19/2021 Pararatsastus – Päätöksen sääntöjen vastaisuus – päätöksen tekemättä jättäminen – SM-kilpailuihin osallistumisoikeus


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS                                  Nro 19/2021

17.8.2021                                    Diaarinro 20/2021

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Ratsastajainliitto ry:n pararatsastuksen lajikomitean lupaaman SM-kvaaleja koskevan päätöksen antamatta jättäminen urheilijan kannalta kohtuullisessa ajassa 


ASIA

Osallistumisoikeus pararatsastuksen SM-kilpailuihin

 

MUUTOKSENHAKIJA

 A, huoltajanaan B

 

KUULTAVA

Suomen Ratsastajainliitto ry

 

SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY:N PARARATSASTUKSEN LAJIKOMITEAN PÄÄTÖS

Suomen Ratsastajainliitto ry:n pararatsastuksen lajikomitean (jäljempänä komitea) pöytäkirjasta 20.4.2021 ilmenee komitean päättäneen sähköpostikokouksessaan 29.3.2021, että koronatilanteen takia pararatsastajat saavat osallistua alue- ja kansallisiin pararatsastusluokkiin ilman sääntöjen edellyttämiä kvaalituloksia vuonna 2021 ja että SM-kilpailujen kvaalivaatimuksista tehdään päätös myöhemmin. Komitea on kokouksessaan 20.4.2021 käynyt läpi kilpailukalenteria ja todennut sen näyttävän siten hyvältä, että kevään ja kesän aikana on tarpeeksi kansallisia kilpailuja ennen Hyvinkäällä järjestettäviä SM-kilpailuja 27.–29.8.2021.  Komitea ei ole päättänyt kokouksen 20.4.2021 pöytäkirjan mukaan siitä, että SM-kilpailuihin voisi osallistua ilman sääntöjen edellyttämiä kvaalituloksia.


Muutoksenhakija on kysynyt komitean puheenjohtajalta ja kilpailuasioista vastaavalta henkilöltä sähköpostitse 30.7.2021 SM-kilpailuiden kvaaleihin liittyvästä päätöksestä ja toivonut, että kvaaleja ei tarvittaisi. Lisäksi muutoksenhakija on pyytänyt saada poikkeusluvan osallistua SM-kilpailuihin ilman vaadittavia kvaaleja. Puheenjohtaja on lähettänyt sähköpostia komitealle 30.7.2021 avatakseen keskustelun siitä, onko tarvetta kvaalien muuttamiselle. Komitea on todennut, että tarvetta sääntömuutokselle ei edelleenkään ole, koska toteutuneita kansallisia kilpailuita on kilpailukaudella ollut riittävästi ja sääntöjen edellyttämä määrä koronatilanteesta huolimatta. Komitea on myös katsonut, että lupa poiketa kansallisten kilpailuiden kvaaleista voidaan joissain tilanteissa myöntää ratsastajalle kansallisiin kilpailuihin, mutta sitä ei voida myöntää suoraan SM-kilpailuihin.  Päätöksestä on ilmoitettu muutoksenhakijalle sähköpostitse 8.8.2021.


VALITUS PERUSTEINEEN

A on vaatinut, että hän saa osallistua pararatsastuksen SM-kilpailuihin ilman kvaalituloksia, koska huhtikuussa 2021 luvattua komitean päätöstä kvaalivaatimuksista ei ole tehty ja julkaistu riittävän aikaisin.


Komitean voimassa oleva huhtikuussa 2021 julkaistun päätöksen mukaan SM-kilpailujen kvaaleista päätetään myöhemmin. SM-kilpailujen ilmoittautumisaika päättyy 20.8.2021.  Osallistujien on tiedettävä ajoissa, onko vuoden 2021 SM-kilpailuissa voimassa sääntöjen mukaiset kvaalivaatimukset. Tämä on erityisen tärkeää siitä syystä, että sääntöjen mukaan ratsukon on saavutettava vähintään yksi vähintään 60% kilpailutulos kansallisesta tai kansainvälisestä kilpailusta edeltävän 12 kuukauden ajalta oman ryhmänsä uusimmasta FEI:n henkilökohtaisesta ohjelmasta ennen ilmoittautumisajan päättymistä.  Käytännössä sääntöjen mukaisen kvaalituloksen voi ratsastaa vain kansallisissa kilpailuissa, joita järjestetään myös normaalitilanteessa vain muutamia. Vuonna 2021 on järjestetty komitean huhtikuussa julkaistun päätöksen jälkeen kansalliset kilpailut toukokuussa Tampereella, kesäkuussa Ypäjällä ja heinäkuussa Suonenjoella sekä Oulussa. Myös Lahdessa oli tarkoitus järjestää kilpailut heinäkuun lopulla, mutta ne peruttiin.


Jos lajikomitea aikoo vaatia kvaalit vuoden 2021 SM-kisoihin, päätös olisi tullut julkaista siinä vaiheessa, kun mahdollisilla osallistujilla olisi ollut vielä mahdollisuus ratsastaa kvaalitulos jossakin kansallisessa kilpailussa.  Osallistujien on tiedettävä ajoissa, ovatko kvaalivaatimukset voimassa. Liiton internetsivuilta ei valitusta jätettäessäkään 9.8.2021 löydy asiasta julkista päätöstä. Viimeinen kansallinen kilpailu, joka on järjestetty, on ollut Oulussa 9.–11.7.


Koska komitea ei ole ajoissa tehnyt päätöstä, joka on luvattu huhtikuussa julkaistussa muistiossa, päätöstä ei voida tehdä enää elokuussa 2021 juuri ennen SM-kilpailuja. Siten muutoksenhakijan on saatava osallistua vuoden 2021 SM-kilpailuihin ilman kvaalitulosta. Olennaisesti myöhästynyt päätöksenteko asettaa epätasa-arvoiseen asemaan sellaiset ratsukot, jotka ovat saaneet paraluokituksen vasta vuoden 2021 aikana, koska heillä ei ole parakilpailutuloksia esimerkiksi edelliseltä kilpailukaudelta, joita olisi voinut käyttää kvaalituloksina.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Ratsastajainliitto ry on vastauksessaan lausunut, että valitus on hylättävä.


Komitea on seurannut koronatilannetta sekä Suomen Ratsastajainliitto ry:n ohjeita ja muiden lajien linjauksia eikä ole nähnyt tarpeelliseksi tehdä päätöstä sääntöjen muuttamisesta. Päätös kvaalien muuttamisesta ei ole ollut ajankohtainen. Myös kilpailujen määrä kvaalien hankkimiseksi on komitean käsityksen mukaan ollut riittävä. Pararatsastuksen kansallisia kilpailumahdollisuuksia on ollut tällä kilpailukaudella 1.1.2021 alkaen valituksen jättöpäivään 9.8.2021 mennessä kuusi kappaletta eli pararatsastussääntöjen edellyttämät kolme kilpailua täyttäen.


Sääntöjen mukaisista kvaaleista on poikettu ainoastaan viime vuonna, jolloin korona vaikutti siihen, että pararatsastussäännöissä edellytettyä kolmea kilpailua ei kilpailukaudella voitu järjestää. Viime kaudelle myös kouluratsastuskomitea oli tehnyt päätöksen kvaalivaatimuksen kumoamisesta kouluratsastuksen SM-kilpailuja koskien. Asiasta tehtiin tuolloin erillinen päätös. Muina vuosina, kuten tänäkin vuonna, noudatetaan lähtökohtaisesti sääntöjä koskien kaikkia pararatsastuskilpailuja, koska erillistä päätöstä säännöistä poikkeamiseen ei ole tehty.


VASTASELITYS PERUSTEINEEN

A on vastaselityksessään Ratsastajainliiton vastauksen johdosta toistanut muutoksenhakemuksessaan lausumansa.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

Kysymyksenasettelu


Pararatsastussäännöissä (Suomen Ratsastajainliitto ry:n kilpailusäännöt VIII) Kohdassa II Kilpailujen järjestelyjä ja kilpailijoita koskevien määräysten § 802.6 määrätään SM-kilpailujen kvaaleista eli kriteereistä, joilla voi osallistua pararatsastuksen SM-kilpailuihin, seuraavaa:


”Ratsukolla on vähintään yksi vähintään 60 %:n kilpailutulos kansallisista tai kansainvälisistä kilpailuista edeltävän 12 kuukauden ajalta oman ryhmänsä uusimmasta FEI:n henkilökohtaisesta ohjelmasta ennen ilmoittautumisajan päättymistä.”


Suomen Ratsastajainliitto ry:n pararatsastuksen lajikomitea on kokouksissaan maalis- ja huhtikuussa 2021 arvioinut sääntöjen mukaisista kvaalivaatimuksista poikkeamista vallitsevan koronapandemian takia. Oikeusturvalautakunnalle toimitetun aineiston perusteella komitea on päättänyt maaliskuussa 2021, että koronatilanteen takia pararatsastajat saavat osallistua alue- ja kansallisiin pararatsastusluokkiin ilman sääntöjen edellyttämiä kvaalituloksia vuonna 2021, ja että SM-kilpailujen kvaalivaatimuksista tehdään päätös myöhemmin. Komitea on kokouksessaan 20.4.2021 käynyt läpi kilpailukalenteria ja todennut sen näyttävän siten hyvältä, että kevään ja kesän aikana on tarpeeksi kansallisia kilpailuja ennen Hyvinkäällä järjestettäviä SM-kilpailuja 27.–29.8.2021.  Komitea ei ole päättänyt kokouksen 20.4.2021 pöytäkirjan mukaan siitä, että SM-kilpailuihin voisi osallistua ilman sääntöjen edellyttämiä kvaalituloksia. Pöytäkirjassa ei toisaalta myöskään todeta, että olisi tehty päätös kvaalivaatimuksissa pysymisestä.


Valitus perustuu siihen, että komitea on laiminlyönyt ilmoittamansa päätöksen tekemisen koskien SM-kilpailuiden kvaalivaatimuksia. Asiassa on siten kysymys siitä, onko komitea laiminlyönyt säännöissä vaaditun tai itse etukäteen ilmoittamansa päätöksen tekemisen kohtuullisessa ajassa ja onko komitean väitetyllä menettelyllä epäasiallisesti evätty muutoksenhakijalta oikeus osallistua pararatsastuksen SM-kilpailuihin.

  

Muutoksenhaun määräaika

 

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 10 §:n mukaan valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa valituksen kohteena olevan päätöksen tiedoksisaannista.


Oikeusturvalautakunnalle toimitetun komitean 20.4.2021 pitämän kokouksen pöytäkirjan mukaan komitea on kohdan 3 ensimmäisessä ranskalaisessa viivassa siteerannut edellisen kokouksen päätöstä todeten, että ”komitea päätti sähköpostikokouksessa 29.3., että koronatilanteesta johtuen pararatsastajat saavat osallistua alue- ja kansallisiin pararatsastusluokkiin ilman sääntöjen edellyttämiä kvaalituloksia vuonna 2021. SM-kilpailujen kvaalivaatimuksiin tehdään päätös myöhemmin.” Pöytäkirjan 20.4.2021 kohdan 3 kolmannessa ranskalaisessa viivassa on puolestaan todettu, että ”käytiin läpi kilpailukalenteria, joka näytti hyvältä. Kevään ja kesän aikana on tarpeeksi kansallisia ennen SM-kilpailuja, jotka järjestetään 27.-29.8. Hyvinkäällä kouluratsastuksen SM-kilpailujen yhteydessä.”


Oikeusturvalautakunta toteaa, että komitea on siis päätynyt kokouksessaan 20.4.2021 siihen, että kvaalivaatimusten täyttämiseen on vielä tarvittavia kilpailuja jäljellä. Kokouksessa ei ole tehty päätöstä, että kvaalivaatimuksista luovuttaisiin. Sellaista päätöstä ei ole tehty myöskään myöhemmin. Toisaalta päätöksessä ei erikseen ole todettu, että sääntöjen mukaiset kvaalivaatimukset ovat voimassa.


Muutoksenhakija on tiedustellut komitealta myöhemmin elokuussa 2021 päätöstä kvaalivaatimusten poistamisesta, ja samalla hakenut poikkeuslupaa osallistua SM-kilpailuihin ilman vaadittavia kvaaleja. Tässä yhteydessä komitea on uudelleen päättänyt, että kvaalivaatimusta ei ole syytä poistaa. Asiassa ei ole kysymys poikkeuslupaa koskevasta päätöksestä.


Kun komitea näyttää tehneen kvaalivaatimuksia koskevan päätöksen jo huhtikuussa 2021, olisi valitus tullut jättää 30 päivän kuluessa tästä päätöksestä. Kun komitea on kuitenkin arvioinut kvaalivaatimuksia uudelleen valittajan pyynnöstä elokuussa 2021 ja kun valitus koskee sitä, että luvattua päätöstä kvaalivaatimuksista ei ole tehty lainkaan tai sitä ei ole tehty kohtuullisessa ajassa, oikeusturvalautakunta katsoo, että valitus on tullut määräajassa ja se voidaan tutkia. Tätä johtopäätöstä tukee vielä se, että jäljempänä kerrotuin tavoin komitean pöytäkirjan 20.4.2021 kirjaus kvaalivaatimuksista SM-kilpailuiden osalta on ollut tulkinnanvarainen.  

Oikeusturvalautakunnan toimivalta

 

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:n 1 kohdan mukaan lautakunta on toimivaltainen käsittelemään valituksia yhdistyksen päätöksistä, joissa on kysymys a) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä, b) kurinpitoseuraamuksesta, c) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai d) siitä, onko päätös yhdistyksen sääntöjen vastainen. Yhdistyksen säännöillä tarkoitetaan yhdistyslain 8 §:ssä tarkoitettujen sääntöjen lisäksi muita yhdistyksen toimintaa koskevia yleisiä määräyksiä kuten kurinpitosääntöjä, kilpailusääntöjä ja lisenssimääräyksiä, ei kuitenkaan urheilun lajisääntöjä. Mainitun pykälän 3 kohdan mukaan lautakunta on toimivaltainen käsittelemään valituksia urheilijan arvokilpailuihin valitsemista tai valitsematta jättämistä koskevista päätöksistä, a) jos lajiliiton tai Suomen Olympiakomitean selkeästi asettamaa valintakriteeriä ei ole noudatettu, tai b) jos päätös on ilman hyväksyttävää syytä syrjivä sukupuolen, iän, vakaumuksen, mielipiteen, alkuperän tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.


Kuten aikaisemmassa ratkaisussa UOL 16/2019 on katsottu, muutoksenhakija voi valittaa siitä, että sääntöjen mukaista päätöstä tai muulla tavalla tehtäväksi ilmoitettua päätöstä ei ole tehty. Oikeusturvalautakunnan toimivaltaan kuuluu myös sen arvioiminen, onko liiton epäselvästä päätöksenteosta ja tiedottamisesta aiheutunut käytännössä osallistumisoikeuden menetys.


Edellä lausutun perusteella oikeusturvalautakunta katsoo, että se on toimivaltainen tutkimaan valituksen.


Perustelut pääasiassa


Muutoksenhakemus perustuu siihen, että komitea olisi 20.4.2021 päättänyt tehdä ratkaisun SM-kilpailuiden kvaalivaatimuksista vallitsevassa koronatilanteessa myöhemmin. Muutoksenhakija on katsonut, ettei tällaista päätöstä ole kuitenkaan tehty ja ratsukot eivät ole tienneet, millä kriteereillä SM-kilpailuihin on voinut päästä. Muutoksenhakija on myös katsonut, että kun komitea ilmoitti muutoksenhakijalle, että sääntöjen mukaiset kvaalivaatimukset ovat voimassa, ei enää ollut mahdollista hankkia vaadittavia kvaaleja.


Ratsastajainliitto on puolestaan katsonut, että komitea on jo 20.4.2021 tehnyt päätöksen siitä, että sääntöjen mukaiset kvaalivaatimukset ovat voimassa. Liitto on myös katsonut, että komitea oli arvioinut tilannetta uudelleen muutoksenhakijan otettua yhteyttä komiteaan ja päätynyt edelleen siihen, ettei sääntöjen mukaisia kvaalivaatimuksia ollut syytä lieventää.


Oikeusturvalautakunta toteaa asiassa esitetyn aineiston perusteella, että muutoksenhakijan ja Ratsastajainliiton välinen käsillä oleva erimielisyys johtuu ilmeisestä väärinkäsityksestä.


Muutoksenhakijan vetoaman pöytäkirjan 20.4.2021 kohdan 3 ensimmäisessä ranskalaisessa viivassa on todettu, että ”komitea päätti sähköpostikokouksessa 29.3., että koronatilanteesta johtuen pararatsastajat saavat osallistua alue- ja kansallisiin pararatsastusluokkiin ilman sääntöjen edellyttämiä kvaalituloksia vuonna 2021. SM-kilpailujen kvaalivaatimuksiin tehdään päätös myöhemmin.”  


Muutoksenhakija näyttää valituksen ja vastaselityksen perusteella ymmärtäneen komitean edellä mainitun pöytäkirjan 20.4.2021 kirjauksen siten, että päätöstä SM-kilpailuiden kvaalivaatimuksista ei ole tehty vielä 20.4.2021 kokouksessakaan ja että sellainen tullaan tekemään myöhemmin. Oikeusturvalautakunta toteaa, että kirjauksen sanamuodon mukaan kohdassa kuitenkin pelkästään viitataan 29.3.2021 tehdyn kokouksen päätöksiin.


Pöytäkirjan 20.4.2021 kohdan 3 kolmannessa ranskalaisessa viivassa on puolestaan todettu, että ”käytiin läpi kilpailukalenteria, joka näytti hyvältä. Kevään ja kesän aikana on tarpeeksi kansallisia ennen SM-kilpailuja, jotka järjestetään 27.-29.8. Hyvinkäällä kouluratsastuksen SM-kilpailujen yhteydessä.” Oikeusturvalautakunta toteaa, että komitea on siis päätynyt siihen, että kvaalivaatimusten täyttämiseen on vielä tarvittavia kilpailuja jäljellä. Kokouksessa ei ole tehty päätöstä, että kvaalivaatimuksista luovuttaisiin. Sellaista päätöstä ei ole tehty myöskään myöhemmin. Ratkaisun sisältö on kuitenkin pääteltävissä viimeksi siteeratusta pöytäkirjan kohdasta.


Muutoksenhakija on tiedustellut komitealta myöhemmin päätöstä kvaalivaatimusten poistamisesta, ja samalla hakenut poikkeuslupaa osallistua SM-kilpailuihin ilman vaadittavia kvaaleja. Tässä yhteydessä komitea on uudelleen päättänyt, että edellä mainitun sääntöjen § 802.6 mukainen kvaalivaatimus on edelleen voimassa. Kirjallisena todisteena olevan liiton sähköpostin sanamuoto tukee sitä johtopäätöstä, että kvaalivaatimuksista SM-kilpailuiden osalta oli tehty päätös jo huhtikuussa 2021. Selvää on, että kvaalivaatimusta koskeva sääntö on voimassa, jos muunlaista päätöstä ei tehdä.


Oikeusturvalautakunta kiinnittää komitean huomiota siihen, että jatkossa sen on syytä kirjata kvaalivaatimuksia koskevat ratkaisunsa siten, ettei käsillä olevan kaltainen valitettava väärinkäsitys olisi mahdollinen. Käsillä olevassa asiassa pöytäkirjan 20.4.2021 kirjaus ei ole kuitenkin sillä tavoin epäselvä, että urheilija tai tämän edustaja siihen tarkemmin perehtymällä ei olisi voinut saada oikean tiedon sääntöjen mukaisissa kvaalivaatimuksista. Esitetyn selvityksen mukaan huhtikuun 2021 päätöksen jälkeen sellaisia kilpailuja, joissa ratsukot ovat voineet saavuttaa kvaalivaatimukset, on ollut riittävästi. Oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei kuulu sen arvioiminen, onko kvaalivaatimuksia koskeva päätös ollut tarkoituksenmukainen. Tällainen harkinta kuuluu yhdistysautonomian piiriin.


Edellä todetuin perustein komitean ei voida katsoa laiminlyöneen sääntöjen mukaisen tai muutoin ilmoittamansa päätöksen tekemistä. Komitea ei ole myöskään päätöksenteossaan menetellyt siten, että valittajalta olisi epäasiallisesti evätty oikeus osallistua pararatsastuksen SM-kilpailuihin. Kun päätös kvaalivaatimuksista on koskenut kaikkia Suomen Ratsastajainliitto ry:n ratsukoita, ei kysymys ole myöskään siitä, että valittajaa olisi kohdeltu syrjivästi sukupuolen, iän, vakaumuksen, mielipiteen, alkuperän tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.


Sanotuin perustein valitus on hylättävä.


Päätöslauselma

 

Valitus hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.


Kristiina Rintala                                Jukka Loiva

Puheenjohtaja                                   Sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Kristiina Rintala, Mikko Kohtala, Juha Viertola, Pekka Lindroos ja Hilla Marjoranta