9/ 2015 Jääkiekko Sääntöihin sitoutuminen - Päätöksen sääntöjen vastaisuus - Seurasiirto


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS    Nro 9/2015

1.4.2015                   Diaarinro 5/2015


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Karhu-Kissat ry:n hallituksen päätös 8.12.2014 pelaajan siirto-oikeuden epäämisestä


ASIA         

Pelaajan siirto-oikeus


MUUTOKSENHAKIJA

A


KUULTAVAT

Karhu-Kissat ry

Suomen Jääkiekkoliitto ry

Blues Juniors ry


PÄÄTÖS PELAAJAN SIIRTO-OIKEUDEN EPÄÄMISESTÄ

Karhu-Kissat ry:n hallitus on kokouksessaan 8.12.2014 päättänyt, että seura ei anna suostumustaan sen juniorijoukkueessa jääkiekkoa pelaavan A:n siirrolle toiseen seuraan (Espoon Blues) kesken pelikauden 2014 - 2015.


VALITUS PERUSTEINEEN

A on valituksessaan vaatinut, että oikeusturvalautakunta vahvistaa, että hänellä on oikeus siirtyä Karhu-Kissat ry:n juniorijoukkueesta Blues Juniors ry:n juniorijoukkueeseen. Lisäksi A on vaatinut, että Karhu-Kissat ry velvoitetaan korvaamaan hänen lautakuntakulunsa 2 866,00 eurolla korkoineen.


A oli siirtynyt Blues Juniors ry:n juniorijoukkueesta Karhu-Kissat ry:n juniorijoukkueeseen 13.8.2014. Jäätyään uudessa joukkueessaan vähälle peliajalle A oli 20.10.2014 ilmoittanut Karhu-Kissat ry:lle, että hän siirtyy takaisin Blues Juniors ry:n joukkueeseen. Karhu-Kissat ry oli ilmoittanut A:lle, että siirtyminen ei ollut mahdollista ja että A oli sitoutunut pelaamaan pelikauden 2014 - 2015 Karhu-Kissat ry:n joukkueessa. Asiassa on käyty seuran ja A:n välillä sähköpostikirjeenvaihtoa ennen joulua 2014.


Asiassa on valituksen mukaan ensinnäkin kysymys siitä, onko A:n katsottava siirtyneen Karhu-Kissat ry:n joukkueeseen ja sitoutuneen Karhu-Kissat ry:n pelaajasiirtoja koskeviin sääntöihin, joissa viitataan Suomen Jääkiekkoliitto ry:n (jäljempänä Jääkiekkoliitto) pelaajasiirtosääntöihin. Toiseksi, mikäli A:n katsotaan siirtyneen Karhu-Kissat ry:n joukkueeseen ja sitoutuneen seuran sääntöihin, on vielä arvioitava sitä, mikä merkitys tällaiselle sitoutumiselle on annettava. 


Karhu-Kissat ry:n seurasääntöjen mukaan seura noudattaa Suomen Jääkiekkoliitto ry:n eteläisen alueen pelaajasiirtosääntöjä. Pelaajan sitoutumista säännöissä ei kuitenkaan ole nimenomaisesti säännelty. A ei ole allekirjoittanut Karhu-Kissat ry:n kanssa sopimusta pelaamisesta yhdistyksen joukkueessa. Hänelle ei myöskään ollut annettu seuran pelaajasiirtoja koskevia sääntöjä ennen sitä, kun hän oli ilmoittanut palaavansa Espoon Bluesiin. Koska A ei ollut tuntenut sääntöjä, hän ei ollut voinut hyväksyä niitä myöskään hiljaisesti. Pelaajasiirtosääntöihin sitoutumista ei osoita toisaalta sekään, että A oli maksanut seuran toimintamaksun. Säännöissä ei ole mainittu, että pelaaja sitoutuisi johonkin maksamalla toimintamaksun.


Siirtymistä rajoittavaa sitoutumista sääntöihin ei ollut tapahtunut, koska A eivätkä hänen huoltajansa olleet hyväksyneet seuran pelaajasiirtosääntöjä allekirjoituksin, vaikka sääntöjen mukaan näin tuli menetellä. Joka tapauksessa kysymys on seuran laatimista sopimusehdoista, joita on epäselvässä tilanteessa tulkittava sopimuksen laatineen ja sen noudattamisen valvonnan laiminlyöneen seuran vahingoksi.


VASTAUKSET PERUSTEINEEN

Karhu-Kissat ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.


A on sitoutunut noudattamaan Jääkiekkoliiton ja sen alaisen Karhu-Kissat ry:n sääntöjä maksamalla seuran kautta pelaajalisenssin. Seuran sääntöihin A on lisäksi sitoutunut maksamalla syksyllä 2014 ensimmäisen kuukausimaksun.


Pelaajasiirtoja koskevat säännöt on laadittu pelaajia varten. Kullakin joukkueella on tietty kausibudjetti ja joukkueeseen sitoudutaan siihen liityttäessä. Pelaajat eivät voi liikkua kesken pelikauden vapaasti seurojen välillä. Vastikkeeton seurasiirto olisi ollut mahdollinen kesken kauden, jos A olisi muuttanut pois pääkaupunkiseudulta tai häntä olisi kiusattu. A ei ole väittänyt, että tällaisesta olisi ollut kysymys. Asiasta ei myöskään ole neuvoteltu seuran kanssa, vaan A on ainoastaan ilmoittanut haluavansa siirtoon oikeuttavat asiakirjat. Karhu-Kissat ry ei sinänsä ollut kieltäytynyt myötävaikuttamasta siirtoon, vaan seuran puolesta oli ainoastaan todettu, että asiassa toimitaan seuran sääntöjen tai Jääkiekkoliiton eteläisen alueen seurasiirtoja koskevien kilpailusääntöjen mukaisesti.


Karhu-Kissat ry:llä on kaksi joukkuetta A:n ikäluokassa. A:n kanssa oli keskusteltu mahdollisuudesta vaihtaa joukkuetta seuran sisällä, jolloin A olisi saanut enemmän peliaikaa. Tähän A ei kuitenkaan ollut suostunut. 


Jääkiekkoliitto on vastauksessaan todennut, että Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen mukaan siirto toiseen seuraan on 1.7. - 31.1. mahdollista vain seurojen suostumuksella. Päättäessään olla myöntämättä oikeutta siirtyä toiseen seuraan tällä aikavälillä Karhu-Kissat ry ei ole rikkonut kilpailusääntöjä.


Valituksessa ei väitetä, ettei A:lla olisi ollut oikeutta pelata seuran toisessa joukkueessa, jossa peliaikaa olisi ollut tarjolla enemmän. Seura ei siten ole estänyt pelaajaa harrastamasta jääkiekkoa. Joukkueurheilussa yleinen toimintatapa lajista riippumatta on se, että kauden toiminta mitoitetaan ja kustannukset lasketaan kauden alussa olevan pelaajamäärän mukaan. Mikäli pelaajat voisivat vaihtaa seuraa mielensä mukaan kesken kauden, joukkueiden muiden lasten harrastaminen vaarantuisi kasvavien kustannusten myötä. Toiminta voisi jopa loppua kokonaan, jos pelaajamäärä vähenisi merkittävästi.


Karhu-Kissat ry on seurana vastuussa joukkueidensa toiminnan jatkuvuuden turvaamisesta sekä siitä, ettei joukkueiden pelaajien harrastaminen vaarannu. Juuri tästä syystä on tavanomaista, että seurat eivät anna pelaajiensa siirtyä toisiin seuroihin kesken kauden. Seurojen tulee toki selkeästi viestittää harrastajille harrastamisen ehdoista kysymyksessä olevassa seurassa.      


Blues Juniors ry ei ole käyttänyt sille varattua tilaisuutta antaa vastausta valituksen johdosta.


VASTASELITYS

A on Karhu-Kissat ry:n ja Jääkiekkoliiton vastausten johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut, että hän ei ollut tehnyt seura- tai pelaajasopimusta Karhu-Kissat ry:n kanssa. Tilanne on nurinkurinen, koska tästä huolimatta Karhu-Kissat ry on voinut estää hänen siirtymisensä toiseen seuraan. Edelleen A on todennut, että hän ei ollut myöskään Jääkiekkoliiton jäsen. Karhu-Kissat ry tulee velvoittaa antamaan A:lle lupa siirtyä Espoon Bluesiin, koska yhdistyksen antaman vastauksen perusteella siirron epäämiseen ei ole ollut muuta syytä kuin vastikkeen vaatiminen.


VÄLITOIMI

Oikeusturvalautakunta on pyytänyt Jääkiekkoliitolta selvitystä pelaajalisenssin (pelipassi) hankkimista koskevasta järjestelmästä.


Toimittamassaan selvityksessä Jääkiekkoliitto on lausunut, että kuka tahansa voi lunastaa pelipassin liiton internetsivujen kautta Sporttirekisteristä. Pelaajan ohella myös seurat voivat hankkia pelaajilleen tarvittavat pelipassit. Pelipassin hankkimiseen ei ole sisällytetty vaiheita, joiden tarkoituksena olisi nimenomaisesti sitouttaa pelaaja liiton sääntöihin. Liiton kilpailusääntöjen mukaan pelaajat, toimihenkilöt ja erotuomarit sitoutuvat pelipassinsa lunastamalla ja liiton alaiseen toimintaan osallistumalla noudattamaan liiton kilpailu-, peli- ja kurinpitosääntöjä sekä eettistä ohjeistusta.


Oikeusturvalautakunta on varannut A:lle tilaisuuden lausua Jääkiekkoliitolta saadusta selvityksestä.  Hän on ilmoittanut, että hänellä ei ole lausuttavaa selvityksestä. Selvitys on toimitettu tiedoksi myös kuultaville.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu


Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella ja koska asianosaiset eivät ole pyytäneet suullista käsittelyä. 


Pääasiaratkaisu


Tapahtumat ja kysymyksenasettelu

 

A on pelannut kaudella 2014 - 2015 Karhu-Kissat ry:n C-juniorijoukkueessa. Hän ei ole tehnyt seuran kanssa pelaajasopimusta. A on 20.10.2014 ilmoittanut seuralle haluavansa siirtyä Espoon Bluesin C-juniorijoukkueeseen. Karhu-Kissat ry ei ole suostunut siirtoon. Asiaa on käsitelty yhdistyksen hallituksen kokouksessa 8.12.2014. Tämän jälkeen asiassa on käyty seuran ja A:n välillä sähköpostikirjeenvaihtoa ennen joulua 2014. Karhu-Kissat ry:n hallitus on käsitellyt asiaa vielä kokouksessaan 26.1.2015.


Asiassa on oikeusturvalautakunnassa kysymys siitä, onko A:n katsottava sitoutuneen Jääkiekkoliiton ja Karhu-Kissat ry:n pelaajasiirtoja koskeviin sääntöihin. Lisäksi, mikäli näin katsotaan olleen, asiassa on kysymys siitä, onko Karhu-Kissat ry:n päätös evätä pyydetty pelaajasiirto ollut näiden sääntöjen vastainen.


Sitoutuminen toimintaa koskeviin sääntöihin


A on valituksessaan katsonut, että seuran ja Jääkiekkoliiton säännöt eivät ole tulleet häntä sitoviksi, koska hän ei ollut ollut Jääkiekkoliiton eikä seuran jäsen ja koska hän, eivätkä hänen huoltajansa olleet allekirjoittaneet seuran kanssa sopimusta, jonka mukaan hän olisi sitoutunut seuran sääntöihin. Lisäksi A on todennut, että hänelle oli toimitettu seurasäännöt vasta lokakuussa 2014, jolloin hän oli vasta tullut tietoiseksi niiden sisällöstä.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että yhdistyksen jäsenyyden ja pelaajasopimuksen ohella sitoutuminen pelaajasiirtoja koskeviin kilpailusääntöihin voi perustua joukkueurheilussa lajiliiton myöntämän kilpailijalisenssin lunastamiseen. Lisenssi on maksullinen ja sen lunastamisen myötä urheilija saa osanotto-oikeuden kysymyksessä olevan liiton kilpailutoimintaan. Lisenssin lunastamalla ja järjestettyyn kilpailutoimintaan osallistumalla urheilija sitoutuu samalla myös noudattamaan lajiliiton antamia sääntöjä.


Oikeusturvalautakunta toteaa, ettei pelipassin hankkimiseen tässä tapauksessa, eikä Jääkiekkoliiton kysymyksessä ollen yleensäkään, ole sisällytetty vaiheita, joiden tarkoituksena olisi nimenomaisesti sitouttaa pelaaja liiton sääntöihin esimerkiksi erikseen rastitettavalla sitoumuksella tai muulla nimenomaisella tahdonilmaisulla. Tätä voidaan pitää järjestelmän puutteena. Kysymyksessä ei kuitenkaan ole seikka, joka sulkisi pois sen mahdollisuuden, että sitoutumisen katsotaan tapahtuneen muulla tavoin. Urheilijan ja tässä tapauksessa hänen huoltajiensa toimintaa voidaan tarkastella myös siltä kannalta, millainen toiminta voi määrätyissä olosuhteissa olla objektiivisesti tarkastellen tyypillisesti osoitus sitoutumisesta noudattamaan tiettyä järjestelyä ja siihen liittyviä sääntöjä. Ilman nimenomaista sitoumustakin lisenssin maksaminen ja osallistuminen otteluihin liiton ja seuran ylläpitämässä kilpailutoiminnassa voivat johtaa siihen, että tätä toimintaa yleisesti määrittäviin kilpailusääntöihin perustuvien velvoitteiden katsotaan olevan olemassa.   


A on lunastanut Karhu-Kissat ry:n kautta Jääkiekkoliiton pelaajalisenssin (pelipassi), joka oikeuttaa pelaamaan jääkiekkoa Jääkiekkoliiton alaisissa sarjoissa. Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen kohdan 1.1 mukaan pelaajat sitoutuvat pelipassin lunastamalla ja toimintaan osallistumalla noudattamaan liiton kilpailusääntöjä, jotka sisältävät muun ohella jäljempänä tarkemmin käsiteltävät pelaajasiirtosäännöt. Säännöt ovat kaikkien nähtävillä Jääkiekkoliiton internet-sivuilla.


A on liittänyt valitukseensa Karhu-Kissat ry:n puheenjohtajan viestin, jonka mukaan A:n joukkueen pelaajien vanhemmille oli 16.8.2014 toimitettu ilmoitus, jossa oli kehotettu tutustumaan seurasääntöihin, jotka ilmoituksen mukaan loivat pohjan seuran toiminnalle. Lisäksi ilmoituksessa oli viestin mukaan mainittu, että linkki sääntöihin löytyy tapahtumasivuilta.


A ei ole kiistänyt sitä, että myös hänen vanhemmilleen oli toimitettu edellä mainittu ilmoitus kesällä 2014. Hän ei myöskään ole väittänyt, että hän ei olisi voinut tutustua seurasääntöihin ilmoituksessa mainitun linkin kautta. Lisäksi asiassa on riidatonta, että A on tämän jälkeen maksanut seuran toimintamaksun ja osallistunut seuran ja Jääkiekkoliiton toimintaan pelaamalla jääkiekkoa Karhu-Kissat ry:n C-juniorijoukkueessa.


Menettelemällä edellä kerrotulla tavalla A:n on katsottava sitoutuneen noudattamaan Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjä sekä niitä pelaajasiirtoja koskevalta osin pääosin vastaavia Karhu-Kissat ry:n seurasääntöjä.


Siirto-oikeuden myöntämistä koskevat sääntömääräykset 


Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen 2014 - 2015 kohdan 4.1 alakohdan 2 mukaan 01.07. jälkeen pelaaja voi vaihtaa seuraa ainoastaan seurojen suostumuksella. Liitto voi kuitenkin erittäin painavista syistä hyväksyä pelaajasiirron 1.7. jälkeen. Lisäksi kilpailusääntöjen kohdan 4.3 mukaan sellaiset B - G  -juniori-ikäiset pelaajat, jotka ovat edustaneet kuluvalla kaudella jotain seuraa, voivat siirtyä 1.11. - 31.1. toiseen seuraan molempien seurojen yhteisellä suostumuksella. Tätä ennen 1.9. - 31.10. uuteen seuraan voivat siirtyä vain ne pelaajat, jotka eivät ole edustaneet kuluvalla kaudella mitään seuraa.


Karhu-Kissat ry:n seurasäännöissä on todettu, että seura noudattaa Jääkiekkoliiton eteläisen alueen pelaajasiirtosääntöjä. Lisäksi säännöissä on todettu, että Karhu-Kissoissa lähes jokaisessa ikäluokassa on kaksi joukkuetta, joten pelaajilla on yleensä mahdollisuus siirtyä seuran sisällä toiseen joukkueeseen. Siirtoaikeista on aina ilmoitettava sekä valmentajalle että joukkueenjohtajalle. Jos ns. vapaan siirtoajan aikarajojen ulkopuolella haetaan siirtoa toiseen seuraan, siirtopyyntö käsitellään seuran hallituksen kuukausikokouksessa. Edelleen säännöissä on todettu, että jos pelaaja esim. muuttaa toiselle paikkakunnalle, sairastuu vakavasti tai hänen elämässään tapahtuu muuta sellaista, mikä estää hänen pelaamisensa Karhu-Kissoissa, pelaajasiirrosta päättää vastuuvalmentaja pelaajan vanhempien kanssa.     


Siirto-oikeuden myöntämistä koskeva arviointi

 

A on pelannut syksyllä 2014 ensin Karhu-Kissat ry:n C-juniorijoukkueessa ja pyytänyt myöhemmin 20.10.2014 siirtoa Blues Juniors ry:n juniorijoukkueeseen. Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen kohdan 4.3 mukaan pelaajasiirto ei ole mahdollinen lokakuussa, jolloin siirtoa oli pyydetty, koska A oli edustanut alkukauden otteluissa Karhu-Kissat ry:n joukkuetta. Saman sääntökohdan mukaan siirto voi tapahtua tämän jälkeen 1.11. – 31.1. ainoastaan kummankin seuran suostumuksella.


Kilpailusääntöjen mukaan Karhu-Kissat ry:llä ei ole ollut velvollisuutta suostua A:n pyytämään pelaajasiirtoon.  Suostumuksen antaminen siirtoon on jätetty kilpailusäännöissä seurojen tarkoituksenmukaisuusharkinnan varaan. Yleisten yhdistysoikeudellisten periaatteiden mukaan oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei tällaisessa tapauksessa kuulu sen tutkiminen, onko tehty päätös ollut tarkoituksenmukainen. Tarkoituksenmukaisuusharkintaa sisältävän sääntömääräyksen tulkintaa voidaan kuitenkin pitää sääntöjen vastaisena, jos päätös poikkeaa selvästi asiattomin perustein siitä, mitä vakiintuneesti vastaavissa tilanteissa on päätetty tai jos kysymys on esimerkiksi lain kieltämästä syrjinnästä tai muusta perusoikeuksien loukkaamisesta (ks. esim. UOL 13/2009 ja UOL 4/2012).


Karhu-Kissat ry:llä on A:n ikäluokassa kaksi joukkuetta, joista kummassakin A olisi seuran ilmoituksen mukaan saanut pelata. Siihen nähden, että A oli pelannut säännöllisesti paremmassa näistä kahdesta joukkueesta syksyllä 2014, seuran ilmoitus on uskottava. Seuran ei siten ole katsottava estäneen A:ta harrastamasta jääkiekkoa eikä myöskään kohtuuttomasti haitanneen jääkiekon harrastamista estäessään A:ta siirtymästä toisen seuran joukkueeseen kesken pelikauden. Seuran päätöksen ei ole näytetty perustuneen asiattomiin tai syrjiviin seikkoihin eikä päätöstä muutoinkaan voida pitää seuran omien sääntöjen eikä Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen vastaisena.


Johtopäätökset

 

Pelipassin lunastamalla ja toimintaan osallistumalla A:n on katsottava sitoutuneen Jääkiekkoliiton pelaajasiirtoja koskeviin kilpailusääntöihin sekä Karhu-Kissat ry:n pelaajasiirtoja koskeviin seurasääntöihin. Karhu-Kissat ry:n päätös olla suostumatta A:n pyytämään pelaajasiirtoon ei ole näiden sääntöjen vastainen eikä A:n kannalta kohtuuton. Näin ollen valitus on hylättävä.


Lautakuntakulut


A on vaatinut, että Karhu-Kissat ry velvoitetaan korvaamaan hänen lautakuntakulunsa asiassa. Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 32 §:n mukaan, jos asian voittaneelle asianosaiselle on valitusasian ajamisesta aiheutunut kuluja ja tämä vaatii niiden korvaamista, lautakunnan on päätöksessään määrättävä hävinnyt asianosainen ne kokonaan tai osittain korvaamaan, ellei se erityisestä syystä katso kohtuulliseksi määrätä, että asianosaisten on itse kärsittävä kulunsa.


Valituksen tullessa hylätyksi A:n lautakuntakulujen korvaamista koskeva vaatimus on perusteeton.


Päätöslauselma


Valitus hylätään.


A:n lautakuntakulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.  


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Jarmo Hirvonen                      Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                         sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jarmo Hirvonen, Johanna Lahti, Tuomas Ojanen, Hannu Rautiainen ja Kristiina Rintala.