23/2021 Suunnistus – Arvokisavalinta – Valintakriteerit – Valintakriteerien tulkinta – Valintaryhmän kokoonpano


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS                                     Nro 23/2021

24.9.2021                                    Diaarinro 24/2021

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Suunnistusliitto ry:n 20.9.2021 tekemä päätös urheilijavalinnasta Italian Maailman Cup -kilpailuun


ASIA

Arvokilpailuvalinta

 

MUUTOKSENHAKIJA

A

 

KUULTAVAT

Suomen Suunnistusliitto ry

B

 

SUOMEN SUUNNISTUSLIITTO RY:N VALINTARYHMÄN PÄÄTÖS

Suomen Suunnistusliitto ry:n (jäljempänä SSL) valintaryhmä on 11.9.2021 valinnut joukkueen maailmancupin finaalikierrokselle Italiaan. Muutoksenhakija ei ole kuulunut valittavaan joukkueeseen. Valintaryhmä oli päättänyt, ettei varahenkilöitä julkisteta ja päätös mahdollisesta poisjäävän korvaajasta tehdään tarvittaessa myöhemmin.


Joukkueeseen jo valittu urheilija oli ilmoittanut valmennusjohdolle 19.9.2021, ettei hän kyennyt loukkaantumisen vuoksi osallistumaan kilpailuihin. Poisjääneen urheilijan tilalle valittiin 20.9.2021 B.    


VALITUS PERUSTEINEEN

A on vaatinut, että 20.9.2021 tehty urheilijavalintapäätös kumotaan ja hänet valitaan B:n sijasta joukkueeseen.


Urheilijavalinta oli tehty ennalta julkaistujen valintakriteerien vastaisesti. Valintaan vaikuttavina tekijöinä olisi tullut painoarvojärjestyksessä ottaa huomioon: 1) kansainvälinen menestys vuonna 2021, 2) menestys näyttökilpailuissa 4.–5.9. ja 12.9.2021, 3) valintaryhmän näkemys ja 3) rajatapauksissa tulevaisuuden menestyspotentiaali. Käsillä olevassa asiassa urheilulliset tulokset oli joko sivuutettu tai niitä oli tulkittu tai painotettu vastoin julkaistuja kriteerejä.


SSL:n huippu-urheilupäällikön ilmoituksen perusteella joukkueen täydennysvalinta oli tehty muutoksenhakijan ja B:n välillä ja tässä valinnassa oli painotettu tulevaisuuden menestyspotentiaalia. Tätä valintakriteeriä olisi kuitenkin voitu käyttää vain rajatapauksissa, josta nyt ei ollut ollut kysymys. Myös valintaryhmän näkemyksille oli annettu kohtuuttoman suuri painoarvo. Ryhmän näkemys ei ollut perustunut urheilullisiin tuloksiin. Kansainvälisen- ja näyttökilpailumenestyksen perusteella muutoksenhakija olisi tullut valita kilpailuihin loukkaantuneen urheilijan tilalle.


Kun alkuperäistä joukkuetta oli valittu, huippu-urheilupäällikön ilmoituksen perusteella muutoksenhakija oli ollut ensimmäinen alkuperäisestä joukkueesta ulkopuolelle jäänyt urheilija. Poisjäännin seurauksena oli kuitenkin suoritettu uusi valintamenettely muutoksenhakijan ja B:n välillä.


Valintaryhmä oli vaihtunut kesken valintaprosessin. Muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen oli tehnyt kokonaan toinen valintaryhmä kuin mitä valintaohjeissa oli julkaistu. Urheilijoille ei ollut tiedotettu, että valintaryhmän jäsenet olivat vaihtuneet.


VASTAUKSET PERUSTEINEEN

Suomen Suunnistusliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus on hylättävä.


Urheilijavalinnat oli tehty SSL:n internetsivuilla vuosittain julkaistavien valintaohjeiden mukaisesti. Ohjeissa ei ollut mainittu, että julkaistut valintakriteerit olisivat niin sanotussa painoarvojärjestyksessä. Valintakriteereissä mainitulla rajatapauksella tarkoitettiin niitä urheilijoita, jotka nimettiin joukkueeseen 1–2 viimeisen urheilijan joukossa ja toisaalta niitä, jotka olivat ensimmäisiä joukkueesta ulkopuolelle jääviä. Jokainen yksittäinen arvokilpailuvalinta oli oma prosessinsa. Kilpailunäyttöjen, tulevaisuuden menestyspotentiaalin ja valintaryhmän näkemyksen painottaminen erilaisissa valintatilanteissa samalla tavoin oli käytännössä mahdotonta. Viimekädessä päävalmentajilla oli ollut valintapäätöksissä eniten valtaa.


Niin alkuperäisessä joukkuevalinnassa 11.9.2021 kuin varamiehen valinnassa 20.9.2021 oli ollut kysymys rajatapauksista, jolloin valintaryhmän näkemyksen mukaisesti tulevaisuuden menestyspotentiaali korostui. Sekä valintaryhmän näkemys että menestyspotentiaali oli kirjattu selvästi valintakriteereihin. Viimeksi mainittu oli nostettu kriteereihin muutama vuosi sitten erityisesti siksi, että liitolla olisi mahdollisuus tukea lupaavien urheilijoiden mahdollisuutta kartuttaa kansainvälistä kilpailukokemusta.


Alun perin valintaryhmä kävi 11.9.2021 keskustelua joukkueen 8. urheilijan osalta siitä, valitaanko siihen muutoksenhakija vai potentiaalia omaavista nuorista urheilijoista B tai eräs kolmas urheilija. Muutoksenhakijan ja mainitun kolmannen urheilijan kilpailulliset näytöt olivat olleet valintaryhmän yhteisen näkemyksen mukaan tasaveroiset. Valintaryhmä päätyi yksimielisesti rajatapauksen kyseessä ollen painottamaan valinnassaan tulevaisuuden menestyspotentiaalia ja valitsi joukkueeseen mainitun kolmannen urheilijan. B:n kansalliset näytöt kuluneelta kaudelta olivat olleet edellä mainittujen urheilijoiden kanssa lähes samaa tasoa, mutta kansainvälisiin tehtäviin häntä ei ollut vielä toistaiseksi valittu. Valintaryhmä katsoi, että tulevaisuuden menestyspotentiaalistaan huolimatta B ei ohittanut tässä valintatilanteessa joukkueeseen valittua kolmatta urheilijaa.


Joukkue julkistettiin 12.9.2021 illalla. Valintaryhmä oli päätynyt siihen, että varahenkilöä ei julkisteta ja että päätös mahdollisesta korvaajasta tehtäisiin tarvittaessa myöhemmin. Joukkueeseen jo valitun urheilijan ilmoitettua 19.9.2021, ettei hän loukkaantumisen vuoksi voinut osallistua kilpailuihin, valintaryhmän tehtäväksi tuli valita varamies. Valintaryhmä päätyi siihen, että tässä uudessa valintatilanteessakin kysymys oli joukkueen 8. miehestä, toisin sanoen rajatapauksesta, jolloin tulevaisuuden menestyspotentiaali oli merkittävä valintakriteeri. Valinta tehtiin muutoksenhakijan ja B:n välillä.


SSL ei kiistä, että muutoksenhakijan kilpailulliset näytöt olivat tältä vuodelta B:n näyttöjä jonkin verran painavammat. Muutoksenhakijalla olisi myös ikänsä tai potentiaalinsa vuoksi vielä mahdollisuus kansainväliseen arvokilpailumenestykseen tulevina kausina. Toisaalta valintaryhmä oli arvioinut, että muutoksenhakijan kansainväliset näytöt eivät täyttäneet menestyskriteeriä eivätkä olleet tältä osin riittäviä. Kauden kotimaisissa näyttökilpailuissa B:n antamat näytöt olivat olleet vertailukelpoisia muutoksenhakijan näyttöjen kanssa. B oli myös valittu Team 2021 -valmennusryhmään, johon oli valittu 21–25-vuotiaita potentiaalisimmiksi arvioituja suunnistajia.


Valintaryhmän kokoonpano oli ollut eri 20.9.2021 tehdyssä päätöksessä kuin mitä liiton internetsivuilla oli valintaryhmän jäseniksi ilmoitettu. Henkilömuutokset olivat kuitenkin seurausta siitä, että useampi valintaryhmään kuulunut henkilö oli lopettanut toiminnan SSL:ssä. Valintapäätös oli tehty niiden henkilöiden toimesta, jotka parhaiten olivat perillä urheilijoiden tuloksista ja taustoista. Kaksi valintaohjeissa mainittua henkilöä oli ollut tekemässä muutoksenhaun kohteena olevaa päätöstä. Valintaryhmän kokoonpanolla ei ollut merkitystä asiassa. 


B on ilmoittanut, ettei hän anna vastausta asiassa.  


VASTASELITYS

 

A on antanut vastaselityksen asiassa.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

Kysymyksenasettelu


Suomen Suunnistusliitto ry (jäljempänä SSL) on 11.9.2021 valinnut joukkueen maailmancupin finaalikierrokselle Italiaan. Muutoksenhakija ei ollut kuulunut valittavaan joukkueeseen. Valintaryhmä oli päättänyt, ettei varahenkilöitä julkisteta ja päätös mahdollisesta poisjäävän korvaajasta tehdään tarvittaessa myöhemmin.


Joukkueeseen jo valittu urheilija ilmoitti valmennusjohdolle 19.9.2021, ettei hän kyennyt loukkaantumisen vuoksi osallistumaan kilpailuihin. Poisjääneen urheilijan tilalle valittiin 20.9.2021 B.


Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:n 3 kohdan mukaan lautakunta on toimivaltainen käsittelemään valituksia urheilijan arvokilpailuihin valitsemista tai valitsematta jättämistä koskevista päätöksistä, jos lajiliiton tai Suomen Olympiakomitean selkeästi asettamaa valintakriteeriä ei ole noudatettu, tai jos päätös on ilman hyväksyttävää syytä syrjivä sukupuolen, iän, vakaumuksen, mielipiteen, alkuperän tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.


Esitetyn selvityksen perusteella suunnistuksessa on järjestetty vuonna 2021 aikuisten EM-kilpailut, MM-kilpailut ja kaksi erillistä maailmancupin osakilpailua. Sanottujen kilpailujen valintakriteerit on ilmoitettu etukäteen SSL:n toimesta. Edellä todettu osoittaa, että mainittuja kilpailuja, joihin kukin maa ilmoittaa edustajansa, pidetään lajin piirissä merkittävinä. Näin ollen oikeusturvalautakunta katsoo, että arvoltaan ja merkitykseltään suunnistuksen maailmancup rinnastuu muihin arvokilpailuihin. SSL:n valintaryhmän maailmancupvalintoja koskeva päätös on siten voitu saattaa oikeusturvalautakunnan arvioitavaksi.


Kuten oikeusturvalautakunta on esimerkiksi ratkaisuissaan UOL 24/2011, UOL 18/2014, UOL 1/2016, UOL 11/2018 ja UOL 3/2020 todennut, arvokilpailuvalinnassa on lähtökohtaisesti kysymys yhdistysautonomian piiriin kuuluvasta ratkaisusta. Valinnan suorittava taho, joka urheilun arvokilpailujen osalta on tyypillisesti lajiliitto tai Olympiakomitea, valitsee arvokilpailuihin urheilullisilla perusteilla ne henkilöt, joiden se arvioi menestyvän arvokilpailuissa. Yleisistä yhdistysoikeudellista periaatteista seuraa, että oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei tällaisessa tapauksessa kuulu sen arvioiminen, onko päätös tarkoituksenmukainen.


Valintapäätöksen arvioinnin kannalta tilanne on kuitenkin toinen, jos valinnan suorittava Olympiakomitea tai lajiliitto on ennakkoon ilmoittanut ja julkistanut valintakriteerit, joiden perusteella urheilijat arvokilpailuihin valitaan. Tällöin kysymys ei ole enää yksin yhdistysautonomian piiriin kuuluvasta tarkoituksenmukaisuusharkinnasta, vaan yhdistyksen tulee noudattaa ilmoittamiaan valintakriteereitä ja valintapäätöstä voidaan jälkikäteen arvioida oikeudellisesti. Edellä selostettua oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:n 3 kohtaa, jota ei ole sisällöllisesti muutettu lautakunnan sääntöjä vuonna 2017 muutettaessa, on tulkittu lautakunnan ratkaisukäytännössä vakiintuneesti siten, että lautakunnan toimivaltaan kuuluu arvokilpailuvalintoja koskevissa valitusasioissa sen tutkiminen, onko selkeästi asetettuja ja julkaistuja valintakriteereitä noudatettu, sekä lisäksi sen arvioiminen, onko tehty valintapäätös henkilöön liittyvän syyn perusteella syrjivä.


Tässä asiassa SSL on julkistanut internetsivuillaan suunnistuksen edustus- ja näyttökilpailu ohjeet vuodelle 2021. Ohjeissa on ilmoitettu valintaperusteet 27.9.–4.10.2021 Italiassa järjestettäviin maailmancupkilpailuihin.


Asiassa on kysymys siitä, onko SSL:n valintaryhmä noudattanut etukäteen ilmoitettuja valintakriteereitä valitessaan B:n A:nn sijasta 8. urheilijaksi maailmacupkilpailuihin Italiaan eli onko urheilijavalintaa koskeva päätös ollut SSL:n sääntöjen mukainen.


Sovellettavat valintakriteerit

 

SSL on ilmoittanut seuraavat valintakriteerit nyt kysymyksessä oleviin kilpailuihin:


joukkue valitaan 13.9. Joukkueen koko enintään 8+8 urheilijaa. Henkilökohtaisilla matkoilla kiintiö 8 naista ja 8 miestä; sprinttiviestissä neljä joukkuetta.


Valintaperusteet:


·        kansainvälinen menestys 2021 (MM, EM, MC, maaston ja sprintin maailmanranki)

·        menestys näyttökilpailuissa 4.–5.9. ja 12.9.

·        valintaryhmän näkemys

·        rajatapauksissa painotetaan tulevaisuuden menestyspotentiaalia

 

Kriteereissä ei ole erikseen mainintaa siitä, mikä painoarvo kullakin eri kriteerillä on valinnassa. Oikeusturvalautakunta toteaa, että tämä jättää joukkuevalinnoissa valintaryhmälle laajan harkintavallan urheilijavalintojen suhteen. Oikeusturvalautakunta toteaa lisäksi, että tällaisessa tilanteessa yksittäisten urheilijoiden voi olla vaikea tietää, mitä joukkueeseen pääsemiseksi on tehtävä. Liian epäselvät ja avoimet valintakriteerit ovat myös omiaan aiheuttamaan erimielisyyksiä urheilijoiden ja liiton välille urheilijavalinnoissa.


Oikeusturvalautakunta kuitenkin toteaa, että käsillä olevassa asiassa valintaryhmän on tullut tehdä urheilijavalinta neljän eri valintakriteerin perusteella. Asiassa ei ole syytä epäillä sitä SSL:n ilmoitusta, että rajatapauksilla on tarkoitettu urheilijavalintaa nimenomaan niiden urheilijoiden kesken, jotka ovat kilpailleet viimeisistä paikoista valittavaan joukkueeseen. Tällöin tulevaisuuden menestyspotentiaalille on voitu antaa valintakriteerien perusteella merkitystä. Ottaen huomioon valitun urheilijan valinta SSL:n TEAM 2025 -valmennusryhmään ja se, että sinne on valittu 21–25-vuotiaista potentiaalisimmiksi arvioituja suunnistajia, oikeusturvalautakunta katsoo, että B on voitu valita valintakriteereiden neljännen kohdan perusteella maailmancupkilpailujoukkueeseen huolimatta siitä, että muutoksenhakijalla on riidattomasti ollut enemmän kansainvälistä ja kansallista menestystä.


Edellä todetuin perustein asiassa ei ole ilmennyt, että SSL:n valintaryhmä olisi ylittänyt harkintavaltaansa valitessaan joukkueesta poisjääneen urheilijan tilalle B:n.


Valintaryhmän kokoonpano

 

Suunnistuksen edustus- ja näyttökilpailu ohjeissa vuodelle 2021 on ilmoitettu, että nyt kysymyksessä olevaan kilpailuun urheilijat valitsee etukäteen nimetty neljän hengen valintaryhmä. Tähän ovat kuuluneet ohjeiden julkaisuhetkellä tehtäviinsä nimetyt suunnistuksen päävalmentaja, maajoukkuevalmentaja, huippu-urheilupäällikkö ja huippusuunnistusryhmän jäsen.


Kesän 2021 aikana päävalmentaja on irtisanoutunut ja huippusuunnistusryhmän jäsen on jättänyt tehtävänsä syyskuussa 2021. Uusi päävalmentaja aloittaa tehtävässään vasta 1.10.2021. SSL:n ilmoituksen mukaan päävalmentajan tehtävät on jaettu elo-syyskuun ajaksi huippu-urheilupäällikön ja kahden maajoukkuevalmentajan kesken.


SSL on ilmoittanut, että muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen ovat tehneet huippu-urheilupäällikkö, molemmat maajoukkuevalmentajat, joista toinen on ollut ohjeissa etukäteen ilmoitettu henkilö ja uusi päävalmentaja. SSL:n mukaan kysymyksessä ovat olleet ne henkilöt, jotka parhaiten ovat valmennusjohdon muuttuneessa tilanteessa tunteneet urheilijat. Valintaryhmän päätöksentekoon ovat osallistuneet 20.9.2021 kaksi etukäteen ilmoitettua henkilöä ja kaksi etukäteen ilmoittamatonta henkilöä.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että kun valintaryhmä on ilmoitettu SSL:n internetsivuilla julkaistussa edustus- ja näyttökilpailuohjeessa, urheilijoilla on oikeus lähteä siitä, että ilmoitetut henkilöt myös tekevät valinnan. Jos valintaryhmän kokoonpano sanotuin tavoin ilmoitetaan etukäteen, olisi siinä tapahtuneet muutoksetkin ilmoitettava urheilijoille samalla tavoin kuin alkuperäisestä valintaryhmästä on ilmoitettu.


Käsillä olevassa asiassa SSL on kuitenkin esittänyt hyväksyttävät syyt sille, miksi valintaryhmä on muuttunut kesän ja syksyn aikana. Päätöksen tekoon ovat osallistuneet henkilöt, jotka ovat tunteneet urheilijat. Kysymys on myös ollut kiireellisistä valinnoista, jotka on täytynyt tehdä viivytyksettä tilanteessa, jossa kaikki alkuperäiseen valintaryhmään kuuluvat henkilöt eivät ole enää olleet mukana SLL:n toiminnassa. Näillä perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, ettei valintaryhmän henkilövaihdokset muodosta sellaista menettelyvirhettä, joka johtaisi enempiin toimiin käsillä olevassa asiassa.  


Johtopäätökset

 

Edellä todetuin perustein valitus on hylättävä.


Päätöslauselma

 

Valitus hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ilkka Lahtinen                                   Jukka Loiva

Puheenjohtaja                                   Sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Kristiina Rintala, Juha Viertola, Hilla Marjoranta ja Johanna Karvinen