6/2009 Salibandy: Kurinpito- Pelikielto


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS            Nro 6/2009

7.5.2009            Diaarinro 3/2009   


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Salibandyliiton valituslautakunnan päätös 29.12.2008, jolla Mikko Hänniselle on määrätty kolmen ottelun pelikielto 


ASIA 

Pelikielto 


MUUTOKSENHAKIJA

Mikko Hänninen 


KUULTAVA

Suomen Salibandyliitto ry 


VALITUSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

Suomen Salibandyliitto ry:n (Salibandyliitto) valituslautakunta on lausunut päätöksessään 29.12.2008, että se ei muuta kurinpitovaliokunnan 4.12.2008 Mikko Hänniselle määräämää kolmen ottelun pelikieltoa.

Valituslautakunta oli todennut, että tapahtumatiedot olivat erotuomariraportin ja Hännisen vastineen perusteella ristiriitaiset. Kurinpitovaliokunta oli päätynyt pitämään erotuomariraporttia luotettavana hankkimatta asiassa enää lisäselvityksiä. Valituslautakunta oli katsonut kurinpitovaliokunnan toimineen sille kuuluneen harkintavallan rajoissa, kun se ei ollut pitänyt lisäselvityksen hankkimista enää tarpeellisena. Lisäksi Hännisellä olisi ollut mahdollisuus myös itse esittää nimeämiensä todistajien kirjalliset lausumat.

Valituslautakunta oli edelleen todennut, että ottelun erotuomari oli kokenut Hännisen kielenkäytön uhkaavaksi ja katsonut törkeälle ottelurangaistukselle asetettujen kriteerien täyttyneen. Lähtökohtaisesti valituslautakunta ei voinut puuttua yksittäisen erotuomarin tekemiin havaintoihin ja näiden havaintojen perusteella tekemiin ratkaisuihin, ellei ratkaisu tai määrätty seuraamus ollut peli- tai kilpailusääntöjen vastainen. Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa oli jäänyt näyttämättä, että erotuomari olisi menetellyt peli- tai kilpailusääntöjen vastaisesti.

Valituslautakunta katsoi, että Hänninen oli puhutellut erotuomaria väkivaltaisen uhkauksen sisältävällä ilmauksella, jota oli pidettävä kilpailusääntöjen 63.3 §:n mukaisena epäurheilijamaisena käyttäytymisenä. Perusteita kurinpitovaliokunnan päätöksen muuttamiseen ei ollut. 


VALITUS PERUSTEINEEN

Hänninen on valituksessaan vaatinut, että valituslautakunnan päätös kumotaan. Otteluraportissa erotuomari oli todennut Hännisen lausuneen seuraavaa: ”Vihellä siihen pilliin tai mä tapan sut”. Hänninen on kiistänyt lausuneensa otteluraporttiin kirjatulla tavalla. Hänninen katsoi, että liiton kurinpitovaliokunta ja valituslautakunta olivat menetelleet virheellisesti, kun ne eivät olleet kuulleet tapahtumista Hännisen ilmoittamia todistajia eikä Hännistä ollut pyydetty toimittamaan todistajien lausumia. 


VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Salibandyliitto on vastauksessaan vaatinut ensisijaisesti, että valitus jätetään tutkimatta tai että valitus joka tapauksessa hylätään.

Valituksen tutkimiselle ei ollut oikeusturvalautakunnan sääntöjen mukaisia edellytyksiä, koska

·        Valitusta ei ollut tehty 30 päivän määräajassa päätöksen tiedoksisaannista. Päätös oli toimitettu Hänniselle 2.1.2009 ja valitus oli toimitettu oikeusturvalautakunnalle 20.2.2009.

·        Valittajalla ei ollut oikeudellista intressiä valittaa ratkaisusta. Hänniselle oli määrätty senioreiden sarjassa (M35) kurinpitorangaistus, jonka hän oli jo kokonaan kärsinyt. Intressiä valitukseen ei ollut.

·        Valitus ei perustunut Suomen Salibandyliiton päätöksen väitettyyn sääntöjen vastaisuuteen. Asiaan ei liittynyt myöskään Hännisen taloudellisia etuja. 

Valitus tuli joka tapauksessa hylätä seuraavin perustein. Ottelun erotuomari oli määrännyt törkeän ottelurangaistuksen (TOR), josta seuraa automaattisesti yhden ottelun pelikielto, kurinpitoelimen määräämä lisärangaistus ja 50 euron sakko. Erotuomarin tekemän otteluraportin perusteella asiassa pyydettiin Hännisen vastine ja vastine pyydettiin myös seuroilta. Kurinpitovaliokunta määräsi yhden ottelun pelikiellon lisäksi kolmen ottelun pelikiellon. Valituslautakunta pysytti päätöksen.

Valituslautakunta käsitteli asian saman aineiston perusteella kuin kurinpitovaliokunta eikä valituslautakunta ollut menetellyt virheellisesti jättäessään hankkimatta lausunnot Hännisen ilmoittamilta henkilöiltä. Tällaisen lisäselvityksen hankkiminen kuului kurinpitoelimen harkintavaltaan. Suullisen käsittelyn toimittaminen ei ollut kurinpitotoimielimessä mahdollinen. Valituslautakunta oli ratkaissut asian erotuomariraportin perusteella. Erotuomarit olivat havaintojensa perusteella arvioineet Hännisen kielenkäytön uhkaavaksi ja todenneet sen täyttävän törkeän ottelurangaistuksen kriteerit. Erotuomarin tekemään ratkaisuun ei tullut lähtökohtaisesti jälkikäteen puuttua, ellei ratkaisu ollut peli- tai kilpailusääntöjen vastainen. Nyt kysymyksessä olevassa asiassa oli jäänyt näyttämättä, etteikö asiassa olisi ollut perusteita määrätä Hänniselle törkeää ottelurangaistusta loukkaavasta kielenkäytöstä. Hänninen oli puhutellut erotuomaria väkivaltaisen uhkauksen sisältävällä tavalla.

Hänninen oli nyt oikeusturvalautakunnalle toimittamansa valituksen liitteenä toimittanut kaksi kappaletta kirjoittamiaan todistajanlausumia, jotka kuusi henkilöä oli allekirjoittanut. Nämä todistajanlausumat tuli myöhään toimitettuina jättää huomioon ottamatta. Joka tapauksessa lausunnot olivat epäluotettavia eikä niillä ollut juurikaan todistusarvoa. 


VASTASELITYS

Hänninen on Suomen Salibandyliiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut valituksessaan esittämänsä lisäksi, että hänen vaatimuksenaan oli kurinpitovaliokunnan ja valituslautakunnan päätösten kumoaminen. Lisäksi Hänninen vaatii erotuomarille rangaistusta perättömästä syytöksestä. Valitus oli myös tehty 30 päivän määräajassa siitä, kun Hänniselle oli toimitettu tiedoksi päätös perusteluineen. Ensin Hänniselle oli toimitettu tiedoksi päätöksen lopputulos, mutta ei perusteluita. Päätös perusteluineen oli toimitettu tiedoksi hänelle vasta 2.2.2009.Myös senioreiden M35-sarja oli Salibandyliiton järjestämä sarja. Hännisellä oli myös riittävä intressi hakea muutosta kurinpitoratkaisuun. Hänninen oli joutunut maksamaan erilaisia maksuja yhteensä 67 euroa ja lisäksi osa kaudesta oli jäänyt pelikiellon takia pelaamatta.

Salibandyliiton menettely asiaa käsiteltäessä ei ollut asianmukaista. Todistajien kuuleminen olisi olennaisesti vaikuttanut ratkaisuun ja Salibandyliiton olisi tullut kuulla todistajia asiaa käsiteltäessä. Nyt Salibandyliitto oli uskonut erotuomarin sanomaan ”sokeasti” eikä urheilijan oikeusturvaa ollut otettu huomioon. Todistajista neljä oli ollut vastajoukkueen pelaajia, joten heillä ei ollut tarvetta poiketa totuudesta. Yksi todistajista oli Hännisen veli, mutta myös hänen täytyi pysyä totuudessa. Myös maalivahtina toiminut Kari Herrala oli kuullut Hännisen sanoman. 


PÄÄTÖS

Käsittelyratkaisut

Valituslautakunnan päätöksen valituskelpoisuus

Salibandyliitto on vastineessaan vaatinut, että Hännisen valitus jätetään tutkimatta, koska hänellä ei ollut valitusintressiä eikä valituksessa ollut väitetty päätöksen olevan Salibandyliiton sääntöjen vastainen.

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys 1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä, 2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista, 3) päätöksen sääntöjen vastaisuudesta. Sääntöjenvastaisuus ei tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että valituslautakunnan päätöksellä Hänniselle on määrätty ottelurangaistuksen lisäksi kolmen ottelun pelikielto. Näin ollen kysymys on sellaisesta kurinpitoa koskevasta päätöksestä, jota oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n 2 kohdassa tarkoitetaan. 


Oikeussuojan tarve eli valitusintressi

Kurinpitoseuraamuksen määrääminen merkitsee aina myös sitä, että urheilijan maine urheilun sääntöjen ja reilun urheiluhengen noudattajana huononee. Lisäksi määrätyllä ja kärsityllä kurinpitoseuraamuksella voi olla merkitystä urheilijan joutuessa vastedes kurinpitomenettelyn kohteeksi. Esimerkiksi sellaisessa tapauksessa, jossa aikaisempi ja uusi teko ovat samankaltaisia, uudesta teosta saatetaan määrätä aikaisemman teon takia ankarampi seuraamus kuin, jos hän olisi kurinpitomenettelyn kohteena ensimmäistä kertaa. Näistä syistä vaikka urheilija on kärsinyt kurinpitoseuraamuksen kokonaan, se ei poista urheilijan oikeussuojan tarvetta eli valitusintressiä.  Estettä valituksen tutkimiseen kurinpitoseuraamuksen suorittamisen takia ei ole.  Salibandyliiton kilpailusääntöjen 71.4 §:n mukaan valituslautakunnan päätös asiassa on lopullinen. Tämän sääntömääräyksen osalta oikeusturvalautakunta toteaa, että oikeusturvalautakunta on ratkaisussaan 12/2007 todennut, että valituksen tutkimisen esteenä ei ollut lajiliiton sääntömääräyksessä ollut määräys valituskiellosta. Oikeusturvalautakunta toteaa, että Salibandyliiton kilpailusääntöjen määräys valituskiellosta ei myöskään nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa estä valituksen tutkimista, koska oikeusturvalautakunnalla on sen omien sääntöjen perusteella toimivalta kurinpitoasian käsittelyyn kurinpitoasioissa.

Näiltä osin estettä valituksen tutkimiseen ei ole. 


Onko valitus tehty määräajassa?

Lautakunnan sääntöjen 11 §:n mukaan valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.Valituslautakunta on tehnyt ratkaisunsa 29.12.2008. Salibandyliitto on ilmoittanut toimittaneensa ratkaisun tiedoksi Hänniselle 2.1.2009. Valitus on toimitettu lautakuntaan 20.2.2009.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että 2.1.2009 Hänniselle toimitetussa pöytäkirjanotteessa oli ollut ainoastaan ratkaisun lopputulos, mutta ei ratkaisun perusteluja. Sellainen pöytäkirjanote, jossa olivat myös ratkaisun perustelut, oli toimitettu tiedoksi Hänniselle vasta 2.2.2009 päivätyllä saatekirjeellä.

Muutoksenhaun kannalta ratkaisun perusteluilla on olennainen merkitys sekä muutoksenhakijalle itselleen että valitusta käsittelevälle muutoksenhakuelimelle. Valitusajan alkamisen kannalta ratkaisevana on näin ollen pidettävä sitä ajankohtaa, jolloin ratkaisu perusteluineen toimitetaan tiedoksi asianosaiselle. Tällainen päätös on toimitettu tiedoksi Hänniselle 2.2.2009 ja valitus on toimitettu oikeusturvalautakunnalle 20.2.2009. Näin ollen valitus on toimitettu lautakunnan toimistoon ajoissa.Lautakunta ottaa valituksen tutkittavakseen.  


Hännisen vastaselityksessään esittämä rangaistusvaatimus

Hännisen vastaselityksessään esittämä rangaistusvaatimus perättömästä lausumasta jätetään oikeusturvalautakunnan toimivaltaan kuulumattomana tutkimatta. 


Suullinen käsittely

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole sitä pyytäneet. 


Pääasiaratkaisu

Tosiasiat ja kysymyksenasettelu

Helsingissä oli 2.11.2008 pelattu sarjan M35 salibandyottelu joukkueiden Old Viking ja Ex-Jakis välillä. Ottelun erotuomari oli antanut Mikko Hänniselle törkeän ottelurangaistuksen, koska erotuomariraporttiin kirjatun mukaan

”Ajassa 42.43 Old Vikingsin pelaaja Mikko Hänninen oli hyökännyt Ex-Jakiksen päähän ja Hänniselta oli riistetty palloa. Hänninen oli protestoinut, kun pallon riistoon ei ollut erotuomareiden taholta puututtu. Ottelun erotuomari oli todennut, että vastustajan pelaaja oli osunut ensin palloon eikä mailaan. Hänninen oli kääntynyt erotuomariin päin todeten, että vihellä sitä pilliä tai mä tapan sut.”

Erotuomariraportin perusteella asia oli siirretty kurinpitovaliokunnan päätettäväksi.

Hänninen on kurinpitovaliokunnalle laatimassaan vastineessa todennut, että palloa ei ollut riistetty häneltä, vaan hänen joukkuetoveriltaan. Pallon riisto oli tapahtunut kyseenalaisin keinoin, jolloin Hänninen oli todennut:

”Kato vähän mitä täällä tapahtuu, puhalla siihen pilliin pillipiipari.”

Hännisen mukaan hänen kommenttinsa olivat kuulleet ainakin Old Vikingsin pelaajista Matti Hänninen, Kari Herrala ja Ex-Jakiksen pelaajista Jarmo Kuljunlahti ja katsomossa ollut Marko Siitonen. Hän on nimennyt nämä henkilöt asiassa todistajiksi.

Edelleen valituslautakunnalle laatimassaan valituksessa Hänninen on vaatinut, että mainittuja todistajia on kuultava ennen asian ratkaisemista.

Oikeusturvalautakunnassa on kysymys siitä, onko asiassa ollut perusteita kolmen ottelun kilpailukiellon määräämiseen. 


Sääntömääräykset

Salibandyliiton kilpailusääntöjen 63 §:n mukaan liitto voi määrätä rangaistuksen muun muassa sille, joka rikkoo liiton kilpailusääntöjä (1 kohta) tai kilpailun kestäessä tai kilpailun johdosta tehtyjen päätösten tai muuten käyttäytyy väkivaltaisesti tai muuten epäurheilijamaisesti (3 kohta). Kilpailusääntöjen 65 §:n mukaan kurinpidollisia seuraamuksia ovat muun muassa pelikielto lukumääräisesti tai määräajaksi. Edelleen kilpailusääntöjen 67 §:n mukaan kurinpitoasia voi tulla vireille muun ohella erotuomariraportin johdosta. Erotuomariraportin johdosta on viipymättä pyydettävä vastine asianosaiselta sekä tarvittaessa lausuma muilta, joiden kuulemista liitto pitää tarpeellisena. Kurinpitoelin voi myös harkintansa mukaan hankkia kurinpitoasian käsittelyssä tai asiassa muuten tarvittavia lisäselvityksiä.

Kilpailusääntöjen 68 §:n mukaan erotuomariraportti on ottelun erotuomarin yksin tai ottelun erotuomareiden yhdessä taikka erikseen liittoon tekemä tiedonanto ja selostus otteluun tai ottelutapahtumaan liittyvistä seikoista. Raportti on laadittava puolueettomasti ja totuudenmukaisesti ja siinä on selostettava sekä kuvattava asia ja tapahtumat siten kuin tuomari on asian itse tapahtumahetkellä havainnut ja ymmärtänyt. 


Pelikiellon määräämisen edellytykset kysymyksessä olevassa tapauksessa

Asia on tullut kurinpitoasiana vireille erotuomariraportin perusteella. Salibandyliitto on pyytänyt kurinpitoasian vireille tulon jälkeen vastineensa muun muassa Hänniseltä. Hänninen on 12.11.2008 päivätyssä vastineessaan kiistänyt sanoneensa erotuomarille siten kuin erotuomariraporttiin oli kirjattu. Vastineessaan Hänninen on myös ilmoittanut ainakin neljä henkilöä todistajiksi siitä, mitä hän oli ottelun aikana erotuomarille lausunut. Tämän jälkeen Salibandyliiton kurinpitovaliokunta on ratkaisussaan 4.12.2008 todennut erotuomariraportin ja Hännisen käsitysten olevan ristiriitaiset, mutta katsonut voivansa pitää erotuomareiden lausumaa luotettavampana kuin Hännisen käsitystä.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että erotuomariraportin ja Hännisen käsitysten välillä on huomattava ristiriita. Erotuomariraportin mukaan Hänninen oli esittänyt tappouhkauksen sisältävän lausuman, kun taas Hänninen on kiistänyt lausuneensa tappouhkausta ja muutoinkin Hännisen käsityksen mukaan hän oli lähinnä kritisoinut tuomaritoimintaa yksittäisessä pelitilanteessa.

Kurinpitoratkaisun kannalta Hännisen lausuman tarkalla sisällöllä on asiassa olennainen merkitys.

Urheilun oikeusturvalautakunta toteaa, että vaikka erotuomariraporttia voidaan lähtökohtaisesti pitää luotettavana, raportin luotettavuus voidaan asiallisin perustein kurinpitomenettelyssä riitauttaa. Monissa tunnelmaltaan kiihkeissä urheilusuorituksissa kilpailutuomariin ja erotuomariin saattaa kohdistua kovia paineita ja tuomari saattaa itsekin olla kiihtynyt. Nämä seikat voivat heikentää hänen arviointiensa luotettavuutta.

Tässä tapauksessa Hänninen on asiallisin perustein eli ulkopuolisiin nimettyihin todistajiin vedoten riitauttanut erotuomariraportin sisällön. Tämän takia kurinpitovaliokunta ja valituslautakunta eivät olisi saaneet ratkaista asiaa varaamatta Hänniselle, joka on itse hoitanut omaa asiaansa, tilaisuutta esittää todistajien lausumat kurinpitotoimielimille ensin kirjallisesti ja sitten tarpeen vaatiessa todistajia asian käsittelyn yhteydessä suullisesti kuulustuttamalla.

Oikeusturvalautakunta arvioi, että tässä tapauksessa ilmeisesti Hännisellä itsellään olisi ollut parhaimmat mahdollisuudet saada joutuisasti todistajien lausumat kurinpitotoimielimille. Näin ollen ensi sijassa kurinpitovaliokunnan ja viimeistään valituslautakunnan olisi tullut ennen asian ratkaisemista varata Hänniselle tilaisuus täydentää lausumaansa ja valitustaan toimittamalla kohtuullisessa määräajassa todistajien kirjalliset lausumat kurinpitotoimielimille. Kun kurinpitotoimielimet ovat tämän laiminlyöneet, Urheilun oikeusturvalautakunta toteaa, kurinpitotoimielinten loukanneen olennaisesti Hännisen oikeutta oikeudenmukaiseen kurinpitomenettelyyn.

Näin ollen Salibandyliitolla ei ole ollut asiassa käytettävissä olevan selvityksen perusteella perusteita määrätä yhden ottelun pelikiellon lisäksi kolmen ottelun pelikieltoa. 


Päätöslauselma

Valitus hyväksytään. Suomen Salibandyliiton valituslautakunnan ja kurinpitovaliokunnan päätökset kumotaan siltä osin kuin Mikko Hänniselle on määrätty kolmen ottelun pelikielto.

Valitusmaksu palautetaan.

Ratkaisu oli yksimielinen.  


Pertti Välimäki                                  Timo Ojala puheenjohtaja                                  sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki, Erkki Aurejärvi, Matti Hiltunen ja Mika Palmgren.