, haettuaan muutosta liittojohtokunnnan päätökseen, ilmoittanut peruuttavansa valituksensa.

SELITYKSET

Suomen Pesäpalloliitto on kunkin valituksen osalta erikseen antamissaan selityksissä vaatinut valitusten hylkäämistä sekä valittajien velvoittamista korvaamaan liiton oikeudenkäyntikulut asiassa korkoineen.

 

Perusteinaan liitto on esittänyt, että Siilinjärven Pesiksellä ei ole asiassa asianosaisen puhevaltaa. Alatalolla ja hänen myötäpuolillaan ei ole puhevaltaa Siilinjärven Pesiksen osalta.

Haipus ja Palsola eivät ole olleet esteellisiä. Haipus on jäävännyt itsensä päätöksenteosta eikä Palsola ole osallistunut päätöksentekoon. Määrätyt rangaistukset ovat perustuneet liiton toimintasääntöjen 6 §:ään ja kilpailumääräysten 53 ja 55 §:ään. Rangaistukset ovat kohtuullisia ja oikeassa suhteessa toisiinsa. Rangaistusten rajoittaminen vain joihinkin toimintoihin ei ole käytännössä mahdollista.

SUULLINEN KÄSITTELY

Oikeusturvalautakunta on 19.3.1999 järjestänyt asiassa suullisen käsittelyn, jossa ovat olleet saapuvilla

-   Siilinjärven Pesis varapuheenjohtaja Maija-Liisa Räisäsen ja pelinjohtaja Jari Karjanlahden edustamana

-   Alatalo, Happonen, Heiskanen, Mikko Niinikoski ja Kimmo

Tiikkainen itse, avustajanaan asianajaja Markku Nykänen, sekä Huttunen, Jämsä, Kiiski, Kontio ja Pekka Niinikoski Nykäsen edustamana

-   Heinonen itse

Manninen itse, avustajanaan asianajaja Seppo Puukko

-   Esko Tiikkainen itse sekä

-   Suomen Pesäpalloliitto puheenjohtaja Raimo Rajalan, toiminnanjohtaja Markku Pullisen, kilpailupäällikkö Mika Helmisen ja Superpesis Oy:n toimitusjohtajan Kimmo Tolosen edustamana, avustajanaan asianajaja Hannu Palsola.

 

Suullisessa käsittelyssä asianosaiset ovat toistaneet vaatimuksensa. Alatalo ja hänen myötäpuolensa ovat luopuneet Siilinjärven Pesiksen sarjasta sulkemiseen ja sarjaporrasta alemmaksi pudottamiseen liittyneestä vaatimuksestaan.

 

Suullisessa käsittelyssä on kuultu henkilökohtaisesti Alataloa, Happosta, Heiskasta, Mikko Niinikoskea, Kimmo Tiikkaista, Heinosta, Mannista ja Esko Tiikkaista. Manninen on luopunut Jouko Paunosen kuulemisesta todistajana.

Suullisessa käsittelyssä Esko Tiikkainen on anta ut Siilinjärven Pesis ry:n säännöt.

 

 

 

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

Käsittelyratkaisu

 

Lausunnon antaminen Komulaisen valituksesta raukeaa.

Lausunnon antaminen Mannisen ja hänen myötäpuoltensa valituksesta raukeaa siltä osin kuin he ovat luopuneet vaatimuksistaan.

 

Siilinjärven Pesis ry ei ole jutussa asianosainen asemassa. Yhdistyksen valitus jätetään tutkimatta.

 

Pääasiaratkaisu

 

Esteellisyys

                          Suomen Pesäpalloliiton liittojohtokunnan jäsen Tero Haipus on liittojohtokunnan päätöksen 18.11.1998 mukaan jäävännyt itsensä Oulun Lippoa ja seuran jäseniä koskevan päätöksenteon osalta.

Alatalo ja hänen myötäpuolensa eivät ole osoittaneet, että Haipus olisi ollut muutoin esteellinen osallistumaan päätöksentekoon asiassa.

 

Asianajaja Hannu Palsola on Sportventus Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Alatalon ja hänen myötäpuoltensa mukaan mainittu yhtiö hoitaa Kaisaniemen Tiikereiden markkinointi- yms. asioita. Palsola on liittojohtokunnan nimeämän sisäisen tutkintaryhmän jäsenenä selvittänyt ja valmistellut asiaa liittojohtokunnan päätettäväksi. Liittojohtokunnan päätöksen mukaan hän on kuitenkin toiminut asiassa esittelijänä ja lainopillisena neuvonantajana sekä jäävännyt itsensä Kaisaniemen Tiikereitä ja seuran jäseniä koskevasta päätöksenteosta.

 

Liittojohtokunnan päätöstä 18.11.1998 ei näin ollen ole julistettava mitättömäksi sillä perusteella, että päätöksentekoon olisi osallistunut esteellisiä jäseniä.

Pelaajien kuuleminen

 

Suomen Pesäpalloliiton toimintasääntöjen 6 §:n mukaan ennen kilpailu- tai toimitsijakiellon määräämistä asianomaiselle tulee antaa tilaisuus selityksen antamiseen määräajan kuluessa.

Pesäpallon kilpailumääräysten 56 §:n mukaan ennen rangaistuksen

määräämistä on asianosaista kuultava joko suullisessa käsittelyssä tai kirjallisesti. Kuulemismenettelyssä on oikeus käyttää avustajaa.

 

Alataloa ja hänen myötäpuoliaan on kuultu kirjallisesti joko 4.10.1998 seuran hallituksen jäsenen toimesta tai 12.10.1998 liiton toimesta. Tämän lisäksi liitto on 30.10.1998 järjestänyt kuulemistilaisuuden, jossa ovat olleet saapuvilla Alatalo,

 

 

 

 

Heiskanen, Jämsä, Kiiski ja Kimmo Tiikkainen avustajanaan asianajaja Nykänen.

 

Kuulemismenettelyssä on ollut puutteita, koska pelaajille ei ole ilmoitettu selityksen antamisen määräajasta eikä kaikilta osin myöskään oikeudesta käyttää avustajaa. Liitto on toimittanut kuulemislomakkeet seuran kautta eikä suoraan pelaajille, vaikka pelaajien osoitteet ovat olleet liiton tiedossa.

 

Alatalon ja hänen myötäpuoltensa asiamies asianajaja Nykänen on kuitenkin ennen päätöksentekoa lähettänyt liittoon 12.11.1998 päivätyn kirjallisen selonteon päärniestensä kannanotoista asiassa. Alatalo ja hänen myötäpuolensa ovat lisäksi oikeusturvalautakunnan suullisessa käsittelyssä ilmoittaneet, että liittojohtokunnan päätöksen perusteena olevat tosiasiat ovat heidän osaltaan sinänsä pääosin oikeat. Pelaajien näkemykset ovat kuulemismenettelyssä olleista puutteista huolimatta tulleet riittävästi esille.

 

Liittojohtokunnan päätöstä ei näin ollen ole julistettava mitättömäksi sillä perusteella, että Alataloa ja hänen myötäpuoliaan ei olisi kuultu toimintasääntöjen 6 §:n tai kilpailumääräysten 56 §:n edellyttämällä tavalla.

Kilpailu- ja toimitsijakieltojen perusteet

 

Superpesiksen 13.8.1998 pelattu ottelu Siilinjärvi - Juva on ollut ns. sopupeli. Sopimuksen mukaisesti ottelun voittanut Juva on maksanut ottelun lopputuloksesta 30.000 markkaa Siilinjärven Pesikselle.

 

Oikeusturvalautakunta toteaa, että tällainen sopupeli on urheilun reilun pelin ja tavoitteiden vastaista. Sopupeliä ei voida sallia. Kilpailu- ja toimitsijakieltojen määrääminen on ollut perusteltua.

 

                         Kilpailu- ja toimitsijakieltojen pituudet

 

Pesäpallon kilpailumääräysten 55 §:n mukaan kurinpitomenettelyssä peli- ja toimitsijakielto voidaan määrätä määräajaksi tai ainaiseksi.

 

Manninen on liittojohtokunnan päätöksen mukaisesti ollut aktiivisesti järjestämässä sopupeliä. Manniselle määrätty elinikäinen kilpailu- ja toimitsijakielto ei kuitenkaan menettelyn vakavuudesta huolimatta ole oikeudenmukaisessa suhteessa hänen syykseen luettuun menettelyyn. Ottaen huomioon liittojohtokunnan määräämät muut rangaistukset tässä asiassa oikeusturvalautakunta katsoo, että kohtuullinen seuraamus Mannisen menettelystä on kolmen vuoden kilpailu- ja toimitsijakielto.

Alatalo on liittojohtokunnan päätöksen mukaan osallistunut ottelun sopimista koskeviin neuvotteluihin ja aktiivisesti

 

6

 

 

myötävaikuttanut ottelun sopimispäätökseen. Päätös on perustunut Heinosen ja Mannisen kertomukseen. Alatalo on kuitenkin kiistänyt aktiivisen osallistumisensa. Alatalon aktiivista osallisuutta ei 'ol e kaikilta osin luotettavasti näytetty. Oikeusturvalautakunta katsoo, että kohtuullinen seuraamus Alatalon syyksi jäävästä menettelystä on 10 ottelun peli- ja toimitsijakielto.

 

Muille valittajille määrätyt kilpailu- ja toimitsijakiellot ovat oikeusturvalautakunnan mielestä oikeudenmukaisessa suhteessa valittajien syyksi luettuun menettelyyn ja toisiinsa eikä niiden lieventämiseen tai alentamiseen ole aihetta.

Päätös1auselma

 

Suomen Pesäpalloliiton liittojohtokunnan päätös 18.11.1998 vahvistetaan seuraavaksi:

                             Manniselle määrätty elinikäinen kilpailu- ja toimitsijakielto alennetaan kolmen vuoden kilpailu- ja toimitsijakielloksi

 

Alatalolle määrätty kahden vuoden kilpailu- ja toimitsijakielto lievennetään 10 ottelun peli- ja toimitsijakielloksi.

Muilta osin liittojohtokunnan päätöstä ei ole tarpeen muuttaa.

 

Asianosaiset saavat asian näin päättyessä ja asian laatuun nähden pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Valitusmaksuista palautetaan asian näin päättyessä Manniselle

1.000 markkaa ja Alatalolle 500 markkaa. Muille valittajille valitusmaksuja ei palauteta.

 

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

 

 

 

 

 

 

Risto Jalanko sihteeri

 

SUOMEN PESÄPALLOLIITTO RY PÄÄTÖS· 18.11.1998

 

SUOMEN PESÄPALLOLIITON LIITTOJOHTOKUNNAN PÄÄTÖKSET  SOPUPELIASIASSA

 

TAUSTATIEDOT

 


 

:).


 

Ns. sopupeliasiassa on tehty yhteensä 384 kirjallisia tiedusteluja, joihin on saatu vastaukset, joita on osin myöhemmin täydennetty. Lisäksi asiassa on tähän men­ nessä suoritettu 80 kappaletta henkilökohtaisia kuulemisia (Siilinjärvi, Juva, Hamina, Helsinki, Oulu, Seinäjoki ja Kankaanpää). Henkilökohtaisista kuulemisista on laadittu pöytäkirjat.

 

Asian selvittämiseksi on käyty myös lukuisia keskusteluja muiden seurojen edustaji­ en kanssa, jotta kerättyä tietoa on voitu verrata ristiin ja siten arvioida tiedon luotet­ tavuutta. Lisäksi asiassa on tehty huomattava määrä muuta tutkimustyötä ja haas­ tatteluja taustatietojen keräämiseksi  ja tapahtumatietojen varmistamiseksi.

 

Pesäpalloliiton johtokunta on käsitellyt asiaa tähän mennessä seitsemän kertaa. Lisäksi Superpesisseurojen johtajat ovat käsitelleet asiaa yhteisissä kokouksissa kaksi kertaa ja Superpesis Oy:n hallitus kaksi kertaa.

 

Henkilökohtaiset kuulemiset ovat vielä osittain kesken. Kuulematta on ainakin viisi

(5) henkilöä.

 

 

PÄÄTÖKSENTEON PERUSTEISTA

 

 

Tämä päätöksenteko perustuu yksinomaan ja ainoastaan Pesäpalloliiton ja Super­ pesiksen itsensä tekemiin selvityksiin ja itse kerättyyn tietoon. Esitutkintaa suoritta­ vat poliisiviranomaiset ja Oy Veikkaus Ab eivät ole antaneet mitään tietoja selvityk­ sen tekemiseksi.

 

2

.

Pesäpalloliitto ja Superpesis ovat tutkineet sitä, ovatko toiminnassa mukana olevat                                                                                                                                             r

käyttäytyneet epäurheilijamaisesti. Kysymys ei ole rikosoikeudellisesta eikä siviilioi­ keudellisesta vastuuselvittelystä, vaan yksinomaan lajin sisäisten sääntöjen mukai­ sesta  epäurheilijamaista käyttäytymistä koskevasta tutkimuksesta.

 

Henkilöiden osalta tilannetta arvioitaessa on ratkaisevaa se, mitä seuraa he edusti­ vat elokuussa 1998. Mikäli henkilöt ovat vaihtaneet seuraa sen jälkeen tai ovat olleet elokuussa vuokrapelaajina ja palanneet omaan seuraansa, ei nykyisen seuran ase­ ma muutu päätöksenteossa.

 

Päätösten ehdollisuus

 

)                         Kaikki nyt tehtävät  päätökset  ovat ehdollisia.  Mikäli käynnissä olevassa esitut­ kinnassa tai myöhemmin mahdollisesti käynnistyvissä oikeusprosesseissa ilmenee seikkoja, jotka osoittavat, että nyt tehdyt päätökset eivät perustu oikeisiin tosiseik­ koihin, voidaan kurinpitomenettely niiltä osin käynnistää uudelleen.

 

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

 

 


Pitkäveto


 

Pitkäveto on asiantuntijapeli, jossa vedonlyönnin järjestäjä Oy Veikkaus Ab määrää yksinoikeudella kulloinkin Pitkävedon kohteeksi valittavat kohteet ja niiden kertoimet. Veikkauksen päätöksenteon perusteena on yhtiön oma asiantuntemus. Toisena osapuolena Pitkävedon pelaamisessa ovat vedonlyöjät, eli asiantuntijat, jotka pelaa­ vat Veikkauksen asettamia kohteita. Vedonlyöjät pyrkivät ja ovat oikeutettuja hank­ kimaan vedonlyöntipäätöksensä tueksi kaiken laillisin keinoin saatavissa olevan tie­ don. Sopupelien pelaaminen tai sopupelitietojen hyväksikäyttäminen ei ole sallittua.

 

Pitkävedossa kysymys on siitä, että vedonlyönnin järjestäjän asiantuntemusta  vas­ taan on vedonlyöjien asiantuntemus. Vedonlyöjien asiantuntemuksen  tukena  ovat mm. pelivihjeiden antajat, joiden antamille vihjeille on annettava merkitystä arvioita­ essa Pitkävedon pelaamiskohteita. Esimerkkinä vihjeiden antajista ovat mm. Oy Veikkaus Ab:n tytäryhtiön julkaisema Veikkaaja-lehti, sanomalehdet ja sähköinen media. Vedonlyönnin järjestäjän ja vedonlyöjien päätöksenteon tukena on käytettä­ vissä myös esim. kulloisestakin sarjatilanteesta pääteltävät mahdolliset taktiset rat­ kaisut ja joukkueiden  itsensä antamat tiedot senhetkisistä  tavoitteista. Sarjataulukon

 

 

' .

.....

 

 

3

 

ja tavoitteiden asettama taktikoinnin mahdollisuus  on erityisen merkittävä  juuri  en­ nen pudotuspelien alkamista.

 

 

Sopupelin käsitteestä

 

 

Ottelu on sopupelit mikäli molemmat joukkueet ovat sopineet ottelun lopputulok­ sesta. Sopupelin tunnusmerkistö täyttyy myös silloin, kun riittävä määrä joukkueen jäsenistä on ollut tietoinen sopimuksesta ja toiminut ottelussa siten, että sopimus täyttyy.

 

Seura katsotaan osalliseksi sopupeliin, mikäli seuran luottamusjohto on joko osal­ listunut  ottelun sopimiseen _tai tietoisena  sopimismahdollisuudesta  jättänyt puuttu­

0               matta  asiaan.  Seuran  osalta  on  kiinnitettävä  huomiota  myös  siihen,  miten luotta­

musjohto on toiminut sen jälkeen, kun on saanut tiedon siitä, että ottelun lopputulos

on sovittu.

 

 

Yksipuolisella taktikoinnilla taktikoijalle mieleiseksi saatu lopputulos ei täytä sopupelin  tunnusmerkistöä.

 

Seuran  luottamusjohdon käsite

 

 

Seuran luottamusjohdolla tarkoitetaan hallituksen/johtokunnan jäseniä. Siten esim. toiminnanjohtaja ei ole seuran luottamusjohtoa, ellei hän ole hallituksen jäsen.

 

Pitkäveto ja sopupeli

 

 

Pesäpalloliiton sisäiset säännöt eivät ole ottaneet kantaa pitkävedon pelaamiseen millään lailla. Asiasta ei ole myöskään mainintaa Pesäpalloliiton vahvistamassa pe­ laajasopimuslomakkeessa.

 

11.8. ja 13.8.1998 pelattujen superpesiskierrosten osalta näyttää siltä, että vedon­ lyönnin järjestäjä on ainakin jossain määrin epäonnistunut kohteiden valinnassa ja kertoimien asettamisessa. Pesäpallopelaajilla ja joukkueiden toiminnassa mu­ kanaolevilla on mahdollisuus saada muita vedonlyöjiä parempaa tietoa mm. joukku­ eiden pudotuspelejä koskevista tavoitteista ja muista otteluiden lopputuloksiin vai­ kuttavista  tekijöistä.  Tämän  vuoksi katsotaan olevan epäurheilijamaista,  jos pelaa jat

 

.'- "

4

 

ja muut joukkueiden toiminnassa mukanaolevat käyttävät tätä tietoa hyväkseen oman taloudellisen  edun tavoittelemiseksi.

 

Sopupelin pelaaminen on katsottava sääntöjen valossa epäurheilijamaiseksi teoksi, josta on määrättävä rangaistus. Rangaistuksen tulee kohdata kaikkia niitä, jotka ovat toimineet sovitun lopputuloksen toteuttamiseksi tai mahdollistaneet sovitun lopputu­ loksen toteutumisen tietoisena sopimuksesta. Rangaistuksia määrättäessä tulee ottaa huomioon henkilöitten kokonaiskäyttäytyminen tilanteessa. Sopupelin suunnittelu kat­ sotaan myös moitittavaksi, mikäli suunnitelman täyttämisestä luovutaan ulkopuolisen tahon vaikutuksesta eikä oma-aloitteisesti.

 

Päätöksenteon kohteena olevat ottelut

0

1)  11.8.1998 pelatut ottelut Oulu-Jyväskylä ja Seinäjoki-Kankaanpää.

2)  13.8.1998 pelatut ottelut Kankaanpää-Oulu, Helsinki-Hamina ja Siilinjärvi-Juva.

 

 

Henkilöt, johon tutkinta on kohdistunut

 

 

Aluksi tutkinta kohdistui kaikkiin miesten Superpesiksessä kaudella 1998 palanneisiin joukkueisiin ja nousijajoukkueisiin. Tutkinnan edistyessä päätettiin henkilökohtaisista kuulemisista, jotka on suoritettu Siilinjärven Pesis ry:ssä, Juvan Pano ry:ssä, Haminan Palloilijat ry:ssä, Kaisaniemen Tiikerit ry:ssä, Oulun Lippo ry:ssä, Seinäjoen Maila­ Jussit ry:ssä ja Kankaanpään Maila ry:ssä.

 

Tutkittavina ovat olleet elokuussa 1998 em. seurojen Superpesistoiminnassa ja hal­ linnossa olleet henkilöt.

 

Ottelukohtaiset päätökset

 

 

1.   Oulu - Jyväskylä 11.8.1998

 

 

Oulun Lipan edustajat on kuultu asiassa henkilökohtaisesti. Heidän an­ tamiensa selvitysten sekä Jyväskylän Kirin kirjallisten selvitysten ja käy­ tyjen puhelinkeskustelujen perusteella on todettu, että kysymyksessä  ei ole ollut sopuottelu. Ottelun lopputulos on määräytynyt urheilullisin pe­ rustein.

 

5

 

 

 

2. Seinäjoki - Kankaanpää, 11.8.1998

 

 

Ottelun "Saita on kuultu molempien seurojen edustajia henkilökohtai­ sesti. Heidän antamiensa selvitysten ja muutoin kerätyn tiedon perus­ teella on todettu, että kysymyksessä ei ollut sopuottelu. Ottelun loppu­ tulos on määräytynyt urheilullisin perustein.

 

3. Kankaanpää - Oulu, 13.8.1998

 

 

Molempien seurojen osalta on suoritettu henkilökohtainen kuuleminen. Kuulemisten ja ·_kirjallisten selvitysten perusteella on todettu, että kysy­

J                       myksessä ei ole sopuottelu. Oulu on jo hyvissä ajoin ennen ottelua jopa

julkisuudessa ilmoittanut, että he ottavat mieluummin ensimmäiseksi pu­

dotuspelivastustajaksi Kankaanpään kuin Hyvinkään. Oulu oli lähtenyt otteluun pelaamaan voitosta, koska tilanteessa, jossa Hyvinkää ei voit­ taisi Loimaata 2-0, he voisivat voittaa Kankaanpään. Ottelun aikana Oulun Upon valmennus- ja pelinjohto seurasi tilannetta Hyvinkään otte­ lussa. Koska Hyvinkää voitti ensimmäisen jakson, tehtiin Kankaanpääs­ sä ensimmäisen jakson jälkeen päätös, että toinen jakso annetaan Kan­ kaanpäälle. Sama päätös tehtiin Supervuoron osalta, koska Hyvinkää oli voittanut ottelunsa 2-0.

 

Kysymys on Oulun Lipon yksipuolisesta taktikoinnista, joka ei ole urhei­ lun sääntöjenvastaista. Motiivina tässä tapauksessa on ollut pudotuspe­ lien ensimmäisen vastustajan valinta.

 

4.   Helsinki - Hamina, 13.8.1998

 

 

Haminan pelinjohtaja Jari Heikkilä oli ollut yhteydessä Tiikereiden pelin­ johtaja Pasi Niemelään tiistaina 11.8.1998 tiedustellen, olisiko torstain ottelussa mahdollista pelata lopputulos, jossa Hamina saisi yhden pis­ teen. Niemelä oli tuolloin luvannut tiedustella asiaa joukkueelta.  Niemelä oli esittänyt asian joukkueelle harjoitusten yhteydessä kaarella. Veijo Turpela oli tuolloin heti todennut, että hän ei ainakaan suostu pelaamaan sopupeliä. Muu joukkue ei ollut kommentoinut  tuolloin asiaa lainkaan.

 

.,, .

6

 

 

Keskiviikkona Heikkilä ja Niemelä eivät olleet yhteydessä toisiinsa. Heik· kilä soitti Niemelälle torstaina puolenpäivän aikoihin, jolloin Niemelä oli käsityksenään ilmoittanut tasapelin olevan mahdollinen.

 

Heikkilä oli pitänyt joukkueelle nonnaalii:, ottelupalaverin ja ilmoittanut palaverin jälkeen tasapelin mahdollisuudesta. Mitään taktiikkaa tasapelin pelaamiseksi ei suunniteltu.

 

Kimmo Tolonen oli soittanut Heikkilälle n. klo 14  aikoihin ja  ilmoittanut, että Veikkauksen taholta oli kehotettu viestittämään kaikille  joukkueille tieto, että sopupelihuhuja on liikkeellä ja _e ttä sopupelejä ei missään olo­ suhteissa saa pelata. Heikkilä oli tämän jälkeen keskustellut asiasta joukkueen muiden jäsenten kanssa. Joukkue oli tehnyt yksimielisesti päätöksen, että sopua ei voida missään olosuhteissa pelata, vaan ottelu on pelattava täysillä.

 

Ottelupaikalla Tiikereiden edustajana Jonna Kosunen oli keskustellut asiasta sekä Heikkilän että Haminan toisen pelinjohtajan Aulis Paskin kanssa ilmoittaen saaneensa saman varoitussoiton kuin Heikkiläkin. Ko­ sunen oli ehdottomasti vaatinut rehellistä peliä, todeten, että hän ei ha· lua missään nimessä Tiikereitä mustamaalattavaksi tämmöisen asian takia. Kosunen oli kertonut myös omalle joukkueelleen varoitussoitosta ja vaatinut ehdottoman rehellistä peliä.

 

Tiikereiden joukkueessa tiistaina annetun ilmoituksen jälkeen ollut varsin sekava tunnelma. Joukkue ei kuitenkaan ollut tehnyt sopimusta asiassa. Päinvastoin useat pelaajat olivat keskenään todenneet, että pelataan täysillä. Toisaalta eräät joukkueen jäsenet olivat olleet epätietoisia siitä, mikä on tilanne ottelun suhteen. Mitään taktisia ohjeita tai ratkaisuja so· pupelin pelaamiseksi ei kuitenkaan annettu.

 

Ottelussa mukana olleiden kertomusten sekä ottelua seuranneiden ker­ tomusten perusteella on ollut todettavissa, että molemmat joukkueet  oli­ vat pyrkineet voittamaan ottelun. Tiikerit olivat ensimmäisen  jakson  voi­ ton jälkeen  vaihtaneet kentältä  kaksi tärkeää pelaajaa,  Veijo Turpelan ja

 

7

 

Teemu Haatajan. Molempien vaihtaminen oli johtunut siitä, etta he olivat lievästi loukkaantuneita ja heitä oli tarve säästää pudotuspelejä varten. Merkittävänä yksityiskohtana on ottelun osalta todettava se, että Tiike­ reiden Pasi Pohjola oli viimeisessä vuoroparissa yrittänyt läpilyöntiä, jonka Haminan koppari oli saanut syöksykoppina kiinni. Tällä lyönnillä Tiikerit olisivat voittaneet ottelun, mikäli läpilyöntiajatus olisi toteutunut

 

Lopputuloksena edellä esitetystä on, että Heikkilä ja Niemelä olivat  en­ nen ottelua tehneet sopimuksen ottelun lopputuloksesta. Ajatus oli ker­ rottu molemmille joukkueille. Kimmo Tolosen varoitussoittojen jälkeen Hamina on vetäytynyt sopimuksesta. Tiikereiden osalta  on jäänyt epä­  sel _äksi, onko joukkue  yleensäkään suostunut tehtyyn  esitykseen.  Ot­

)                                                    telu on katsottava ratkenneen urheilullisin perustein.

 

Kysymyksessä ei ole sopupeli.

 

 

5. Siilinjärvi - Juva, 13.8.1998

 

 

Juvan pelinjohtaja Hannu Manninen oli ottanut keskiviikkona 12.8.1998 yhteyttä Siilinjärven toiminnanjohtaja  Kari-Pekka  Heinoseen.  Manninen oli tuolloin ehdottanut ottelun sopimista ja tarjonnut sopimisesta 10.000 markkaa. Heinonen oli tuolloin kieltäytynyt sopupelistä. Manninen  oli  ol­ lut  torstaina  13.8.1998  uudelleen  yhteydessä  Heinoseen.  Heinosen li­

säksi Manninen oli ollut yhteydessä  ainakin Siilinjärven lukkariin Juha

0                            Alataloon. Käytyjen puhelinkeskustelujen jälkeen Heinonen oli ilmoitta­ nut Manniselle, että sopupelin hinta on 30 000 markkaa. Manninen oli

ensin pitänyt hintaa mahdottomana, mutta myöhemmin erilaisten kes­ kustelujen ja sopimusvaihtoehtoneuvotteluiden jälkeen Manninen oli il­ moittanut,  että rahat löytyvät.

 

Sekä Heinonen että Manninen ovat kertoneet Alatalon osallistuneen ak­ tiivisesti ottelun sopimista koskeviin puhelinkeskusteluihin ja  vaikutta­ neen myös merkittävästi päätöksentekoon. Alatalo itse on kiistänyt ak­ tiivisen roolinsa, mutta myöntänyt olleensa tietoinen asiasta ja saaneen­ sa tiedon ottelun sopimisesta heti sopimisen jälkeen.

 

8

 

Selvityksen perusteella on todettavissa, että ilmeisesti joidenkin SiiPen pelaajien kohdalla on keskusteltu myös mahdollisuudesta hoitaa pie­ nemmällä ringillä ottelun lopputulos. Tällainen suunnittelu on kuitenkin käytännössä lakannut heti ja kaatunut omaan mahdottomuuteensa.

 

Ottelun.sopimiseen tarvittavan 30 000 markkaa oli nostanut Juvan Pal­ lon pankkitililtä seuran rahastonhoitaja ja hallituksen jäsen Jouko Pau­ nonen. Paunonen oli toimittanut rahat Siilinjärvelle. Rahojen vastaanot­ tajana oli ollut lipunmyynnistä vastaava Heimo Taskinen, joka ei tiennyt asiasta mitään muuta kuin sen, ettå hän ottaa sopupelimaksua koskevan rahasuorituksen vastaan. Rahoista noin 15 000 markkaa on käytetty Sii­ linjärven miesten.Superpesisjoukkueen menoihin. Loput 15 000 markkaa

)                                        on  vielä tallessa. Siilinjärven joukkueen pelaajista kukaan ei  ote saanut

mitään osuutta sopupelistä maksetusta summasta.

 

 

Heinonen on asiassa kertonut toimineensa seuran parhaaksi helpot­ taakseen  seuran taloudellista tilannetta.

 

Heinonen on kertonut, että hän ilmoitti sopupelimahdollisuudesta Siilin­ järven Pesiksen hallituksen jäsenelle Esko Tiikkaiselle. Heinonen on il­ moittanut Tiikkaiselle Juvan tarjonneen 10 000 markkaa ottelun sopimi­ sesta ja että hän oli vaatinut 30 000 markkaa. Heinosen kertoman mu­ kaan Tiikkainen oli tuolloin Heinoselle ilmoittanut,  että jos 30 000 mark­

kaa saat, niin tee sopimus. Tiikkainen kiistää Heinosen kertomuksen ja

)                                  ilmoittaa,  että Heinonen oli sanonut hänelle vain, että Juva halusi sopia

ottelun. Tiikkainen ilmoittaa vastanneensa Heinoselle , että hän ei ota kantaa asiaan. Heinonen on vielä ilmoittanut, että hän ottelun sopimisen jälkeenkin ilmoitti asiasta Tiikkaiselle. Tiikkainen kiistää tämän ilmoituk­ sen.

 

Epäselväksi on jäänyt, minkälainen keskustelu Heinosen ja Tiikkaisen välillä on käyty . Selvää kuitenkin on, että Tiikkainen on saanut tiedon siitä, että ottelua yritetään sopia.

 

SiiPen pelaajat ovat saaneet tiedon ottelun lopputuloksen sopimisesta hieman eri aikoihin. Osa pelaajista on kuullut  sopimi sesta  suoraan Hei -

 

. .

 

9

 

noselta ennen ottelupalaveria kunnantalolla ja osa vasta kunnantalolla ottelupalaverissa noin kello 16.00. Jari Karjanlahti oli ehdottomasti kiel­ täytynyt sopupelistä. Lisäksi Timo Ylönen oli ilmoittautunut sairaaksi. Ottelupalaverin yhteydessä Heinonen oli ilmoittanut kantavansa täyden vastuun ottelun sopimisen mahdollisista seurauksista, mikäli asia tulee ilmi.

 

Juvan pelaajien kuulemisessa on käynyt ilmi, että  vain osa joukkueesta on tiennyt ennalta ottelun sopimisesta. Osa joukkueesta on lähtenyt pe­ laamaan ottelua tietämättä sopimisesta mitään.

 

Molemmat seu t ovat saaneet tiedon siitä, että Veikkaus on pyytänyt

0                           Pesäpalloliittoa ja Superpesistä ilmoittamaan kaikille joukkueille, että so­

pupelejä ei saa pelata. SiiPessä ilmoitus oli tullut Heinoselle, joka ei ol­ lut välittänyt tietoa eteenpäin. Juvan osalta tieto oli tullut pesäpallojaos­ ton puheenjohtaja Kari Liikaselle, joka oli saanut välitettyä tiedon rahas­ tonhoitaja Jouko Paunoselle, joka ei ollut välittänyt tietoa eteenpäin. Lii­ kanen ei ollut saanut välitettyä tietoa Manniselle, koska Mannisen puhe­ lin oli ollut suljettuna. Sama ongelma oli kohdannut myös Arto Ojanie­ meä, joka oli yrittänyt yhteydenottoa Manniseen.

 

Ottelu on ollut sopupeli, jossa sopimuksen mukaisesti Juva on voittanut ottelun. Juva on maksanut ottelun lopputuloksesta 30 000 markkaa Sii­ Pelle. Kaikki otteluun osallistuneet SiiPeläiset ovat ollet tietoisia ottelun

0                           sopimisesta.  Osa  juvataisista  on   ollut  tietämätön  ottelun sopimisesta.

Aloitteen tekijöinä ja toimijoina asiassa ovat ollet ainakin Juvan osalta Hannu Manninen ja Jouko Paunonen ja SiiPen osalta Kari-Pekka Hei­ nonen ja Juha Alatalo.

 

SiiPen puheenjohtaja Ilmari Hartikainen sai tiedon sopuottelusta jo otte­ lupäivän iltana 13.8. Hartikainen salasi tiedon kuitenkin pitkään ulkopuo­ lisilta. Hartikainen on perustellut salaamistaan, sillä että hän halusi var­ mistua siitä että rikostutkinta ulottuu tarpeeksi laajalle asiassa ja että Sii­ linjärvi - Juva-ottelu.ei jäisi ainoaksi tutkittavaksi otteluksi. Hartikainen on osallistunut asian selvittämiseen erittäin aktiivisesti sen jälkeen. kun häntä oli kuultu esitutkinnassa.

 

.    '

,.

10

 

 

 

Rangaistukset

 

 

A.     Pitkävetovoittojen palauttamisvelvollisuus

 

Kaikki·kaudella 1998 miesten superpesisjoukkueiden toiminnassa mu­ kana olleet henkilöt ja seurojen luottamusmiehet sekä kaudella 1999 mukana olevat henkilöt ovat velvollisia palauttamaan 11.8. ja 13.8. pe­ lattujen pesäpallokierrosten osalta pitkävedossa saadut nettovoitot, mi­ käli he ovat pelanneet pitkävedossa edellä mainittujen päivien yhtä tai useampaa pesäpallokohdetta ja voittaneet pitkävedossa.

 

0                           Mikäli henkilö  kieltäytyy nettovoiton palauttamisesta, käynnistetään hänen osaltaan kurinpitomenettely, jossa sovelletaan ennakoitujen

sanktioiden  mukaisia rangaistuksia.

 

 

Nettovoittojen palauttamisesta on pyrittävä neuvottelemaan sopimus Oy

Veikkaus Ab:n kanssa 30.4.1999 mennessä. Perustelut

Epäurheilijamainen käyttäytyminen (ks. kohta pitkäveto ja sopupeli)

 

 

B.   Seuroihin  kohdistuvat rangaistukset

)

1.    Siilinjärven Pesis ry

 

Seuran miesten edustusjoukkue suljetaan sarjasta. Seuralla on oikeus ilman eri ilmoitusta saada miesten edustusjoukkueelle sarjapaikka Yk­ köspesiksestä, eli yksi sarjaporras alempaa kuin joukkue  pelasi 13.8.1998.

 

Perustelut

 

 

Perusteluosasta ilmenevin tavoin toiminnanjohtaja Kari-Pekka Heinonen on  sopinut  ottelusta  ja  maksettavasta  rahasummasta.  Esko Tiikkainen

 

.

11

 

on hallituksen jäsenenä tullut ainakin tietoiseksi ottelun sopimusyrityk­ sestä. Tiikkainen on jättänyt puuttumatta asiaan ja siten hiljaisesti hy­ väksynyt sopupelin. Tämän vuoksi seuran on katsottava osaltaan ole­ van vastuussa sopupelistä.

 

SiiPe on sen jälkeen, kun puheenjohtaja Hartikaista oli kuultu esitutkin­ nassa, osallistunut aktiivisesti asian selvittämiseen.

 

2.    Juvan Pallo ry

 

 

Seuran miesten edustusjoukkue suljetaan sarjasta. Seuralla on oikeus ilman eri ilmoitusta saada miesten edustusjoukkueelle sarjapaikka suo­

0                            mensarjasta,   eli  kaksi  sarjaporrasta  alempaa  kuin  joukkue  pelasi 13.8.1998.

 

 

Perustelut

 

 

Hannu Manninen on ollut asiassa ensimmäinen aloitteentekijä ja sopu­ pelin neuvottelija. Paunonen on hallituksen jäsenenä ja rahastonhoita­ jana sopupelistä tiedon saatuaan ja varoitussoiton jälkeen nostanut seu­

ran tililtä 30.000 mk  sopimushinnan  maksamiseksi.  Paunonen on toimi­

nut hallituksen jäsenenä asiassa.

 

 

C.   Henkilöitä  koskevat päätökset

 

 

Kari-Pekka Heinonen

 

Kolmen (3) vuoden kilpailu- ja toimitsijakielto 18.11.1998 alkaen.

 

Kari-Pekka Heinonen on toiminut perusteluosassa kuvatulla tavalla ak­ tiivisena sopijana ja neuvottelijana asiassa. Heinonen on  vielä määritel­ lyt sopupelin hinnan 30.000  mk.

 

Juha Alatalo

 

Kahden (2) vuoden kilpailu- ja toimitsijakielto 18.11.1998 alkaen.

 

12

 

Juha Alatalo on osallistunut ainakin ottelun sopimista koskeviin puhelin­ neuvotteluihin ja myötävaikuttanut ottelun sopimispäätökseen aktiivi­ sesti. Alatalo on pelannut ottelussa ja siten edistänyt sopimuksen mu­ kaista lopputulosta.

 

Esko Tiikkainen

 

Yhden (1) vuoden kilpailu- ja toimitsijakielto 18.11.1998 alkaen.

 

 

Tiikkainen on saanut tiedon ottelun sopimismahdollisuudesta Heinosel­ ta. Epäselväksi on jäänyt, onko Tiikkainen kehottanut Heinosta sopi­ maan ottelun 30.000 markasta. Selvää kuitenkin on, että hän on jättänyt

täyttämättä hallituksen jäsenenä  velvollisuutensa estää sopupeli siitä

0                            tiedon saatuaan.

 

Ilmari Hartikainen

 

Ilmari Hartikainen on saanut tiedon sopupelistä vasta ottelun jälkeen. Hänellä ei ole ollut siten mitään mahdollisuuksia vaikuttaa ottelun kul­ kuun, joten rankaisemisen perustetta ei ole.

 

Heimo Taskinen

 

Heimo Taskinen on lipunmyynnistä vastaavana ottanut vastaan sopu­ pelimaksun. Taskinen on joutunut tehtäväänsä sattumalta osallistumatta

)                                           lainkaan varsinaisiin  sopimisjärjestelyihin.  Taskisen teko  ei sinällään ole hyväksyttävä,  mutta olosuhteet huomioon ottaen  hänelle  ei  ole  aihetta

määrätä rangaistusta.

 

 

Markku Kiiski Petri Jämsä Kimmo Tiikkainen Esa Heiskanen

Jari Komulainen jr. Jari Komulainen sr. Mikko Niinikoski

 

"    .    . -


 

13

 

Marko Kontio Jaska Huttunen Pekka Niinikoski Mikko Närhi

Olli Happonen

 

Peli- ja toimitsijakielto, joka kestää siihen saakka kun kunkin henkilön edustama joukkue on pelannut viisi (5) sarjakierrosta kaudella 1999.

 

 

Ovat osallistuneet otteluun tietäen ottelun lopputuloksen sovituksi ja osallistumalla otteluun vaikuttanut siten sopupelir:1 lopputulokseen. Ran­ gaistusta harkittaessa on otettu huomioon se, että määräys sopupelin

0                           pelaamisesta on tullut toiminnanjohtajalta.

Hannu Manninen

 

Elinikäinen  kilpailu- ja toimitsijakielto 18.11.1998 alkaen.

 

Perusteluosasta ilmenevin tavoin Manninen on ollut aktiivinen tekijä asiassa ja sopinut ottelun. Manninen on lisäksi toiminut pelinjohtajana ottelussa.

 

Jouko Paunonen

 

Kolmen (3) vuoden kilpailu-  ja toimitsijakietto 18.11.1998 alkaen.

 

 

Paunonen on hallituksen jäsenenä ja rahastonhoitajana toiminut aktiivi­ sesti asiassa nostaen seuran tililtä sopimushinnan 30.000 mk ja mak­ sanut sen SiiPelle.

 

Jussi Pulkkinen Jarilevänen

 

Peli- ja toimitsijakielto, joka kestää siihen saakka kun kunkin henkilön edustama joukkue on pelannut viisi (5) sarjakierrosta kaudella 1999.

 

..

14

 

Pelaajat ovat pelanneet ottelussa tietäen lopputuloksen sovituksi ja si­ ten edistänyt ottelun lopputuloksen saavuttamista.

 

Joukkueen jäseniä, jotka eivät tienneet ottelun sopimisesta, ei rangaista kilpailu- ja toimitsijakielloilla. Heitä koskee kuitenkin nettovoittojen pa­ lautusvelvollisuus.

 

Kuulematta ovat: Riku Lehto Tommi Kinnunen

Kosti Kärkkäinen Sami Joukainen

0                           Saku Kapanen

JariHeikkilä (Hamina) Ja Pasi Niemelä (Helsinki)

 

 

Peli- ja toimitsijakielto, joka kestää siihen saakka kun kunkin henkilön edustama joukkue on pelannut kymmenen (10) sarjakierrosta kaudella 1999.

 

Heikkilä ja Niemelä olivat ennen ottelua tehneet sopimuksen ottelun lopputuloksesta ja aie oli kerrottu molemmille joukkueille. Varoitusten jälkeen aie oli peruttu. Itse ottelu on ratkennut urheilullisin peru stein.

 

Sovelletut sääntökohdat ja sopimukset

 

 

Pesäpalloliiton toimintasääntöjen 6 §

Kilpailumääräysten 53 ja 55 §

Liiton vahvistaman pelaajasopimuksen ehdot, lähinnä kohta 10 velvolli­ suudet ja kohta 12 rikkomukset

 

Asiakirjojen julkisuus

 

 

Pesäpalloliiton johtokunnan tekemä päätös on julkinen. Päätöksen liit­ teenä olevat asiakirjat  ovat asianosaisjulkisia, joista voivat  saada tietoa

 

'   ,,.       ...

•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               15

ainoastaan ne, joita asia koskee ja jotka voivat tarvita niitä oman ase­ mansa arvioimiseen tai mahdollisten  valitusten tekemiseen.

 

Valitusosoitus                                                                                                     ....-.

Tämän päätöksen perusteella kurinpitopäätöksen kohteeksi joutunut voi saattaa asian Urheilun oikeusturvalautakunnan tutkittavaksi Pesäpallo­ liiton toimintasääntöjen 6 §:n mukaisesti.

Liitteet

 

 

Kirjalliset vastaukset Kuulemispöytäkirjat

 

0

 

..

"' •.

 

 

,-

PÄÄTÖKSENTEKOON  OSALLISTUNEET  LIITTOJOHTOKUNNAN JÄSENET:

 

 

 

 

_('} ,._ ,·

'2?'1._,.

 

Raimo Raja1a

 

 

--/..- Lr

Tero Haipus

 

 

 

/!

0

//,17 ;:...

<fh1C?

Si,t>a Helin


puheenjohtaja

 

 

 

 

 

jäsen,

jääväsi itsensä Oulun Uppoa ja seuran jäseniä koskevan päätöksenteon osalta

 

 

jäsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

Poissa:

 

Tarja Palonen

Paavo Saastamoinen

 

 

Esittelijät:

 

 

Markku Pullinen                   Suomen Pesäpalloliitto ry toiminnanjohtaja

 

 

 

 

 

 

 

Kimmo Tolonen

 

 

 

 

Hannu Palsola

Superpesis Oy toimitusjohtaja

 

 

lainopillinen neuvonantaja,

jääväsi itsensä Kaisaniemen  Tiikereitä ja seuran jäseniä

koskevasta päätöksenteosta

 

 

 

 

Uittojohtokunnan nimeämä  sisäinen tutkintaryhmä:

 

 

 

0

Hannu Palsola Markku Pullinen Kimmo Tolonen

 

puheenjohtaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_,).