24/2012 Moottoriurheilu: Lautakuntamenettely - Lautakunnan toimivalta - Urheilulajin säännöt; Kurinpito - Varoitus - Kurinpitoseuraamuksen määräämisen perusteet


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS          Nro 24/2012

12.11.2012      Diaarinro 17/2012     


RATKAISUT, JOIHIN ON HAETTU MUUTOSTA 

(1) SM-Kartingin 2012 Porin osakilpailun tuomariston päätös 13.5.2012

(2) AKK-Motorsport ry:n karting-lajiryhmän päätös 30.5.2012

(3) AKK-Motorsport ry:n hallituksen päätös 5.6.2012 


ASIA  

Varoitus ym. 


MUUTOKSENHAKIJA 

Alaikäinen A huoltajansa edustamana 


KUULTAVA 

AKK-Motorsport ry 


MUUTOKSENHAUN KOHTEEKSI ILMOITETUT PÄÄTÖKSET 


Tuomariston päätös 

Kartingin SM-Sarjan Porin osakilpailun 13.5.2012 tuomariston päätöksen mukaan A on sääntörikkomusten vuoksi hylätty kilpailusta. Lisäksi tuomariston puheenjohtaja on sittemmin ilmoittanut A:lle, että hänelle päätöksen yhteydessä suullisesti ilmoitetun mukaisesti hänen SM-loppupisteisiin lisätään nolla pistettä Porin osakilpailusta. 


Päätös on perustunut useisiin sääntörikkomuksiin alkuerässä A-C. Päätöksessä on viitattu sarjasääntöjen kohtiin 6.4.5., 6.4.13. ja 4.1. sekä kilpailijoita, ilmoittajia ja toimitsijoita koskevien määräysten kohtiin 1, 2 ja 6. 


Muiden mahdollisten seuraamusten osalta tuomaristo on siirtänyt tapauksen kartingin lajiryhmälle harkittavaksi.  


Kartingin lajiryhmän päätös 

Kartingin lajiryhmä on 30.5.2012 tekemällään päätöksellä muuttanut tuomariston päätöstä siten, että Porin osakilpailun osalta määrätty nollan pisteen lisääminen SM-loppupisteisiin on muutettu 18 kuukauden mittaiseksi varoitukseksi. 


AKK-Motorsport ry:n hallituksen päätös 

AKK-Motorsport ry:n hallitus on päätöksellään 5.6.2012 määrännyt Autourheilun sääntökirjan 2012 autokilpailujen kansallisten määräysten 54 §:n nojalla sääntöjen 81 §:n mukaisen varoituksen. 


Päätöksen perusteeksi on todettu A:n epäurheilijamainen käytös. 


VALITUS PERUSTEINEEN 

A on valituksessaan vaatinut, että 

(1) SM-kartingin 2012 Porin osakilpailun tuomariston päätös kumotaan siltä osin kuin A oli hylätty osakilpailusta ja kilpailun tulokset mitätöidään tai toissijaisesti, että seuraamukseksi muutetaan kilpailun osasta hylkääminen; 

(2) Kartingin lajiryhmän päätös kumotaan ja määrätty varoitus poistetaan; ja 

(3) hallituksen päätös kumotaan ja määrätty varoitus poistetaan. 


Lisäksi A on vaatinut, että AKK-Motorsport ry velvoitetaan korvaamaan hänen lautakuntakulunsa 9 197,45 eurolla korkoineen. 


Tausta 

Porissa järjestetyssä kartingin SM-sarjan osakilpailussa 13.5.2012 A:n kart oli mennyt rikki lämmittelykierroksella. A oli epäillyt viaksi rikkoutunutta sytytystulppaa, ja hän oli lähtenyt hakemaan varikkoalueelta uutta sytytystulppaa. A oli ryhtynyt vaihtamaan sytytystulppaa, jolloin kilpailunjohtaja oli kieltänyt A:ta jatkamasta sytytystulpan vaihtamista ja lähtenyt viemään A:ta kohti niin sanottua tornia. Kilpailunjohtaja oli siirtänyt asian käsittelyn kilpailun tuomaristolle. 


Muutosvaatimusten perusteet 

A ei ollut korjaustoimien tai kilpailun tuomariston kuulemisen yhteydessä millään tavalla rikkonut SM-kartingin sarjasääntöjä 2012. A ei ollut rikkonut kilpailunjohtajan antamia määräyksiä tai reilun pelin periaatetta. A ei myöskään ollut jättänyt kartiaan ajoradalle. Kilpailun tuomariston määräämät seuraamukset tuli poistaa. Joka tapauksessa riittävä seuraamus olisi kilpailun osasta hylkääminen. 


Kartingin lajiryhmän päätöksessä oli todettu, että nollan pisteen lisääminen SM-sarjan lopputuloksiin oli muutettu 18 kuukauden mittaiseksi varoitukseksi. Päätöksessä oli viitattu siihen, että A olisi käyttäytynyt huonosti tuomariston kuulustelussa. Päätöksen mukaan epäselvää on, onko määrätty seuraamus perustunut sytytystulpan vaihtamiseen vai myös huonoon käytökseen taikka näihin molempiin. Määrätty seuraamus on liian ankara, jos se perustuu ainoastaan sytytystulpan vaihtamiseen. Jos määrätty seuraamus perustuu ainoastaan huonoon käytökseen tai sytytystulpan vaihtamisen lisäksi huonoon käytökseen, A:ta ei ole kuultu huonon käytöksen johdosta, eikä seuraamusta ole saanut perustaa tällaiseen seikkaan. 


AKK-Motorsport ry:n hallituksen päätöksellä on pysytetty lajiryhmän päätös. Hallituksen päätöksessä varoituksen on ilmoitettu perustuneen yksin epäurheilijamaiseen käytökseen. Tämän mukaan määrätty varoitus ei ole perustunut lainkaan sytytystulpan vaihtamiseen, vaan ainoastaan epäurheilijamaiseen käytökseen. A:lle ei ole varattu tilaisuutta tulla kuulluksi huonon käytöksen johdosta. A ei ollut käyttäytynyt huonosti kilpailun tuomariston kuulemisessa. Samasta menettelystä ei voi myöskään määrätä kahta seuraamusta. Tällainen olisi vastoin niin sanottua ne bis in idem –kieltoa. 


VASTAUS PERUSTEINEEN 

AKK-Motorsport ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään ja että Ilmari A velvoitetaan korvaamaan sen lautakuntakulut 8 947,02 eurolla korkoineen. 


A oli rikkonut AKK:n sääntöjä. A:lle oli määrätty sääntöjen rikkomisesta asianmukainen ja AKK:n sääntöjä ja rangaistuskäytäntöä vastaava rangaistus. A:n valitus oli perusteeton. 


Tausta 

A oli osallistunut 13.5.2012 järjestettyyn SM-Karting 2012 Porin osakilpailuun. Kilpailun lämmittelykierroksella A oli joutunut jättämään kartinsa radalle, ja hän oli lähtenyt juoksemaan varikolle. Kart oli ollut vaarallisesti radalla ja kilpailunjohtaja oli joutunut siirtämään kartin sivuun, jotteivät muut kilpailijat kolaroisi siihen. 


A oli palannut varikolta ja ryhtynyt vaihtamaan tulppaa. Kilpailunjohtaja oli pyytänyt A:n poistumaan radalta, mutta A oli kieltäytynyt poistumasta, ja kilpailunjohtaja oli johdattanut A:n tuomaritornille. Tuomaritornille siirtymisen aikana A oli tahallisesti hidastellut ja käyttäytynyt aggressiivisesti kilpailunjohtajaa kohtaan, muun muassa puhutellut epäasiallisesti ja lyönyt tätä. 


Kilpailun jälkeen järjestetyssä kuulemistilaisuudessa A oli edelleen käyttäytynyt aggressiivisesti ja epäasiallisesti tuomaristoa kohtaan. A:n ilmoittaja oli joutunut useaan kertaan rauhoittamaan A:ta. 


Säännöt ja A:n menettely 

A on rikkonut toiminnallaan seuraavia sääntömääräyksiä: 

Kartingin SM-sarjasääntöjen kohdan 6.4.5 mukaan kilpailijan katsotaan keskeyttäneen kilpailun, kun kilpailija jättää kartinsa ja / tai riisuu kypäränsä. Kilpailu oli alkanut jo lämmittelykierroksella, ja A oli jättänyt kartinsa radalle lähtiessään juoksemaan varikolle. A oli keskeyttänyt kilpailun. A oli myös jättänyt kartinsa sääntökohdan vastaisesti radalle sellaiseen paikkaan, että se muodosti vaaran kilpailun kululle. A rikkoi toiminnallaan sääntökohtaa ja osoitti epäurheilijamaista välinpitämättömyyttä kilpakumppaneitaan kohtaan aiheuttamalla mahdollisen vaaratilanteen. 


Kartingin SM-sarjasääntöjen kohdan 6.4.13 mukaan kilpailija saa itse suorittaa kartinsa korjaukset vain ratavarikolla tai ajoradan ulkopuolella. Sääntökohdan mukaan ohjaajat eivät saa ottaa mitään ulkopuolista apua korjauksiin tai säätöihin kilpailun aikana, elleivät he ole ratavarikolla. A:n kart ei ollut varikolla ja ulkopuoliseksi avuksi katsotaan myös varikolta tapahtuva osien hakeminen. A oli rikkonut mainittua sääntökohtaa. 


A ei ole noudattanut kilpailunjohtajan antamia määräyksiä kieltäytyessään poistumasta ajoalueelta kilpailunjohtajan käskystä huolimatta. A oli rikkonut Kartingin SM-sarjasääntöjen kilpailijoita, ilmoittajia ja toimitsijoita koskevien määräysten kohtaa 2. A oli rikkonut myös tämän määräyksen reilun pelin periaatetta koskevaa kohtaa 6 suhtautuessaan aggressiivisesti ja epäasiallisesti kilpailunjohtajaa kohtaan ja tuomaristoa kohtaan sekä aiheuttaessaan välinpitämättömyydellään vaaratilanteen kilpakumppaneilleen. 


Valituksen kohteena olevat päätökset 

AKK:n autokilpailujen kansallisten määräysten kohdan 67 mukaan kilpailun tuomaristo saa sulkea kilpailusta pois ohjaajan, jonka tuomaristo katsoo syyllistyneen sopimattomaan käyttäytymiseen tai epäurheilijamaiseen tekoon. Tuomariston päätöksellä 13.5.2012 A on hylätty kilpailusta ja hänen oli laskettava nolla pistettä Porin osakilpailun osalta SM-sarjasäännön kohdan 1.11.3 mukaisesti. Tuomariston päätöksellä lajiryhmän harkittavaksi on annettu mahdollisista jatkoseuraamuksista päättäminen. 


AKK:n lajiryhmä ja hallitus voivat määrätä Autokilpailujen kansallisten määräysten kohdan 81 mukaan kilpailijalle varoituksen sääntöjen rikkomisesta tai laiminlyönnistä. Sääntökohdan mukaan AKK voi antaa muun seuraamuksen, vaikka tuomaristo olisi jo langettanut seuraamuksen. Näiden sääntöjen mukaisesti AKK:n lajiryhmä vaihtoi tuomariston päättämän rangaistuksen varoitukseksi. AKK:n hallitus vahvisti lajiryhmän päätöksen epäurheilijamaisesta käytöksestä Autokilpailujen kansallisten määräysten kohdan 54 mukaisesti. Päätökset ovat sääntöjen mukaiset. 


Kuuleminen 

A:ta on kuultu sääntöjen mukaisesti heti kilpailun jälkeen tuomariston toimesta ja A:lle on varattu tilaisuus kirjallisen lausuman antamiseen lajiryhmälle. Kuuleminen on tapahtunut Autokilpailujen kansallisten määräysten kohdan 81 mukaisesti. 


Tuomariston toimesta tapahtuneessa kuulemisessa oli käsitelty kilpailussa sattuneita tapahtumia, mukaan lukien A:n epäurheilijamainen käytös, kun hän ei noudattanut reilun pelin periaatetta ja käyttäytyi aggressiivisesti ja epäasiallisesti kilpailunjohtajaa kohtaan eikä noudattanut tämän määräyksiä. Se, että kilpailunjohtaja ei ollut rastittanut kohtaa ”Epäurheilijamainen käytös” ei merkinnyt sitä, etteikö A:ta olisi kuultu tältä osin. 


VASTASELITYS 

A on vastaselityksessään todennut aikaisemmin esittämänsä lisäksi, että häntä ei ollut pyydetty poistumaan rikkoutuneen kartin luota, vaan pyydetty lopettamaan tulpan vaihtaminen. A ei ollut hidastellut seuratessaan kilpailunjohtajaa tuomaritornille eikä käyttäytynyt aggressiivisesti tätä kohtaan tai lyönyt tätä. Tuomariston kuulemisessa A ei ollut käyttäytynyt aggressiivisesti eikä epäasiallisesti. 


LISÄSELVITYKSET 

A on kirjallisen valmistelun päättymisen jälkeen toimittanut selvitystä seuraamuksista ja jättänyt suullisessa käsittelyssä Porin radan karttapiirroksen sekä 10 valokuvaa rata-alueelta. AKK-Motorsport ry on suullisen käsittelyn päättymisen jälkeen toimittanut suullisessa käsittelyssä esittelemänsäAKK:n kartingin lajiryhmän päätöksen 2.8.2010 A:lle määrätystä varoituksesta. 


SUULLINEN KÄSITTELY 

Oikeusturvalautakunta on toimittanut asiassa 29.10.2012 suullisen käsittelyn. Suullisessa käsittelyssä on kuultu todistelutarkoituksessa A:ta sekä todistajina E.A:ta, P.M:ää, M.M:ää, T.T:tä ja T.T:tä. 


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU 

Käsittelyratkaisut 


Suullisen käsittelyn jälkeen toimitettu kurinpitopäätös 

AKK-Motorsport ry on suullisen käsittelyn päättymisen jälkeen toimittanut suullisessa käsittelyssä esittelemänsäAKK:n kartingin lajiryhmän päätöksen 10.8.2010 A:lle määrätystä varoituksesta ja sakosta. 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että AKK-Motorsport ry:llä on ollut tilaisuus vedota edellä mainittuun päätökseen vastausta antaessaan tai viimeistään suullisessa käsittelyssä. Oikeusturvalautakunta jättää AKK-Motorsport ry:n suullisen käsittelyn jälkeen toimittaman selvityksen huomioon ottamatta asiaa ratkaistaessa. 


Valituksen tutkimisen edellytykset 

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys 

1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä;

2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista

3) siitä, onko päätös sääntöjen vastainen kuten yhdistyksen sääntöjen tai kilpailutoimintaa koskevien sääntöjen vastainen; sääntöjenvastaisuus ei kuitenkaan tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta. 


Edellä 3)-kohdassa mainittua urheilulajin sääntöjen vastaisuutta on tulkittu siten, että kilpailusuoritusta koskevien urheilun lajisääntöjen soveltaminen ja lajisääntöjen mukaan määrättyjen kilpailusuoritusta koskevien seuraamusten tutkiminen eivät kuulu oikeusturvalautakunnan toimivaltaan. Poikkeuksellisesti oikeusturvalautakunta on voinut tutkia myös lajisääntöjen rikkomista koskevan kysymyksen, jos sen perusteella on määrätty kurinpitoseuraamus, joka on määrätty kestämään huomattavan pitkän ajan. 


Oikeusturvalautakunta on autourheilua koskevissa kilpailulisenssin myöntämistä ja peruuttamista koskevissa ratkaisuissaan (UOL 11/2008, UOL 14/2010 ja UOL 18/2012) katsonut, että kilpailulisenssiä koskevissa asioissa kysymys ei ole ollut yksin kilpailuun liittyvien kiistojen ratkaisemisesta ja että kilpailulisenssin myöntämisen tai peruuttamisen sääntöjen mukaisuuden arviointi on kuulunut oikeusturvalautakunnan toimivaltaan. 


Oikeusturvalautakunta on enduroa koskevassa ratkaisussaan UOL 2/2001 katsonut, että 60 virhepisteen määräämistä katsastuksesta myöhästymisestä koskevassa asiassa on ollut kysymys tuomariston ratkaisun arvioinnista lajisääntöjen perusteella ja jättänyt asian toimivaltaansa kuulumattomana tuolloin voimassa olleiden sääntöjensä 1 §:n 3) kohdan nojalla tutkimatta. Oikeusturvalautakunta on jättänyt myös enduroa koskevassa ratkaisussaan UOL 12/2011 valituksen tutkimatta toimivaltaansa kuulumattomana tilanteessa, jossa kilpailijalle oli määrätty aikarangaistus ajovalojen käyttämättömyyden vuoksi. Enduron lajisääntöjen mukaan ajovalojen käyttämättömyydestä yleisessä liikenteessä seurasi 100 sekunnin aikarangaistus. 


Oikeusturvalautakunta on lisäksi bridgeä koskevassa ratkaisussaan UOL 14/2008 todennut, että bridgen piirikarsinnan ottelun lopputulosta koskevasta päätöksestä ei voinut valittaa oikeusturvalautakuntaan sekä islanninhevosen kilpailusuorituksen hylkäämistä koskevassa ratkaisussaan UOL 8/2009 todennut, että hevosen suussa olleen paiseen johdosta seuranneesta kilpailusuorituksen hylkäämisestä ei voinut valittaa oikeusturvalautakuntaan. Samoin oikeusturvalautakunta on ratkaisussaan UOL 27/2011 jättänyt valituksen tutkimatta tapauksessa, jossa moottoriveneilyä koskeva kilpailusuoritus oli hylätty sääntöjen vastaisena pidetyn moottorin vuoksi. Valitus on jätetty tutkimatta myös purjehdusta koskeneessa ratkaisussa UOL 22/2012, jossa kilpailusuoritus oli hylätty sen perusteella, että purjehtijan oli katsottu vaihtaneen lähdössä lajisääntöjen vastaisesti suuntaa. 


Oikeusturvalautakunta on kilpaveneen pituusmittaa koskevassa ratkaisussaan 4/2003 todennut, että säännönmukaisesti kilpailuvälineen asianmukaisuutta koskeva kysymys koskee lajin sääntöjenmukaisuutta ja tällainen kysymys ratkaistaan lajin sääntöjen mukaan eikä kysymys voi tulla tutkituksi valitusasiana oikeusturvalautakunnassa. Kilpaveneen mittakirjaa koskevassa asiassa kysymys ei ollut kuitenkaan vain yhtä kilpailua koskevasta asiasta, vaan mittakirja oli voimassa pidemmän aikaa. Tällaisessa tapauksessa oikeusturvalautakunta katsoi valituksen käsittelemisen olevan kuitenkin perusteltua. 


Oikeusturvalautakunta on myös ratkaisussaan UOL 2/2009 ottanut kilpaveneilyä koskevan valituksen tutkittavakseen, kun kysymys koski sitä, oliko tiettyä kilpailua pidettävä SM-osakilpailuna. Lautakunta totesi ratkaisussaan, että lajisäännöillä tarkoitetaan urheilusuoritusta kuten kilpailusuoritusta koskevia sääntöjä. Tällaisten lajisääntöjen soveltamisen arviointi ja tulkinta eivät kuulu oikeusturvalautakunnan toimivaltaan. Koska arvioitavana oli se, oliko valituksen kohteena ollut päätös kilpailun järjestämistä koskevien sääntöjen vastainen, kyse ei ollut urheilusuoritusta koskevien lajisääntöjen soveltamisesta, ja valitus voitiin tutkia. 


Oikeusturvalautakunnan johtopäätös 

A on todennut, että oikeusturvalautakunnan tulisi tutkia valitus kokonaisuudessaan, koska A:han oli kohdistettu sääntöjen vastaisia sanktioita. Valituksen tutkimista puoltaa A:n mukaan myös se, että muutoin hänellä ei olisi muutoksenhakumahdollisuutta keskeyttämisestä aiheutuneiden sääntöjen vastaisten sanktioiden osalta. Kilpailusta hylkäämisellä oli myös pitkäaikaisia vaikutuksia, koska tällä saattoi olla merkitystä SM-sarjan lopputulosten kannalta. 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että nyt kysymyksessä olevassa asiassa A:n kart oli rikkoontunut lämmittelykierroksella ja hän oli hakenut varaosan ja työkalun varikkoalueelta ja ryhtynyt korjaamaan kartiaan. Porin osakilpailun tuomaristo on katsonut A:n rikkoneen päätöksessään mainitsemia sääntökohtia, jonka perusteella A on hylätty kilpailusta. Kilpailusta hylkäämisen lisäksi A:lle on määrätty AKK-Motorsport ry:n hallituksen päätöksellä varoitus. 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että kilpailusta hylkäämisestä on määräys Autokilpailujen kansallisten määräysten kohdassa 67. Sääntömääräyksen mukaan tuomaristolla tai kilpailunjohtajalla on oikeus hylätä kilpailusuoritus muun muassa sillä perusteella, että kilpailijan katsotaan syyllistyneen sopimattomaan käyttäytymiseen tai epäurheilijamaiseen tekoon. SM-kartingin sarjasääntöjen 2012 kohdan 4.1 mukaan tuomaristolla on oikeus sulkea kilpailusta tai sen osasta muun muassa ohjaaja, joka kilpailun johtajan ilmoituksen perusteella ei ole hyväksyttävä tai jonka he katsovat syyllistyneen sopimattomaan käyttäytymiseen tai törkeään epäurheilijamaiseen tekoon tai käyttäytyy muuten sopimattomasti kilpailualueella. Tässä tapauksessa A:n kilpailusta hylkäämistä koskenut ratkaisu on tuomariston päätöksen mukaan perustunut SM-kartingin sarjasääntöjen kohtaan 4.1. Sen sijaan AKK:n hallituksen määräämä varoitus on perustunut Autokilpailujen kansallisten määräysten kohtiin 81 ja 54. 


Oikeusturvalautakunta toteaa, ettäA:n kilpailusta hylkääminen ja sitä seurannut hallituksen määräämä varoitus ovat sinänsä perustuneet osin samaan tapahtumainkulkuun. Siltä osin kuin valitus koskee kilpailun tuomariston määräämää kilpailusta hylkäämisen arviointia, kysymys kuitenkin on yksinomaan autourheilua koskevien lajisääntöjen perusteella kilpailun tuomariston tekemästä ratkaisusta. Tällaisen ratkaisun arviointi ei kuulu oikeusturvalautakunnan toimivaltaan. Autourheilun kansallisten määräysten perusteella määrätyn varoituksen osalta kysymys on sen sijaan oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n 2 kohdan tarkoittamasta kurinpitotoimista. Tällaisen kurinpitopäätöksen arviointi kuuluu lautakunnan toimivaltaan, vaikka kysymys olisi osin samasta menettelystä, joka on johtanut myös kilpailusuorituksen hylkäämiseen. 


Näin ollen A:n valitusta ei voida oikeusturvalautakunnan toimivaltaan kuulumattomana tutkia siltä osin kuin siinä on vaadittu Porin SM-osakilpailun tuomariston päätöksen kumoamista. 


Pääasiaratkaisun perustelut 


I Tosiasiat ja kysymyksenasettelu 

A on osallistunut kuljettajana Porissa 13.5.2012 järjestettyyn kartingin SM-osakilpailuun. A:n kart oli lämmittelykierroksella rikkoutunut ja A oli ohjannut kartin radan reunaan ja hakenut jalkaisin varikkoalueelta uuden sytytystulpan ja palannut kartinsa luokse. Tämän jälkeen A oli ryhtynyt vaihtamaan sytytystulppaa kartiinsa. Kilpailunjohtaja oli keskeyttänyt A:n toimet ja vienyt A:n niin sanottuun tuomaritorniin. 


Kilpailun tuomaristo oli hylännyt A:n kilpailusta ja määrännyt lisäksi, että A:n osalta SM-loppupisteissä tulee ottaa huomioon Porin sunnuntain osakilpailun osalta nolla pistettä. Kartingin lajiryhmä on muuttanut kilpailun tuomariston päätöstä siten, että määrätyn nollan pisteen huomioon ottamisen sijasta seuraamukseksi on muutettu varoitus. AKK-Motorsport ry:n hallitus on päätöksellään pysyttänyt määrätyn varoituksen. 


A:n valituksen johdosta asiassa on kysymys ensinnäkin siitä, mihin A:n menettelyyn määrätty varoitus on perustunut ja onko A:lle varattu tilaisuus tulla kuulluksi siitä menettelystä, jonka perusteella varoitus on määrätty. Toiseksi kysymys on A:n menettelyn arvioinnista ja onko asiassa ollut perusteet varoituksen määräämiseen. 


II Kurinpitomenettely ja asianosaisen kuuleminen 

A on valituksessaan todennut, että hänelle ei ollut varattu tilaisuutta tulla kuulluksi siitä menettelystä, jonka perusteella varoitus oli määrätty. 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että keskeinen oikeussuojaperiaate on asianosaisen kuuleminen erityisesti silloin, kun häneen kohdistetaan kurinpidollisia toimia. Kuulemisvelvoite perustuu myös urheilun kurinpidon ja yhdistysoikeudellisen kurinpidon yleisiin oikeusperiaatteisiin, ja sitä on vakiintuneesti edellytetty noudatettavan urheilun oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännössä (ks. esimerkiksi UOL 5/2008 ja 7/2009). 


Seuraamusten määräämisestä on kansalliset määräykset Autokilpailujen kansallisten määräysten kohdassa 81. Oikeusturvalautakunta toteaa, että kilpailun tuomariston määräämän kilpailua koskevan seuraamuksen lisäksi AKK voi sääntömääräysten mahdollistamissa rajoissa määrätä kuljettajalle myös kurinpitoseuraamuksia. Tällaisten kurinpitoseuraamusten määräämistä ei estä kahdenkertaisen rangaistuksen määräämistä koskeva niin sanottu ne bis in idem –kielto. 


Kurinpitomenettely on nyt kysymyksessä olevassa asiassa saanut alkunsa siitä, että kilpailun tuomaristo oli käsiteltyään kilpailullisia seuraamuksia koskevan asian siirtänyt asian muilta osin lajiryhmälle mahdollisten jatkoseuraamusten harkitsemiseksi. Kilpailun tuomaristo on siirtäessään asian lajiryhmälle toimittanut lajiryhmälle myös selvityksen tapahtumista ja A:n kuulemisesta. A on myös oma-aloitteisesti toimittanut kilpailun tuomariston päätökseen kohdistetun muutosvaatimuksen lajiryhmälle / hallitukselle. 


Kartingin lajipäällikkö M.M on kertonut lautakunnan suullisessa käsittelyssä, että asiaa oli lajiryhmässä selvitetty kirjallisesti ja pyydetty selvitykset kilpailunjohtajalta ja tuomaristolta sekä A:lta. A:n ilmoittajana toiminut P.M on kertonut, että hän oli A:n ilmoittajana tehnyt lajiryhmään valituksen. 


Oikeusturvalautakunta toteaa asiassa esitetyn selvityksen viittaavan siihen, että A ei ole asian käsittelyn ollessa vireillä lajiryhmässä saanut tietoonsa kilpailun tuomariston raporttia ja muiden tahojen selvityksiä. Kartingin lajiryhmä ei ole saadun selvityksen mukaan myöskään varannut A:lle tilaisuutta tulla kuulluksi näiden toimitettujen lausumien johdosta. Tältä osin oikeusturvalautakunta katsoo kartingin lajiryhmän menetelleen virheellisesti.  Kartingin lajiryhmän päätöksen jälkeen asian käsittely on kuitenkin siirtynyt vielä AKK-Motorsportin hallitukseen. Lajiryhmän päätöksessä viitataan asianomaisten toimittamiin lausumiin, joten A on tullut tietoiseksi siitä, että asian ratkaisemista varten on saatu selvitystä. Viimeistään tässä vaiheessa A:lla on ollut tilaisuus lausua niistä perusteista, joiden nojalla varoitus on lajiryhmässä määrätty. Valituksessaan lajiryhmälle / hallitukselle A on myös ottanut kantaa esitettyihin väitteisiin reilun pelin periaatteen vastaisesta ja epäurheilijamaisesta käyttäytymisestä. Myös oikeusturvalautakunnassa A on saanut esittää haluamaansa selvitystä hänelle määrätyistä seuraamuksista ja niiden perusteista. 


Johtopäätöksenään oikeusturvalautakunta toteaa, että vaikka kurinpitoasian käsittelyssä lajiryhmässä on menetelty edellä todetuin tavoin osin virheellisesti, menettelyvirheen voidaan tässä tapauksessa katsoa korjaantuneen asian jatkokäsittelyssä. Oikeusturvalautakunta katsoo, että pelkästään sanottu aiemmassa käsittelyvaiheessa noudatettu virheellinen menettelytapa ei anna aihetta hallituksen määräämän varoituksen poistamiseen ja asian palauttamiseen kurinpitomenettelyyn.   


III Varoituksen määräämisen perusteena oleva menettely 

Porin SM-osakilpailun tuomariston puheenjohtaja on todennut tuomariston päätöksen jälkeen antamassaan selvityksessä, että A:lle määrätty seuraamus oli perustunut siihen, että A ei ollut totellut kilpailunjohtajan antamia määräyksiä eikä ollut käytöksellään noudattanut reilun pelin periaatetta. A ei ollut siirtänyt kartiaan pois radalta välittömästi. A oli jättänyt kartinsa radalle ja lähtenyt juoksemaan radan yli ratavarikolle. A ei ollut lopettanut kilpailemista kilpailunjohtajan lopettamiskäskystä huolimatta. A oli sääntöjen vastaisesti saanut myös apua ratavarikolta saatuaan sieltä työkaluja ja varaosia. 


A on kartingin lajiryhmälle osoittamassaan muutosvaatimuksessa esittänyt omat näkemyksensä niihin väitettyihin sääntömääräysten rikkomisiin, joihin kilpailun tuomaristo oli A:n katsonut syyllistyneen. A on muutosvaatimuksessaan todennut, että hän oli lopettanut sytytystulpan vaihdon kilpailun johtajan määräyksestä. A on myös todennut, että hän ei ollut käyttäytynyt sopimattomasti tai epäurheilijamaisesti. 


Kartingin lajiryhmän päätöksessä on todettu muun muassa, että kilpailun tuomaristo oli kertonut lajiryhmälle A:n huonosta käytöksestä tuomariston kuulustelussa. Lajiryhmä on todennut, että fyysisen koskemattomuuden loukkaamista ei ollut tapahtunut. Lajiryhmä muutti A:n seuraamusta siten, että tuomariston päättämän nollan pisteen lisäämisen asemesta A:lle määrättiin varoitus. 


AKK-Motorsportin hallitus on päätöksellään määrännyt A:lle epäurheilijamaisen käytöksen johdosta varoituksen. AKK-Motorsportin hallituksen päätöksen mukaan A:lle määrätty varoitus on perustunut Autokilpailujen kansallisten määräysten kohtiin 54 ja 81.Kartingin lajiryhmän ja AKK-Motorsport ry:n hallituksen päätöksissä on viitattu epäurheilijamaiseen käyttäytymiseen. Päätöksissä ei ole tarkemmin kuvattu, miten ja missä yhteydessä tämä epäurheilijamainen käyttäytyminen on ilmennyt. AKK-Motorsport on oikeusturvalautakunnalle toimittamassaan valituksessa todennut varoituksen perustuneen siihen, että A 

·         ei ollut noudattanut kilpailunjohtajan määräystä;

·         oli käyttäytynyt aggressiivisesti ja epäasiallisesti kilpailunjohtajaa kohtaan ja tuomariston kuulemisen yhteydessä; ja

·         aiheuttanut vaaratilanteen jättämällä kartinsa radalle poistuessaan varikolle. Autokilpailujen kansallisten määräysten kohdan 54 mukaan jokainen kilpailuun osallistuva muun muassa sitoutuu noudattamaan reilun pelin periaatetta ja pyrkii kilpailutilanteessa parhaaseen mahdolliseen autourheilutulokseen. Sääntöjen kohdan 81 mukaan sääntöjen rikkominen tai laiminlyönti voi johtaa liiton määräämään seuraamukseen, joka voi olla: 

Ilmoittajalle, ohjaajalle ja huoltaja/mekaanikolle 

·         huomautus

·         varoitus

·         sakko

·         kilpailutuloksen mitätöiminen

·         lisenssin peruutus

·         kilpailukelvottomaksi julistaminen 


Edellä mainitut seuraamukset voivat langettaa AKK:n lajiryhmät ja hallitus sen jälkeen, kun tutkimukset on tehty. AKK voi antaa muun seuraamuksen vaikka tuomaristo on jo langettanut seuraamuksen. Varoitus ja huomautus ovat voimassa 18 kk niiden antamisesta. Kahden varoituksen tai huomautuksen saaminen edellä mainitun ajan sisällä aiheuttaa AKK:n jatkotoimenpiteitä. 


Vastaavalla tavalla SM-Kartingin sarjasääntöjen 2012 mukaan kilpailijoita, ilmoittajia ja toimitsijoita koskevat muun muassa seuraavat määräykset: jokainen kilpailuun osallistuva luonnollinen tai juridinen henkilö sitoutuu noudattamaan reilun pelin periaatetta ja pyrkii kilpailutilanteessa parhaaseen mahdolliseen autourheilutulokseen. Määräysten kohdassa 6.4.5. ovat määräykset kartin pysäyttämisestä ja keskeyttämisestä kilpailun aikana radalla. Mainitun määräyksen mukaan, jos kilpailijan kart jostakin syystä pysähtyy, on se kilpailijan toimesta siirrettävä pois radalta välittömästi sellaiseen paikkaan, ettei se muodosta vaaraa tai estettä kilpailun normaalille kululle. Jos ohjaaja ei itse pysty siirtämään autoaan ilmeisen vaaralliselta paikalta, on ratatuomarin tai toimitsijoiden autettava häntä. Mikäli kilpailija tämän jälkeen onnistuu käynnistämään autonsa ilman ulkopuolista apua ja saamatta hyötyä kartin siirtämisestä turvallisempaan paikkaan, ei häntä suljeta kilpailusta. Kilpailija voi yrittää kartin käynnistämistä vain kerran. Keskeytys katsotaan tapahtuneeksi kun kilpailija jättää kartinsa ja/tai riisuu kypäränsä. Kilpailija ei saa kuitenkaan poistua kartinsa luota ennen erän päättymistä. Määräysten kohdan 12 mukaan sääntöjen rikkomisesta aiheutuvat seuraamukset määräytyvät sääntökirjan kansallisten määräysten mukaisesti. 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että urheilun kurinpidon vakiintuneisiin periaatteisiin kuuluu se, että urheilijalle tai seuralle voidaan määrätä vain sellaisissa kurinpitomääräyksissä mainittuja seuraamuksia, joihin urheilija tai seura on sitoutettu. Perusedellytyksenä sille, että urheilijalle voidaan urheilun kurinpidossa tai muussa yhteydessä määrätä kilpailu- tai toimintakielto on siten se, että tällaisen kiellon antaminen perustuu joko urheilijaa velvoittaviin sääntöihin tai sopimuksiin. Vain kurinpitosääntöihin sitoutetulle urheilijalle voidaan määrätä kurinpitoseuraamus ja vain sellainen seuraamus, joka ilmenee kurinpitosäännöistä. Myös niin sanotussa sopimusperusteisessa kurinpidossa edellytetään, että kurinpitovalta määräytyy kyseisen sopimuksen mukaan. 


AKK-Motorsport ry:n hallitus on perustanut kurinpitona määrätyn varoituksen Autokilpailujen kansallisten määräysten kohtiin 81 ja 54. Kohdan 81 mukaan sääntöjen rikkominen voi johtaa muun muassa varoituksen määräämiseen. Kohdan 54 mukaan puolestaan jokainen kilpailuun osallistuva sitoutuu muun muassa noudattamaan reilun pelin periaatetta. 


Kurinpitoa koskevilta määräyksiltä edellytetään täsmällisyyttä siten, että kurinpitomääräyksissä tulee riittävän tarkasti määritellä se, minkä käyttäytymisen perusteella kurinpitoseuraamus on mahdollista määrätä (UOL 1/2008). Yleisluonteiset määritelmät eivät välttämättä anna riittävän tarkkaa kuvaa siitä menettelystä, joka voi johtaa kurinpitorangaistukseen. Tässä tapauksessa kurinpitoseuraamus on perustettu ”reilun pelin periaatteen” rikkomiseen. Autokilpailujen kansallisissa määräyksissä ei ole tarkemmin kuvattu sitä, mitä reilun pelin periaatteen rikkomisella tarkoitetaan. Reilun pelin periaatteelle ei ole mahdollista kaikissa tilanteissa antaa tarkkaa sisältöä ja reilun pelin periaatteen sisältöä on määritelty eri yhteyksissä. Autokilpailujen kansallisissa määräyksissä ei sinänsä ole viitattu mihinkään tiettyyn reilun pelin periaatteen määritelmään. 


Nimenomaan urheilun yhteydessä reilun pelin periaatteella kuitenkin vakiintuneesti tarkoitetaan ainakin kanssakilpailijoiden ja kilpailun tuomareiden kunnioittamista ja kilpailun suorittamista sääntöjen mukaisesti. Reilun pelin periaatteen keskeisin sisältö on siten mahdollista tulkita urheilun piirissä riittävällä tarkkuudella ja kurinpitoseuraamus on mahdollista perustaa reilun pelin periaatteen rikkomiseen ainakin silloin, kun periaatetta rikotaan sen ydinalueella(UOL 2/2003). 


Näin ollen asiassa on arvioitava, onko A käyttäytymisellään rikkonut tätä reilun pelin periaatteen keskeistä sisältöä.  


IV A:n menettelyn arviointi 


(a) Tulpan vaihtoon ja tuomaritornille siirtymiseen liittyneet tapahtumat 

Tapahtumat ovat saaneet alkunsa siitä, kun A:n kart oli rikkoontunut kilpailun lämmittelykierroksella. A on kertonut, että hän oli ohjannut kartin radan sivuun siten, että auto oli ollut puoliksi radalla ja puoliksi radan ulkopuolella. Samalla tavalla kartin sijoittumisesta osittain radalle ja osin radan ulkopuolelle ovat kertoneet E.A ja P.M, jotka molemmat olivat olleet seuraamassa kilpailua. A on kertonut, että hän oli hakenut jalan varikkoalueelta tarvittavat välineet tulpan vaihtamiseen ja palattuaan kartinsa luokse hän oli ryhtynyt korjaamaan sitä. A:n kertoman mukaan kilpailunjohtajana ollut T.T oli tullut paikalle ja pyytänyt A:ta lopettamaan tulpan vaihtamisen. A oli kertomansa mukaan totellut kilpailunjohtajaa ja laittanut tämän jälkeen tulpan sille kuuluvaan kohtaan, jottei sylinteriin menisi likaa. A oli ollut yllättynyt siitä, että häntä oli lähdetty viemään tuomaritornille. Tämän vuoksi T.T ja A olivat joutuneet ylittämään maalisuoran. A oli epäröinyt ylittämistä, koska kilpailu oli ollut käynnissä. T.T oli ottanut A:ta olkapäästä kiinni ja lähtenyt ohjaamaan maalisuoran yli, jolloin A oli riuhtaissut itsensä irti. 


Kilpailunjohtaja T.T:n kertoman mukaan hän oli nähnyt A:n kartin pysähtyvän ja A:n käyneen varikkoalueella ja palanneen takaisin kartin luokse ryhtyen vaihtamaan tulppaa. T.T oli mennyt A:n kartin luokse ja pyytänyt tätä lopettamaan tulpan vaihdon. A ei ollut totellut ja A oli käskenyt kilpailunjohtajan olemaan hiljaa. T.T oli ollut puhelimitse yhteydessä tuomaristoon ja asia oli päätetty käsitellä heti tuomaritornissa tuomariston toimesta. Tämän vuoksi Tanninen oli lähtenyt viemään A:ta tuomaritornia kohti. Pääsuoraa ylitettäessä T.T oli kertomansa mukaan ottanut kiinni A:ta olkapäästä ja tässä yhteydessä A oli riuhtaissut itsensä irti. 


E.A, P.M ja Timo T ovat seuranneet kauempaa alkuvaiheen tilannetta, jotka olivat alkaneet A:n kartin rikkoontumisesta ja edenneet tulpan vaihtoa koskeneisiin tapahtumiin. Nämä todistajat eivät ole voineet kuulla A:n ja T.T:n välistä keskustelua tulpan vaihtoon liittyneiden tapahtumien yhteydessä. Näin ollen E.A:n, P.M:n ja Timo T:n kertomuksilla ei ole merkitystä arvioitaessa A:n käyttäytymistä kilpailunjohtajaa kohtaan tulpan vaihdon ja toiminnan keskeyttämisen yhteydessä. 


E.A ja P.M ovat kertoneet, että kilpailunjohtajan toiminta oli ollut poikkeuksellista, kun A:ta oli lähdetty kuljettamaan tuomaritornille eikä A ollut jäänyt lähimmälle lippupisteelle odottamaan kilpailun päättymistä ja siirtymistä varikkoalueelle. 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että asiassa esitetyn selvityksen mukaan kilpailunjohtaja oli päätynyt tuomaristolta saamiensa ohjeiden mukaisesti siihen, että A tuli viedä välittömästi tuomaritornille. Kilpailijan tulee noudattaa kilpailun tuomariston ratkaisuja. Tässä tapauksessa ei ole esitetyn todistelun perusteella tullut ilmi myöskään sellaista, että tuomaritornille siirtymiseen olisi liittynyt piirteitä, joiden vuoksi kilpailijan ei olisi tullut tällaista tuomariston käskyä noudattaa. 


Oikeusturvalautakunta edelleen katsoo, ettei asiassa ole ilmennyt aihetta epäillä kilpailunjohtaja Tannisen kertomusta tapahtumien etenemisestä. Sen perusteella asiassa on tullut näytetyksi, että A ei ollut noudattanut heti kilpailunjohtajan käskyä tulpan vaihdon lopettamisesta. Sen sijaan A oli pyrkinyt jatkamaan kartinsa korjaamista ja käskenyt kilpailunjohtajaa olemaan hiljaa. Myös tuomaritornille siirryttäessä A oli käyttäytynyt uhmakkaasti ja vastahakoisesti kilpailunjohtajaa kohtaan. 


(b) Tuomariston kuuleminen 

Tuomariston kuulemisessa olivat olleet lautakunnassa kuulluista henkilöistä läsnä A, A:n ilmoittaja P.M, kilpailunjohtaja T.T ja tuomariston puheenjohtaja Timo T. 


A on kertonut, että hänen ei ollut annettu kertoa omaa käsitystään tapahtumista ja hänen puheensa oli keskeytetty. A:n ilmoittaja P.M on kertonut tuomariston käyttäytyneen ylimielisesti A:ta kohtaan. P.M:n mukaan A oli puolestaan käyttäytynyt asiallisesti tuomariston puhuttelussa. 


Tuomariston puheenjohtajana toiminut Timo T on kertonut, että tuomariston kuulemisessa oli kuultu A:ta ja ilmoittaja P.M:ää. A oli esiintynyt hyökkäävästi tuomaristoa kohtaan ja A oli ollut kiihtyneessä tilassa ja häntä oli pitänyt rauhoitella. A oli tuomariston kuulemisessa kyseenalaistanut kaiken. Samalla tavalla A:n käyttäytymisestä on kertonut kuulemisessa läsnä ollut kilpailunjohtaja T.T. Timo T:n ja T.T:n kertoman mukaan A oli saanut kuulemisessa kertoa oman käsityksensä tapahtumista. 


(c) Oikeusturvalautakunnan johtopäätös A:n menettelystä 

Urheilun oikeusturvalautakunta on korostanut ratkaisuissaan sitä, että urheilijan tulee kunnioittaa kilpailun tuomareita. Tämä vaatimus liittyy urheilussa keskeiseen reilun pelin periaatteeseen. Tannisen kertomuksen perusteella lautakunta katsoo asiassa tulleen näytetyksi, että A on jättänyt noudattamatta kilpailunjohtajan käskyä lopettaa kartinsa korjaaminen ja käyttäytynyt uhmakkaasti käskemällä muun muassa kilpailun johtajaa olemaan hiljaa. Samanlainen käyttäytyminen on jatkunut vielä siirryttäessä kohti tuomaritornia. Tällainen käyttäytyminen on urheilijalle kilpailutilanteeseen sopimatonta ja rikkoo tuomarien kunnioittamista edellyttävän reilun pelin periaatteen keskeistä sisältöä. Oikeusturvalautakunta katsoo asiassa tältä osin olevan edellytykset kurinpitoseuraamuksen määräämiselle. 


Sen sijaan A:n käyttäytymisen tuomariston kuulemisessa ei ole näytetty olleen sellaista, että sen voitaisiin katsoa rikkovan reilun pelin periaatetta. Kysymys on ollut tällöin jo tilanteesta, jossa A on joutunut kilpailun tuomariston kuulemaksi. Kysymys ei ole ollut enää välittömästi kilpailutilanteeseen liittyneestä tapahtumasta, vaan A:n toimien tutkimisesta ja A:n kuulemisesta. Sen, että A on tällaisessa kuulemisessa kritisoinut sääntöjä tai kyseenalaistanut tuomareiden tulkinnat tai tuomariston sääntötuntemuksen, ei voida katsoa enää tässä yhteydessä rikkoneen reilun pelin periaatetta. 


Oikeusturvalautakunta toteaa johtopäätöksenään, että A on edellä selostetulla menettelyllään rikkonut reilun pelin periaatetta, koska hän ei ollut kilpailunjohtajan käskystä huolimatta lopettanut kartinsa korjaamista vaan oli kiellosta huolimatta pyrkinyt jatkamaan sitä, hän oli käyttäytynyt uhmakkaasti kilpailunjohtajaa kohtaan ja hän oli käskenyt kilpailunjohtajaa olemaan hiljaa. 


V Kurinpitoseuraamus 

Kurinpitorangaistusta määrättäessä tulee ottaa huomioon menettelyn vakavuus ja vaarallisuus, menettelyyn syyllistyneen henkilön syyllisyys sekä muut seikat. Kurinpitomenettelyn kohteeksi joutuneen henkilön iällä on myös merkitystä eikä nuorelle urheilijalle ole perusteltua määrätä yhtä ankaria seuraamuksia kuin jo täysi-ikäiselle urheilijalle. 


A on vedonnut siihen, että vastaavissa tilanteissa kilpailijalle ei ollut määrätty mitään kurinpitoseuraamusta. Oikeusturvalautakunta toteaa, että nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa kurinpitoseuraamuksen perusteena ei ole ollut tulpan vaihto, vaan tähän liittynyt edellä tarkemmin selostettu A:n epäurheilijamainen käyttäytyminen kilpailunjohtajaa kohtaan. Näin ollen A:n vetoamissa muissa tapauksissa tilanne on ollut erilainen kuin nyt käsillä olevassa tapauksessa. 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että lievimpiä kurinpitoseuraamuksia ovat Autokilpailujen kansallisten määräysten kohdan 81 mukaan huomautus ja varoitus. Kurinpitoseuraamusta määrättäessä on otettava yhtäältä huomioon se, että A on iältään vasta 13-vuotias, ja toisaalta se, että A:lle määrättävä seuraamus johtuu urheilussa keskeisen reilun pelin periaatteen rikkomisesta. Suullisessa käsittelyssä AKK-Motorsport on esittänyt, että A olisi aikaisemmin vuonna 2010 saanut kurinpitoseuraamuksen epäurheilijamaisen käyttäytymisen johdosta. Oikeusturvalautakunta on ratkaisussaan 2/2003 todennut, että liikunnan eettisten arvojen ja reilun pelin periaatteiden rikkomisesta tai muusta epäurheilijamaisesta käyttäytymisestä määrättävä rangaistus on yleisen kurinpitokäytännön mukaan normaalisti varoitus. Oikeusturvalautakunta katsoo, että tästä lähtökohdasta ei ole esillä olevassakaan tapauksessa perusteita poiketa, eikä seuraamusta ole aihetta lieventää myöskään yksin sen vuoksi, että oikeusturvalautakunta ei ole katsonut A:n menetelleen kurinpitosäännösten vastaisesti tuomariston puhuttelussa. Eri suuntaan vaikuttavia tekijöitä arvioituaan oikeusturvalautakunta katsoo, että AKK-Motorsportin määräämää varoitusta on pidettävä oikeudenmukaisena seuraamuksena A:n menettelystä. 


Lautakuntakulut 

Lautakunnan sääntöjen 32 §:n mukaan, jos asian voittaneelle asianosaiselle on valitusasian ajamisesta aiheutunut kuluja ja tämä vaatii niiden korvaamista, lautakunnan on päätöksessään määrättävä hävinnyt asianosainen ne kokonaan tai osittain korvaamaan ellei se erityisestä syystä katso kohtuulliseksi määrätä, että asianosaisten on itse kärsittävä kulunsa. Jos korvausvaatimuksen tehnyt asianosainen on vain osittain voittanut lautakunnassa, lautakunnan on harkittava, missä suhteessa korvaus on tälle suoritettava, tai määrättävä, että kumpikin asianosainen on velvollinen kärsimään kulunsa. 


A:n valitus jää osittain tutkimatta ja osittain hylätään. Pääsääntö tällaisissa tilanteissa on, että valittaja velvoitetaan korvaamaan kuultavan lautakuntakulut. Tässä tapauksessa valittajana on alaikäinen urheilija. AKK-Motorsportin kurinpitoa koskevat määräykset ja niihin liittyneet lajiryhmän ja AKK-Motorsportin hallituksen päätökset ovat edellä todetuin tavoin epätäsmälliset ja osin tulkinnanvaraiset. Kurinpitomenettelyssä on ollut myös edellä todettuja puutteita, joiden johdosta asian tarkempaa selvittämistä on voitu pitää perusteltuna. Näissä olosuhteissa ja ottaen erityisesti huomioon valittajan nuori ikä oikeusturvalautakunta katsoo, että valittajan velvoittaminen korvaamaan AKK-Motorsportin lautakuntakulut olisi kohtuutonta. Oikeusturvalautakunta katsoo, että asianosaiset saavat kärsiä omat kulunsa vahinkonaan. 


Päätöslauselma 


Valitus jätetään tutkimatta siltä osin kuin A on vaatinut kartingin Porin SM-osakilpailun 13.5.2012 tuomariston päätöksen kumoamista. 

Muilta osin valitus hylätään. 

Vaatimukset lautakuntakulujen korvaamisesta hylätään. 

Valitusmaksua ei palauteta. 

Ratkaisu oli yksimielinen.    


Jukka Sippo                                         Timo Ojala puheenjohtaja                                     sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jukka Sippo, Heikki Halila, Johanna Lahti, Marja Ramm-Schmidt ja Jukka Virtanen.