3/2018 Autourheilu Kurinpito - Varoitus


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 3/2018

28.2.2018    Diaarinro 20/2017


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

AKK-Motorsport ry:n kartingin lajiryhmän päätös 25.10.2017


ASIA           

Varoitus


MUUTOKSENHAKIJA

M, edustajanaan huoltajansa T


KUULTAVA

AKK-Motorsport ry


LAJIRYHMÄN PÄÄTÖS

AKK-Motorsport ry:n (jäljempänä AKK) kartingin lajiryhmä on päätöksellään 25.10.2017 antanut M:lle varoituksen, joka on voimassa 18 kuukautta eli 25.4.2019 asti. Päätös on perustunut siihen, että M:n on katsottu käyttäytyneen epäurheilijamaisesti kartingin SM-osakilpailussa Lahdessa 20.8.2017.


VALITUS PERUSTEINEEN

M on valituksessaan vaatinut, että AKK:n kartingin lajiryhmän M:lle 25.10.2017 antama varoitus poistetaan tai että seuraamus muutetaan huomautukseksi.


Perusteinaan M on lausunut, että kilpailunjohtaja oli jo antanut hänelle tapahtumapaikalla kilpailun yhteydessä epäurheilijamaisen käyttäytymisen perusteella varoituksen. Kilpailun jälkeen kilpailunjohtaja ja kilpailun tuomariston puheenjohtaja olivat esittäneet AKK:n kartingin lajiryhmälle, että kysymyksessä olleesta menettelystä määrätään M:lle lisärangaistukseksi huomautus. Lajiryhmä oli kuitenkin päätynyt määräämään M:lle huomautuksen asemesta varoituksen.


Kilpailussa 20.8.2017 toinen auto oli osunut M:n kuljettaman auton perään saaden aikaan sen, että M:n kuljettama auto oli pyörähtänyt ja vaurioitunut siinä määrin, että M oli joutunut keskeyttämään kilpailun. Hän oli myös loukannut kylkeään tilanteessa. Noustuaan pettyneenä ulos autostaan M oli näyttänyt keskisormea ilmaan, kohdistamatta tätä elettä erityisesti kehenkään. Myöhemmin hän on katunut tekoaan.


M:n menettelyyn nähden 18 kuukauden varoitus on seuraamuksena liian ankara. Varoitus tulee siten poistaa tai ainakin muuttaa lievemmäksi huomautukseksi.     

           

VASTAUS PERUSTEINEEN

AKK on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään perusteettomana.


Perusteinaan AKK on lausunut, että asiassa on riidatonta, että M oli käyttäytynyt epäurheilijamaisesti kilpailussa 20.8.2017. M:lle on määrätty säännöissä kielletyn epäurheilijamaisen käyttäytymisen perusteella AKK:n seuraamusasteikon mukainen lievin seuraamus kysymyksessä olevasta sääntörikkomuksesta. Seuraamus on asianmukainen ja vastaa ankaruudeltaan AKK:n rangaistuskäytäntöä. Näin ollen valitus on perusteeton. 


VASTASELITYS

M on AKK:n vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä lausunut, että hän ei ollut käyttäytynyt kilpailutilanteessa 20.8.2017 epäurheilijamaisesti. Kartingin säännöissä ei ole määritelty sitä, mitä epäurheilijamaisella käyttäytymisellä tarkoitetaan. Keskisormen näyttäminen ilmaan, kohdistamatta tätä elettä kehenkään, ei ole säännöissä tarkoitettua epäurheilijamaista käyttäytymistä, koska menettelyllä ei ole loukattu ketään henkisesti eikä fyysisesti ja koska kenenkään suoritusta ei ole häiritty.


Vielä M on todennut, että AKK:n seuraamusasteikko on luonteeltaan suositus, josta voidaan tapauskohtaisen harkinnan perusteella poiketa. M:lle määrätty seuraamus on nuorelle urheilijalle kohtuuton ja epäoikeudenmukainen. Näin ollen seuraamus tulee poistaa.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut


Tapahtumat ja kysymyksenasettelu

 

Asiassa on riidatonta, että M oli näyttänyt kartingin SM-osakilpailun 20.8.2017 keskeytettyään ja autosta noustuaan radalla keskisormea. Kilpailunjohtaja on katsonut, että M:n käyttäytyminen oli ollut epäurheilijamaista ja antanut M:lle varoituksen. Lisäksi kilpailunjohtaja ja kilpailun tuomariston puheenjohtaja olivat esittäneet, että kartingin lajiryhmä määrää M:lle kurinpitoseuraamuksena kysymyksessä olevasta menettelystä huomautuksen. Kartingin lajiryhmä on myös pitänyt M:n menettelyä epäurheilijamaisena ja määrännyt M:lle sen johdosta 18 kuukautta voimassa olevan varoituksen.


Asiassa on oikeusturvalautakunnassa kysymys siitä, onko M keskisormea kilpailutilanteessa näyttämällä rikkonut AKK:n sovellettavaksi tulevia sääntöjä ja määräyksiä. Mikäli näin katsotaan olevan, asiassa on vielä kysymys siitä, onko M:lle määrätty kurinpitoseuraamus ollut sääntöjen vastainen tai kohtuuton.


Sovellettavat sääntömääräykset

 

Sovellettavaksi tulevien AKK:n kartingin lajisääntöjen kohdan 5.1 mukaan tuomaristolla on oikeus sulkea kilpailusta tai sen osasta ilmoittaja, huoltaja tai ohjaaja, joka kilpailunjohtajan tai järjestelytoimikunnan heille tekemän ilmoituksen perusteella ei ole hyväksyttävä tai jonka he katsovat syyllistyneen sopimattomaan käyttäytymiseen tai törkeään epäurheilijamaiseen tekoon tai käyttäytyy muuten sopimattomasti kilpailualueella.


AKK:n autourheilun sääntöjen 81 kohdan 1 momentin mukaan sääntöjen rikkominen tai laiminlyönti voi johtaa liiton määräämään seuraamukseen, joka voi olla muiden ohella huomautus tai varoitus. Seuraamuksen voi langettaa AKK:n lajiryhmä tai hallitus sen jälkeen, kun tutkimukset on tehty. Saman sääntökohdan 4 momentin mukaan AKK voi antaa muun seuraamuksen, vaikka tuomaristo on jo langettanut seuraamuksen. Edelleen saman sääntökohdan 5 momentin mukaan varoitus ja huomautus ovat voimassa 18 kuukautta niiden antamisesta. 


AKK:n suositusluontoisen seuraamusasteikon kohdan A108 mukaan seuraamuksena epäurheilijamaisesta käyttäytymisestä määrätään kilpailijalle varoitus.    


Menettelyn sääntöjenvastaisuutta koskeva arviointi


Oikeusturvalautakunta toteaa, että kurinpitoseuraamus on mahdollista määrätä vain sellaisen teon perusteella, joka on teon hetkellä voimassa olevissa, asianomaista henkilöä sitovissa säännöissä määrätty rangaistavaksi. AKK:n kartingin sääntöjen kohdassa 5.1 kielletään törkeän epäurheilijamainen ja sopimaton käyttäytyminen kilpailualueella. Autourheilun kansallisten määräysten kohdan 81 mukaan sääntöjen rikkominen tai laiminlyönti voi johtaa liiton määräämään kurinpitoseuraamukseen, joka voi olla muun muassa varoitus. Asiassa on riidatonta, että mainitut säännöt ovat sitoneet kartingin SM-osakilpailuun 20.8.2017 kuljettajana osallistunutta M:ää. 


Urheilun kurinpidossa vakiintuneesti edellytetään, että se menettely, josta kurinpitoseuraamus voidaan määrätä, tulee kuvata riittävän täsmällisesti säännöissä tai muissa määräyksissä (ks. esimerkiksi UOL 13/2008, 23/2011, 8/2014 ja 10/2016). Oikeusturvalautakunta on ratkaisussaan UOL 23/2011 katsonut, että kurinpitoseuraamukseen johtanutta käyttäytymistä ei ollut määritetty riittävän täsmällisesti tilanteessa, jossa lajiliiton toimintasäännöissä oli määritetty hallituksen voivan päättää jäsenyhdistyksen jäseneen kohdistuvasta liiton alaista kilpailutoimintaa koskevasta kilpailukiellosta ja varoituksesta sen mukaan kuin tarkemmin määrätään liittokokouksen vahvistamissa kurinpitomääräyksissä, jos jäsenyhdistyksen jäsen on urheilun piirissä menetellyt liikunnan eettisten arvojen tai urheilun reilun pelin periaatteiden vastaisesti.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että tässä asiassa sovellettavaksi tulevissa AKK:n säännöissä ei ole yksilöity täsmällisesti niitä tekoja, joiden voidaan katsoa olevan epäurheilijamaisia tai sopimattomia ja joiden perusteella voidaan siten sääntöjen perusteella määrätä kurinpitoseuraamus. Toisaalta selvää on, että sitä, mikä kysymyksessä olevan lajin erityispiirteet huomioon ottaen kulloinkin on epäurheilijamaista tai sopimatonta, ei ole mahdollista määritellä säännöissä tyhjentävästi.


Urheiluoikeudessa on vakiintuneesti katsottu, että epäurheilijamaisuudella ja sopimattomalla käyttäytymisellä on tietty ydinalueensa, johon kuuluvan käyttäytymissäännön rikkominen mahdollistaa kurinpitoseuraamuksen määräämisen (ks. esim. Heikki Halila – Olli Norros, Urheiluoikeus 2017 s. 305). Oikeusturvalautakunta katsoo, että keskisormen näyttäminen kilpailutapahtuman aikana on tekona tyypillisesti epäurheilijamainen ja sopimaton. Kysymys on epäurheilijamaisuuden ydinalueelle kuuluvasta menettelystä, jonka moitittavuutta korostaa tässä tapauksessa se, että kysymys on ollut yleisölle avoimesta kilpailusta, johon on osallistunut myös nuoria urheilijoita. Sillä sinänsä, että M ei esitetyn selvityksen perusteella ollut kohdistanut kysymyksessä olevaa elettä tietylle henkilölle, ei ole ratkaisevaa merkitystä arvioitaessa sitä, onko tekoa pidettävä epäurheilijamaisena ja sopimattomana. Näillä perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että M on käyttäytynyt kilpailussa 20.8.2017 häntä sitovissa säännöissä kielletyllä tavalla ja että hänelle on siten sääntöjen perusteella voitu määrätä tästä menettelystä kurinpitoseuraamus.        


Kurinpitoseuraamusta koskeva arviointi


M:lle määrätty 18 kuukautta voimassa oleva varoitus on AKK:n seuraamusasteikon mukainen kurinpitoseuraamus epäurheilijamaisesta käyttäytymisestä. Asteikko on luonteeltaan suositus, jossa esitetyistä seuraamuskannanotoista voidaan harkinnan mukaan tapauskohtaisesti poiketa. M on valituksessaan ja vastaselityksessään todennut, että varoitus on kohtuuton seuraamus hänen menettelystään kilpailussa 20.8.2017.


Oikeusturvalautakunta katsoo, että asiassa ei ole ilmennyt sellaista syytä, jonka vuoksi varoitusta voitaisiin pitää M:n menettelyyn nähden suhteettoman ankarana tai muutoin kohtuuttomana seuraamuksena. Näin ollen määrättyä seuraamusta ei ole syytä poistaa eikä lieventää. 


Päätöslauselma


Valitus hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Timo Ojala                                Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                         sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Tapio Rantala, Kristiina Rintala ja Hilkka Salmenkylä.