20/2022 Golf - Kurinpito – Määräaikainen toimintakielto – Lautakuntamenettely – Lautakunnan toimivalta

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                              

PÄÄTÖS    Nro 20/2022
6.7.2022                                   
Diaarinro 18/2022

 

RATKAISUT, JOIHIN ON HAETTU MUUTOSTA

Karelia Golf ry:n hallituksen päätös 19.5.2022 ja Kontiolahti Golf Oy:n hallituksen päätös 30.5.2022


ASIA                
Määräaikainen toimintakielto ym.

MUUTOKSENHAKIJA

A

 

KUULTAVA
Karelia Golf ry

 

KARELIA GOLF RY:N HALLITUKSEN PÄÄTÖS 19.5.2022 JA KONTIOLAHTI GOLF OY:N HALLITUKSEN PÄÄTÖS 30.5.2022

Karelia Golf ry:n hallitus on kokouksessaan 19.5.2022 päättänyt, että A:lle annetaan varoitus ja määräaikainen toimintakielto osallistua seuran toimintaan. Toimintakielto on voimassa 1.8.2022 asti. Päätös on perustunut siihen, että A:n on katsottu käyttäytyneen epäasiallisesti, käyttäneen törkeää kieltä ja arvostelleen epäasiallisesti seuran toiminnanjohtajaa Kontioniemen golfkentän golfklubilla 9.5.2022. 

Kontiolahti Golf Oy:n hallitus on kokouksessaan 30.5.2022 päättänyt evätä A:lta oikeuden käyttää yhtiön hallinnoimia sisätiloja Kontioniemen golfkentällä 1.8.2022 asti. 


VALITUS PERUSTEINEEN

A on valituksessaan vaatinut, että hänelle määrätyt määräaikainen toimintakielto sekä kielto käyttää Kontioniemen golfkentän sisätiloja kumotaan.

Perusteinaan A on esittänyt, että kysymyksessä ollut tilanne ei ole liittynyt millään tavalla kilpailutilanteeseen eikä golfin lajisääntöihin. Lisäksi A on lausunut, että kielto käyttää golfkentän sisätiloja ja epätasa-arvoinen ja alistava, koska sillä estetään muun muassa pääsy golfklubin wc-tiloihin.


TÄYDENNYSKEHOTUS

Oikeusturvalautakunta on kehottanut A:ta täydentämään valitustaan ilmoittamalla, millä perusteella oikeusturvalautakunta on toimivaltainen käsittelemään asian Kontiolahti Golf Oy:n hallituksen päätöksen osalta ottaen huomioon lautakunnan sääntöjen toimivaltaa koskevat määräykset.

A on toimittamassaan täydennyksessä lausunut, että ilmeisesti lautakunta ei ole toimivaltainen käsittelemään valitusta kysymyksessä olevan osakeyhtiön hallituksen päätöstä koskevalta osin.  

 

VASTAUS PERUSTEINEEN

Karelia Golf ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.

Perusteinaan Karelia Golf ry on lausunut, että A oli käyttäytynyt epäasiallisesti ja uhkaavasti seuran toiminnanjohtajaa kohtaan Kontioniemen golfklubilla 9.5.2022. A:n käyttäytyminen oli ollut erittäin aggressiivista, epäasiallista ja uhkaavaa Karelia Golf ry:n henkilökuntaa kohtaan caddymasterin toimintapisteellä sekä golfklubin ravintolatiloissa. A:n menettelyyn nähden määrätty kupinpitoseuraamus on oikeasuhtainen ja seuran sääntöjen mukainen. Seuran toiminnanjohtaja, jota kohtaan A oli käyttäytynyt epäasiallisesti, on olennaisessa asemassa kilpailuja järjestettäessä ja kilpailutapahtumissa. Sen vuoksi A:n pääsy kilpailutapahtumiin on ollut perusteltua evätä määräajaksi.

Tilanne oli ollut paikalla olleiden henkilöiden kuvausten perusteella uhkaava ja pelottava myös muille henkilöille kuin A:n tunteenpurkauksen kohteena olleelle seuran toiminnanjohtajalle. Seuran velvollisuutena on taata turvallinen ympäristö työskennellä ja harrastaa niin seuran henkilökunnalle kuin jäsenistöllekin. Seurassa on ehdoton nollatoleranssi tämänkaltaista käyttäytymistä kohtaan. Uhkailu, pelottelu ja aggressiivinen käyttäytyminen eivät ole millään tavalla hyväksyttävissä. Sen vuoksi seuran hallituksen on tullut puuttua tilanteeseen.   

Määrätty toimintakielto ei koske harjoittelua Kontioniemen kentällä. Lisäksi Karelia Golf ry on todennut, että A:n epäasiallisen käyttäytymisen syillä ei sinänsä ole merkitystä asiaa arvioitaessa. Seuran on voitava luottaa siihen, että sen toimintaan osallistuvat henkilöt käyttäytyvät asiallisesti ja yleisesti hyväksyttävällä tavalla golfkentällä ja sen läheisyydessä.   

Kontiolahti Golf Oy:n osalta vastauksen pyytäminen on ilmeisesti tarpeetonta.


VASTASELITYS

A on Karelia Golf ry:n vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä lausunut, että hän myöntää käyttäytyneensä tapahtumahetkellä epäasiallisesti. Hän ei kuitenkaan ollut käyttäytynyt tilanteessa uhkaavasti eikä aggressiivisesti. A käyttäytyy sairauden vuoksi henkisesti kuormittavissa tilanteissa impulsiivisesti; korottaa ääntään, huutaa ja kiroilee. Vaikea tilanne Karelia golfissa oli saanut aikaan tapahtuneen.

Lisäksi A on lausunut, että hän oli huutanut tapahtumahetkellä ainoastaan seuran toiminnanjohtajalle, ja aiheesta. Hän on myös pyytänyt tapahtunutta anteeksi jälkikäteen caddymasterilta ja ravintoloitsijalta, jotka eivät ole esittäneet hänelle mitään vaatimuksia. Seuran hallituksen perusteeton päätös on pilannut 15 vuotta golfia harrastaneen ja lajissa kilpailleen A:n koko kauden. Hallituksen käsittelemättä jättämät asiat ovat horjuttaneet A:n mieltä. Hänen kohtelunsa on ollut epätasa-arvoista ja määrätty kurinpitoseuraamus on alistava.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

Asian tausta ja kysymyksenasettelu

Karelia Golf ry:n hallitus on päätöksessään 19.5.2022 antanut A:lle varoituksen ja kieltänyt A:ta osallistumasta seuran toimintaan 1.8.2022 asti. Päätöksen perusteena on ollut epäasiallinen käyttäytyminen Kontioniemen golfkentän klubirakennuksessa 9.5.2022. Kontiolahti Golf Oy:n hallitus on tämän jälkeen kokouksessaan 30.5.2022 päättänyt evätä A:lta oikeuden käyttää yhtiön hallinnoimia sisätiloja Kontioniemen golfkentällä 1.8.2022 asti. 

A:n valituksen johdosta oikeusturvalautakunnassa on kysymys ensinnäkin siitä, onko oikeusturvalautakunta toimivaltainen käsittelemään A:n valituksen Kontiolahti Golf Oy:n hallituksen päätöksen osalta. Karelia Golf ry:n hallituksen päätöksen osalta asiassa on kysymys siitä, onko kysymyksessä oleva päätös määrätyn toimintakiellon osalta Karelia Golf ry:n sääntöjen vastainen.


Oikeusturvalautakunnan toimivalta

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:n momentin mukaan lautakunta on toimivaltainen käsittelemään valituksia,

1) yhdistyksen päätöksistä, joissa on kysymys

a) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä,

b) kurinpitoseuraamuksesta,

c) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai

d) siitä, onko päätös yhdistyksen sääntöjen vastainen.

Yhdistyksen säännöillä tarkoitetaan yhdistyslain 8 §:ssä tarkoitettujen sääntöjen lisäksi muita yhdistyksen toimintaa koskevia yleisiä määräyksiä kuten kurinpitosääntöjä, kilpailusääntöjä ja lisenssimääräyksiä, ei kuitenkaan urheilun lajisääntöjä;


2) kilpailutoimintaa järjestävän liigan päätöksistä, joissa on kysymys

a) kurinpidosta tai

b) siitä, onko päätös kilpailutoimintaa koskevien muiden sääntöjen kuin urheilun lajisääntöjen vastainen, jos liiga on sitoutunut lautakunnan toimivaltaan;


3) urheilijan arvokilpailuihin valitsemista tai valitsematta jättämistä koskevista päätöksistä,  

a) jos lajiliiton tai Suomen Olympiakomitean selkeästi asettamaa valintakriteeriä ei ole noudatettu, tai

b) jos päätös on ilman hyväksyttävää syytä syrjivä sukupuolen, iän, vakaumuksen, mielipiteen, alkuperän tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella; ja


4) päätöksistä, jotka Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry on tehnyt Suomen antidopingsäännöstön perusteella.


5) urheilujärjestöjen yhteisesti asettamien kurinpitoelinten päätöksistä. 

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan lautakunta ei ole toimivaltainen käsittelemään muita kuin 2 §:ssä tarkoitettuja valitusasioita.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että Kontiolahti Golf Oy ei ole yhdistys, kilpailutoimintaa järjestävä liiga eikä urheilujärjestöjen asettama kurinpitoelin, eikä asiassa ole kysymys arvokilpailuvalinnasta. Oikeusturvalautakunta ei siten ole toimivaltainen tutkimaan A:n valitusta siltä osin kuin siinä on kysymys mainitun osakeyhtiön hallituksen päätöksen oikeellisuudesta. Valitus jätetään tältä osin tutkimatta.


Sovellettavat Karelia Golf ry:n säännöt

Karelia Golf ry:n toimintasääntöjen 9 §:n 1 momentin mukaan seuran jäsen sitoutuu noudattamaan muun muassa seuran sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä sekä urheilun eettisiä periaatteita.

Toimintasääntöjen 9 §:n 2 momentin mukaan seuraamus voidaan määrätä sille, joka on seuran toiminnassa mukana ja joka on kirjallisesti sitoutunut näihin sääntöihin. Seuraamusta aiheuttavaa on muun muassa liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkominen.

Toimintasääntöjen 9 §:n 3 momentin mukaan liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkomista on muun muassa syrjintä, häirintä ja muu epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa tai niihin liittyen sekä väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu.

Toimintasääntöjen 9 §:n 4 momentin mukaan seuraamus voi olla huomautus, varoitus, sakko, jäsenoikeuksien määräaikainen rajoittaminen, kilpailukielto, pelikielto, toimintakielto seuran toiminnasta tai erottaminen seurasta.

Toimintasääntöjen 9 §:n 5 momentin mukaan hallitus päättää erottamisesta ja muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista. Asianosaista on aina kuultava ennen päätöksen tekemistä.


Oikeusturvalautakunnan arviointi ja johtopäätös

Asiassa on riidatonta, että A on käyttäytynyt epäasiallisesti Kontioniemen golfkentän klubilla 9.5.2022. Esitetyn selvityksen perusteella A:n Karelia Golf ry:n toiminnanjohtajaan tilanteessa kohdistama kielenkäyttö on ollut törkeää ja toiminnanjohtajan arvostelu on ollut erittäin epäasiallista. Tapahtumahetkellä paikalla olleiden henkilöiden kertomusten perusteella A on samassa yhteydessä myös nimitellyt alatyylisesti toiminnanjohtajan perhettä ja uhkaillut toiminnanjohtajaa työpaikan menettämisellä, mikä korostaa osaltaan menettelyn moitittavuutta.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että Karelia Golf ry:n toimintasäännöissä ei ole rajattu velvoitetta noudattaa muun muassa liikunnan ja urheilun eettisiä periaatteita yksinomaan kilpailutilanteisiin ja käyttäytymiseen golfkentällä. Oikeusturvalautakunta katsoo, että edellä kuvatulla tavalla menettelemällä A on rikkonut Karelia Golf ry:n toimintasääntöjä siten, että hänelle on voitu määrätä toimintasääntöjen perusteella kurinpitoseuraamuksina varoitus ja määräaikainen toimintakielto.

Karelia Golf ry:n vastauksen perusteella toimintakielto määräämällä on pyritty rauhoittamaan tilanne golfkentällä ja sen läheisyydessä ja takaamaan näin työskentelyrauha seuran työntekijöille sekä rauhalliset ja asianmukaiset olosuhteet myös muille alueen palveluiden käyttäjille. Näissä olosuhteissa sillä, mikä oli saanut aikaan A:n tunnekuohun ja epäasiallisen käyttäytymisen, ei ole annettava ratkaisevaa merkitystä arvioitaessa sitä, onko valituksen kohteena oleva päätös seuran toimintasääntöjen vastainen.

Esitetyn selvityksen perusteella valituksen kohteena oleva Karelia Golf ry:n hallituksen päätös on seuran toimintasääntöjen mukainen, perusteltu ja määrätyn toimintakiellon osalta oikeasuhtainen. Näillä perusteilla oikeusturvalautakunta hylkää A:n valituksen Karelia Golf ry:n hallituksen päätökseen kohdistuvalta osin.    Päätöslauselma

Valitus jätetään tutkimatta siltä osin kuin se on kohdistettu Kontiolahti Golf Oy:n hallituksen päätökseen 30.5.2022.

Valitus hylätään siltä osin kuin se on kohdistettu Karelia Golf ry:n hallituksen päätökseen 19.5.2022.


Valitusmaksua ei palauteta.

Ratkaisu oli yksimielinen.


Timo Ojala                                                          Puheenjohtaja                                               


Samuli Sillanpää
Sihteeri                                                                                                            

                                                                                                            

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Antti Aine ja Kimmo Suominen