12/2022 Golf – Kurinpito – Kirjallinen varoitus

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                                
Päätös  Nro 12/2022
31.5.2022                   
Diaarinumero 15/2022

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Karelia Golf ry:n hallituksen päätös 19.4.2022 § 7

ASIA                 
Kirjallinen varoitus


MUUTOKSENHAKIJA

A, huoltajanaan X


KUULTAVA     
Karelia Golf ry


ASIAN TAUSTA

Selvityspyyntö

Joensuulaisen Karelia Golf ry:n kilpajunioripelaaja B on jossain vaiheessa maaliskuuta 2022 toimittanut seuransa hallitukselle päiväämättömän selvityspyynnön kiusaamisen ja epäasiallisen käytöksen takia. Selvityspyynnössä B on kehottanut seuran hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin seuran toisen kilpajunioripelaajan, 14-vuotiaan A:n käyttäytymisen vuoksi. Selvityspyynnössä esitetään muun muassa, että A oli kiusannut B:tä useiden vuosien ajan haukkumalla, ilkeilemällä, kiukuttelemalla, määräämällä ja suuttumalla asioista, jotka eivät olleet B:stä riippuvaisia. Viimeisen vuoden aikana riitaisia tapahtumia oli ollut monia. Selvityspyynnössä on nimenomaisesti tuotu esiin A:n ja B:n välisiä Snapchat-keskusteluja kyytiasioista sopimisesta. Keskustelussa B on viestinyt normaalilla ja neutraalilla tavalla. A:n viestien kieli ja niistä ilmenevä suhtautumistapa keskustelukumppaniinsa on ollut erilainen:

”V***u luulitko oikeesti  että sä osaat hoitaa jotai v***n asioita jollaki tavalla hyvin Luulet olevas v***n hyvä asioiden hoitamises  mutta et osaa sanoo mitää muuta ku valheita ja kierellä ympäriinsä ku joku v***n lisko”


Selvityspyynnön käsitteleminen seurassa

Karelia Golf ry:n hallitus on käsitellyt B:n selvityspyynnön, toimittanut 1.4.2022 sähköpostitse selvityspyyntöön sisältyvät A:n ja B:n väliset viestikeskustelut tiedoksi A:n huoltajalle ja pyytänyt tätä ottamaan yhteyttä. Viestin yhteydessä on ilmoitettu seuran hallituksen saaneen B:n kirjallisen selvityspyynnön koskien A:n epäasiallista käytöstä ja toimintaa. A:n huoltaja on vielä samana päivänä eli 1.4.2022 vastannut edellä mainittuun viestiin ja tuonut esille A:n näkökannan asiaan.

Seuran hallituksen puheenjohtaja on vielä 2.4.2022 vastaamalla A:n huoltajan viesteihin tuonut esille, että A:n puolesta voidaan antaa vastine, ja 12.4.2022 vahvistanut, että vastine asiassa tulisi antaa ennen asian käsittelyä hallituksen kokouksessa 19.4.2022. A:n huoltaja on lähettänyt useita viestejä seuran hallituksen puheenjohtajalle ja 12.4.2022 ilmoittanut, ettei muuta vastinetta anneta.


Kurinpitopäätös ja sen tiedoksianto

Karelia Golf ry:n hallitus on kokouksessaan 19.4.2022 käsitellyt seuransa jäsenen B:n selvityspyyntöasian. Hallituksen puheenjohtaja on esittänyt A:lle kirjallista varoitusta perustuen selkeään seuran sääntöjen, Suomen Golfliitto ry:n toimintasääntöjen ja edustuspelaajasopimuksen vastaiseen käytökseen. Seuran hallitus on antanut A:lle kirjallisen varoituksen liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkomisesta. 

Päätöksessä on mainittu, että Karelia Golfin sääntöjen mukaisia seuraamuksia ovat huomautus, varoitus, sakko, jäsenoikeuksien määräaikainen rajoittaminen, kilpailukielto, pelikielto, toimintakielto seuran toiminnasta tai erottaminen seurasta. Päätöksestä ilmenee, että tarpeen mukaan varoituksesta voidaan lähettää pöytäkirjaote tiedoksi myös muille tahoille, mm. Suomen Golfliitto ry:n tyttöjen maajoukkueen valmennusryhmälle.

Karelia Golf ry:n hallituksen kurinpitopäätös on toimitettu 21.4.2022 sähköpostitse tiedoksi sekä A:lle että hänen huoltajalleen.


VALITUS JA SEN TÄYDENNYS PERUSTEINEEN

A on huoltajansa välityksellä valituksessaan vaatinut, että Karelia Golf ry:n hallituksen päätös, jossa hänelle on määrätty kirjallinen varoitus, kumotaan ja että Karelia Golf ry velvoitetaan korvaamaan A:n lautakuntakulut.

Kirjallisen varoituksen antamiselle ei ole ollut perusteita. Kysymys on ollut kahden tasavertaisen junioriurheilijan välisestä kiistasta, joka ei ole täyttänyt epäasiallisen käyttäytymisen kriteerejä.

Kurinpitomenettely on ollut epätasa-arvoinen ja mielivaltainen. Päätöksessä ei ole kerrottu, mikä teko tai tapahtuma on rikkonut mitäkin sääntöä tai kriteeriä. A:lle on jätetty kertomatta tietoja ja hänet on jätetty huomiotta. Seuran hallitus ei ole pyynnöistä huolimatta toimittanut A:lle alkuperäistä selvityspyyntöä, jonka perusteella asiaa on käsitelty hallituksen kokouksessa 19.4.2022, eikä hallituksen kokouksen pöytäkirjaa. Kurinpitopäätös on annettu tiedoksi ensin alaikäiselle ulkomaan leirillä olleelle urheilijalle eikä hänen huoltajalleen vastoin huoltajan pyyntöä.


VASTAUS JA SEN TÄYDENNYS PERUSTEINEEN

Karelia Golf ry on vaatinut, että valitus hylätään.

Seuran hallitus on antanut kirjallisen varoituksen seuran edustuspelaajalle A:lle epäasiallisesta käyttäytymisestä. Asia on otettu käsittelyyn seuran toisen edustuspelaajan kirjallisesta selvityspyynnöstä. Selvityspyynnön sisältämän aineiston perusteella seuran hallitus on päätöksessään katsonut A:n toistuvasti käyttäytyneen epäasiallisesti selvityspyynnön tehnyttä seuratoveriaan kohtaan. Seuran hallitus on päättänyt puuttua asiaan antamalla A:lle virallisen varoituksen.

Kyseessä ei ole kahden tasavertaisen pelikaverin riita, vaan vuosia jatkunut tilanne, jonka lopullisena seurauksena seuran hallitukselle on tehty selvityspyyntö A:n menettelystä. Seuran hallitus on käsitellyt selvityspyynnön yhdistyslain, hyvien käytänteiden ja seuran sääntöjen mukaisesti. Kurinpitopäätöksen taustalla on ollut seuran hallituksen toive siitä, että tilanteeseen herätään ja epäasiallinen käytös saadaan kaikilta osin loppumaan. Karelia Golf ry:n junioritoimikunta on vuonna 2019 antanut huomautuksen A:lle epäasiallisesta käyttäytymisestä ja kielenkäytöstä kilpailumatkalla. Tämä huomioon ottaen seuran hallitus on katsonut, ettei kirjallista varoitusta vähäisempi kurinpitotoimi ole ollut riittävä. Seuran hallitus ei ole turvautunut pelirangaistukseen vaan halunnut mahdollistaa A:n harjoittelun seuran kotikentällä.

Seuran hallitus on antaessaan päätöstään tiedoksi katsonut, että 14-vuotias A on riittävän kypsä ymmärtämään asian merkityksen, mistä syystä päätös varoituksesta on saatettu huoltajan lisäksi samalla sähköpostilähetyksellä tiedoksi myös suoraan alaikäiselle asianosaiselle. Tämän lisäksi päätöksestä on tasapuolisen kohtelun ja turvallisen harjoittelu- ja kilpailuympäristön takaamiseksi tiedotettu maajoukkueen valmentajia, koska A ja selvityspyynnön tehnyt urheilija jatkossakin harjoittelevat samoilla leireillä ja kilpailevat samoissa kisoissa.

A:n huoltajalle on toimitettu kurinpitokäsittelyn käynnistäneestä selvityspyynnöstä oleelliset tiedot koskien A:n käyttäytymistä ja kielenkäyttöä. Koska selvityspyyntö on tämän lisäksi sisältänyt myös erään toisen henkilön tekemisiä, joista A ei ole ollut vastuussa, selvityspyyntöä ei ole toimitettu kokonaisuudessaan A:lle. A huoltajineen eivät ole ennen asian käsittelyä seuran hallituksen kokouksessa 19.4.2022 esittäneet pyyntöä saada nähtävilleen heille toimitetun aineiston lisäksi muuta materiaalia. Päätöksestä tiedottamisen jälkeen A:lle ja tämän huoltajalle on annettu mahdollisuus tutustua kaikkeen asiaan liittyvään materiaaliin. Ennen asian käsittelyä seuran hallitukselle ei ole esitetty pyyntöä toimittaa jo toimitetun lisäksi muuta materiaalia A:lle tai hänen huoltajalleen. Kaikkeen asiaan liittyvään aineistoon on annettu mahdollisuus tutustua päätöksestä tiedottamisen jälkeen.

Seura ei ole velvollinen korvaamaan A:n lautakuntakuluja.


VASTASELITYS

A on antanut asiassa vastaselityksensä.

A on etenkin yhdessä viestissään selvityspyynnön tehneelle seuratoverilleen käyttänyt rumaa kieltä, mutta asiassa ei ole selvitystä menettelyn toistuvuudesta.

A:lla ei ole ollut kurinpitoasiaan liittyviä oleellisia tietoa. A:lla ei ole ollut tiedossaan alkuperäistä selvityspyyntöä eikä jälkikäteen hallituksen kokouksen täydellistä pöytäkirjaa tietoineen siitä, ketkä olivat asiaa käsitelleet. A:n tiedossa on ollut seuran hallituksen käsittelyssä arvioitavan ainakin selvityspyynnön liitteenä olleita hänen lähettämiään viestejä, muun muassa edellä ”asian tausta” -jaksossa selostettua viestiä, selvityspyynnön tehneelle urheilijalle.

Kurinpitopäätöksen toimittaminen tiedoksi maajoukkuevalmentajille ei ole ollut asianmukaista tai tarpeellista.

Kurinpitopäätöksessä ei ole perusteltu, mikä teko tai toiminta on rikkonut mitäkin sääntöä tai periaatetta.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

 

1. Kysymyksenasettelu

Valituksen johdosta asiassa on kysymys ensinnäkin siitä, onko Karelia Golf ry:n hallituksen kurinpitomenettelyssä loukattu valittajan oikeuksia. Arvioitavaksi tulevat muun muassa se, onko valittajalle varattu tilaisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen antamista, onko seuran hallituksen kurinpitopäätös perusteltu asianmukaisesti ja onko päätös annettu valittajalle asianmukaisesti tiedoksi. Siinä tapauksessa, että kurinpitomenettely on ollut asianmukainen, asiassa tulee arvioitavaksi, onko määrätylle kirjalliselle varoitukselle ollut sääntöjen mukaiset perusteensa.


2. Sovellettavat säännökset

Karelia Golf ry:n toimintasääntöjen 5 §:n 1 kohdan mukaan seuran jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Saman säännön 2 kohdasta ilmenee, että alle 21-vuotias juniorijäsen on seuran jäsen. Seuran toimintasääntöjen 9 §:n 1 kohdan mukaan seuran jäsen sitoutuu noudattamaan:

- seuran sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä

- niiden järjestöjen, joiden jäsen seura on, sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä (esim. Golfliiton kurinpitomääräykset)

- urheilun eettisiä periaatteita

- kulloinkin voimassa olevaa kansainvälistä ja kansallista antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä kansainvälisen olympiakomitean antidopingsäännöstöjä

- kilpailutulosten ja -tapahtumien manipuloinnin kieltoa koskevia säännöstöjä

Toimintasääntöjen 9 §:n 2 kohdan mukaan seuraamus voidaan määrätä sille, joka on seuran toiminnassa mukana ja joka on kirjallisesti sitoutunut näihin sääntöihin.


Toimintasääntöjen 9 §:n 3 kohdan mukaan seuraamusta aiheuttavaa on:

- toimiminen tavalla, jonka tunnusmerkit täyttävät yhdistyslaissa mainitut erottamisperusteet

- näiden sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta

- niiden järjestöjen, joiden jäsenenä seura on, sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta

- syyllistyminen dopingrikkomukseen

- toimiminen seuran tarkoitusta vastaan

- seuran maineen vahingoittaminen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella

- liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkominen

- syyllistyminen rikokseen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella, jos rikoksesta on tuomittu ehdolliseen tai ehdottomaan vankeusrangaistukseen


Toimintasääntöjen 9 §:n 4 kohdan mukaan liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkomista ovat:

- huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen

- julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena seuran toiminnassa

- syrjintä, häirintä ja muu epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa tai niihin liittyen

- väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu

- urheiluhuijaus, kuten kilpailutilan tai -välineiden manipulointi

- kilpailutulosten ja -tapahtumien manipulointi tai niiden yritys

- vedonlyönti omasta kilpailusta joko itse tai edustajan kautta

- lainvastainen mainonta

- seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä kaikissa muodoissaan riippumatta siitä seuraako teosta rikosoikeudellinen rangaistus

- rasistinen käytös seurassa tai sen ulkopuolella

- lahjonta

Toimintasääntöjen 9 §:n 5 kohdan mukaan seuraamus voi olla huomautus, varoitus, sakko, jäsenoikeuksien määräaikainen rajoittaminen, kilpailukielto, pelikielto, toimintakielto seuran toiminnasta tai erottaminen seurasta.

Toimintasääntöjen 9 §:n 6 kohdan mukaan hallitus päättää erottamisesta ja muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista. Asianosaista on aina kuultava ennen päätöksen tekemistä.


3. Kurinpitomenettely

3.1. Kuuleminen

Oikeusturvalautakunta on aikaisemmassa ratkaisukäytännössä (esim. UOL 8/2022, 2/2022, 6/2021 ja niissä viitatut ratkaisut) korostanut kurinpidon kohteena olevan henkilön kuulemisen tärkeyttä keskeisenä oikeussuojaperiaatteena kurinpitomenettelyssä. Seuran kuulemisvelvollisuus perustuu usein paitsi sen omiin tai sen hyväksymiin lajiliiton sääntöihin myös urheilun kurinpidon ja yhdistysoikeudellisen kurinpidon yleisiin oikeusperiaatteisiin, joita oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännössä on vakiintuneesti edellytetty noudatettavan. Kuulemisvelvoitetta tulee siis noudattaa siitä huolimatta, määrätäänkö siitä nimenomaisesti seuran tai lajiliiton säännöissä. Tässä tapauksessa Karelia Golf ry:n toimintasääntöjen 9 §:n 6 kohdassa on velvoite kuulla asianosaista ennen asian ratkaisemista.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että sen aikaisemmassa edellä selostetussa ratkaisukäytännössä on käsitelty kuulemisvelvollisuuden tarkempaa sisältöä. Kuulemisperiaatteen tarkoituksena on taata se, että kurinpitomenettelyn asianosaisella on aito mahdollisuus vaikuttaa itseään koskevaan menettelyyn siten, että hänelle varataan tilaisuus antaa vastineensa tai oma selvityksensä asiassa. Tämä voi toteutua ensinnäkin vain siten, että kurinpidon kohteena olevan henkilön kuulemisen yhteydessä hänelle annetaan tieto häneen kohdistuneesta kurinpitomenettelystä. Toiseksi asianosaisen tulee saada tieto kaikesta siitä aineistosta, jonka perusteella kysymyksessä olevaa asiaa arvioidaan ja johon kurinpitoasiassa annettava päätös perustetaan. Kolmanneksi asianmukaisesti suoritettuun kurinpitokuulemiseen on katsottu kuuluvan muun muassa se, että kuulemispyynnössä on ilmoitettu kurinpitomenettelyn kohteena oleva teko ja että käsiteltävänä oleva teko tai tapahtuma on selostettu riittävän yksityiskohtaisesti. Neljänneksi kuulemispyynnössä tulisi myös riittävällä tavalla selostaa tai muuten esittää ne kurinpitomääräykset, joiden nojalla kurinpitoseuraamuksen määräämistä harkitaan (UOL 15/2018).

Oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännössä kuulemisvelvoitteen muu kuin vähäinen loukkaaminen on usein merkinnyt urheilijan oikeusturvan merkittävää ja korjautumatonta heikentymistä, mistä on tyypillisesti seurannut kurinpitopäätöksen kumoaminen ja kurinpitomenettelyssä määrätyn seuraamuksen poistaminen.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että Karelia Golf ry:n hallitus on 1.4.2022 ilmoittanut sen käsiteltäväksi tulleesta A:n epäasiallista käytöstä ja toimintaa koskevasta häirintäilmoituksesta tai selvityspyynnöstä. Samassa yhteydessä seuran hallitus on toimittanut A:n huoltajalle tiedon selvityspyynnön liitteenä olevista A:n asiaa koskevista kirjallisista viesteistä. Oikeusturvalautakunta katsoo, ettei seuran hallitus ole sähköpostiviestillään 1.4.2022 eikä tämän jälkeenkään kirjallisilla viesteillään nimenomaisesti ilmoittanut, että kysymys on kurinpitomenettelystä tai -asiasta. Menettelyn tai kuulemista koskevan asian luonne ei ole muutoinkaan ollut pääteltävissä näistä viesteistä, mistä syystä A ei ole voinut tietää, missä asiassa, tarkoituksessa ja asemassa hänelle on varattu tilaisuus tulla kuulluksi. Tämä on selkeä puute, koska hallituksen päätöksen 19.4.2022 sisällön perusteella kysymys on jälkikäteen arvioiden ollut selvästikin kurinpitoasiasta, sitä koskevasta menettelystä ja siinä annetusta rangaistuksesta.

Asiassa on riidatonta, ettei seuran hallitus ole saattanut A:n tietoon tehtyä selvityspyyntöä eikä muutoinkaan siihen kirjattuja seikkoja. Selvityspyynnössä on tehty väitteitä muunkin henkilön kuin A:n menettelystä, mikä osaltaan tekee ymmärrettäväksi seuran hallituksen menettelyn, jolla se on halunnut rajata käsittelynsä kohteen A:n ja selvityspyynnön tehneen urheilijan välisiin tapahtumiin. Toisaalta selvityspyyntöön on sisältynyt myös A:n menettelystä väitteitä, joita seuran hallituksen ei ole näytetty viesteissään välittäneen A:n tietoon. Seuran hallituksen 1.4.2022 ja sitä seuranneiden viestien perusteella vaikuttaa siltä, että kurinpitomenettelyn kohteena on ollut vain A:n lähettämät kirjalliset viestit selvityspyynnön tehneelle seuratoverilleen. Tätä tulkintaa tukee se, että seuran hallituksen vastauksessa on mainittu kurinpitopäätöksen perustetun selvityspyynnön sisältämään aineistoon.  

Oikeusturvalautakunta toteaa, että kurinpitomenettelyn kohteena oleva teko tai tapahtuma voidaan määritellä riittävän tarkasti välittämällä asianosaiselle tapahtumaa kuvaavia dokumentteja, kuten tässä kuvaruutukaappaukset kyseessä olevista SnapChat-viesteistä. Tässä asiassa oikeusturvalautakunta kuitenkin katsoo, että kurinpitomenettelyn kohteena olevan tapahtumienkulun yksilöinti on jäänyt epäselväksi. Oikeusturvalautakunnan käsittelyssä annetusta seuran hallituksen vastauksesta ilmenee seuran hallituksen katsoneen, että A oli toistuvasti käyttäytynyt epäasiallisesti selvityspyynnön tehnyttä seuratoveriaan kohtaan ja että kysymys oli ollut vuosia jatkuneesta tilanteesta. Seuran hallituksen A:lle välittämistä viesteistä ei ole ilmennyt viestien lähetysaikaa eikä seuran hallitus ole muutoinkaan kurinpitomenettelyä koskevissa viesteissään yksilöinyt, minkä ajankohdan menettely on arvioinnin kohteena. Asiassa siten herää epäily siitä, että seuran hallitus on tosiasiassa käsitellyt kurinpitoasiana sitä muutakin selvityspyynnössä kuvattua ”useiden vuosien ajan” kestänyttä A:n käyttäytymistä eikä pelkästään kirjallisista viesteistä ilmenevää tapahtumaa. Tällaisen asian käsittelystä ei ole A:lle toimitettu asianmukaista tietoa eikä sitä koskevaa koko aineistoa.

Lisäksi oikeusturvalautakunta katsoo, ettei seuran hallitus ole varatessaan A:lle tilaisuuden tulla kuulluksi kurinpitoasiassa täsmentänyt, minkä sääntöjen rikkomista on tuolloin epäilty tai mihin kurinpitomääräyksiin perustuvaa kurinpitoseuraamuksen määräämistä on harkittu. Se, että seuran hallitus on ilmoittanut kyseessä olevan ”häiritsevään viestintään tai muuhun epäasialliseen käytökseen” perustuvasta asiasta, joka on ”säännöissä” kielletty, ei ole riittävää. Seuran hallitus olisi voinut esimerkiksi ilmoittaa, että asiassa on kysymys yhdistyksen toimintasääntöjen 9 §:n 3 kohdassa tarkoitetun liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkomisen epäilystä ja että kysymys on tässä kohden esimerkiksi säännön alakohdan mukaisesta syrjinnästä, häirinnästä ja muusta epäasiallisesta käyttäytymisestä kilpailu- ja harjoitustilanteessa tai niihin liittyen taikka väkivallasta, törkeästä kielenkäytöstä ja epäasiallisesta arvostelusta.

Oikeusturvalautakunta katsoo, ettei A:n kuulemista ole tehty asianmukaisella tavalla. Tähän arviointiin vaikuttaa se, että puutteita on ollut useammassa kuin yhdessä kohdin, menettelyä koskevat puutteet eivät ole olleet vähäisiä ja että kurinpitomenettelyn kohteena on ollut alaikäinen urheilija, jolloin asian käsittelyssä tulisi noudattaa erityistä selkeyttä ja huolehtia siitä, että alaikäinen urheilija kykenee ymmärtämään ja osallistumaan häntä koskevan asian käsittelyyn. Näillä perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että A:ta koskeva kurinpitopäätös olisi kumottava ja hänelle määrätty kirjallinen varoitus poistettava.


3.2. Kurinpitopäätöksen perusteleminen

Urheilua koskevissa kurinpitoasioissa on voimassa tietyt yleiset oikeusturvan vähimmäisedellytykset. Yksi keskeisimmistä tällaisista edellytyksistä on kurinpitomenettelyn asianosaisen oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja oikeus saada perusteltu päätös. Kurinpitoasioita käsittelevän tahon velvollisuus perustella päätöksensä on olennainen, jotta asianosaisen oikeus hakea muutosta päätökseen voisi tehokkaasti ja täysimääräisesti toteutua. Jollei kurinpitopäätöstä asianmukaisesti perustella, päätöksen kohteena oleva ei tiedä, millä perusteilla hän siihen hakee muutosta, jolloin muutoksenhakuoikeus voi käytännössä kokonaan estyä. Se, kuinka tarkasti päätös on perusteltava, on riippuvainen asian luonteesta. Perusteluvelvollisuudessa on kuitenkin kysymys minimistandardin täyttämisestä eikä parhaimman mahdollisen perustelun tavoitteesta. Epäselvyys päätöksen perusteluista ei voi koskaan koitua kurinpitomenettelyn kohteena olevan urheilijan haitaksi. Se, että kurinpitomenettelyn asianosaisena on alaikäinen urheilija, ei ole ainakaan omiaan vähentämään tarvetta ymmärrettäville päätösperusteluille. Oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännössä (esim. esim. UOL 13/2021 ja 8/2022) ilmenee, että päätöksen perustelujen ilmeneminen esimerkiksi toisesta asiakirjasta tai päätösasiakirjan liitteestä täyttää perusteluvelvollisuuden vähimmäisedellytykset, kunhan päätöksen lopputuloksen ja perustelut sisältävien asiakirjojen välillä on yksiselitteinen viittaus tai muu ketjutus.

Tässä asiassa Karelia Golf ry:n hallituksen kurinpitopäätökseen ei sisälly kuvausta urheilijan moitittavasta menettelystä. Päätöksessä ei ole avattu selvityspyynnön eikä siihen annetun A:n vastineen sisältöä eikä näitä asiakirjoja ole näytetty liitetyn päätöksen liitteeksi. Päätöksestä ei ilmene, onko ja, jos niin, miltä osin kurinpitomenettelyn kohteena oleva henkilö myöntänyt tai kiistänyt epäillyn menettelyn. Valittajan suhtautuminen epäilyyn toki käy ilmi jälkikäteen riittävällä tavalla oikeusturvalautakunnalle toimitetusta viestinvaihdosta. Päätöksessä ei ole tehty näytön arviointia eli arvioitu sitä, mitkä seikat tukevat A:n toiminnan moitittavuutta ja mitkä puhuvat sitä vastaan.

Päätökseen tai päätösesitykseen ei ole kirjattu, mitä sääntökohtaa asiassa on tulkittu, mitä tuolloin voimassa olleessa sääntökohdassa on mainittu ja miten kurinpitoseuraamuksen määräämisen edellytyksenä olevia säännöksiä on tässä yksittäistapauksessa arvioitu. Yksinomaan se, että päätösasiakirjaan sisältyvässä päätösesityksessä on mainittu kirjallisen varoituksen perustuvan selkeään Karelia Golf ry:n sääntöjen, Suomen Golfliitto ry:n toimintasääntöjen ja edustuspelaajasopimuksen vastaiseen käytökseen, ei laajasta sääntökokonaisuudesta ja käsiteltävänä olleen asian luonteesta johtuen kerro kurinpitomenettelyn kohteena olevalle urheilijalle riittävän täsmällisesti, mitä sääntöä on katsottu rikotun ja miltä osin. Oikeusturvalautakunta kiinnittää myös huomiota siihen, ettei päätöksessä ole sellaisenaan hyväksytty päätösesitystä, vaan päätös on perustunut liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkomiseen. Näiden periaatteiden merkitys ja sisältö on siten jäänyt asiassa epäselväksi.

Kurinpitopäätöksessä ei ole perusteltu kurinpitoseuraamuksen määräämisen edellytyksiä, tarvetta eikä seuraamuksen ankaruutta. Yksinomaan yhdistyksen toimintasäännöistä ilmenevän seuraamusvalikoiman luetteleminen ei ole tällainen perustelu. Oikeusturvalautakunnassa Karelia Golf ry:n vastauksestaan ilmenevät seikat A:n aikaisemmasta kurinpitohistoriasta, sen vaikutuksesta päätökseen ja tavoitteesta turvata nuoren urheilijan harjoittelu eivät ilmene missään määrin kurinpitopäätöksestä eivätkä ne siten ole voineet olla valittajan tiedossa tämän harkitessa muutoksen hakemista päätökseen.

Edellä lausutuilla perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että Karelia Golf ry:n hallituksen päätös on niin olennaisilta osiltaan perustelematon, että A:ta koskeva kurinpitopäätös olisi kumottava ja hänelle määrätty kirjallinen varoitus poistettava myös tällä perusteella.


3.3. Päätöksen tiedoksiantaminen kurinpitomenettelyn kohteena olevalle urheilijalle

Asiassa on selvitetty, että Karelia Golf ry:n hallitus on 21.4.2022 lähettänyt samalla sähköpostiviestillä kurinpitopäätöksen tiedoksi 14-vuotiaalle A:lle ja tämän huoltajalle. Oikeusturvalautakunta toteaa, että seuran tehtävänä on ollut antaa kurinpitopäätös tiedoksi asianosaisille. A:ta on koko kurinpitomenettelyn ajan edustanut hänen huoltajansa, jonka velvollisuuteen on kuulunut kertoa huollettavalleen tätä koskevista päätöksistä ja muista tämän elämään vaikuttavista asioista lapsen ikään ja kehitystasoon nähden sopivalla tavalla. Oikeusturvalautakunta ei kuitenkaan katso, että seuran hallitus olisi A:n ikä huomioon ottaen menetellyt asiassa virheellisesti saattaessaan kurinpitopäätöksen suoraan tälle tiedoksi. Tällaisessa menettelyssä tulisi kuitenkin toimia hienotunteisesti, harkiten ja tarvittaessa keskustella nuoren urheilijan huoltajan kanssa tiedoksiannon toteuttamisen tavasta ja ajankohdasta.

Kurinpitopäätös on voitu asianmukaisesti toimittaa lähettämällä sen sisältävä pöytäkirjanote. Kurinpitomenettelyn asianosaisella on oikeus saada tietää asian ratkaisuun osallistuneiden henkilöiden nimet, mikäli tämä ei ole ilmennyt päätöksestä siinä muodossa kuin se on tiedoksi toimitettu. Tällainen puute ei kuitenkaan sellaisenaan ole yleensä eikä tässä asiassa niin olennainen, että sillä olisi kurinpitopäätöksen kumoamiseen johtavaa vaikutusta.


4. Lopputulos

Näillä perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että valittajan vaatimus kurinpitopäätöksen kumoamisesta on hyväksyttävä. Asian lopputulos huomioon ottaen asiassa ei ole tarvetta erikseen arvioida kurinpitoseuraamuksen määräämisen edellytyksiä.

A ei ole ilmoittanut hänelle aiheutuneiden lautakuntakulujen määrää. Näin ollen tätä koskeva vaatimus on hylättävä.

Valituksen tultua pääasian osalta hyväksytyksi A:lle on palautettava oikeusturvalautakunnassa suorittamansa valitusmaksu.


Päätöslauselma

Valitus hyväksytään. Karelia Golf ry:n päätös 19.4.2022 § 7 kumotaan ja A:ta koskeva kirjallinen varoitus poistetaan.

Valittajan vaatimus lautakuntakulujen korvaamisesta hylätään.

Valitusmaksu palautetaan.

Ratkaisu oli yksimielinen.


Ilkka Lahtinen                                                    Teemu Vanhanen

Puheenjohtaja                                                    Sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Ilkka Lahtinen, Johanna Karvinen ja Hilkka Salmenkylä.