5/2023 Kurinpito – Kurinpidollinen laillisuusperiaate

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                              
PÄÄTÖS Nro 5/2023
8.2.2023                                   
Diaarinro 36/2022

                                                                                                                                

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Aikuisurheiluliitto ry:n hallituksen ilmoitus 3.10.2022 kurinpitoasiassa

 

ASIA                 
Kurinpito

 

MUUTOKSENHAKIJAT
A
B

 

KUULTAVA
Suomen Aikuisurheiluliitto ry

 

ASIAN TAUSTA JA SUOMEN AIKUISURHEILULIITTO RY:N LAUSUNTO 3.10.2022

A ja B ovat saattaneet Suomen Aikuisurheiluliitto ry:n (SAUL) tietoon, että C on SAUL:n jäsenseuran X ry:n toimintaan liittyen käyttäytynyt epäasiallisesti A:ta ja B:tä kohtaan sekä estänyt ja häirinnyt X ry:n toimintaa.

SAUL:n hallitus on 3.10.2022 päivätyssä ilmoituksessaan katsonut, että C:n, A:n ja B:n välisiin X ry:n toimintaan liittyvien erimielisyyksien enempi käsittely oli tarpeetonta ja päättänyt asian käsittelyn kehottaen asian osapuolia maltillisuuteen ja sopuun, siinä määrin kuin se oli mahdollista.

Ilmoituksessa todetun mukaan SAUL:n saamista sähköposteista ilmeni, että kysymyksessä olevat asiat liittyivät asianosaisten välisiin erimielisyyksiin asioiden tilasta ja toisten osapuolten toimista. Ilmoituksen mukaan asiassa oli näiden henkilöiden lisäksi käyty puhelinkeskustelu X ry:n nykyisen puheenjohtajan kanssa. SAUL ei ollut ollut asiaan liittyen yhteydessä muihin henkilöihin.

Ilmoituksessa on todettu, että seuran (X ry) toimintaan liittyvät asiat olivat seuran sisäisiä asioita, joihin SAUL:lla tai sen hallituksella ei ollut tarvetta tai oikeutta puuttua tässä tilanteessa. Ilmoituksen mukaan oli selvää, että osapuolten henkilösuhteet olivat erittäin tulehtuneet. Kaikkia kiistan osapuolia oli kehotettu käyttäytymään asiallisesti nyt ja jatkossa sekä todettu, ettei asiassa ollut tarvetta etsiä syyllistä ja että tilanne oli eskaloitunut molempien osapuolten toimesta.

Ilmoituksessa on todettu, että C:n lähettämät viestit eivät olleet kaikilta osin olleet hyvän käytöstavan mukaisia, mutta ne olivat olleet yksityisiä viestejä. B:n kirjoitus C:lle ei sinänsä ollut samalla tavalla epäkorrekti, mutta se oli taas ollut julkinen (B:n Facebook-seinällä). Tästä lähtenyt lumipallomainen vyöry tuli saada päätökseen.

SAUL on ilmoituksessaan kiinnittänyt huomiota lisäksi siihen, ettei C:lle ollut haettu SAUL:lta kilpailukieltoa ja ettei sen määräämiselle näiden tietojen valossa olisi ollut perusteita. SAUL ei ollut myöskään kehottanut ketään tekemään asiassa rikosilmoitusta eikä kysymyksessä olevaa asiaa ollut käsitelty SAUL:n vuosikokouksessa tai muutenkaan julkisesti.

 

VALITUS PERUSTEINEEN

A ja B ovat vaatineet, että C määrätään kilpailu- ja toimitsijakieltoon kaikessa SAUL:n alaisessa toiminnassa määräajaksi.

SAUL:n säännöissä on tarkat säännöt ja ohjeistukset muun ohella urheilijoiden eettisistä velvollisuuksista toisiaan kohtaan. Asia olisi voitu käsitellä SAUL:ssa sen ”toimintamallin epäasialliseen käyttäytymiseen” kohdan ”arvioida kurinpito- ja rikostarve” mukaisesti ja seuraamusvaihtoehdot esittäen. Toimintamalli koskee kaikkea SAUL:n alaista toimintaa ja se antaa valituksesta yksityiskohtaiset ohjeet arvioida kurinpito huomioiden SAUL:n hallituksen jäsenten jääviys. Lautakunta voinee arvioida oikeudenmukaisesti C:lle seuraamusvaatimuksen suuruuden Suomen Urheilun Eettinen Keskus SUEK ry:n (SUEK) eettisen arvion lisäksi. 

A oli soittanut SAUL:iin ja vedonnut sen toimintamalliin 3/2020. B oli tuonut asian esille SAUL:n kevätkokouksessa. Kun mitään ei tapahtunut, valittajat ottivat yhteyttä SUEK:iin. SUEK:n annettua päätöksen SAUL:n hallitus kirjoitti asiasta lausunnon, mutta ei päätöstä.

Vaatimuksensa perusteena valittajat ovat vedonneet muun ohella siihen, että C on käyttäytynyt A:ta ja B:tä kohtaan loukkaavasti, halventavasti ja häiritsevästi (loukkaamista, nimittelyä, kolmannen henkilön halventamista, tapaamiskielto, syrjintää, osaamattomuutta ja vähättelyä) sekä hänen käytökseensä kilpailutilanteessa.

Lisäksi C on estänyt ja häirinnyt X ry:n toimintaa muun ohella jättämällä toimittamatta seuran mapit ja muun seuramateriaalin erottuaan seuran hallituksesta kokouksessa 28.12.2021. Seuran toiminta oli jumittunut tästä johtuen viikoksi ja asiakirjat saatiin seuran entisen puheenjohtajan avulla maaliskuussa. C:n hallussa oli muun ohella seuralle tärkeä jäsenluettelo, jota olisi tarvittu vuoden 2022 jäsenmaksuja ja tulevia kisoja varten (SM-kisat 6.3.2022 ja X ry:n järjestämät kisat 9.4.2022). Myös X ry:n pankkitilin tunnukset saatiin sovituiksi vasta 3.2.2022, minkä jälkeen voitiin maksaa muun ohella SAUL:n jäsenmaksu. C myös sulki seuran Facebook-sivut, muutti ne omaan käyttöönsä sekä käytti niitä väärin, mistä johtuen X ry:n puheenjohtaja joutui hankkimaan seuralle uudet Facebook-tunnukset. Lisäksi tilastopajan yhteydet eivät toimineet.

SAUL ei kuitenkaan ole lausunnossaan ottanut kantaa C:n X ry:n toimintaan kohdistuviin väärinkäytöksiin, vaikka SAUL:n sääntöjen 14 § koskee myös jäsenseuroja.  Rekisteröidyn yhdistyksen yleisten sääntöjen mukaan C:n toiminta on ollut sääntöjen vastaista. SAUL olisi lajiliittona velvollinen huomioimaan A:n ja B:n valituksen myös X ry:n toimintaan liittyvien väärinkäytösten osalta.

SAUL:n lausunnon henki on vähättelevä eikä siinä ole käytetty asiatyylistä kieltä. Lausunto on päiväämätön eikä siinä ole viittauksia pykäliin, jakelua tai allekirjoituksia. Valittajat olisivat halunneet, että heidät olisi lausumassa mainittu nimeltä C:n lähettämien viestien vastaanottajina. B:n Facebook-sivu taas ei sisältänyt mitään halventavaa C:stä.

Valittajat eivät ole tehneet rikosilmoitusta tai sovittelua SAUL:n pyynnöstä, vaan he ovat jo tammikuussa 2021 olleet yhteydessä poliisiin sekä oikeusapu- ja sovittelutoimistoon. B:n tärkeä Facebook-dokumentti oli tuhottu.

Vuonna 2021 X ry:n hallituksessa oli B, joka ei eronnut kokouksessa 28.12.2021. A esitti kokouksessa, että seura jatkaa toimintaansa, kuten tapahtui. Vuonna 2022 X ry:n hallituksessa oli neljä jäsentä. X ry:llä ei ollut toimintakykyistä hallitusta päätöksen tekoon lähes kuukauteen vuoden 2022 alussa.

 

VÄLITOIMI

Valittajat ovat oikeusturvalautakunnan täydennyskehotuksen johdosta antamassaan lausumassa ilmoittaneet, että valitus on tehty yksityishenkilöinä, ei X ry:n puolesta. Valittajiin oli kohdistunut väärinkäytöstä yksityisesti loukkaamalla, mutta koskien myös seuran toimintaa. SAUL:n lausumassa ei ollut otettu kantaa sen jäsenseuraan X ry:n kohdistuneeseen häirintään ja toiminnan estämiseen, vaikka SAUL:n sääntöjen 14 § koskee myös jäsenseuroja. 

 

VASTAUS PERUSTEINEEN                   

Suomen Aikuisurheiluliitto ry on vastineessaan todennut, ettei se ole tehnyt asiassa päätöstä vaan antanut lausunnon, koska asia ei ole sen laatuinen, josta SAUL antaisi päätöstä.

SAUL:n jäseniä ovat seurat, eivät yksityiset henkilöt. SAUL:lla on kahdeksan henkilöjäsentä, eivätkä C, B tai A kuulu heihin.

B on julkisesti esitellyt riita-asian SAUL:n kevätkokouksessa 23.4.2022 kohdassa muut mahdolliset asiat. SAUL:n sääntöjen mukaan liiton kokouksessa käsiteltäväksi aiotut asiat on kuitenkin esitettävä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kuusi viikkoa ennen kokousta. Tällaista ilmoitusta ei ollut tehty eikä asiaa ollut kirjattu myöskään esityslistaan. Vaikka asiaa ei voitu käsitellä liiton kokouksessa, päätettiin se ottaa SAUL:n hallituksen käsittelyyn.

SAUL:n toimintamallin epäasialliseen käyttäytymiseen ensivaiheessa arvioidaan, onko kyseessä liiton alaiseen toimintaan liittyvä kurinpitotarve. Määrättäviä seuraamuksia voivat olla muun ohella huomautus, varoitus, julkinen varoitus, kilpailu- ja toimitsijakielto, sulkeminen liiton toiminnasta määräajaksi, kilpailutulosten mitätöinti tai liitosta erottaminen.    

Hallitus on asianosaisia kuultuaan käsitellyt asian 16.8.2022 sekä päättänyt, ettei tapauksesta seuraa kurinpitotoimenpiteitä, mutta asianosaisille lähetetään sähköpostiviesti, jossa kehotetaan sopuun. SAUL on katsonut asiassa saamiensa selvitysten perusteella, että lausunto, jossa riidan osapuolia kehotetaan asialliseen käyttäytymiseen ja sopuun, on tässä asiassa riittävä ja SAUL:n ainoa toimenpide. Kysymys on seuran sisäisestä asiasta, joka ilmenee isoina ongelmina henkilöiden välisissä suhteissa.

Valittajat ovat tehneet asiassa rikosilmoituksen poliisille, joka on päättänyt asian ”ei syytä epäillä rikosta” perusteella. Asia on viety käsiteltäväksi myös SUEK:iin, joka päätti olla tekemättä asiassa tutkintatoimenpiteitä, koska kyse voi olla eettisestä rikkomuksesta, mutta ei vakavasta eettisestä rikkomuksesta.   

 

VASTASELITYS

A ja B ovat vastaselityksessään todenneet muun ohella, että SAUL:n toimintamallin mukaan valituksen voi tehdä esimerkiksi epäasiallista käytöstä havainnut urheilija. SAUL:n velvollisuus olisi ollut ottaa asia A:n ja B:n antamien tietojen perusteella jo tuolloin käsittelyyn ja arvioida kurinpito- ja rikos/rikkomustarve.

Toimintamallissa voidaan puuttua urheilijoiden turvallisuuteen ja oikeuteen harrastaa urheilua häiriöttömästi, mikä ei ole toteutunut vuonna 2022 X ry:n urheilijoille. X ry ei ole saanut SAUL:n toimintamallin mukaista tukea, vaan päinvastoin vähättelyä.

SAUL:n hallitus ei ole kuullut valittajia eikä kukaan hallituksen jäsenistä ole ollut asiassa yhteydessä valittajiin. A on jossakin vaiheessa puhunut puhelimessa kahden hallituksen jäsenen kanssa.

C on ollut vuoden 2022 alusta toisen seuran jäsen, eikä valitus siten ole X ry:n sisäinen asia. C on rikkonut SAUL:n sääntöjä ja toimintamallia sekä yhdistyslain säädöksiä (epäasiallinen käyttäytyminen ja seuralle aiheutettu haitta).

Tammikuussa 2023 on tullut ilmi, että sähköposti on mennyt väärään osoitteeseen.  C on sulkenut vuoden 2022 alussa X ry:n sähköpostiosoitteet, eikä seura ole onnistunut päivittämään kaikkia osoitteita uudelle osoitteelle.

SAUL:n hallituksen jäsenten puolueettomuutta ei ole varmistettu (ammatti, asiakkuus ja sukulaisuus), minkä lisäksi asiapapereita on tuhottu.

Valittajille on epäselvää, mistä asiassa tulisi sopia, koska heitä kohtaan ei ole esitetty väitteitä käyttäytymis- tai kurinpitorikoksesta tai rikkomuksesta.

SAUL:n säännöt ovat epäselvät siltä osin kuin niissä viitataan ”jäseneen”, ”jäsenen jäseneen”, ”varsinaiseen jäseneen”, ”seurajäseneen” ja ”jäsenseuraan”. SAUL:n sääntöjen 18 §:ssä on viitattu eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan toimivaltaan. Kurinpitolautakunta mainitaan SAUL:n sääntöjen 18 §:ssä, mutta ei toimintamallissa. SAUL:n yhdenvertaisuusohjelma ja toimintamalli ovat puutteellisia ja vaativat selkeyttämistä eikä niiden toteuttaminen toimi käytännön tasolla.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

Asian tausta ja kysymyksenasettelu

A ja B ovat ilmoittaneet SAUL:lle muun ohella, että C on käyttäytynyt heitä kohtaan epäasiallisesti SAUL:n jäsenseuran X ry:n toiminnan yhteydessä. A, B tai C eivät ole SAUL:n jäseniä.

SAUL:n hallitus on käsitellyt asiaa ja lausunnossaan 3.10.2022 päätynyt siihen, että asian enempi käsittely SAUL:n toimesta on tarpeetonta sekä päättänyt asian käsittelyn.

A:n ja B:n valituksen johdosta asiassa on kysymys siitä, onko SAUL:n hallituksen päätös päättää asian käsittely määräämättä C:lle kurinpitoseuraamuksia ollut SAUL:n sääntöjen ja erityisesti SAUL:n toimintamallin epäasialliseen käyttäytymiseen vastainen.

 

SAUL:n säännöt ja toimintamalli epäasialliseen käyttäytymiseen

SAUL:n sääntöjen 14 §:n mukaan sen hallituksella on määrätyin edellytyksin oikeus rangaista SAUL:n jäseniä varoituksella tai erottamisella. Sääntöjen 4 §:n mukaan liiton varsinaisiksi jäseniksi voidaan ottaa hallituksen hyväksymät, aikuisurheilutoimintaa harjoittavat rekisteröidyt urheiluseurat. Säännöissä ei ole määrätty muihin kuin jäseniin kohdistuvista kurinpitotoimista. 

SAUL toimintamalli epäasialliseen käyttäytymiseen (jäljempänä myös ”toimintamalli”) koskee SAUL:ia ja on tilanteita varten, jossa lajiliittoon tulee valitus henkilön toiminnasta liiton alaisessa toiminnassa, seuran toiminnasta tai seuran toiminnassa olevan henkilön toiminnasta. Valitus voi tulla esimerkiksi urheilijalta, seuran työntekijältä tai vapaaehtoiselta.

Toimintamallissa on otsikon alkutoimet 3/2020 alla todettu muun ohella seuraava:

 

- Käydään läpi liiton säännöt; tarkistetaan, että liiton säännöissä on

 • määritelty selkeästi rikkomukset, seuraukset ja kurinpidolliset prosessit koskien lajiliiton omaa henkilöstöä sekä jäsenseuroja
 • otettu huomioon tasa-arvoinen kohtelu ja syrjimättömyys, henkinen väkivalta ja kiusaaminen, fyysinen väkivalta, seksuaalinen- ja sukupuoleen perustuva häirintä ja seksuaalinen väkivalta.

-   Luodaan rangaistuksien kriteeristö, kun henkilö tai seura:

 • rikkoo liiton sääntöjä, kilpailu- ja kurinpitosääntöjä, lajin sääntöjä, ohjeita tai velvoitteita
 • rikkoo dopingsäännöksiä
 • käyttäytyy edellä määritettyjen tai niihin rinnastettavien eettisten periaatteiden vastaisesti kilpailuissa taikka niiden ulkopuolella. 

Otsikon ”Arvioidaan kurinpito- ja rikostarve” alla on todettu muun ohella seuraava:

- Seuraamusvaihtoehdot; Näiden sääntöjen perusteella määrättäviä seuraamuksia voivat olla:

 • huomautus
 • varoitus
 • julkinen varoitus
 • kilpailu- ja toimitsijakielto
 • sulkeminen liiton toiminnasta määräajaksi
 • kilpailutulosten mitätöinti
 • liitosta erottaminen.

Ensivaiheessa arvioidaan, onko kyseessä liiton alaiseen toimintaan liittyvä kurinpitotarve. Tämän lisäksi arvioidaan, tuleeko asiassa ottaa yhteyttä SUEK:iin. Mikäli epäasiallisen kohtelun kohden tekee rikosilmoituksen, tapauksen jatkokäsittely jätetään viranomaisille.

-  Varmistetaan puolueettomuus

Kun asiaa lähdetään viemään eteenpäin, tarkistetaan, ettei kukaan asiaa käsittelevistä henkilöistä ole jäävi ottamaan kantaa toimenpiteisiin. Esimerkiksi jo se, että välillisesti tuntee kyseessä olevia henkilöitä, voi vaikuttaa objektiivisuuteen.

 

Asian arviointi

A ja B ovat valituksessaan katsoneet SAUL:n menetelleen toimintamallin vastaisesti, kun se ei ole C:n menettelyä koskevassa arvioinnissaan päätynyt katsomaan, että asiaan liittyy kurinpitotarve eikä määrännyt C:lle kurinpitoseuraamusta.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että toimintamalli on monilta osin tulkinnanvarainen muun ohella sen suhteen, miltä osin kysymys on SAUL:n jäsenseuroille annettavasta ohjauksesta ja miltä osin se koskee SAUL:n omaa puuttumista sille ilmoitettuun epäasialliseen käyttäytymiseen. SAUL:lle tehtävien epäasiallista käytöstä koskevien ilmoituksen käsittelymenettelyä ei ole tarkemmin kuvattu myöskään SAUL:n vastineessa.  

Toimintamallista käy kuitenkin ilmi, että käsittelyn ensivaiheessa arvioidaan, onko kyseessä liiton toimintaan liittyvä kurinpitotarve. Tämän jälkeisinä toimenpiteinä toimintamallissa on kuvattu puolueettomuuden varmistaminen, yhteydenotto seuraan sekä seuranta.  Kurinpito- ja rikostarve -otsikon alla on lueteltu myös seuraamusvaihtoehdot, jotka voivat olla kysymyksessä olevien sääntöjen perusteella määrättäviä seuraamuksia.

Oikeusturvalautakunnan käytännössä on todettu (ks. esimerkiksi UOL 34/2021 ja UOL 25/2022), että tietyn urheiluliiton tai -seuran kilpailu- ja kurinpitosääntöjen sisältö on lähtökohtaisesti yhdistysautonomian piiriin kuuluva asia. Yleisistä yhdistysoikeudellista periaatteista seuraa, että oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei kuulu sen arvioiminen, ovatko lajiliiton säännöt ja niiden nojalla annetut päätökset tarkoituksenmukaisia. Lautakunnan toimivaltaan kuuluu sen sijaan sen arvioiminen, onko lajiliitto noudattanut päätöksenteossa voimassa olevia sääntöjään.

Lisäksi oikeusturvalautakunta on vakiintuneesti (esimerkiksi UOL 13/2021 ja UOL 8/2022) edellyttänyt, että kurinpitoasioissa noudatetaan rikosoikeudellista laillisuusperiaatetta. Tämä tarkoittaa, että yhdistyksen säännöissä tai muissa määräyksissä taikka urheilijan ja yhdistyksen välisessä sopimuksessa tulee olla riittävän täsmällisellä tavalla määriteltynä, minkälaisesta menettelystä kurinpitorangaistus voidaan määrätä ja millainen kurinpitoseuraamus tällöin voidaan määrätä. Jolleivat nämä edellytykset täyty, kurinpitoseuraamuksen määräämiselle ei ole edellytyksiä.

Toimintamallin perusteella tapahtuva kurinpitotarpeen arviointi kuuluu siten lähtökohtaisesti SAUL:n tarkoituksenmukaisuusharkinnan piiriin eikä oikeusturvalautakunnan toimivaltaan kuulu arvioida sitä, onko hallituksen ratkaisu päättää asian käsittely sitä eteenpäin viemättä, ollut tarkoituksenmukainen. Asiassa ei ole ilmennyt, että muutoksenhakijoita olisi kohdeltu harkinnassa epäyhdenvertaisesti tai että asian käsittelyyn olisi vaikuttanut jokin epäasiallinen syy. Tällaista ei ole pääteltävissä myöskään valittajien viittaamista SAUL:n lausunnon perusteluista tai niissä käytetyistä sanamuodoista. Valittajien viittaus asiaa SAUL:ssa käsitelleiden henkilöiden mahdolliseen esteellisyyteen on niin ikään jäänyt yksilöimättömäksi. Oikeusturvalautakunta katsoo, ettei SAUL:n jo edellä todetun perusteella voida katsoa menetelleen toimintamallin vastaisesti päättäessään kysymyksessä olevan asian käsittelyn kurinpitotoimenpiteisiin ryhtymättä. 

Oikeusturvalautakunta toteaa lisäksi, että toimintamallia voidaan pitää tulkinnanvaraisena muun ohella sen suhteen, onko seuraamusvaihtoehtoja koskevassa luettelossa ylipäätään kysymys SAUL:n toiminnassa suoraan sovellettavasta rangaistusmääräyksestä vai onko siinä kuvattu sellaiset seuraamukset, joista SAUL:n jäsenseurat voivat kurinpitosäännöissään epäasiallisen käyttäytymisen seuraamuksina määrätä. Mikäli kysymys on rangaistusmääräyksestä, ei kysymyksessä olevassa kohdassa kuitenkaan ole edeltä ilmenevän mukaisesti lainkaan kuvattu niitä menettelyitä, joista luettelon mukaiset kurinpitoseuraamukset voidaan määrätä. Asiassa ei ole esitetty, että SAUL:ssa olisi toimintamallista erillisiä kurinpitomääräyksiä, joissa rangaistavaa menettelyä olisi tarkemmin määritetty. Näin ollen asiassa ei joka tapauksessa olisi ollut edellytyksiä kurinpitoseuraamuksen määräämiselle SAUL:n toimintamallin perusteella.

 

Johtopäätös

Edellä todetuilla perusteilla SAUL ei ole menetellyt sääntöjensä vastaisesti päättäessään 3.10.2022 valittajien ilmoitukseen perustuvan asian käsittelyn kurinpitotoimenpiteisiin ryhtymättä.  

 

Päätöslauselma

Valitus hylätään.

Valitusmaksua ei palauteta.

Ratkaisu oli yksimielinen.


Timo Ojala
Puheenjohtaja                                                                                      

Sanna Holkeri
Sihteeri

 

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Hilla Marjoranta, Kristiina Rintala, Juha Viertola ja Mika Väyrynen.